گزارش یکصد و هشتمین اجلاس سالانه کنفرانس بین‌المللی کار

اجلاس 108 کنفرانس بین المللی کار سال 2019

یکصد و هشتمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در تاریخ 10 تا 21 ماه ژوئن سال میلادي 2019 برابر با 20 تا 31 خرداد 1398 در شهر ژنو سوئیس برگزار گردید. طبق توافقات قبلی بر اساس ویژگی ها و سوابق برجسته فردي، مقامات و مسئولین کنفرانس انتخاب و معرفی شدند و برنامه دوهفته اي کار کنفرانس سده در مجمع عمومی کنفرانس را به ترتیب ذیل عهده دار گردیدند:

Jean-Jacques Elmiger آقاي  از سوئیس به سمت ریاست کنفرانس؛

Margarida Rosa Da Silva Izata خانم  از آنگولا به سمت نایب رئیس گروه دولت هاي کنفرانس؛

Jacqueline Mugo خانم  از کنیا به عنوان نایب رئیس گروه کارفرمایی کنفرانس؛

و Plamen Dimitrov آقاي از بلغارستان به عنوان نایب رئیس گروه کارگري کنفرانس.

روز دوشنبه 10 ژوئن مراسم افتتاحیه رسمی و جمعه 21 ژوئن روز مراسم اختتامیه کنفرانس در کاخ سازمان ملل برگزار شد.

مطابق رسم معمول و همیشگی کنفرانس، روز قبل از افتتاحیه کنفرانس نشست ویژه و جداگانه هر یک از سه اجزاي کنفرانس (دولت، کارگر و کارفرما) برگزار گردید و به این ترتیب روز یکشنبه 9 ژوئن درست روز قبل از افتتاحیه کنفرانس، نشست تدارکاتی، آماده سازي و هماهنگی گروه کارفرمایی بود به مدت یک ساعت از ساعت 17 تا 18 در سالن هیات مدیره سازمان بین المللی کار برگزار گردید. در همین روز و قبل از نشست هماهنگی گروه کارفرمایی، نشست شوراي عمومی سازمان بین المللی کارفرمایان در ساعت 14 تا 17 برگزار گردید و بندهاي ثابت و غیر ثابت دستور کار اجلاس 108 نیز به شرح ذیل مشخص گردید:

- الف: بندهاي ثابت (بندهاي ثابت تمام اجلاس هاي این سازمان):

1) گزارش هاي رئیس هیات مدیره و مدیرکل ؛ILO

2) برنامه و بودجه پیشنهادي براي دو سال 2020 و 2021 ؛ و

3) اطلاعات و گزارش هاي مربوط به اجراي مقاولهنامه ها و

توصیه نامه ها در کشورها.

ب) بندهاي غیر ثابت که توسط کنفرانس یا هیات مدیره در دستور کار قرار گرفت:

1) سند برآمده از سده سازمان بین المللی کار؛

2) خشونت و آزار و اذیت علیه زنان و مردان در دنیاي کار (شور دوم براي تدوین استاندارد/مقاوله نامه)؛ و

3) بحث هاي موضوعی و رویدادهاي مربوط به آینده کار و دیگر ابتکارات سده.

بندهاي یاد شده در قالب تشکیل کمیته‌هاي فنی تخصصی در چارچوب کنفرانس طرح و بحث گردید.

در کنفرانس‌هاي بین المللی کار علاوه بر کمیته‌هاي فنی تخصصی مرتبط با بندهاي ثابت و غیرثابت دستورکار هر اجلاس، دوکمیته که متصدي (Selection Committee) دیگر به نام کمیته گزینش تنظیم و حسن اجراي برنامه هاي کنفرانس است و کمیته که مسئول رسیدگی به (Credentials Committee) اعتبارنامه ها شکایات دریافتی از سوي گروه هاي کارگري و کارفرمایی است نیز فعال میباشد.

طبق پیشنهاد دبیرکل سازمان بین المللی کار، آقاي روبرتو سوآرز سنتوز، کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران « کمیته گزینش » با نمایندگی خانم شهره تصدیقی عضو کنفرانس بین المللی کار در سال 2019 گردید. این سومین سال عضویت متوالی نامبرده در کمیته گزینش می باشد .

کمیته گزینش متشکل از 28 عضو منتخب از گروه دولتها، 14 عضو منتخب از گروه کارفرمایی و 14 عضو منتخب از گروه کارگري است که در هر سه گروه هر کشور فقط یک عضو می تواند داشته باشد. مسئولیت این کمیته تدارك و برنامهریزي کار کنفرانس، تعیین زمان و دستورکار نشست هاي مجمع عمومی، اقدام از طرف کنفرانس در رابطه با اخذ تصمیم در مسائل روتین کنفرانس و مسائل غیر جنجالی و غیر بحث برانگیز و نهایتا ارائه گزارش به کنفرانس در مورد مسائلی است که مستلزم تصمیم گیري است. ریاست این کمیته با ژاپن می باشد و اولین نشست کمیته گزینش در روز 10 ژوئن، قبل از افتتاحیه کنفرانس برگزار گردید.

موضوع هاي اصلی و کمیته هايفنی کنفرانس سده

اجلاس 108 کنفرانس بین المللی کار سال 2019 نقطه اوج است. این اجلاس یک فرصت ILO مراسم بزرگداشت سده استثنایی براي جامعه جهانی است تا به تاریخ 100 ساله سازمان بی نالمللی کار واکنش نشان دهند و همچنین با ارائه نظرات و پیشنهادات، نقشه راه این سازمان را براي فعالی تهاي آتی آن ترسیم نمایند.

به « کار شایسته » بعنوان مبتکر و پایه گذار ایده و مفهوم ILO عنوان یک هدف استراتژیک توسعه و پیشرفت بین المللی، در راستاي جهانی سازي عادلانه سال هاي متمادي استکه موضوع را در دستورکار خود قرار داده است. « کار شایسته » عوامل اصلی « اشتغال مولد » و « کار شایسته » ،ILO در ساختار و کلیدي در دستیابی به کاهش فقر و موفقیت در تحقق اصل جهانی سازي عادلانه قلمداد شده است.

دستورکاري را براي جامعه مشمولین کار تدوین نموده ILO است که در آ نایجاد فرصت هاي شغلی موجود باشد، حقوق نیروي کار در آن تضمین شده باشد، دربرگیرنده حمای تهاي اجتماعی و گفتگوي اجتماعی باشد و در بطن و متن همه آنها اصل عدم تبعیض و برابري جنسیت نهادینه شده باشد. (در عمل بلند پروازانه مینماید.)

لازم است یادآوري کنیم که در دستورکار جهانی 2030 ، و هفده هدف توسعه پایدارمندرج درآن که از سوي جامعه جهانی در سال 2015 میلادي به تصویب رسید، کار شایسته به عنوان هدف شماره 6 یکی از اجزاي لاینفک آن سند است که محتواي آن ارتقاي رشد اقتصادي پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و مولدو کار شایسته براي همگان است.

براي اطلاع بیشتر از اساس و پیش زمینه موضوع آینده کار، آگاهی از این مسئله ضروري است که مدیرکل سازمان بین المللی کار آقاي گاي رایدر پس از تصدي این پست در سال را « ILO ابتکارات هفتگانه سده » 2013 میلادي، طی گزارشی ابتکار سده آینده » تدوین و ارائه نمود. یکی از این هفت مورد و نقش آن سازمان در سده دوم فعالیت آن سازمان، پس « کار به قلم ILO از سال 2019 است. گزارش ابتکارات هفتگانه سده مدیرکل سازمان، توسط کانون عالی به فارسی برگردان شده و در سوابق دبیرخانه قابل دسترسی است.

در ماه آگوست ILO در پی اقدام مدیرکل در تدوین ابتکار سده کمیسیون جهانی » 2017 میلادي کمیسیونی تحت عنوان تشکیل ILO به عنوان بخشی از برنامه سده دوم ،« آینده کار شد. این کمیسیون از 28 عضو از کشورهاي مختلف جهان و با توجه به توزیع جغرافیایی مناطق تشکیل گردید.

« کمیسیون جهانی آینده کار » ریاست Cyril Ramaphosa را مشترکاً آقایان رئیس جمهور آفریقاي جنوبی و نخست وزیر سوئد عهده دار گردیدند . Stefan Lö fven گزارشی را ILO این دو مقام عالی رتبه با شرکت در نشستی در که توسط این کمیسیون پس از یک سال و چند ماه بررسی از موضوع آینده کار جمع بندي و تدوین شده بود، ارائه نمودند.

ILO و دو نواب روساي هیات مدیره ILO رئیس هیات مدیره آقاي گاي رایدر) از اعضاي غیر رسمی ) ILO همراه با مدیرکل ILO این کمیسیون هستند که به دلیل موقعیت شغلی شان در این کمیسیون می باشند. آقاي «Ex-officio» اصطلاحاً عضو نایب رئیس سازمان بین المللی کارفرمایی در Mthunzi Mdwaba نیز به دلیل موقعیت شغلی اش به عنوان سخنگوي ILO امور گروه کارفرمایی در این کمیسیون جهانی تحت همان عنوان عضویت داشته است. EX-officio پایه « گزارش کمیسیون جهانی آینده کار » همانطورکه گفته شد و اساسِ بحث و بررسی در اجلاس 108 کنفرانس بین المللی کارسال 2019 میلادي قرار گرفت و به این منظور یک کمیته ویژه تحت «Committee of the Whole» عنوان تشکیل گردید که طی آن تاثیر آینده کار بر دنیاي کار و کسب و کار بررسی گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا