گزارش یکصد و هشتمین اجلاس سالانه کنفرانس بین‌المللی کار؛ قسمت پنحم: گزارش جهانی آینده کار

« کمیسیون جهانی آینده کار » تدوین و ارائه شده توسط از ماه اکتبر 2017 تا دسامبر « کمیسیون جهانی آینده کار » 2018 میلادي چهار بار تشکیل جلسه داده و در ماه دسامبر 2018 گزارش خود را نهایی نمود. این گزارش حدودا در 70 صفحه تدوین گردید و در تاریخ 22 ماه ژانویه سال 2019 میلادي طی یک نشست در سطح عالی در مقرّ سازمان بین المللی کار در ژنو، با حضور مقامات ارشد آن سازمان همچنین رییس جمهور آفریقاي جنوبی و سفرا و نمایندگان کشورهاي عضو ارایه شد. نخست وزیر سوئد که همراه با رئیس جمهور آفریقاي جنوبی مشترکا ریاست کمیسیون را بر عهده داشت به دلیل مسائل مرتبط با کابینه کشورش نتوانست در مراسم حاضر شود لیکن پیام وي از طریق پخش ویدیویی در مراسم ارائه گردید.

گزارش کمیسیون جهانی آینده کار با عنوان « کار برای آینده اي روشن تر» یک تیم عالی رتبه است که با در نظرگرفتن تغییروتحولات سریع وتصاعدي در حوزه هاي فناوري، از جمله هوش مصنوعی و نیز دیجیتالی شدن فزاینده فضاي کسب وکار،تغییرات آب وهوایی، مشکلات فزاینده اجتماعی در حوزه هاي مهاجرتی و زیست محیطی، جهانی سازي اقتصاد و همچنین نگرانی هاي متاثر از تحولات سیاسی-امنیتی نامطلوب تدوین شده است.

این گزارش حاوي تغییرات دنیاي کار و چالش هاي پیش روي ناشی از پیشرفت هاي قابل توجه در « آینده دنیاي کار» حوزه هاي فناوري و ارتباطات متمرکز بوده و متعاقب آن اقداماتی که براي ایجاد فرصت هاي شغلی پایدار و شایسته که متضمن حقوق بنیادي انسانها در کار است و در سایه شرایط در حال تغییر دنیاي کار قابل اجرا است، ارائه شده است و توصیه می نماید که فرصت هاي برابر براي همه افراد و اقشار جامعه جهت فراگیري مهارت هاي حرفه اي و فنی فراهم گردد.

از جمله اجزاي این هدف، اطمینان از ایجاد فرصت هاي برابر است. « برابري جنسیتی » براي زنان بر پایه
- گزارش جهانی آینده کار مبتنی بر سه رکن اصلی است که عبارتند از:
- افزایش سرمایه گذاري جهت قابلیت هاي افراد؛ 
- افزایش سرمایه گذاري براي بنگاه هاي کار؛ و 
- افزایش سرمایه گذاري براي کار شایسته و پایدار. 

هر کدام از این ارکان اصلی خود مشتمل بر زیر مجموعه هایی است که در گزارش جهانی آینده کار به طور مشروح به آن ها پرداخته شده است.

توصیه هاي مندرج در گزارش جهانی آینده کار

- استقرار یک ضمانت جامع کاري که از حقوق بنیادین نیروی کارگر،
- دستمزد مکفی براي تامین زندگی، حدود معین ساعات کار و محیط کار ایمن حمایت کند؛
- ایجاد حمایت هاي اجتماعی تضمین شده از هنگام تولد تا سالمندي که ازنیازهاي افراد در طول چرخه زندگی حمایت کند؛
- ایجاد بستر لازم براي یادگیري مادام العمر به منظور ارتقاء مهارت هاي افراد؛ مدیریت تحولات فناوري براي تقویت کار شایسته؛ 
- تدوین یک دستور کار مبتکرانه و تحول گرا با قابلیت ارزیابی و اندازه گیري؛ و
- شکل دهی مجدد به مشوق هاي کسب و کار 

در گزارش کمیسیون جهانی آینده کار مسئولیت هاي مشخصی گذاشته شده که عمده آن ها به شرح ذیل است:
- ILO نیزبرعهده می بایست سیاست هاي بنیادینی مقرر نماید که بتواند ILO  در نظام بین المللی براي تدوین و تجزیه و تحلیل استراتژي هاي ملی کشور هاي مختلف در مورد آینده کار به عنوان نهاد اصلی و کانونی عمل کند.

ILO انسان » باید در شکل دهی و اجراي دستور کاري که در گزارش آمده است هماهنگی بهتر و بیشتري « محور میان تمامی نهادهاي چند ملیتی ایجاد نماید.

ILO باید در جریان تغییر و تحولات انتقالی در روند کار، پرداختن به چالش هاي کلیدي و اصلی را در اولویت قرار دهد.

ILO می بایست استانداردهاي خود را مورد ارزیابی قرار دهد تا اطمینان حاصل شود که آن استانداردها متناسب با تحولات زمانی، به روز بوده ونظارت هاي لازم براجراي آن ها به عمل آید.

ILO می بایست نقشی استراتژیک در تعمیق درك بطور کلی و شناخت از چگونگی اثر روند دیجیتالی و اتوماسیون بر دنیاي کار ایفاکرده وبهره وري همه انسان ها از این روندرامدیریت نماید.

این موضوع شامل ارزیابی اثرات تکنولوژي مدرن بر برنامه ریزي و طراحی کار و همچنین رفاه نیروي کار نیز می باشد.

ILO باید یک آزمایشگاه نوین در حوزه بطور مشخص تکنولوژي دیجیتالی ایجادکندکه بتواند از کارشایسته پشتیبانی کند. این آزمایشگاه بصورت آزمایشی بوده و تطبیق و تدوین تکنولوژي ها در حمایت از کارفرمایان، کارگران و بازرسی هاي کار در نظارت بر شرایط کار را تسهیل می نماید. به علاوه چگونگی تجزیه و تحلیل و بهره گیري از اطلاعات و آمار جمع آوري شده را آموزش می دهد.

از آنجا که تغییرات تکنولوژي نه یک رویداد ساده بلکه یک روند پیوسته ومداوم است توصیه می شود که براي آینده ا یک گروه کارشناسی ناظر بر پیگیري نوآوري ها و ILO ، بهتر ابتکارات جدید تشکیل دهد و راهنمایی هاي لازم را در مورد چگونگی پرداختن به چالش هاي پیش روي برنامه ریزهاي مربوطه ارائه نماید.

ILO می بایست به جهانی بودن دستورکار خود توجه خاصی باید مبذول نماید . این بدان مفهوم است که فعالیت هاي مشمول حال اقشاري شود که درگذشته از جریان عدالت اجتماعی و کار شایسته محروم مانده اند از جمله کارگرانی که در بخش غیر رسمی مشغول کار هستند.

کمیسیون جهانی آینده کار « تضمین جهانی کار » را یک ابزار لازم براي رفع چالش ها می داند و توصیه می کند که ILO توجه عاجل به راهکارها و طرق اجرایی خود داشته باشد.

پیرو ارائه این گزارش مقرر شد که در جریان یکصدوهشتمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار بر پایه بحث هایی که پیرامون این گزارش توسط نمایندگان دولتی، گروه هاي کارگري و گروه هاي کارفرمایی انجام می گیرد و نتایج حاصل از آن، سندي به تصویب کنفرانس برسد.

مواضع گروه کارفرمایی از آینده کار و گزارش کمیسیون جهانی آینده کار

نایب رئیس سازمان Mthunzi Mdwaba آقاي از ابتداي کار این کمیسیون ILO بین المللی کارفرمایان درامور جهانی براهمیت نقش بخش خصوصی و کارفرمایان بر آینده کار تاکید نموده است و همواره در نشست هاي این کمیسیون درخواست داشته است که در بخش توصیه ها و پیشنهادهاي درخصوص آینده کار ILO گزارش کمیسیون، بر اقدام موثر تاکید گردد. ایشان همچنین در مراسم ارائه گزارش کمیسیون جهانی در روز 22 ژانویه 2019 نقطه نظرات کارفرمایی را در مورد گزارش جهانی مورد نظر اعلام داشت. وي اعلام داشت کدام یک از راهکارهاي ارائه شده براي اقدام در گزارش توسط کارفرمایان می تواند قابل اجرا باشد و کدامیک مشکل و یا حتی غیرممکن خواهدبود. وي ابتدابایادآوري دستاوردهایی از نلسون ماندلادرمبارزه باآپارتاید،از این که رییس جمهورآفریقاي جنوبی، 11 کمیسیون جهانی » مشترکاً همراه با نخست وزیر سوئد ریاست راعهده دار بوده است ابراز خوشحالی و افتخار نمود. « آینده کار نیز ILO وي در ارتباط با موضوع یکصدمین سال تاسیس سخنرانی فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1941 را نقل کرد که می گوید: براي بسیاري این یک رویاي دست نیافتنی بود. چه کسی فکر می کرد که روزي دولت ها با یکدیگر بنشینند تا براي روابط کار و حقوق کار استانداردهایی در عرصه جهانی طرح و بحث کنند؟ از آن مهم تر چه کسی فکر می کردکه روزي کارگران وکارفرمایان، کسانی که مستقیماً با شرایط و دنیاي کار درگیرند دست به دست دولت ها بدهند تا این استانداردها تدوین شوند؟ چیزي که درآن دوره یک رویاي دست نیافتنی به نظر می رسید امروزه نه تنها به واقعیت پیوسته است بلکه ارزش خود را نیز به اثبات رسانده است. وي در ادامه اظهار داشت: ساختارمنحصربه فردسه جانبه گرایی این سازمان وهمچنین  طریقه گفتگو يهاي اجتماعی حتی در دنیاي آشفته کنونی همگان راباواقعیات اقتصادي و اجتماعی نزدیک تر ساخته است. حضور گروه کارفرمایی در این عرصه نشانگر مشارکت و هم  گامی کارفرمایان از اولین سال تاسیس این سازمان در سال 1919 می باشد. نیز با دارا بودن 153 ،IOE سازمان بین المللی کارفرمایان  کنفدراسیون کارفرمایی از 144 کشور مختلف در سراسر جهان، در سال آینده یکصدمین سالگرد تاسیس خود را جشن خواهد گرفت. این سازمان اولین جنبش و نهاد کارفرمایی، با عزم و تعهدي جدي نسبت به عدالت اجتماعی است. یک صنعت گر فعال بلژیکی در صنعت فلزات IOE موسس  بود. وي تمامی وقت و Jules Carlie و معادن ذغالسنگ به نام تلاش خودرا وقف کنفدراسیون کارفرمایی بلژیک نمود و علاقه وافري به کارهاي اجتماعی بخصوص در جهت منافع یتیمان داشت. وي توانمندي خاصی در ایجاد تعادل و توازن میان بود که IOE اید هها نظرات مختلف داشت و نیز اولین پرزیدنت در اولین سخنرانی خود در آن سازمان گفت: ما صادق واستوارهستیم و کارگرانی که با ما کارکرده اند نیز به این موضوع واقف هستند. بعد ازگذشت یکصد سال ما نیز امروز به عنوان گروه  کارفرمایان مایلیم با همان رویکرد گذشته مشارکت فعال داشته باشیم، یعنی صبور باشیم و صادق، استوار و پرانرژي ومتعادل و متوازن در برخورد با نظرات و اید ههاي متفاوت و مخالف. براي تضمین ایجاد ILO ما گروه کارفرمایان از عزم و اراده  کار شایسته و اشتغال کامل و مولد براي همگان حمایت و پشتیبانی می کنیم. اشتغال مولدوکارشایسته بنا واساس ایجاد ثروت و رفاه،  نابودي فقر، ایجاد دمکراسی، حفظ شان و منزلت انسانها و رشد اقتصادي است. ما گروه کارفرمایان برا يایجاد و گسترش فرصت هاي شغلی  مولد و توسعه بنگاه ها، به عنوان محور و پایه عدالت اجتماعی و صلح پایدار، تلاش خواهیم نمود. با سیستم سازمان ملل نیز IOE ما گروه کارفرمایان در  مشارکت سازنده خواهیم داشت. از جمله درنشست عالی مجمع که در تاریخ ILO عمومی سازمان ملل در بزرگذاشت تاسیس 10 آوریل سال جاري در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در این میان رویکرد گروه کارفرمایی در سده دوم فعالیت می بایست بدین صورت باشد: ILO دنیاي کاربا سرعت بسیار در حال تغییر و تکوین است و لذا  نیز با همان سرعت در آن راستا حرکت ILO ضروري است که ILO کند. به ویژه در رویارویی و مواجه با دنیاي آینده کار ILO . میبایست با نوآوري و ابتکار عمل پیشگام و پیشرو گردد باید با ترسیم درست از آینده به درك و شناخت صحیحی دست یابدکه چه چیزموردنیازاست واز تغییر رویکردو دیدگاه ها 12 نسبت به کار، به طریقی متعادل و متوازن حمایت نماید. تاریخ گذشته نه تنها به خوبی نشان می دهدکه چراو چگونه  سیاست هاي گذشته و کنونی شکل یافته و تدوین شده بلکه نیز این سازمان را ILO علم و دانش به جا مانده از میراث غنی در انجام مسئولیت هاي جاري و پردازش چالش هاي آتی مجهزتر می سازد. را اینگونه در نظر ترسیم می کنیم ILO ، ما گروه کارفرمایی  که به عنوان یک نهاد پیشگام و پیشرو در نظام سازمان ملل نقش خود را با شایستگی در ایجاد اشتغال، حقوق کار، حمایت اجتماعی و گفتگوهاي اجتماعی مورد ارزیابی قرار می دهد. ما را یک سازمان مقتدر می بینیم که می تواند تعادل و توازنی ILO هماهنگ میان توسعه اجتماعی و پیشرفت اقتصادي ایجاد کند. بر اهمیت سه جانبه گرایی ILO گروه کارفرمایی و مدیرکل  و گفتگوهاي اجتماعی توافق داشته و همچنان بر موضع خود تاکید دارد. ILO دولت، کارگر و کارفرما سه کلید طلایی بودند که مقرّ  را درسال 1926 افتتاح کردند. امیدواریم همین سه کلید طلایی گشایشی براي فرصت ها و موفقیت ها در یکصد سال آتی باشند. ملاحظات نهایی آینده کار ، ILO هدف از برگزاري نشست ها و بحث ها در مورد سده انعکاس فعالیت هاي سازمان در سده پیشین و همچنین مهم تر از آن ترسیم نقشه راه و فعالیت هاي آتی سازمان در سده دوم است. لذا بهترین فرصت براي همه اعضاي سازمان فراهم آمده درخواست هاي فنی و ILO است تا ارکان سه گانه وابسته به عملی خود را به سازمان ارائه دهد. در این راستا براي کانون عالی نیز فرصت مناسبی فراهم آمده تا با طرح موضوع تبعات منفی تحریم دولت ترامپ بر مردم عادي، نیروهاي کار و کارفرمایان، با گفتگو با مقامات ارشد سازمان و همچنین با ارائه مکاتبات رسمی، از سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی کارفرمایان درخواست شود تا موضوع تحریم در رابطه با بحث اشتغال، کار و کسب و کار را غیرسیاسی نموده و راه کارهاي موثري براي مقابله با اثرات این تحریم ها تدبیر کنند. همچنین دررابطه باتقویت واجرایی سازي عملی سه جانبه است، درخواست همکاري ILO گرایی درکشور که پایه و اساس فنی شده تا الحاق کشور براي پیوستن به مقاوله نامه 144 مشاوره سه جانبه که کارزار آن توسط دولت شکل گرفته است، محقق شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا