كارگروه حقوق بشر و شركت‌هاي فرامليتي ساير بنگاه‌هاي كسب‌وكار

هم‌ انديشي كسب و كار و حقوق بشر در روزهاي 4 و 5 دسامبر 2012

1. پيشگفتار

نخستين هم‌انديشي ملل متحد در خصوص كسب‌وكار و حقوق بشرروز‌هاي 4 و 5 دسامبر 2012 (سه‌شنبه و چهارشنبه 14 و 15 ذر 1391) تحت راهنمايي كارگروه حقوق بشر و شركت‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي كسب‌وكار تشكيل خواهد شد.

اين كارگروه ذي‌نفعان مربوطه را براي يك مشاوره‌ي همگاني در مورد موضوع و تشريفات اين هم‌‌انديشي دعوت كرده است. اين مشاوره از ساعت 15 تا 17 روز 10 مه 2012(پنجشنبه 21 ارديبهشت 1291) در اتاق شماره 18 كاخ ملل در ژنو برگزار مي‌شود.

اين يادداشت پسزمينه و اختيار اين هم انديشي را مرور كرده و بعضي از پرسش‌ها را براي توجه شركت كنندگان فهرست مي‌كند.

براي اطلاعات بيشتر در ارتباط با ثبت نام يا اعتبارنامه براي اين مشاوره، لطفاً با اينحا مشورت كنيد.

2. پسزمينه

شوراي حقوق بشر ملل متحد در قطنعنامه‌ي 4/17 [اصول راهنماي كسب‌وكار و حقوق بشر: اجراي چارچوب ملل متحد«حفاظت، رعايت و جبران‌»]‌ را تأييد كرد. اين شورا نقش «اصول راهنما» را در ارايه‌ي توصيه‌هاي جامع براي اجراي چارچوب ملل متحد به رسميت شناخت و نيز اذعان كرد كه براي استانداردها و عملكرد جامع در ارتباط با حقوق بشر و كسب‌و كار، و به اين وسيله در يك جهاني سازي اجتماعاً پايدار كمك خواهد كرد. حمايت اين شورا همچنين اصول راهنما را به عنوان استاندارد جهاني معتبر براي پيشگيري از عوارض نامطلوب براي حقوق بشر ناشي از فعاليت‌هاي مرتبط با كسب‌وكار تثبيت كرد.

اين شورا تصميم گرفت يك كارگروه در مورد موضوع حقوق بشر و كمپاني‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي كسب‌وكار براي ترويج كارآمد و نشر و اجراي اصول راهنما تشكيل دهد. اين كارگروه همچنين اختيار دارد تا سرمشق‌ها و درس‌هاي فراگرفته شده در مورد اجراي اصول را شناسايي، مبادله و ترويج كند؛ تداوم استخراج گزينه‌هايي براي جبران‌هاي كارآمد دردسترس كساني كه حقوق بشر آنان تحت تأثير فعاليت‌هاي شركتي قرار گرفته، از جمله فعاليت‌هايي كه در عرصه‌هاي متعارض قرار دارند؛ اذعام يك چشم‌ انداز جنسيتي در سراسرفعاليت اين مأموريت و بذل عنايت به اشخاصي كه در وضعيت‌‌هاي آسيب پذير زندگي مي‌كنند، به ويژه كودكان. براي يادداشت حاضر اختيار كار گروه براي هدايت اين هم انديشي سالانه اهميت ويژه دارد.

3. هم‌ انديشي: هدف‌ها و پيش‌هدف‌ها 

اين هم‌ انديشي به عنوان يك سخنگاه براي ذينفعان از تمام مناطق جهت مشاركت در گفتگو پيرامون حققو بشر و كسب‌وكار و تقويت حركت به سمت اجراي جامع و كارآمد «اصول راهنما» تأسيس شده است. اين هم‌انديشي، از طريق گردهم‌آوري ذينفعان، به شناسايي گرايش‌ها، چالش‌ها و سرمشق‌ها در اجراي «اصول راهنما» از سوي كشورها و بنگاه‌هاي كسب‌وكار و ساير ذيفعان، از جمله چالش‌هاي فرار راه بخش‌هاي ويژه، فضاهاي عملياتي يا در ارتباط با حقوق يا گروه‌هاي خاص مدد خواهد رساند.

اين هم‌ انديشي، همراه با «كارگروه» موظف به ترويج تبليغ و اجراي جهاني «اصول راهنما»، جايگاه مهمي براي كارگروه خواهد بود تا با ذينفعان در خصوص روند‌هاي كاري، فعاليت‌ها و پروژه‌هاي كارگروه، اطلاع‌رساني، مشاوره و تبادل اطلاعات كند. «كارگروه» كه بر اساس پيشنهادهاي دريافتي در جريان مشاوره‌هاي قبلي ساخته شد، در صدد است تا با استفاده از اين هم انديشي از تجربه‌ها، آموخته‌ها، نظرات و چشم‌اندازهاي ذيينفعان، از جمله، ولت‌ها، جامعه‌ي مدني و كسب‌و‌كار، بياموزد، ضمن آنكه راهبرد و برنامه‌ي كاري خويش را پيش مي‌برد.

راهبرد اوليه‌ي «كارگروه»، آنگونه كه در نخستين گزارش‌اش به شوراي حقوق بشر خاطر نشان شده چند نكته‌ي كليدي و جريان‌هاي كاري را، كه همه براي هدف‌ استفاده از اين هم‌ انديشي براي تجهيز ذينفعان به سوي گفتگوي جهاني و انتقال «اصول راهنما» از اصول مورد توافق به استاندارهاي فعاليت روزمره لازم هستند، تعريف مي‌كند. اين كارگروه، تحت هدايت سه ملاحظه‌ي راهبردي فراگير كه «اصول راهنما» بايد يك نقطه‌ي ارجاع در ميدان تحولات سريع كسب‌وكار وحقوق بشر تأمين كند، كه اين اصول مي‌بايست براي پاسخگويي جامع به اثرات متنوع مربتط با حققوق بشر مورد استفاده قرار بگيرند، و اينكه لازم است يك فضاي سازنده براي جذب آن‌ها از سوي تمام ذينفعان ايجاد شود، سه جريان اصلي كار خود را، كه تمام آن‌ها مي‌تواند با نتايج حاصل از اين هم انديشي مورد حمايت قرار بگيرد، تشريح كرده است:

1. ترويج جهاني «اصول راهنما» از طريق تعامل با مخاطبان جديد و بازيگراني كه مي‌توانند در ترويج و اجراي جامع اين اصول به عنوان تسهيل كننده و چندجانبه خدمت كنند

2. بهبود اجراي «اصول راهنما» از طريق مواجهه با وضعيت گروه‌هاي آسيب‌پذير، از جمله مردم بومي؛ تشويق تلاش‌هاي اجرايي؛ اشتراك‌گذاري سرمشق‌ها؛ و توضيح‌ بيشتر در خصوص كاربست اين «اصول»

3. گننجاندن «اصول راهنما»‌ در چارچوب‌هاي مديريت جهاني از طريق تعامل با مؤسسات ذيربطي كه چارچوب‌هاي موجود و آتي را نظارت مي‌كنند، و تشكيلات ملل متحد؛ و پيگيري تكميل و برجسته‌سازي نقطه‌ قوت موفقيت‌هاي اوليه‌ي هم راستا با «اصول راهنما».

4. روش‌شناسي

كارگروه تا كنون پيشنهادها و نظرات ارزشمندي از ذينفعان ديربط در ارتباط با هم انديشي سالانه در جريان نخستين دوره‌هاي مشاوره و مشاركت ذينفعاني كه روي فعاليت‌هاي كارگروه تمركز بيشتري داشتند دريافت كرده است.

برمبناي اين دستارودها، كارگروه در حال برگزاري مشاوره‌ي ديگري است كه به طور خاص بر موضوع‌ها و تشريفات نخستين هم‌انديشي متمركز است. كارگروه انتظار مشاركت چند صد نفر را، از جمله نمايندگان دولت‌ها، كسب‌و‌كار و جامعه‌ي مدني در هم‌ انديشي سالانه دارد. به مثابه يك رويه‌ي استاندارد نشست‌هاي اين چنيني ملل متحد، نشست دو روزه از چهار اجلاس همگاني سه ساعته تشكيل مي‌شود كه در جريان آن‌ها ترجمه‌ي همزمان مذاكرات به شش زبان رسمي ملل متحد ارايه خواهد شد.

تعداد معدودي اتاق براي اجلاس‌هاي فرعي و برنامه‌هاي كناري در جريان هم‌انديشي در اختيار سازمان‌هاي شركت كننده قرار خواهد گرفت. بايد خاطر نشان شود كه ترجمه‌ فقط در اجلاس‌هاي همگاني ارايه خواهد شد.

ماهيت اين هم انديشي چندذينفعي خواهد بود. گزينش اعضاي پانل مبتني بر تجربه‌ها ذيربط آنان، و ساير عوامل مربوطه از جمله توازن جغرافيايي وجنسيتي و نمايندگي صورت خواهد گرفت.

دستور كار و ساير سند‌هاي اين هم‌ انديشي از جمله اطلاعاتي در خصوص اعتبارنامهو رويه‌هاي سازماندهي به برنامه‌ها در زمان مقتضي در صفحه‌ي وب هم‌انديشي دردسترس خواهد بود.

5. مشاوره در مورد هم‌انديشي

براي مشاوره‌ي 10 مه، كارگروه در پي نظرها و توصيه‌هاي ذينفعان در مورد مسائل زير در ارتباط با نخستين هم‌ انديشي در مورد كسب و كار و حقوق بشر است، تا نظرات و پيشنهادهايي را كه در اتباط با اين هم‌انديشي، درمشاوره‌هاي قبلي دريافت كرده تكميل كند.

1). هدف‌ها و دستاوردها:‌با توجه به هدف‌ها، پيش‌هدف‌ها و روش‌شناسي براي هم‌انديشي سالانه كه در بخش‌هاي بالاي بيان شد، اين هم انديشي چگونه بايد مورد استفاده قرار بگيرد تا الف) تا مشاركت واقعي و سودمندي مذاكرات در مورد گرايش‌ها و چالش‌ها در اجراي «اصول راهنما» بيشترين شود؛ ب) شناسايي سرمشق‌ها بيشترين شود؛ پ) بهترين دستاورد و ترويج گفتگو و همكاري در خصوص موضوع‌هاي مرتبط با كسب‌و كار و حقوق بشر، شامل چالش‌هاي فراراه بخش‌هاي خاص، فضاهاي عملياتي يا در ارتباط با حقوق يا گروه‌هاي خاص؟ كارگروه به ويژه از پيشنهادهاي مبتكرانه پيرامون قالب‌هاي ممكن،‌تحت پارامتر‌هاي ارايه شده، كه مي‌توانند به مذاكرات پوياو ابتكاري واقعي در مورد پيشبرد دستوركار كسب‌وكار و حقوق بشر در هم انديشي كمك كنند استقبال خواهد كرد.

2) موضوع‌ها و سرفصل‌ها: موضوع‌(هاي) و نكات نخستين هم‌ انديشي چه بايد باشد تا به هدفهاي هم‌انديشي، آنگونه كه در بالا تبيين شد، كمك كند، و از هم انديشي در جهت پشتيباني از راهبرد و جريان‌هاي كاري بهبود ترويج، اجراي و تبلور «اصول راهنما» به صورت جهاني مدد بساند؟ كارگروه به ويژه از پيشنهادهايي براي مسائل ويژه و ابتكارهاي خاص كه بايد در دستور كار هم‌انديشي گنجانده شود استقبال خواهد كرد.

3). شركت‌كنندگان: توصيه در خصص نحوه‌ي تضمين مشاركت ذينفعاني كه قبلاً در گفتگوي حقوق بشر و كسب‌وكار نبوده‌اند، شامل دولت‌هاي نماينده‌ي تمام مناطق در سطح ملي و كاركردهاي دولتي، پارلمانتارين‌ها، سازمان‌هاي منطقه‌اي و مؤسسات مالي، نمايندگان كسب‌وكار از تمام مناطق، شامل بنگا‌ه‌هاي كوچك و متوسط، كارشناسان و كارورزان اتيكز و پايداري كسب‌وكار، سازما‌ن‌هاي جامعه‌ي مدني از تمام مناطق، شامل مدافعان حقوق بشر و سازمان‌هاي توده‌‌اي و جماعتي.

4). حقوق‌داران: توصيه‌هايي به ويژه د مورد تضمين مشاركت افراد و جمعيت‌هاي تحت تأثير.

5). هم‌افزايي‌ها: توصيه‌هايي در خصوص نحوه‌ي تضمينارتباط‌ها بين ساير ابتكارهاي مرتبط در عرصه‌ي كسب و كار و حقوق بشر و هم‌انديشي

6). هر نكته‌ي ذيربط ديگر.

ذينفعاني كه قادر نيستند در مشاوره‌ي روز 10 مه شركت كنند، اما مايلند نظراتشان در خصوص مسائل فوق به كارگروه ارايه دهند، مي‌توانند نظرات خودشان را تا 27 آوريل با نشاني : wg-busiess@ohchr.orgايميل كنند. لطفاً عنايت داشته باشيد كه كارگروه همچنين نظرات ارايهشده در ارتباط با هم‌انديشي را مورد توجه قرار خواهد داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا