برگردان آخرين قسمت از سند «چشم‌انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌‌المللي كار»‌ در ادامه تقديم مي‌شود. اين قسمت به «اولويت‌هاي اجرايي» پرداخته است.

به نوشته‌ي جناب آقاي آنتونيو پنالوزا دبيركل سابق سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اين چشم‌انداز از سازمان بين‌المللي كار(س.ب.ك) مي‌خواهد: «تا براي درك روشن از واقعيت‌هاي كسب و كار معاصر و چالش‌هايي كه بايد با آن‌ها برخورد شود به كارفرمايان گوش فرادهد. كارفرمايان س.ب.ك را فرامي‌خوانند تا اقدام‌هاي مؤثر بر بازارهاي كار را اولويت‌ بندي كند؛ در جستجوي استقرار سياست استاندارهاي كار بين‌المللي مؤثر و مدرن باشد و بر برنامه‌هايي تمركز كند كه اشتغال را در قلب بنگاه‌هاي پايدار ايجاد كنند».

براي خواندن برگردان بخش اول اين سند اينجا، و براي خواندن برگردان بخش دوم آن، اينجا را كليك كنيد. متن چاپخور و كامل برگردان اين سند نيز در انتهاي اين نوشته در دسترس خواهد بود:

اولويت‌هاي اجرايي

سازمان‌هاي بين‌المللي پيچيده، حتي در مواجهه با رويدادهاي سريع ‌تغيير، آهسته و به سختي دگرگون مي‌شوند. در اين ارتباط ساختار سه‌جانبه سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)چالش‌هاي بزرگتري ايجاد مي‌كند. با اين همه، دگوگوني در اولويت‌ها و فرهنگ مي‌تواند ايجاد شود، و از طريق رهبري برانگيزنده در تمام سطوح سازمان و به ويژه در سطح بالا، تقويت و تشديد شود.

در عمل به اولويت‌هاي سياسي فوق، مديركل و دفتر بايد راهبردهاي اجرايي خودشان را روي هدف‌هاي زير، كه هم براي ستاد‌هاي مركزي در ژنو و هم براي فعاليت‌هاي س.ب.ك در مناطق كاربرد دارند، متمركز كنند:

 • خلق يك ساختار مديريتي كارآمد و مناسب از طريق اصلاحات در هيأت مديره س.ب.ك و كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار براي تضمين مديريت مناسب فعاليت‌هاي س.ب.ك، نيز، تضمين برنامه‌ي همكاري‌هاي فني از طريق شناسايي نيازهاي كشورهاي عضو. تخصيص منابع س.ب.ك بين ژنو [ستاد] و ميدان [صف] لازم است تضمين كند كه منابع كافي از سوي ژنو همچنان در دسترس كشورهاي عضو قرار مي‌گيرد تا شناخت و خدمات اصلي تقويت شود.
 • بازجهت‌ بخشي به تمركز دفتر از دفاع به كار فني و كمك‌هاي فني، به ويژه ظرفيت سازي در جاهايي كه س.ب.ك مي‌تواند در اين زمينه در كشورهاي عضو تفاوتي ايجاد كند. تخصيص منابع براي بازيابي جايگاه س.ب.ك به عنوان يك مركز معرفت مورد تأييد جهان، از طريق توسعه‌ي فاكت قوي و مبتني بر پژوهش در بازارهاي كار، و تشويق يك فضاي روشنفكري در درون كه به روي ايده‌هاي بيروني گشوده باشد و از اين طريق سنت‌ها بتوانند زير سؤال بروند و به چالش كشيده شوند.
 • تدوين يك راهبرد منابع انساني براي جذب و حفظ كاركنان، از جمله كاركناني از جامعه‌ي كارفرمايي، مجهز به مهارت‌هايي كه به كشورهاي عضو كمك كنند تا به واقعيت‌هاي دنياي كار و سير تحول پاسخ بدهند.
 • تضمين شفافيت و پاسخگويي در تمام فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌ها:
  ضميمه كردن منظم تحليل مستقل برنامه‌ي كار س.ب.ك (اين كار مي‌تواند با مشاركت ساير آژانس‌ها صورت پذيرد).
  رعايت كاركردهاي مديريتي هيأت مديره و كنفرانس، و تضمين اينكه دفتر بر اساس تصميم‌هاي بيان شده‌ي اين اركان به صورت با معنا و فوري عمل مي‌كند و طبق جدول زماني اجراي آن‌ها گزارش مي‌دهد.
  به كارگيري اصول مديريت مالي كه الزامات عملياتي و نهادي سازمان رعايت كند و توانمندي آن را ارتقاء بخشد تا در چارچوب واقعيت‌هاي بودجه‌اي تأثير واقعي داشته باشد.
  تضمين روش‌هاي كاري شفاف و پاسخگو براي دستگاه نظارتي س.ب.ك و نيز براي تمام فراينده‌هاي تصميم‌گيري و اقدام‌هاي س.ب.ك.
 • تقويت سازوكارهاي سه‌جانبه و استفاده‌ي بهتر و رعايت مشاركت كارفرمايان:
  تضمين برابري در رفتار، در و به وسيله‌ي س.ب.ك، و برابري در برخورد با تمام كشورهاي عضو سازمان. اين امر در مورد منابع، اعم از انساني و مالي، و همكاري فني و فرصت‌هاي اشتغال در كل دفتر كاربرد دارد.
  مشاركت كامل كارفرمايان در تدوين سياست‌ها و محصولات س.ب.ك، براي تضمين اينكه با اولويت‌ها، هدف‌ها و منابع كارفرمايان مانند كارگران عادلانه برخورد مي‌شود.
  توسعه‌ي ابزارها و محصولات توانمندساز هم براي سازمان‌هاي كارفرمايان و هم براي سازمان‌هاي كارگران.
  تقويت ظرفيت دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي دفكا‌در ژنو، تورين و در ميدان براي تقويت آن‌‌ها كه با نيازهاي كشورهاي عضو برخورد كنندف و نظرات كارفرمايي را در كل دفتر نمايندگي كرده و بازتاب دهند.
  اعان به اينكه برنامه‌ي كارفرمايان مستلزم مشاركت و حمايت تمام بخش‌هاي دفتر، در همكاري با دفكا به لحاظ داخلي، مي‌باشد، و اينكه منابع فني تمام دپارتمان‌ها براي حمايت از فعاليت‌هاي كارفرمايي مورد نياز خواهد بود.
 • همكاري نزديك با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، براي تقويت مزيت‌هاي رقابتي هر كدام به نحوي كه مثبت و واقعاً مكمل باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا