گزارش یکصد و هشتمین اجلاس سالانه کنفرانس بین‌المللی کار. قسمت ششم: سخنان مقامات

گزارش مدیرکل سازمان بین المللی کار آقاي گاي رایدر

همه ساله مدیرکل ILO نقطه نظرات خود را از روند تحولات جهانی مربوط به اقتصاد جهانی و مسایل مرتبط با کار و عدالت اجتماعی طی گزارش ویژه اي تدوین و به اجلاس سالانه کنفرانس ارائه می کند. گزارش مدیرکل پایه و اساس سخنرانی هاي تمامی مقامات کشورها و نمایندگان سه جانبه (دولت ها، کارگران و کارفرمایان) در نشست هاي چند روزه مجمع عمومی کنفرانس خواهد بود.

امسال مدیرکل ILO گزارش مستقلی تسلیم اجلاس 108 نکرد و پایه و اساس سخنرانی ها و بحث ها در مجمع عمومی را همان «گزارش کمیسیون جهانی آینده کار» قرار داد. گزارشی که با عنوان « کار براي آینده اي روشن تر » منتشر شده است.

اساس گزارش بر دستورکار انسان-محوراستوار است. در گزارش تصریح شده است که دولت ها و نهادهاي ملی ،نمایندگان کارگري و نمایندگان کارفرمایی می بایست براي رویارویی با چالش هاي آتی، پیمان ها و قراردادهاي اجتماعی را مورد بازنگري قرار داده و بنیان آن را تقویت نمایند.

خلاصه سخنان پرزیدنت سازمان بین المللی کارفرمایی (IOE)

پرزیدنت IOE آقاي Erol Kiresepi در مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنانی براهمیت حیاتی حاکمیت سه جانبه گرایانه همکاري استوار، پیوسته و پایدار سازمان بین المللی ، ILO و همچنین بر (ILO) با سازمان بین المللی کار (IOE) کارفرمایان تاکید کرد. ILO تعهدسازمان خود بر حاکمیت سه جانبه گرایانه مفتخر است که یکی از شرکاي IOE وي همچنین عنوان نمود است و همچنان با این سازمان که با ILO کاري و دیرینه درنوردیدن مرزهاوفراهم آوردن فرص تها، استانداردهاي زندگی را درسراسرجهان ارتقا م یبخشد،همکاري شایسته خواهدداشت.

ایشان در ادامه یادآور شد همانطور که در سال گذشته هم مرهون ILO اظهار داشته که دستاورد 100 ساله ILO مدیرکل IOE ، اصل حاکمیت سه جانبه گرایان هي آن سازمان م یباشد نیز کاملا با این گفته موافق است و مشارکت شرکاي اجتماعی ارزشمندترین سرمایه آن سازمان ILO در ساختار حاکمیت است. شرکاي اجتماعی دست اندرکاران حقیقی اقتصاد را بر سر میز مذاکره م یآورند و به تصمیمات اتخاذ شده در سازمان بر IOE بی نالمللی کار مشروعیت بیشتري م یبخشند.

پرزیدنت در 100 ILO حمایت بی وقفه این سازمان از فعالیتهاي آتی IOE سال پیش رو تاکید نمود و افزود که با تعامل و مشارکت در راستاي نقش راهبردي آن سازمان در نظام سازمان ILO با ملل، به عنوان متخصص و صاحب نظر خبره در مسایل حقوق نیروي کار، همچنان به حمای تهاي اجتماعی و گفتگوهاي اجتماعی ادامه خواهد داد.

ایشان تصریح نمودند، سازمان بی نالمللی کارفرمایی همچنان بر آن است با علاقهمندي با سازمان بی نالمللی کار د رایفاي نقش یک نهاد بی نالمللی پیشرو و پیشگام در یافتن راه کارهاي اصولی براي پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادي همکاري باشد و ILO مایل است بخشی از سد هي پیش رويِ IOE . نماید با شرکاي سه جانبه آن سازمان در فراهم آوردن سعادت، رفاه و منزلت براي همه انسانها تعامل و مشارکت داشته باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا