اساسنامه 1400 كانون عالي

اساسنامه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران مصوب سال 1400

اساسنامه جديد كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران مصوب مجمع عمومي مورخ  1400/6/14 اساسنامه جديد 1400 كانون عالي