تا كنون و در خلال اين گزارش به برخي از كاركردهاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و هيأت مديره‌ي آن اشاره شد. اما اين‌ها، فقط بخشي از كاركردهاي كانون عالي كارفرمايي و هيأت مديره‌ي آن را تشكيل مي‌دهند. با مرور مجموع عملكرد‌هاي واقعي كانون عالي كارفرمايي در هفت سالي كه از تأسيس آن مي‌گذرد، نيز، با توجه به اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي و نقشي كه اين كانون عالي مي‌تواند و بايد در رهبري و هدايت فعاليت‌هاي بخش خصوصي ايفاء كند، مي‌توان مجموعه‌ي كاركردهاي كانون عالي كارفرمايي را فهرست كرد و بر اساس اين كاركردها، به تدريج براي رسيدن به يك دبيرخانه‌ي حرفه‌اي به پيش رفت. . .

. . . پرسش اين است: يك دبيرخانه‌ي حرفه‌اي براي كانون عالي كارفرمايي ايران چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد تا بتواند كاركردها و نقش‌هاي پيش‌بيني شده براي كانون عالي كارفرمايي را به نحو احسن انجام دهد؟ و دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي براي ساختن يك دبيرخانه‌ي حرفه‌اي چه كرده‌ است و چگونه مي‌توان عملكرد هيأت مديره را مورد نقادي قرار داد و بر اساس تجربه‌هاي دومين هيأت مديره، تلاش‌ها براي ارتقاء حرفه‌اي‌گرايي دبيرخانه را تداوم بخشيد؟ اين بخش از گزارش، ضمن مرور عملكرد دومين هيأت مديره در اين زمينه، به همين پرسش‌ها مي‌پردازد.

همانگونه كه در بخش‌هاي قبلي اين گزارش گفته شد، در نخستين نشست دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي، مورخ 19 اسفند ماه 1381، انتخابات داخلي هيأت مديره برگزار شد و مسائل مرتبط با حداقل دستمزد سال بعد به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت. به اين ترتيب، در نخستين نشست هيأت مديره فرصتي براي بحث در مورد عملكرد دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي فراهم نبوده است. با اين همه، مرور مصوبات دومين نشست هيأت مديره نشان مي‌دهد كه اعضاء هيأت مديره از همان نخستين روزهاي فعاليت خود در فكر ارتقاء اثربخشي و كارآمدي عملكرد هيأت مديره بوده است.

بر اساس صورتجلسه‌ي دومين نشست دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي دبيركل كانون عالي نظر خود را در مورد چارت سازماني كانون عالي و تدوين برنامه‌ي استراتژيك بيان مي‌كند و همين امر به گفتگوهاي مفصل در آن جلسه دامن مي‌زند. در پايان آن مباحث طولاني تصويب مي‌شود كه تمام اعضاء‌ هيأت مديره طرح پيشنهادي خود را براي چارت سازماني دبيرخانه اعلام كنند. در پي همان بحث‌ها بود كه روند تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي كارفرمايي كليد خورد و گزارش دستاوردهاي اين روند در بخش نخست اين گزارش ارايه شده است.

بر اساس بند 13 صورتجلسه‌ي دومين نشست اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي: «پيشنهاد نحوه‌ي استفاده از تخصص‌ها و پتانسيل‌هاي كاري تمام اعضاء و چگونگي مشاركت آنان در انجام فعاليت‌هاي اجرايي به هيأت مديره ارايه شد و قرار شد در جلسه‌ي بعد مورد مذاكره قرار بگيرد». هر چند ارايه‌ي چنين پيشنهادي از سوي كساني كه خود در هيأت مديره‌ي سنديكاها يا فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي حضور داشته و دارند، پيشنهادي غيرمنتظره به نظر نمي‌رسد،‌ اما رويكردي را به نمايش مي‌گذارد كه كليد اصلي ساختن دبيرخانه‌اي حرفه‌اي براي كانون عالي كارفرمايي است. آن كليد چيست؟ پاسخ اين پرسش، عنوان اين بخش از گزارش است: دبيرخانه‌ي دبيرخانه‌ها.

همانگونه كه دبيرخانه‌ي يك سنديكاي كارفرمايي وظيفه دارد:

 1. اثربخش‌ترين و كارآمدترين ابزارها و روش‌هاي اطلاع‌رساني را به كارگيرد و تمام اعضاء خود را از آخرين خبرها و رويدادها با خبر نگاه دارد؛
 2. با تحليل و پردازش اطلاعات، روند آتي رويدادها را پيش‌بيني كرده و اعضاء‌ را براي مواجه با حوادثي كه بر سرنوشت شغلي و حرفه‌اي آنان تأثير مي‌گذارند، آماده سازد؛
 3. پيام اعضاء‌ خود را به شيوه‌اي كارآمد و اثربخش به گوش مردم،‌ مسؤلان و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي تصميم‌ساز و تصميم‌گير در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي برساند؛
 4. براي اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديدي كه منافع اعضاء را در چارچوب منافع ملي تأمين مي‌كنند، از هيچ كوششي دريغ نورزد؛
 5. شرايط عيني و ذهني همكاري اعضاء، ارتقاء همبستگي هم‌افزايي در ميان آنان را فراهم آورد؛
 6. انواع خدمات مورد نياز اعضاء را كه تأمين آن‌ها در گرو همكاري اعضاء خواهد بود، از طريق تأمين همكاري اعضاء به آنان ارايه دهد؛
 7. و در يك كلام، به مثابه صداي متحد اعضاء، تمام نيروي خود را براي ارتقاء فضاي اقتصادي، اجتماعي و اشتغالزايي مورد نياز براي توسعه‌ي اقتصاد آزاد به كار گيرد.

به همين ترتيب مي‌توان گفت دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز در سطح ملي و بين‌المللي همين وظايف را در قبال تشكل‌هاي عضو بر عهده دارد. در نتيجه، اگر قدرت يك سنديكاي كارفرمايي محصول قدرت تجميع شده‌ي اعضاء آن سنديكاست، قدرت كانون عالي كارفرمايي نيز به مثابه كنفدراسيون سنديكاهاي كارفرمايي چيزي نخواهد بود جز قدرت تجميع شده‌ي سنديكاهاي عضو.

البته كه اين مسائل بديهي هستند. اما مسأله اين است كه هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي از طريق چه سازماني جز دبيرخانه مي‌تواند قدرت سنديكاهاي عضو خود را تجميع و متمركز كرده و در راستاي تحقق هدف «توسعه‌ي اقتصاد آزاد و رقابتي» مديريت و هدايت كند؟ و چنين سازماني براي تحقق چنين هدفي بايد چه ساختارها و كاركردهايي داشته باشد؟

بند 3 صورتجلسه‌ي نهمين نشست هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي، مورخ 2 تير ماه 1382 حاكي از آن است كه ساختار سازماني كانون عالي كارفرمايي قرائت شد و مورد تصويب قرار گرفت. بر اساس آن ساختار سازماني،‌ مدير امور اجرايي و مسؤل امور مالي به دبيركل كانون عالي گزارش مي‌دهند و در عين‌حال، مسؤل امور اداري و پرسنلي و پشتيباني و مسؤل امور فرهنگي و روابط عمومي و بين‌الملل به مدير امور اجرايي پاسخگو هستند. منشي، بايگان و دفتر دار،‌ مأمور تداركات و مأمور پذيرائي از مسؤل امور اجرايي دستور مي‌گيرند. از سوي ديگر، دبيركل نيز به هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي پاسخگوست، ضمن آنكه از مشاوره‌ي مشاوران و كارشناسان بهره‌ مي‌گيرد و خزانه‌دار نيز از يك سو به دبيركل و از سوي ديگر به هيأت مديره گزارش مي‌دهد. در سند مربوط به ساختار سازماني كانون عالي كارفرمايي در مورد كاركرد هر يك از اين مسؤليت‌ها نيز چند جمله توضيح داده شده است.

به استناد صورتجلسه‌ي هشتمين نشست هيأت مديره، مورخ 19 خرداد ماه 1382، اين تصميم به تصويب هيأت مديره رسيده است كه هر چه سريع‌تر چهار كميسيون: 1‌- ‌قوانين و مقررات، 2‌-‌ اقتصاد و عضويت، 3‌‌‌ – امور بين‌الملل و 4‌ – كميسيون آموزش تشكيل شده و فعاليت خودشان را آغاز كنند. دو ماه بعد، يعني در دوازدهمين نشست هيأت مديره، مورخ 3 شهريور ماه 1382، اعضاء‌ هيأت مديره تصويب مي‌كنند كه اين چهار كميسيون به «عنوان بازوي فكري هيأت مديره تشكيل شود تا در انجام امور جاري و روزمره كانون عالي كمك فكري و كارشناسي لازم را به هيأت مديره ارايه دهند». در ادامه‌ي همين بند از صورتجلسه خاطر نشان شده است: «كميسيون‌هاي چهارگانه به هيچوجه نقش اجرايي نخواهند داشت و تركيب آن‌ها از كارشناسان حقيقي و يا حقوقي خارج از انجمن با مديريت يكي از اعضاء هيأت مديره، به عنوان رابط، امور محوله را انجام خواهند داد».

چنين ساختاري كه در تير ماه 1382 به تصويب دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي رسيده، براي سازماني كه تا آن زمان فقط 4 سال از عمرش گذشته بوده، ساختاري ساده و چه بسا كافي بوده است. اما اگر بپذيريم كه قدرت كانون عالي كارفرمايي از همبستگي و همكاري ساختاري و ارگانيك سنديكاها و فدراسيون‌هاي عضو ناشي مي‌شود، اين پرسش كليدي مطرح است كه چگونه مي‌توان به اين همبستگي، كالبدي ساختاري و سازماني داد؟

مرور عملكرد اعضاء‌‌ هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي نشان مي‌دهد كه آنان تمام تلاش خود را در هر فرصتي به كار گرفتند تا حتي‌المقدور از تخصص‌ها و توان بالقوه‌ي سنديكاها و فدراسيون‌هاي عضو در جهت تحقق هدف‌هاي كانون عالي بيشترين بهره را ببرند. مكاتبات روزمره بين دبيرخانه‌ي كانون عالي و دبيرخانه‌ي سنديكاها و فدراسيون‌هاي عضو، نظرخواهي‌هاي مستمر از اعضاء‌ در مورد مسائل مهم، برگزاري همايش‌هاي متعدد، انتشار خبرنامه‌ي داخلي «پيام كارفرمايان»، تدارك را‌ه‌اندازي سايت اينترنتي كانون عالي كارفرمايي از جمله برخي از اين اقدامات دبيرخانه و دومين هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي براي بهره‌گيري از توان بالقوه‌ عظيم تشكل‌هاي عضو بوده است. با اين همه، واقعيت اين است كه هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي و به تبع آن، دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي، از نظر ساختاري، موجودي معلق در هوا هستند و در حاليكه مسؤليت‌هاي بالفعل و بالقوه‌ي بسيار فراواني بر عهده دارند، از امكانات مالي و تجهيزاتي و نيروي انساني و كارشناسي كافي براي انجام اين تعهدات بي‌نصيب‌اند.

همانگونه كه قدرت واقعي سنديكاهاي كارفرمايي از درون بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي نشأت مي‌گيرد و دبيرخانه‌ي سنديكا بايد سازوكارهاي لازم را براي ايجاد ارتباط ساختاري بين بنگاه‌هاي عضو با دبيرخانه‌ي سنديكا تدارك ببينند، قدرت واقعي كنفدراسيون كارفرمايان ايران نيز از قدرت سنديكاها و فدراسيون‌هاي عضو ناشي مي‌شود. در نتيجه، هيأت مديره‌ي كانون عالي و سنديكاها و كانون‌هاي سراسري عضو كانون عالي بايد به اتفاق و با همكاري يكديگر، راهكارهاي اصولي و عملي براي ايجاد روابط متقابل ساختاري و سازماني را مورد بررسي و شناسايي قرار دهند و به اجرا بگذارند.

در حال حاضر كشور ما در موقعيتي قرار دارد كه بخش خصوصي مي‌تواند و بايد نقش تاريخي مهم خود را در پذيرش مسؤليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايفاء كند. هر نوع كوتاهي در اين زمينه لطمات جبران‌ناپذيري به كشور وارد خواهد كرد. اما خوشبختانه تمام شواهد حاكي از آن است كه كارفرمايان بخش خصوصي به طور فزاينده‌اي در مورد مسؤليت‌هاي اجتماعي خود به توافق مي‌رسند و نسبت به آن فعالانه برخورد مي‌كنند. همين زمينه‌هاي مساعد اجتماعي و فرهنگي در ميان كارفرمايان كشور اين اميدواري را ايجاد مي‌كند كه برنامه‌هاي پيشنهادي براي بازنگري در ساختار سازماني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مورد توجه و پشتيباني انجمن‌هاي عضو قرار بگيرد.

•تجديد ساختار كانون عالي كارفرمايي بر مبناي ديدگاه راهبردي

اين گزارش با تشريح اجمالي روند تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي كارفرمايي آغاز شد و شايسته است كه با بيان بخش ديگري از دستاوردهاي اين روند، كه به تجديد ساختار كانون عالي كارفرمايي بر مبناي ديدگاه استراتژيك اختصاص داده شده، پايان يابد.

گفتني است كه بر اساس تحليل شرايط موجود، براي برنامه‌ي استراتژي كانون عالي كارفرمايي ايران، چهار پيش‌برنده يا نيروي رانشي شناسايي شد كه عبارتند از:

 1. تدوين قوانين و مقررات جامع، حاكم بر امور كارفرمايان در جهت گسترش توسعه پايدار كشور و شكوفايي اقتصاد ملي
 2. بازنگري در ساختار سازماني بر مبناي ديدگاه راهبردي
 3. استفاده از ظرفيت‌هاي اجرايي و علمي تشكل‌هاي كارفرمايي براي پيشبرد هدف‌هاي كانون عالي
 4. ايجاد الزامات قانوني براي حضور نمايندگان و مشاوران كانون عالي در تمامي مراكز تصميم‌گيري در سطح ملي و بين‌المللي

ملاحظه مي‌شود كه از نظر دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي، «بازنگري در ساختار سازماني بر مبناي ديدگاه‌ راهبردي» و «استفاده از ظرفيت‌هاي اجرايي و علمي تشكل‌هاي كارفرمايي» دو نيرو از چهار نيروي پيشبرنده‌ي استراتژي كانون عالي كارفرمايي تلقي شده است، و بديهي است كه هر نوع بازنگري در ساختار سازماني كانون عالي كارفرمايي بايد در راستاي فراهم ساختن امكان بيشترين استفاده‌ي ممكن از ظرفيت‌هاي اجرايي و علمي تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور باشد. براي تحقق اين امر چه بايد كرد؟

اعضاء دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي ايران براي دومين پيشبرنده‌ي استراتژي 8 برنامه‌ي عملياتي تعريف كرد كه عبارتند از:

 1. بررسي ساختار موجود كانون عالي # نظرخواهي از اعضاء در مورد ساختار دلخواه كانون عالي
 2. بررسي ساختار سازمان‌هاي موفق كارفرمايي جهان
 3. شناسايي امكانات دروني و پيراموني كانون عالي كارفرمايي جهت رفع نياز‌هاي سازماني
 4. جمع‌بندي نظرات اعضاء و تصميم‌گيري در مورد ساختار سازماني و زيرمجموعه‌هاي كانون عالي با توجه به راهبردها
 5. طراحي ساختار مطلوب كانون عالي كارفرمايي با تأييد اعضاء و با توجه به چشم‌اندازها، مأموريت‌ها و راهبردها، حتي‌الامكان با استفاده از منابع بيرون و به روش برو‌ن‌سپاري
 6. تشكيل كميته‌هاي تخصصي
 7. برنامه‌ريزي براي رسيدن به ساختار مطلوب از ساختار موجود

به همين ترتيب براي هر يك از سه پيشبرنده‌هاي ديگر نيز مجموعه‌اي از برنامه‌هاي عملياتي تعريف و براي تحقق آن‌ها «كميته‌ راهبري» سازماندهي شد. بر اساس بند يك صورتجلسه‌ي بيست و هفتمين نشست دومين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي، مورخ 16 شهريور ماه 1383، تمام اعضاء‌ هيأت مديره عضو «كميته راهبري» هستند اما 7 نفر از آنان به عنوان اعضاء‌ موظف كميته‌ راهبري انتخاب و مكلف شدند كه جلسات خود را روزهاي برگزاري نشست‌هاي هيأت مديره اما چند ساعت زودتر برگزار كنند تا اقدامات لازم را براي عملياتي شدن تمام برنامه‌هاي عملياتي چهار پيشبرنده‌ي استراتژي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انجام دهند. در همين مدت، نمايندگاني از كانون عالي كارفرمايي ايران كانون‌هاي كارفرمايي موفق برخي از كشورها را از نزديك مورد مطالعه قرار دادند و گزارش اين مطالعه موجود است. به عنوان نمونه، در زمستان سال 1384 هيأتي از كانون عالي كارفرمايي ايران به كشورهاي مالزي، سنگاپور و سري‌لانكا سفر كرد و كانون‌هاي كارفرمايي اين كشورها را از نزديك مورد مطالعه قرار داد. گزارش اين سفر پژوهشي در اختيار اعضاء كميته‌‌ي راهبري كانون عالي كارفرمايي ايران قرار گرفت تا در جريان «بازنگري در ساختار سازماني كانون عالي كارفرمايي» مورد توجه قرار بگيرد. توجه به برخي از ويژگي‌هاي كانون‌هاي كارفرمايي اين سه كشور براي كارفرمايان ايراني نيز مي‌تواند مفيد باشد. از همين رو،‌ به آن‌ها اشاره مي‌شود.

•كانون كارفرمايي مالزي

كانون كارفرمايي مالزي در سال 1959 فعاليت خود را آغاز كرده است. يكي از عناصر تعريف شده در «چشم‌انداز» كانون كارفرمايي مالزي اين است كه در سطح ملي و بين‌المللي به عنوان نماينده‌ي اصلي كارفرمايان مالزي شناخته شود. در دبيرخانه‌ي كانون كارفرمايي مالزي 55 نفر فعاليت دارند كه 30 نفرآنان افراد متخصص هستند. اين كانون در سراسر مالزي 5 شعبه‌ي نمايندگي دارد و ماهانه نشست‌هايي را برگزار مي‌كند كه موضوع‌هاي مختلف در آن‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اكثر اعضاء در آن‌ها شركت مي‌كنند. هزينه‌ي برگزاري اين نشست‌ها را شركت‌هاي عضو كانون كارفرمايي مالزي بر عهده مي‌گيرند.

يكي از كاركردهاي مهم كانون كارفرمايي مالزي ارزيابي نحوه‌ي تعريف و تدوين خط‌مشي‌ها و سياست‌‌ گذاري‌هاي دولت است. به عنوان نمونه، اين كانون در مورد آموزش و توسعه منابع انساني تحقيقي را انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه كارفرمايان مالزي يكي از نقاط ضعف داخلي مرتبط با جهاني شدن را ضعيف بودن مهارت زبان انگليسي كاركنان خود مي‌دانند. اين تحقيق در اختيار دولت مالزي قرار داده شد و دولت نيز براي رفع اين نقيصه تصويب كرد رياضيات و علوم در كشور به زبان انگليسي تدريس شود.

يكي ديگر از كاركردهاي مهم كانون كارفرمايي مالزي پرداختن به امر تحقيق و آموزش است. فهرست كارهاي تحقيقاتي و آموزشي اين كانون بسيار بلند بالاست. به عنوان نمونه كافي است فقط به اين نكته اشاره شود كه اين كانون سالانه براي بيش از 4000 نفر بيش از 200 برنامه‌ي آموزشي برگزار مي‌كند.

نكته‌ي ديگر اينكه كانون كارفرمايي مالزي دو نوع عضو دارد: شركت‌ها و انجمن‌ها. شركت‌ها نيز مي‌توانند يا به صورت منفرد يا به صورت گروهي(هولدينگ) به عضويت كانون كارفرمايي مالزي درآيند.

حق عضويت در كانون كارفرمايي مالزي نيز بر اساس دو شاخص تعيين مي‌شود: تعداد كاركنان شركت‌ها و نوبت پرداخت حق عضويت. در توضيح بيشتر اين شاخص‌ها بايد گفت يك عضو براي بار اول به ازاء هر كارمند 6/2 دلار آمريكا پرداخت مي‌كند. اين مبلغ براي بار دوم به 1/2 و براي بار سوم به 6/1 كاهش مي‌يابد. و از آن به بعد به ازاء هر كارمند 3/0 دلار حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

•كانون كارفرمايان سنگاپور

هيأت نمايندگي كانون عالي كارفرمايي ايران روز 23 آبان ماه 1384 از كانون عالي كارفرمايان سنگاپور بازديد كرد. بر اساس گزارش اين هيأت، كانون عالي كارفرمايان سنگاپور در سال 1980 از ادغام «شوراي كارفرمايان سنگاپور» و «كانون عالي كارفرمايان» تأسيس شد و در حال حاضر با بيش از 1800 عضو بزرگترين اتحاديه‌ي تجاري در سنگاپور است.

در حال حاضر در دبيرخانه‌ي كانون كارفرمايان سنگاپور 38 نفر به طور تمام وقت فعاليت دارند. 6 نفر آنان به ارتباطات صنعتي مي‌پردازند. 10 نفر مسؤل تكنولوژي اطلاعات و امور مالي هستند. 15 نفر مسؤل پرداختن به امور آموزش كانون كارفرمايان سنگاپور هستند و 6 نفر از آنان در بخش تحقيقات فعاليت مي‌كنند و بقيه مسؤليت ارايه‌ي خدمات به اعضاء‌ را بر عهده دارند.

بودجه‌ي سالانه‌ي كانون عالي كارفرمايان سنگاپور بين 5 تا 6 ميليون دلار سنگاپور تعيين مي‌شود. منابع تأمين اين بودجه عبارتند از: 2 ميليون دلار از طريق حق عضويت، 5/2 ميليون دلار از طريق آموزش و بقيه‌ از طريق فعاليت‌هاي مشاوره‌اي و پژوهشي. اين كانون مصوبه‌اي دارد كه بر اساس آن از محل حق عضويت‌ها مجاز است فقط 50 درصد بودجه خود را تأمين كند.

•كانون كارفرمايان سري‌لانكا

هيأت نمايندگي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران روز دوشنبه 17 آبان ماه 1384 در هتل كنتينانتال كلمبو، مركز سري‌لانكا، در سميناري شركت كرد كه به همت كانون كارفرمايي سري‌لانكا و سازمان بين‌المللي كار برگزار شده بود و دولت نروژ نيز از برگزاري آن سمينار حمايت مالي كرده بود. موضوع اين سمينار: «توصيه‌هايي براي تدوين خط‌مشي سازماني پيرامون برابري و عدالت جنسيتي» بود. اين سمينار در واقع آغاز يك پروژه‌ي تحقيقاتي مشترك كانون كارفرمايي سري‌لانكا و سازمان بين‌المللي كار بود كه يك صد شركت سري‌لانكايي كه كارمندان زن داشتند از آن حمايت مي‌كردند. هدف نهايي اين طرح تدوين خط‌مشي‌هايي در سازمان‌هاست كه سبب كاهش تبعيض در محيط كار شده و به ارتقاء شايسته‌سالاري منجر شود و فضاي همكاري بين زنان و مردان شاغل در كارگاه‌ها بهبود يابد.

كانون كارفرمايي سري‌لانكا در سال 1927 از سوي اتاق بازرگاني آن كشور و به منظور پيگيري مسائل كار بنيان‌گذاري شد. هيأت مديره‌ي اين كانون 25 نفر عضو دارد. 5 نفر آنان به عنوان مديران اجرايي انتخاب مي‌شوند و دبيركل كانون در هر دو اين هيأت‌ها عضويت دارد. دبيرخانه‌ي كانون كارفرمايان سر‌ي‌لانكا 50 نفر كارمند دارد كه 23 نفر از آنان متخصص در امور حقوقي هستند كه به صورت تمام وقت به اعضاء كانون كارفرمايي خدمات حقوقي ارايه مي‌دهند. تخصص هر يك از اين متخصصان در حدي است كه به تأييد سازمان بين‌المللي كار مي‌توانند يك دادگاه عالي را اداره كنند.

مرور بسيار اجمالي عمده‌ترين ويژگي‌هاي كانون‌هاي كارفرمايي سه كشور مالزي، سنگاپور و سري‌لانكا و مقايسه‌ي آن‌ها با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران جاي كم‌ترين ترديدي بر جا نمي‌گذارد كه كارفرمايان ايراني براي جبران كاستي‌هاي تشكل مركزي خود، كه بايد به مثابه صداي يكپارچه آنان عمل كند، به صرف تلاش‌هاي بسيار بيشتري نياز دارند و بايد بتوانند با تشريك مساعي تشكل‌هاي عضو كانون عالي كارفرمايي، دبيرخانه‌ي اين كانون عالي را به مثابه «دبيرخانه‌ي دبيرخانه‌ها» به نحوي سازماندهي كنند كه تمام امكانات تشكل‌هاي عضو در شبكه‌اي از تعامل مستمر در خدمت تحقق هدف‌هاي كارفرمايان به مثابه يك طبقه پيشتاز قرار بگيرد؛ كه چيزي نيست جز ساختن ايراني آزاد، مدرن و آباد.

اكثريت قريب‌ به اتفاق كساني كه در مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران حضور مي‌يابند و به فعاليت‌هاي سنديكايي علاقمند بوده و از اهميت آن با خبرند، تجربه‌ي حضور در هيأت مديره‌ي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي را دارند و مي‌دانند كه اداره‌ي كارآمد و اثربخش اين تشكل‌هاي غيردولتي چه نقاط قوت و ضعفي دارد و با تهديد‌ها و فرصت‌هايي كه براي تمام سنديكاهاي كارفرمايي كم يا بيش مشترك است، آشنا هستند. دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اميدوار است ارايه‌ي اين گزارش اجمالي امكان نقادي همه‌‌جانبه‌ي عملكردش را در اختيار تمام اعضاء‌ و تمام كارفرمايان كشور قرار دهد و آنان نيز از نقادي عملكرد منتخبان خود دريغ نورزند.

با احترام شايسته؛ دومين هيأت مديره

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

تهران – مرداد ماه 1385

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا