گزارش دیدارهیات مدیره کانون عالی باوزیرمحترم تعاون کارورفاه اجتماعی وهیات همراه

باطلاع میرساند:

در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۷ ، جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی به اتفاق آقای دکتر منصوری معاون محترم کار و اشتغال و آقای دکتر پاک سرشت معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور و آقای زدا معاون محترم سازمان تامین اجتماعی وآقای یوسفی مدیر کل تشکل های کشور و سایر مدیران ارشد وزارتخانه ،میهمان کانون عالی کارفرمایی کشور بودند.

سالن کنفرانس سندیکای شرکت های ساختمانی ایران به دعوت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران برای اولین بار موجب گردید علاوه بر اعضا محترم هیئت مدیره کانون، میزبان تعدادی دیگری از دست اندرکاران حوزه های تشکلی کشور گردد.در این مراسم صمیمانه نشست با وزیر محترم و معاونین و مدیران کل ابتدا آقای دکتر سیفی با عرض خیرمقدم خدمت وزیر محترم و سایر مدعوین عزیز ،درمورد شعار سال اعلامی توسط مقام معظم رهبری و وظیفه هر یک ازدست اندرکاران تولید و خدمات و اهمیت موضوع در شرایط فعلی توضیحاتی را ارائه نمودند. سپس گزارش جامعی را از اهداف ،برنامه ها و چالش و راهکارهای مرتبط با حوزه کارفرمایی مطرح و در مورد هر یک از موضوعات توضیحات کافی را به سمع و نظر حاضرین رساندند.در انتهای گزارش ،نیازها و الزامات و پیشنهادات با جزئیات بیشتر توسط آقای دکتر سیفی با ارائه روش های اجرایی اطلاع رسانی شد. بعد از بیانات و اتمام گزارش اقای دکتر سیفی اقای مهندس عطاردیان رئیس محترم هیئت مدیره کانون عالی کارفرمائی کشور، ضمن عرض خیر مقدمخدمت وزیر محترم و همراهان و سایر مدعوین گرامی در مورد سازمان تامین اجتماعی و نقش شرکای اجتماعی و سه جانبه گری مطالب مهمی را مطرح فرمودند و برای بهبود مدیریت و هم چنین ارتقا سطح کیفی خدمات و آینده این سازمان معظم بیاناتی را ایراد فرمودند. بعد از مطالب آقای مهندس عطاردیان آقای مهندس مقدم از کار آفرینان کشور در مورد ایجاد تعامل و بهبود وضعیت اشتغال و کسب و کار و هم چنین روش های تسهیل گر برای استفاده از کارورزان و یا آموزش گیران در مراکز تولید و صنعت و حتی خدماتی مطالبی را مطرح نمودند. بعد از ایشان آقای دکتر داود آدینه مشاور کانون عالی کارفرمایی و دبیر کل انجمن مراکز آموزش مهارت های کسب و کار درمورد همکاریهای دوجانبه کانون و وزرات خانه ،ثبت شورای عالی تشکل های صنفی کشور در مرجع ذیصلاح،آموزش کاربردی و راهبردی اعضاء محترم هیئت مدیره و اعضا تشکل ها در جهت ارتقاء سطح کیفی توانمندیها و امکانات ،تنظیم نشست های مشترک درهرماه جهت بررسی روند امور محوله و تنظیم برنامه های جدید برای جلب نظر وزیر محترم و همراهان اعلام نمودند بعد از مطالب ایشان آقای مهندس رازقی درمورد حضور نماینده کارفرمایان در هیئت های رسیدگی بدوی و تجدید نظر مطالبی را فرمودند جناب آقای رجبی عضو محترم هیئت مدیره کانون نیز در مورد مطالب مطرح شده گزارشی از اهم اقدامات انحام شده و برنامه های در دست اقدام ارائه نمودند وهماهنگی بین معاونت های مرتبط و کانون را برای بیشبرد بهتر امور پیشنهاد دادند سپس جناب آقای مهندس عابدی بازرس محترم کانون و آقای مهندس فرهادپور رئیس اداره نظارت بر تشکل ها نیز هریک در مورد نحوه ارتقاء همکاری ها مطالبی را مطرح نمودند. اقای مهندس علی آبادی نیز در مورد نقش حضور نمایندگان کارفرمایی در حل و فصل اختلافات در هیئت ها مطالبی مطرح نمودند. به ترتیب فرصتی که بود هریک از اعضا محترم هیئت مدیره و بازرسین و کار آفرینان مطالب مهمی را در ارتباط با موضوع نشست مطرح نمودند ودر پایان این بخش از گفتگوها جناب آقای مهندس خلیلی عضو هیئت مدیره کانون نیز درخواستی را تحت عنوان ساختمان مناسب برای استقرار کانون مطرح فرمودند به صورت جامع علاوه بر درخواست های فردی مطر شده درخواست های ذیل نیز مورد انتظار کانون بود.

•مهم ترین تشکل اشتغال زایی و تقویت اقتصاد ایران با سهم حداکثری از فعالیت های خدماتی کشور، نیاز به بازنگری اساسی و ساختاردهی مجدد دارد.•ایران یک کشور در حال توسعه است. توسعه با حرکت از یک سطح به سطح بالاتر؛ سطح وسیعی از نیازمندی ها و انتظارات جامعه هدف را در پی دارد.•محرک اصلی کارآمدی بنیان اقتصادی یک جامعه در حال توسعه؛ ساختاردهی منعطف و منطبق با نوع تغییرات است تا ضمن هدایت و کنترل توسعه؛ جلوی اضمحلال و واماندگی ساختاری سازمان ها و به تبع آن منابع انسانی، مالی و تکنولوژیکی گرفته شود.لذا نیاز است کانون کارفرمایی ایران ساختار نوینی را پی ریزی و اجرا نماید. بنابراین پیشنهاد می گردد:۱- ساماندهی کل تشکل های زیرمجموعه وزارت کار۲- تفویض اختیار فعالیت هایی مانند: آموزش و ایمنی، کاریابی، رتبه بندی ایمنی و خدمات و امثالهم به تشکل ها و زیرمجموعه ها۳- جلسه مدون و هدف گرا با ۴ تشکل جهت تقویت اشتغال فراگیر(اتاق ها، کانون های عالی کارفرمایان و..)۴- حمایت قاطع و برنامه ریزی شده از کانون کارفرمایان جهت ورود به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ۵- بهبود زیرساخت های قانونی؛ ورود کانون عالی به قانون حداکثری استفاده از توان خدماتی و تولیدی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها۶- ساماندهی آموزشی به صورت یک ساختار بهینه جهت مانیتور کردن آموزش های مختلف برای همه تشکل ها از جمله در حیطه ایمنی و سایر موارد.۷- اصلاح و بازساختاردهی آیین نامه تشکیل تشکل ها و رفع موانع آنها۸- واگذاری اداره امورات استانی به تشکل های کارفرمایی و از رقابت خارج کردن اداره کارهای استان ها با کانون های استانی. بعد ازمطالب اعلام شده توسط اعضا محترم کانون ابتدا وزیر محترم با بیان سرفصل های مورد اشاره به آقای زدا معاون محترم سازمان تامین اجتماعی جهت طرح موضوع به عنوان اولین سخنران اشاره فرمودند و جناب زدا نیز با اخبار خوشحال کننده مطالب را به شرح ذیل مطرح نمودند١- تمدید بخشودگی جرائم به دستور وزیر محترم٢-کاهش ١/٢درصدی حق بیمه طرحهای غیر عمرانی٣-ساماندهی و کاهش ١/٢درصدی حق بیمه مهندسین مشاور۴- پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در کارگاههای ممول کارورزی در محیط واقعی اشتغال۵- ارتباط بر خط با اتاق ایران برای تمدید و صدور کارت بازرگانی۶-اراىه طرح حسابرسی یک ساله به جای ده ساله٧- معافیت حق بیمه از خرید کالا٨- معافیت پیمان ها از حق بیمه در کارگاههای ثابت و دریافت اسناد خزانه به جای دیون بعد اتمام مطالب آقای زدا ، آقای دکتر پاک سرشت معاون محترم وزیرو رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور در مورد نقش و جایگاه آموزش به صورت کلان در سطح جامعه مطالبی را مطرح فرمودند و به صورت خاص در مورد همکاری با کانون اعلام فرمودند که متعاقب درخواستی که امروز مطرح شده است سازمان آمادگی همکاری چند جانبه درزمینه آموزش و خدمات آموزشی را دارد و از اینکه سازمان فنی و حرفه ای کشور بتواند در جهت رشدواعتلای جامعه ازطریق آموزش های مهارتی و کاربردی کمکی هر چند کوچک انجام دهد من و همکارانم با کمال میل و افتخار می توانیم این مهم را به سرانجام برسانیم. به دستور وزیر محترم آقای دکتر منصوری معاون کار و اشتغا ل وزارتخانه نیز گزارشی را در مورد نشست های مشترک با وزارت امورخارجه و سایر وزارتخانه ها ونهادها و سازمانهای ذیدخل و ذی نفع مطالبی را مطرح نمودند تعامل جدی با تشکل ها و همکاری همه جانبه با آنها از مطالب با اهمیت آقای دکتر منصوری بود سپس آقای دکتر ربیعی با تقدیر ازدعوتی که صورت گرفته و با اظهار خوشحالی از مطالب جدی وموثری که مطرح شده است به مطالب بسیار مهم و حائز اهمیتی اشاره فرمودند که به اختصارو به ترتیب اعلام می شود.

١-تاکید و تائید کلیه مطالبی که آقای زدا معاون محترم سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند٢-تاکید بر آموزش در سطح کل کشور با روش ها و راهکارهای عملی دربخش های کارفرمایی،تشکل هاواعضا و کارگران شاغل٣-ایجاد سه جانبه گرایی در بخشهای ،، سازمان تامین اجتماعی به منظور حفاظت و حراست از هرگونه آسیب ،آموزش در بخش های مختلف ،امنیت و تامین شغل،پژوهش و تحقیقات،حقوق و دستمزد، حق بیمه بیکاری و جذب آن توسط کارفرمایان۴-کلیه موضوعات مرتبط با حوزه تشکل ها ودرعین حال سایر بخش هایی که می توان به صورت سه جانبه گرایی در انها موثر واقع شود .۵-بررسی وضعیت انتخاب نماینده کارفرمایان در هیئت های رسیدگی۶-کمک در ایجاد کانون های استانی در ٧ استان باقیمانده۷-تلاش برای تامین محل برای استقرارکانون۸- پیشنهاد برای فعال سازی بخش کسانی که در اثر موضواتی به عنوان بیمه بیکاری از سازمان تامین اجتماعی مبالغی را دریافت می کنند که در حال حاضر قریب به دوهزار و دویست میلیارد تومان می باشد که وزارتخانه می تواند این مبلغ را به کارفرما برای جذب این حجم از نیروی بیکار پرداخت نماید آقای دکتر ربیعی اعلام فرمودند که برای همه موضوعاتی که در نشست مطرح شده است به صورت باورمند آماده همکاری و یا شاید بیشتر از آن همراهی است.

بعد از مطالب اقای دکترربیعی وزیرمحترم کار تعاون و رفاه اجتماعی اقای مهندس عطاردیان به نیابت ازطرف کلیه اعضاء و حاضرین از اقای دکتر ربیعی سپاسگزاری نمودندو جلسه با ذکر صلوات به کارخودپایان داد، در نهایت با عکس یادگاری و نشاط و انبساط خاطر و لبخندهمیشه بر لب وزیرمحترم عزیزیان حاضر برای دیداری دیگر ازهم خدا حافظی کردند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا