در حاليكه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از طريق يك فرايند مشاركتي و با بهره‌گيري از متخصصان حرفه‌اي، برنامه‌ي استراتژيك خود را تدوين كرده است، و گزارش اين تجربه‌ي ملي از طريق چاپ در نخستين شماره‌ي «پيام كارفرمايان»(تير ماه 1384) در اختيار تمام كانون‌ها و انجمن‌هاي كارفرمايي ايران گذاشته شده است، تجربه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان(آي.او.اي) در اين زمينه نيز ارايه مي‌شود.

آي.او.اي، «چارچوب استراتژيك» خود براي سال‌هاي 2004 تا 2009 را، از طريق يك فرايند مشاوره‌ با «هيآت مديره» سازمان تدوين كرده است. اين چارچوب استراتژيك، 9 عرصه‌ي مهم فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان را شناسايي كرده و مشخص ساخته است كه اين سازمان در هر يك از اين عرصه چه اقداماتي بايد انجام دهد. آنچه كه در پي ارايه مي‌شود ترجمه‌ي اين سند سازمان بين‌المللي كارفرمايان است كه از سوي همين سازمان و در ماه مي سال 2004 منتشر شده است. تأمل در مفاد اين سند، هم سبب آشنايي بيشتر سازمان‌هاي كارفرمايي ايران با سازمان بين‌المللي كارفرمايان خواهد شد، كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران نيز عضو آن است، و هم الگويي براي تدوين چارچوب استراتژيك در اختيار تمام سازمان‌هاي كارفرمايي ايراني مي‌گذارد. مي‌توان اميدوار بود كه توجه به تجربه‌ي ملي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و تجربه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني مدد برساند تا نسبت به تدوين برنامه‌هاي استراتژيك خود در سطح استانداردهاي قابل قبول اقدام كنند. چرا كه يك سازمان بدون چنين چارچوبي فاقد بصيرت نهادينه شده براي شناسايي مشكلات و برخورد پيش‌دستانه با آن‌ها خواهد بود.

اين چارچوب استراتژيك از طريق مشاوره با اعضاء «هيأت مديره» سازمان بين‌المللي كارفرمايان(آي.اي.او) تدوين شده است. بر خلاف برنامه‌هاي سالانه‌‌ي قبلي، اين رويكرد يك ابزار قابل تجديد نظر براي هدايت اقدامات سالانه در طول پنج سال آتي در اختيار آي.او.اي قرار خواهد داد تا به كارهايش، هم در درون و هم در بيرون سازمان، و در نه عرصه‌ي مهم، تداوم بخشيده و آن‌ها را هماهنگ سازد.

اين چارچوب استراتژيك همچنين اولويت‌هاي اعضاء آي.او.اي را شناسايي مي‌كند و راهنماي دبيرخانه در كارهاي روزمره‌اش خواهد بود. فدراسيون‌هاي عضو نيز مي‌توانند به اين سند استناد كنند چرا كه تصوير روشني از عرصه‌هايي ارايه خواهد داد كه سازمان در دوران پيش‌رو تلاش‌ها و منابع خود را در آن‌ عرصه‌ها متمركز خواهد كرد. چگونگي پيشرفت به سوي اولويت‌هاي تعيين شده به صورت سالانه از سوي هيأت مديره مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت به نحوي كه برنامه‌هاي سالانه، و در صورت نياز، خود چارچوب استراتژيك، بازنگري شوند تا تأثير و ارتباط آن‌ها تضمين شود.

آي.او.اي سازماني با گستره‌ي جهاني است. اين سازمان اعضاء گوناگون از مناطق مختلف و با سطوح متفاوت توسعه دارد. آي.او.اي اين تنوع را به رسميت مي‌شناسد و اذعان دارد كه اولويت و درخواست‌ها در ميان كشورها و مناطق متفاوت است. اين اولويت‌ها با ماهيت متنوع آن‌ها مورد توجه آي.او.اي خواهد بود. اين امر به ويژه در سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او) نيز كه مهم‌ترين كانون تمركز آي.او.اي است، مورد توجه قرار خواهد گرفت. آي.او.اي حمايت خود از گفتگوي اجتماعي را به عنوان وسيله‌ي اقدام در برخورد با تمام اين مسائل و ديگر موضوعات در چارچوب سازمان ادامه خواهد داد و به اهميت اقدامات فني آي.ال.او در كمك به اعضاء اذعان دارد.

در حاليكه چالش‌هاي جهاني‌سازي همچنان مستلزم پاسخ هستند،‌ براي آي.او.اي اهميت دارد كه در گفتگو‌هاي گوناگون در سطح بين‌المللي مشاركت كند. اين چارچوب استراتژيك به تضمين اين امر كمك خواهد كرد كه صداي جمعي آي.او.اي در مجامع گوناگوني كه موضوعات مؤثر بر كارفرمايان مورد گفتگو قرار مي‌گيرد شنيده خواهدشد. دبيرخانه‌ي آي.او.اي براي دستيابي به اين هدف‌ها بر قدرت اعضاء‌ تكيه مي‌كند و همكاري با‌ آنان را تداوم خواهد داد.

فرانسوا پريگوت رئيس؛ دانيل فوئنس دو ريجيو معاون اجرايي ؛ آنتويو پنالوزا دبير كل

مأموريت ما

سازمان بين‌المللي كارفرمايان سازماني رسمي است كه منافع كارفرمايان در موضوع‌هاي مرتبط با سياست‌هاي اجتماعي و كاري را نمايندگي مي‌كند.

هدف‌هاي آي.او.اي عبارتند از:

• ارتقاء‌ فضاي اقتصادي، اشتغالزايي و اجتماعي مورد نياز براي حفظ و توسعه‌ي اقتصاد آزاد؛

• فراهم آوردن مجمعي براي گردهم‌آيي، دفاع و ارتقاء منافع سازمان‌هاي ملي كارفرمايي و اعضاء آنان در سراسر جهان در تمام عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و كار؛

• ارايه‌ي كمك، مشاوره، نمايندگي و ارايه‌ي خدمات و اطلاعات مرتبط به اعضاء، استقرار و حفظ ارتباط بين آنان و هماهنگ ساختن منافع كارفرمايان در سطح بين‌المللي به ويژه در سازمان بين‌المللي كار و ديگر مؤسسات بين‌الملي؛

• حمايت و تشويق و تقويت استقلال و خودمختاري سازمان‌هاي كارفرمايي و ارتقاء توانمندي آن‌ها و ارايه خدمات به اعضاء؛

• آگاه‌سازي افكار عمومي و ارتقاء درك مردم از نقطه‌نظرات كارفرمايان؛

• تسهيل و ارتقاء‌ تبادل اطلاعات و تجربه‌ها در ميان اعضاء.

9 عرصه‌ي با اهميت براي سال‌هاي 2004 تا 2009

9 عرصه‌ي مهم براي سال‌هاي 2004 تا 2009 عبارتند از:

  1. مسؤليت‌پذيري اجتماعي مشترك
  2. جهاني‌سازي
  3. آژانس‌هاي ملل متحد و مؤسسات مالي بين‌المللي
  4. سازمان‌هاي بين‌المللي
  5. اشتغال و كارآفريني
  6. استانداردهاي بين‌المللي كار
  7. حمايت اجتماعي
  8. كارفرمايان در آي.ال.او
  9. ارتقاء و تقويت فدراسيون‌هاي عضو

1 – مسؤليت‌پذيري اجتماعي مشترك

آي.او.اي از ابتكارات داوطلبانه‌ي كسب‌وكار در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي، كه از چارچوب‌هاي قانوني فراتر مي‌رود، حمايت مي‌كند. اين سازمان در پي ارتقاء رقابت‌پذيري اقتصادي از طريق فعاليت كسب‌وكار در چارچوب رفتار مطلوب در حاكميت شركتي،‌ ارزش‌هاي اخلاقي و مسؤليت‌پذيري اجتماعي مي‌باشد.

آي.او.اي در گفتگوهاي بين‌المللي مرتبط با مسؤليت‌پذيري اجتماعي مشترك همچنان حضور خواهد يافت تا اين نظر را ترويج كند كه مسؤليت‌پذيري اجتماعي مشترك يك پاسخ ابتكاري، متنوع و مثبت به فضاي كسب‌وكار امروز است؛ نظري كه به نقش كسب‌وكار و ديگر بازيگران اجتماعي اذعان دارد و مي‌پذيرد كه مسؤليت‌پذيري اجتماعي مشترك، جايگزين مقررات اجتماعي ملي مناسب، نيست.

2 – جهاني‌سازي

آي.او.اي همچنان به تلاش‌هاي خود براي ترويج جنبه‌هاي مثبت جهاني‌سازي، با توجه به چالش‌ها و فرصت‌هاي آن، و نيز مشاركت در گفتگوها، هم در چارچوب سازمان‌ بين‌المللي كار و هم در هر جاي ديگر ادامه خواهدداد.

آي.او.اي به فعاليت‌هاي خود ادامه خواهد داد تا:

• از اقتصاد مبتني بر بازار حمايت كند؛

• موانع ادغام اقتصادي را بشناسد؛

• تأسيس يا اصلاح مؤسسات، نظام‌هاي سياسي، فعاليت‌ها و فرانيد‌هاي مورد نياز براي فائق آمدن بر اين موانع را ترويج كند؛

• ايجاد يا تقويت مؤسسات اقتصادي و غيراقتصادي براي خلق شرايط مفيد براي تجارت، سرمايه‌گذاري و جذب و گسترش تكنولوژي را تشويق كند؛

• تدوين سياست‌هاي توسعه‌ي آموزش و مهارت‌ها و سرمايه‌گذاري در اين عرصه‌ها را تشويق كند؛

• تلاش‌هاي مشترك كساني را كه در پي خلق فضاي مناسب براي منتفع شدن كشورهاي خواهان مشاركت در روند جهاني‌سازي هستند، مورد حمايت قرار دهد.

3 – آژانس‌هاي ملل متحد و مؤسسات بين‌المللي

در حاليكه گفتگو‌هاي سياست كار و اجتماعي در آژانس‌هاي ملل متحد و مؤسسات مالي بين‌المللي برگزار مي‌شود، آي.او.اي فعاليت اين سازمان‌ها را پيگيري خواهد كرد و در گفتگو با مؤسسات و دولت‌ها به ترويج مواضع كارفرمايان خواهد پرداخت.

آي.او.اي همچنان به تدوين «تفاهم‌نامه» خود با «دفتر توسعه ملل متحد»(يو.ان.دي.پي) براي كمك به اعضاء خود در همكاري آن‌ها با اين دفتر در سطح ملي ادامه خواهد داد و در پي فرصت‌هاي ديگر براي همكاري با آژانس‌هاي ملل متحد خواهد بود. اين سازمان همچنين به مشاركت خود در «ميثاق جهاني» و حمايت از اين ميثاق ادامه خواهد داد.

4 – سازمان‌هاي بين‌المللي

جهاني‌سازي مستلزم يك پاسخ هماهنگ و منسجم از سوي دنياي كسب‌وكار است. آي.او.اي در پي تقويت بيشتر روابط با ديگر سازمان‌هاي نمايندگي كسب‌وكار در سطح بين‌المللي، منطقه‌اي و بخشي است. اين تعامل به تبيين اختيارات بازيگران گوناگون كمك كرده و تضمين خواهد كرد كه كسب‌وكار در مورد موضوعات گوناگون با «صداي متحد» سخن مي‌گويد.

بسياري از مسائل مطرح در عرصه‌ي كار و جامعه بر كارفرمايان و كارگران به صورت يكسان تأثير مي‌گذارد. هنگامي كه اشتراك منافع وجود داشته باشد، آي.او.اي براي ارايه‌ي پاسخ‌هاي سودمند متقابل، به همكاري با «فدراسيون اتحاديه‌هاي كارگري» در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي ادامه خواهد داد.

جامعه مدني به همكاري با سازمان ملل متحد و آژانس‌هاي اين سازمان و نيز با دولت‌ها در سطح ملي ادامه خواهد داد. آي.او.اي تأثير سازمان‌هاي غيردولتي در سطح بين‌المللي را پيگيري كرده و عرصه‌هاي منافع مشترك احتمالي با گروه‌هاي نمايندگي را مورد بهره‌برداري قرار خواهد داد.

5 – اشتغال و كارآفريني

اشتغال، ايجاد بنگاه و كارآفريني محور توسعه‌ي پايدار است و از همين رو در در بطن تلاش‌هاي سازمان بين‌الملي كار(آي.ال.او) براي دستيابي به «كار شايسته»‌ قرار دارد. آي.او.اي خواهد كوشيد تا تضمين كند كه آي.ال.او به اين منافع جدي كارفرمايان توجه خواهد كرد و به طور خاص از موارد زير حمايت مي‌كند:

• تصويب دستور كار اشتغال جهاني آي.ال.او در سطح ملي از طريق سياست‌هاي ملي اشتغال كه نيازهاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و هدف اشتغال جوانان را تأمين مي‌كند؛

• ضرورت ارتقاء فضاي اقتصاد كلان براي خلق و ايجاد كسب‌وكار، شامل ايجاد و حمايت از بازار حامي بنگاه؛

• حكمروايي خوب، حكومت قانون و رعايت حقوق مالكيت خصوصي و ثبات اقتصادي و سياسي به عنوان الزامات ضروري توسعه‌ي اقتصادي؛

• سياست‌هايي كه از بهره‌وري و رقابت‌پذيري كسب‌وكار حمايت مي‌كنند؛

• مقررات مناسب، عادلانه و شايسته و نظام‌هاي مالياتي مناسب كه رشد مستمر و ايجاد اشتغال را تضمين كنند؛

• كاستن از موانع فعاليت‌هاي اقتصادي شامل بودجه‌هاي دولتي، هزنيه‌هاي غيرمزد نيروي كار، تدوين استانداردهاي غيرهماهنگ با شرايط، مقررات دست‌وپاگير در برابر فعاليت كارفرمايي ؛

• ايجاد فضاي حمايتي از ‌FDI جذاب، خلق و دسترسي به سرمايه‌ و منابع داخلي و ارتقاء‌كارآفريني؛

• توسعه منابع انساني و توسعه مهارت‌هاي مربط با نيازهاي بنگاه‌داري؛

• تلاش براي رسمي كردن اقتصاد غيررسمي از طريق اقدامات طراحي شده براي حفظ سهم اين اقتصاد.

6 – استانداردهاي بين‌المللي كار

آي.او.اي نسبت به مدرن‌سازي نظام تدوين استاندارد آي.ال.او متعهد باقي مي‌ماند. اين سازمان براي تضمين انعطاف‌پذيري رويكردهاي تدوين استانداردها، ارايه‌ي ايده‌هاي نوين را تشويق خواهد كرد، ايده‌هايي كه بيان كننده اين نظر باشند كه استاندارهاي بين‌المللي كار بايد در سطح جهاني مناسب بوده و فقط ابزاري براي آنكه آي.ال.او بتواند به هدف‌هايش دستيابد نيستند.

اين رويكرد، همچنين، بايد شامل دغدغه نسبت به موارد زير باشد:

• رويه‌هايي براي دخيل ساختن اجبار در كنوانسيون‌ها؛

• رويه‌ها و دوره‌هاي تقبيح؛

• نقش تمام عناصر دستگاه نظارتي براي بهبود كارآمدي، اثربخشي، هماهنگي و شفافيت؛

• ديگر پاسخ‌هاي به جز قانوني، مثل بيانيه‌ها، راهنماها و آيين‌نامه‌ها.

بيانيه آي.ال.او در مورد اصول و حقوق بنيادين كار

آي.او.اي همچنان به حمايت از برنامه‌هايي كه هدفشان درگير ساختن سازمان‌هاي كارفرمايي در ترويج اين اصول است ادامه خواهد داد.

حذف كار كودكان

آي.او.اي به حمايت خود از برنامه‌هاي آي.ال.او در ارتباط با حذف كار كودكان ادامه خواهد داد.

7 – حمايت اجتماعي

حمايت اجتماعي – شامل تأمين اجتماعي، امنيت شغلي و سلامتي و اچ.آي.وي/ايدز – براي كارفرمايان چالش‌هاي ويژه‌اي در بردارد. آي.او.اي براي تضمين اينكه حمايت‌هاي اجتماعي، نيازهاي كارفرمايان در جهان مدرن كار را بازتاب مي‌دهد، فعاليت خواهد كرد.

تأمين اجتماعي

تأمين اجتماعي با چالش‌هاي متعددي در سراسر جهان مواجه است كه طيفي از پرسش‌ها را، از امكان استمرار آن تا موضوعات مرتبط با سطح پوشش تأمين اجتماعي، در بر مي‌گيرد. آي.او.اي به فعاليت‌هاي خود در ترويج تأمين اجتماعي ادامه خواهد داد و اين امر موارد زير را شامل مي‌شود:

• تأمين اجتماعي يك مسؤليت اجتماعي است و هر الگوي تأمين اجتماعي بايد با واقعيت‌هاي اقتصادي/اجتماعي هر كشور متناسب باشد.

• بين شرايط تأمين اجتماعي و ايجاد اشتغال، رقابت‌پذيري و رشد اقتصادي بايد تعادلي برقرار باشد.

• برنامه‌هاي حقوق بازنشستگي از سوي بخش خصوصي و كارفرمايي به اندازه‌ي ديگر الگوها مورد توجه قرار گيرد.

سلامتي و امنيت اشتغال

سلامتي در كار براي كارفرمايان يك موضوع مهم است. آي.او.اي به ترويج آموزش در اين زمينه و ارتقاء فرهنگ سلامتي و امنيت شغلي، با توجه به مسؤليت‌پذيري كارفرمايان و كارگران، ادامه خواهد داد. اچ.آي.وي/ايدز

اچ.آي.وي/ايدز در سراسر جهان به عنوان يك چالش جدي جوامع محسوب مي‌شود. آي.او.اي به ترويج پاسخ‌هايي كه براي برخورد با اچ.آي.وي/ايدز در محيط كار مناسب هستند، ادامه خواهد داد.

8 – كارفرمايان در آي.ال.او

بيش از 30 سال پيش و به درخواست آي.او.اي، «دفتر اقدامات كارفرمايان»‌ به منظور حمايت از تلاش‌هاي ملي كارفرمايان براي خلق و تقويت مؤسسات خودشان ايجاد شد. اين دفتر در درون آي.ال.او وسيله‌اي است كه از طريق آن برنامه‌ها و منابع مرتبط با كارفرمايان مي‌تواند در اختيار فدراسيون‌هاي عضو قرار بگيرد.

آي.او.اي: • از فعاليت «دفتر اقدامات كارفرمايان» در آي.ال.او حمايت خواهد كرد؛

• براي تقويت منابع اين «دفتر» در ژنو و در مناطق كوشش خواهد كرد؛

• با «دفتر اقدامات كارفرمايان» براي طراحي و ارايه‌ي حمايت از فدراسيون‌هاي عضو همكاري خواهد كرد؛

• از نقش اين دفتر به عنوان بخشي از ساختار سه‌جانبه‌گرايي آي.ال.او حمايت خواهد كرد.

آي.او.اي هر جاي ديگر در چارچوب آي.ال.او با تمام بخش‌ها همكاري خواهد كرد تا تضمين كند كه نظرات و منافع كارفرمايان در برنامه‌هاي توسعه‌اي گوناگون از طريق «دفتر اقدامات كارفرمايان بازتاب‌ مي‌يابد. اين رويكرد شامل حمايت از سياست مدرن منابع انساني و مبتني بر عملكرد در چارچوب آي.ال.او نيز مي‌شود كه از انتخاب كاركناني با پس‌زمينه‌ها‌ي كارفرمايي پشتيباني مي‌كند.

آي.او.اي همچنان به ارتقاء‌ حمايت خود از «گروه كارفرمايي» در تعاملش با «هيأت حكام» و «كنفرانس بين‌المللي كار» ادامه خواهد داد.

9 – اعضاء آي.او.اي

آي.او.اي فقط آن اندازه قدرتمند است كه اعضاءاش قدرتمند هستند. از همين رو، آي.او.اي نسبت به برخورد با نيازهاي اعضاء خود و حمايت از تلاش براي تقويت توانمندي‌هاي اعضاء‌ خود در عرصه‌هايي كه براي آنان مهم تلقي مي‌شودمتعهد باقي‌ خواهد ماند.

آي.او.اي:

• از نيازهاي اعضاء‌ در آي.ال.او حمايت خواهد كرد؛

• اطلاعات روزآمد و مورد نياز در مورد موضوعات مرتبط به اعضاء را در اختيار آنان خواهد گذاشت؛

• در مورد مسائل كليدي به تعيين مواضع خواهد پرداخت به نحوي كه در گفتگوهاي جاري در آي.ال.او و در سطح ملي به آنان كمك كند؛

• فرصت‌هاي مشاوره در مورد تدوين سياست‌هاي كليدي را فراهم خواهد آورد؛

• در پي روش‌هايي خواهد بود كه همكاري، گفتگو و بازخورد بين اعضاء و آي.او.اي، و نيز بين خود اعضاء‌ تقويت شود؛

• از سازمان‌هايي منطقه‌اي براي دستيابي به هدف‌هايشان حمايت خواهد كرد.

تحقق هدف‌ها

تحقق اين هدف‌ها مستلزم يك سازمان قوي و متمركز است. آي.او.اي فرايندي را آغاز كرده است تا به سازماني متكي بر اعضاء‌، تحليلي و پيش‌دستانه بدل شود.

سازماني متكي بر اعضاء

آي.او.اي:

• به عنوان صداي كارفرمايان براي جهان عمل خواهد كرد؛

• رهبري گفتگوهاي بين‌المللي در مورد سياست اجتماعي و كار را تأمين خواهد كرد؛

• ابزارهاي اثربخش براي ارايه‌ي مشاوره به اعضاء‌ را فراهم خواهد آورد؛

• به عنوان سازمان به رسميت شناخته شده‌ي سازمان‌هاي كارفرمايي تمام مناطق جهان عمل خواهد كرد.

سازماني تحليلي

آي.او.اي:

• مواضع تحليلي و استدلالي در مورد مسائل كليدي براي استفاده‌ي كارفرمايان را تدوين خواهد كرد؛

• منبع اطلاعات در مورد مواضع بين‌المللي كارفرمايان در مورد سياست اجتماعي و كار خواهد بود؛

• به عنوان منبع تحقيق براي فدراسيون‌هاي عضو در مورد سياست اجتماعي و كار عمل خواهد كرد.

سازماني با عملكرد پيش‌دستانه

آي.او.اي:

• به عنوان مدافع فعال، معتبر و مقتدر منافع فدراسيون‌هاي عضو تلقي خواهد شد؛

• در شناسايي و پاسخگويي به مسائل آتي كارفرمايان پيش‌دستانه عمل خواهد كرد؛

• به نيازها و خواسته‌هاي اعضاء‌ با سرعت‌ پاسخ خواهد داد؛

• فرايند‌هاي داخلي را كه در تحقق اين هدف‌ها مؤثر هستند تصويب خواهد كرد.

ارزيابي

آي.او.اي هر ساله يك برنامه‌ي كاري سالانه را در راستاي اين هدف‌ها تدوين خواهد كرد كه دستيابي به آن‌ها را پي‌خواهد گرفت. اين برنامه‌ي كاري در نشست ماه نوامبر «هيأت مديره» و پيش از شروع كار برنامه يك ساله تقديم اين «هيأت» خواهد شد. در همان نشست، برنامه‌ي كاري جاري نيز مورد بازنگري قرار خواهد گرفت تا ميزان پيشرفت ارزيابي و اقدامات سال آتي تنظيم شود.

در طول سال نيز روند پيشرفت‌ از سوي دبيركل و با مشورت يك گروه از كارشناسان پيگيري خواهد شد. تمام موضوعا ت ناشي از اين ارزيابي‌ها، كه مستلزم اصلاح برنامه‌ي كاري جاري باشد به اطلاع رئيس و قائم مقام رئيس خواهد رسيد. عنصر ذاتي در اين فرايند اعتقاد به ضرورت انعطاف‌پذيري در پاسخگويي به مسائل نوظهور است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا