کمیته استانداردها

در حقیقت اساس و پایه کار این کمیته گزارش‌هاي سالانه‌‌اي است که کمیته کارشناسان اجراي استانداردهاي بی نالمللی قبل ازآغاز کار کنفرانس منتشر می‌کند و دراختیار اعضاي سازمان بی نالمللی کار قرار م یدهد. در کمیته استانداردها بر پایه همین گزارش کمیته یاد شده دولت‌هاي عضو سازمان را در موارد نقض اجراي مقاوله نامه‌هایی که خود داوطلبانه و آزادانه به آنها ملحق شده اند به چالش کشیده و آنها را ملزم و متعهد به پاسخگویی می کند. دولت ها به دلیل حفظ شأن و منزلت خود تلاش و رایزنی‌هاي بسیار انجام می دهند که از پروسه طرح پرونده آنها در کمیته استانداردهاي کنفرانس به دور بمانند. این کار با تنظیم یک لیست از پرونده هاي خاص کشورها آغاز میشود.

حمایت اجتماعی » امسال گزارش بررسی عمومی با عنوان « جهانی براي منزلت انسانی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار که با توصیهنامه کف حمایت هاي اجتماعی مرتبط است توسط کمیته کارشناسان اجراي استانداردهاي بین المللی کار به کنفرانس ارائه شده است. این اولین بار است که کمیته کارشناسان یک توصیه نامه را بطور مستقل و بدون مرتبط بودن آن به یک مقاوله نامه بررسی می کند. این مسئله نشان از اهمیت اصل حمایت هاي اجتماعی در دستورکار توسعه جهانی و ارتباط توصیه نامه در هدایت اقداماتی براي مبارزه با فقر، نابرابري و محرومیت هاي اجتماعی و دستیابی به حقوق جهانی دارد که متضمن زندگی اي سالم و با منزلت است.

هدف از بررسی عمومی ارائه رهنمود به تمامی طرف هاي ذیربط ودست اندرکارانی که درامر تدوین حمایت هاي اجتماعی در سطح کشوري دخیل هستند می باشد.

امسال در مرحله اول 40 کشور در لیست پرونده هاي خاص قرار گرفت ولی نهایتا با رایزن یهاي بعدي به 24 مورد کاهش در اجراي الزامات « پیشرفت » یافت. دو مورد تحت عنوان موارد مقاولهنامه هاي الحاقی توسط دو کشور مطرح گردید. قابل ذکر است که گروه کارگري در این کمیته همواره مخالف گنجاندن دو مورد از پرونده هاي پیشرفت در این لیست است چون معتقد است که به جاي این دو مورد میتوان دو مورد از پرونده هاي خاص و حاد را مطرح نمود. با این که در چند سال اخیر گروه کارگري در این خصوص بااعمال فشارموفق به دستیابی به موارد مورد نظرش بود ولی امسال علیرغم فشار وارده موفق به حذف طرح دو مورد پیشرفت در لیست 24 موردي کشور ها نگردید.

در لیست امسال پرونده هاي اتیوپی، عراق، لیبی، نیکاراگوئه و نهایتا ترکیه به صورت دو فوریتی و حاد مطرح شدند. قابل ذکر است در طرح و بحث پرونده ترکیه از مقاولهنامه آزادي تشکل، حمله به دولت ترکیه از سوي هر سه گروه دولتی، کارگري و کارفرمایی بسیاربود. به گونه اي که باتوجه به تعدد درخواست ها براي ورود به پرونده، رئیس این کمیته ملزم شد تا زمان اظهارات هر نماینده در رابطه با ترکیه را از 5 دقیقه به 3 دقیقه کاهش دهد.

گزارشکمیته کارشناسان اجراي استانداردهاي بی نالمللیکار گزارش امسال کمیته کارشناسان اجراي استانداردهاي « کمیته کارشناسان » بین المللی کار که از این پس به اختصار منتشر گردید. III – 1A نامیده می شود در دو بخش و به شماره لازم به ذکر است که این گزارش علاوه بر گزارش بررسی عمومی کمیته مذکور می باشد.

بخش اول: گزارش عمومی که شامل نظرات کمیته کارشناسان به تعهدات اساسنامه اي و ILO در مورد احترام کشورهاي عضو اجراي آن است. تعهداتی که کشورها با پذیرش داوطلبانه و خود را به اجراي مفاد و الزامات ، ILO آزادانه عضویت در اساسنامه آن سازمان متعهد ساختهاند.

بخش دوم: ملاحظات کمیته کارشناسان در مورد اجراي استانداردهاي بین المللی کار در کشورهاي عضو که بدان استانداردها ملحق شده اند.

در همین راستا سازمان بین المللی کارفرمایان ،که کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران در سال 2003 میلادي به عضویت آن درآمده است، توجه اعضاي خود را به نگارش پاراگراف 32 گزارش جلب نمود که طبق دستورکار آن کمیته، نظرات کمیته کارشناسان به لحاظ حقوقی لازم الاجرا نیست بلکه پایه و اساس بحث ها توسط هر سه گروه کشورها (دولت، کارگر و کارفرما) در مورد چگونگی اجراي استانداردهاي الحاقی در کشورهاي مورد بحث میباشد.

کمیته کارشناسان در گزارش سال 2019 خود که به اجلاس 108 کنفرانس بین المللی کار تسلیم شد به طور مشخص از درخواست کرده است تا نسبت به ارائه ILO شش کشور عضو اطلاعات کامل مورد درخواست کمیته درخصوص پرونده هاي خاص در کنفرانس 2019 اقدام کنند.

این شش کشور عبارتند از:
- 1 ) اتیوپی در ارتباط با مقاوله نامه شماره 138
- مبنی بر حداقل سن اشتغال
- 2 ) عراق در ارتباط با مقاوله نامه شماره 182 مبنی بر بدترین اشکال کار کودك
- 3 ) لیبی در ارتباط با مقاوله نامه شماره 111 مبنی بر تبعیضدر اشتغال و حرفه.
- 4 ) میانماردر ارتباط با مقاوله نامه شماره 29 مبنی بر کار اجباري.
- 5 ) نیکاراگوئه در ارتباط با مقاوله نامه شماره 117 مبنی بر اهداف و استانداردهاي پایه.
- 6 ) ترکیه در ارتباط با مقاوله نامه شماره 87 مبنی بر آزادي انجمن و تشکل.

قابل توجه است که فهرست کشورهاي خاص توسط دو گروه کارگري وکارفرمایی تعیین ونهایی می شود و سازمان بین المللی کار علیالقاعده نباید نقشی در این راستا داشته باشد.

و (ITUC) نهاد هاي بین المللی نمایندگی گروه کارگري با کسب نظر اعضایشان لیست کشورهاي (IOE) کارفرمایی خاص را تعیین و نهایی می کنند.

کمیته کارشناسان سال « بررسی عمومی » در ضمن گزارش مربوط به توصیه نامه شماره 202 III 1/B 2019 به شماره مصوب سال 2012 کنفرانس بین المللی کار نیز، تحت عنوان ILO منتشر گردیده و در سایت « کف حمای تهاي اجتماعی » قابل دسترسی است. www.ilo.org به نشانی

گزارشکمیته کارشناسان اجراي استانداردهاي بی نالمللیکاردر مورد ایران

خوشبختانه امسال گزارش 709 صفحه اي کمیته کارشناسان فاقد مورد خاص و بحث انگیز در مورد ایران بود و تنها دو سه مورد کلی در گزارش از ایران درج شده است. این موارد به شرح ذیل است.

- در صفحه 645 درخصوص ایران چنین آمده است: جمهوري اسلامی ایران اسناد مصوب کنفرانس بین المللی کار را به مراجع قانونگذاري کشور، یعنی مجلس شوراي اسلامی تسلیم این موضوع ILO نکرده است. در حالی که مطابق اساسنامه یکی از تعهدات جدي اعضا از جمله ایران بوده است. طبق گزارش منتشره، پروتکل مصوب اجلاس 90 سال 2002 میلادي که منضم به مقاولهنامه ایمنی و حفاظت کار مصوب سال 1981 است و همچنین اسناد مصوب کنفرانس در اجلاس هاي شماره 99 و 100 و 101 و 103 و 104 و 106 کنفرانس بین المللی کار در سال هاي 2010 تا 2017 تسلیم مجلس شوراي اسلامی نشده است.

- نام ایران در فهرست کشورهایی درج شده که کمیته خارج از سیکل گزارشدهی از وي درخواست پاسخ کامل نموده است.

موضوع مورد پرسش از ایران مقاولهنامه کار دریایی بوده که در 20 آگوست 2013 با الحاق 30 کشور بدان به اجرا در آمده و ایران هم در تاریخ 11 ژوئن سال 2015 میلادي بدان مقاوله نامه ملحق شده است. طبق آنچه در گزارش کمیته کارشناسان درج شده است ایران می بایست به پرسش هاي مطرح شده بطور کامل پاسخ می داد.

ذکر این نکته نیز ضروریست که در گزارش کمیته کارشناسان همه گزارش هاي درخواستی » در مورد ایران ذکر شده است که 142 ،105 و ، از ایران درخصوص مقاوله نامه هاي شماره 29 که این موضوع مورد مثبتی براي « 182 دریافت شده است کشور است.

کمیته اجراي استانداردهاي کنفرانس، در طول دو هفته کاري خود پرونده 24 کشور را در رابطه با موارد نقض مفاد و الزامات مقاوله نامه هاي الحاقی آن کشورها مورد بحث و بررسی قرار داد. با ارائه گزارش این کمیته به مجمع عمومی کنفرانس در نهایت مجمع عمومی جمع بندي 24 مورد از پرونده هاي خاص کشورها در رابطه با اجراي مقاولهنامه هاي الحاقی آنها را تصویب کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا