کمیته استانداردها

کمیته استانداردها در حقیقت اساس و پایه کار این کمیته گزارش‌هاي سالانه‌‌اي است که کمیته کارشناسان اجراي استانداردهاي بی نالمللی قبل ازآغاز کار کنفرانس منتشر می‌کند و دراختیار اعضاي سازمان بی نالمللی کار قرار م یدهد. در کمیته استانداردها بر پایه همین گزارش کمیته یاد شده دولت‌هاي عضو سازمان را در موارد نقض اجراي مقاوله …

کمیته استانداردها ادامه مطلب »