فهرست مطالب

پيشگفتار ….. 1

پسزمينه ….. 1

ساختار گزارش ….. 2

تهيه گزارش ….. 3

فصل 1. گفتگوي اجتماعي: تعاريف و مأموريت س.ب.ك ….. 5

1. 1. گفتگوي اجتماعي چيست؟ ….. 5

1. 2. نقش س.ب.ك ….. 5

فصل 2. گفتگوي اچتماعي در دنياي متغيير ….. 11

2. 1. بازيگران گفتگوي اجتماعي: واقعيت‌ها، دستوركارها و راهبردهاي متغيير ….. 13

2. 1. 1. سازمن‌هاي كار ….. 13

2. 1. 2. سازمان‌هاي كارفرمايان ….. 15

2. 1. 3. سازمان‌هاي كارگران ….. 16

2. 1. 4. ساير بازيگران: سازمان‌هاي جامعه مدني ….. 20

2. 2. ترويج روابط صنعتي مناسب، مولد و منصفانه ….. 221

2. 2. 1. چانه زني دسته جمعي ….. 21

2. 2. 2. همكاري محيط كار ….. 31

2. 2. 3. پيشگيري و حل اختلاف ….. 34

2. 3. اصلاحات قانون كار ….. 38

2. 3. 1. تحولات كلي ….. 38

2. 3. 2. گرايش‌هاي منطقه‌اي ….. 38

2. 4. گفتگوي اجتماعي سه جانبه ملي ….. 42

2. 4. 1. سه جانبه گرايي به مثابه فرصت درك شده: واكنش‌هاي بحران جهاني، 2008 تا 2010 ….. 44

2. 4. 2. سه جانبه گرايي به مثابه فرصت از دست رفته: بدهي دولتي اروپا، واكنش‌هاي بحران ….. 45

2. 4. 3. ساير چالش‌هاي سه جانبه گرايي ….. 47

2. 4. 4. سه جانبه گرايي و سياستگذاري فراگير ….. 47

2. 5. گفتگوي اجتماعي فرامرزي ….. 55

2. 5. 1. بنگاه‌هاي چند مليتي و ابتكارهاي داوطلبانه ….. 56

2. 5. 2. موافقتنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه و ابتكارهاي اذغام منطقه‌اي ….. 59

2. 6. گفتگوي اجتماعي و عملكرد اقتصادي ….. 62

فصل 3. اقدام س.ب.ك و گفتگوي اجتماعي: پاسخگويي به واقعيت‌ها و نيازهاي متنوع اعضاء ….. 65

3. 1. ملاحظات كلي ….. 65

3. 2. حمايت از بازيگران گفتگوي اجتماعي ….. 66

3. 2. 1. سازمان‌هاي كار ….. 66

3. 2. 2. سازمان‌هاي كارفرمايان ….. 67

3. 2. 3. سازمان‌هاي كارگران ….. 68

3. 3. روابط صنعتي مناسب و مولد و منصفانه ….. 69

3. 4. اصلاحات قانون كار ….. 71

3. 5. گفتگوي اجتماعي سه جانبه ملي ….. 72

3. 6. گفتگوي اجتماعي فرامرزي ….. 74

3. 7. رايج سازي مدل گفتگوي اجتماعي: تلاش‌هايي براي ايجاد هماهنگي در سازمان‌هاي بين‌المللي ….. 76

3. 7. 1. سازمان‌هاي چند مليتي ….. 76

3. 7. 2. سازمان‌هاي منطقه‌اي و ابتكارها ….. 79

3. 8. پيوند بين گفتگوي اجتماعي و ديگر هدف‌هاي راهبردي س.ب.ك ….. 80

3. 8. 1. گفتگوي اجتماعي و ترويج و تحقق اصول و حقوق بنيادين در كار ….. 81

3. 8. 2. گفتگوي اجتماعي و حمايت اجتماعي براي همه ….. 83

3. 8. 3. گفتگوي اجتماعي براي ايجاد فرصت‌هاي بيشتر براي تمام زنان و مردان جهت تضمين اشتغال و درآمد شايسته و ايمن ….. 85

3. 8. 4. رواج سازي برابري جنسيتي و تقويت صداي زنان ….. 87

3. 9. گفتگوي اجتماعي در برنامه‌هاي كشوري كار شايسته و هماهنگي‌ فني ….. 88

فصل 4. ملاحظات كليدي، درس‌هاي آموخته و راه‌هاي ممكن به پيش ….. 91

فصل 5. نكات پيشنهادي كنفرانس براي مذكراه همراه با نظري به تصويب نقشه عمل در خصوص گفتگوي اجتماعي ….. 97

نكته شماره 1. گفتگوي اجتماعي در متن بحران و انتقال‌ها ….. 97

نكته شماره 2. تقويت گفتگوي اجتماعي و سازوكارهاي پيشگري و حل اختلاف ….. 97

نكته شماره 3. گنحاندن بخش‌ها، بنگاه‌ها و كارگران بيشتر در سازوكارهاي گفتگوي اجتماعي ….. 98

نكته شماره 4. گفتگوي اجتماعي، جهاني شدن و زنجيرهاي تأمين جهاني ….. 98

نكته شماره 5. همانگي سياستي ….. 98

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا