کمیته آزادی انجمن

در روز سه شنبه 7 خرداد مطابق با 28 ماه می ایمیلی بصورت محرمانه از سوي سازمان بین المللی کارفرمایان دریافت کردیم که به پرونده شکایت ازدولت ایران، دررابطه با مسائل اعتراضات کارگري و دستگیر يها و به گفته گزارش کمیته آزادي انجمن، به احکام شدید قضایی ایران علیه کارگران معترض اختصاص کنفدراسیون » داشت. این پرونده اساسا و از ابتدا توسط به کمیته آزادي انجمن « بین المللی اتحادیه هاي صنفی کارگري تسلیم شد و از آن پس سال ها است که این ILO هیات مدیره مطرح و دولت ملزم به پاسخگویی ILO پرونده در هیات مدیره و ارائه گزارش مکتوب شده است.

در این خصوص قابل توجه است که:

این پرونده اولین بار در ماه جولاي سال 2006 میلادي به شماره 2508 ابتدا در رابطه با شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و کمیته آزادي انجمن از ) ILO حومه، در مکانیسم نظارتی باز شد و پس از (ILO کمیت ههاي زیر مجموعه هیات مدیره گذشت 13 سال همچنان مفتوح است. متاسفانه نه دولت و نه گروه هاي نمایندگی کارگري ایران نتوانسته اند به طریق مقتضی ، با ارائه گزارشهاي مناسب و البته رایزن یهاي لازم ، موجبات مختومه شدن این پرونده را فراهم آورند.

این پرونده با گزارش موقت کمیته آزادي انجمن، در نشست دو روزه 6 و 7 ماه ژوئن 2019 آن کمیته مطرح و بررسی شد که تسلیم گردید. پس ILO پس از نهایی شدن آن به هیات مدیره از آن نیز در نشست یک روزه ماه ژوئن 2019 هیات مدیره که فرداي روز اختتامیه کنفرانس بین المللی کار 2019 برگزار گردید مطرح شد.

قابل یادآوري است که:

- 1 – آخرین بررسی کمیته آزادي انجمن از پرونده شکایت از دولت ایران در ماه اکتبر 2018 انجام گرفت زمانی که کمیته نمود و در سیصد و ILO گزارش خود را تسلیم هیات مدیره سی و چهارمین نشست هیات مدیره به تصویب رسید.

- 2 – پس از آن فدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل نیز طی یک مکاتبه رسمی درماه اکتبر 2018 اتهامات شدید و ارائه کرد. ILO جدیدي علیه دولت ایران به

- 3 دولت ایران نیز در تاریخ 3 فوریه 2019 ملاحظات و پاسخ هاي خود را در رابطه با اتهامات وارده ارائه کرد.

لازم به ذکر است که کمیته آزادي انجمن با طرح مسائل جدیدي از جمله به گفته گزارش دستگیر يهاي گسترده کارگري، در رابطه با اعتراضات کامیون داران، زندانی شدن گروه بزرگی از کامیون داران و احکام شدید و سختی علیه گروه 17 نفري آنها که در مواردي حکم اعدام هم مطرح است، این پرونده را در گزارش خود به عنوان پرونده داراي مطرح نموده و توجه هیات « ماهیت بسیار جدي و فوري » را به فوریت و حاد بودن موضوع جلب کرده است. ILO مدیره کمیته آزادي انجمن در گزارش خود در موارد متعددي الفاظ را آورده است که مناسب نیست. « اظهارتاسف » و« اظهارنگرانی » موضوع گزارش کمیته آزادي انجمن در خصوص پرونده 2508 علیه دولت ایران و موضوع طرح آن در نشست هیات مدیره سازمان بین المللی کار در آخرین جلسه هماهنگی که در دفتر امور بین المللی وزارت محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در ساختمان واقع در خیابان دکتر فاطمی برگزار شد از سوي کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران مطرح گردید.

طبق اطلاعات دریافتی، بر اساس احکام قضایی صادره براي آزادي دستگیرشدگان اقداماتی صورت گرفته است. طبق همین اطلاعات مکاتبات لازم با سازمان بین المللی کار جهت انعکاس احکام قضایی صادره مبنی بر آزادي دستگیر شدگان به عمل آمده است.

موضوع پرونده 2508 علیه دولت ایران در نشست یک روزه هیات مدیره سازمان بین المللی کار در روز شنبه 23 ماه ژوئن 2 تیر ماه 1398 ) در مقر آن سازمان در ژنو مطرح گردید. )

با توجه به اینکه این پرونده مدتی طولانی در سیستم نظارتی هیات مدیره سازمان (کمیته آزادي انجمن) مفتوح است، ضروري است دولت و نهادهاي نمایندگی کارگري ایران که در اجلاس ها شرکت می کنند با ارائه مدارك حقوقی و قضایی لازم و مهمتر این که با انجام رایزنی ها و گفتگوهاي مناسب با نهادهاي بین المللی کارگري، روند مختومه سازي این پرونده طولانی علیه دولت ایران را بسترسازي نمایند.

مجددا یادآوري می شود که اهمیت این موضوع در نشست هماهنگی تشکیل شده در وزارت محترم کار از سوي کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران به مقامات آن وزارت محترم یادآوري شده بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا