همگويي «سازمان جهاني تجارت» در سال 2010: نيروهايي كه به تجارت جهاني شكل مي‌دهند

18 ارديبهشت 1389
يكشنبه 9 مه 2010

«سازمان جهاني تجارت» (س.ج.ت) همگويي [1] همگاني سال 2010 خود را كه روز‌هاي 15 تا 17 سپتامبر سال جاري (چهارشنبه 24 تا جمعه 26 شهريور 1389) در ستاد مركزي اين سازمان در ژنو برگزار خواهد شد، و شركت در آن براي تمام علاقمندان آزاد است، به بررسي «نيروهايي كه به تجارت جهاني شكل مي‌دهند» اختصاص داده است.

در بيانيه‌ي س.ج.ت در باره‌ي اين همگويي كه روز جمعه 17 ارديبهشت ماه 1389 منتشر شد، آمده است: «اين همگويي همگاني فرصتي خواهد بود براي دولت‌ها،‌ سازمان‌هاي جامعه مدني، قانون‌گذاران، نمايندگان اتحاديه‌‌هاي كارگري، دانشگاهيان، گروه‌هاي كسب و كار و دانشجويان تا از آخرين تحولات در سطح جهاني كه بر نظام تجاري چند جانبه تأثيرگذارند ارزيابي كنند و گام‌هاي مؤثر بر تقويت جريان‌هاي تجارت جهاني و سازمان تجارت جهاني را مورد شناسايي قرار دهند.

اين همگويي همگاني اهميت نظام چندجانبه مبتني بر قواعد در تسكين اثرات بحران اقتصادي و مالي را به بحث مي‌گذارد و بر دستور كار س.ت.ج در دوران پس از بحران بازتاب مي‌يابد. به علاوه، اين همگويي بازيگران متفاوتي را كه در پي تأثيرگذاري بر س.ت.ج. هستند بررسي مي‌كند و به ارزيابي عوامل و مسائلي خواهد پرداخت كه به تجارت جهاني شكل مي‌دهند و در مورد راه پيش رو به همفكري مي‌پردازد.

سند پسزمينه‌اي

به مناسبت گفتگوي همگاني سال 2010 سازمان جهاني تجارت سندي با عنوان «سند پسزمينه‌اي» در همين زمنيه منتشر شده و از طريق سايت اين سازمان در دسترس است. در اين سند در مورد هريك از محورهاي چهارگانه‌‌ا‌ي در گفتگوي همگاني سال جاري ميلادي مورد بررسي قرار مي‌گيرند، توضيح‌هايي ارايه شده است. ترجمه‌ي بخش‌هايي از اين سند در ادامه تقديم مي‌شود:

زيرموضوع اول: س.ج.ت و بازيگراني كه بر نظام چندجانبه تجاري مؤثرند.

از زماني كه «موافقتنامه‌ي مراكش در مورد تأسيس سازمان جهاني تجارت» به اجرا درآمد،‌ پانزده سال مي‌گذرد. در اين مدت بازيگران سنتي – يعني ايالات متحد آمريكا، ژاپن، اتحاديه اروپا، و كانادا – بخش عمده‌اي از نقش رهبري خود در عرصه‌ي اقتصادي و سياسي را حفظ كرده‌‌اند. در حاليكه نفوذ اين كشورها بر امور جهاني انكارناپذير است، طي اين سال‌ها، سلطه‌ي آن‌ها تضعيف شده است. از سال 1995 جهان تحولات ژئوپولتيك عمده‌اي را تجربه كرده است و شاهد سربرآوردن كشورهاي بازيگر جديد بوده است، كه كه بر نقش خود در شكل بخشي به فضاي اقتصادي و سياسي جهان تأكيد مي‌كنند. امرو، كشورهاي در حال توسعه دو سوم اعضاء س. ت. ج را تشكيل مي‌دهند. ارايه‌ي جنبه‌ي «توسعه‌اي» دور دوحه به روشني رشد آگهي كشورهاي در حال توسعه و كم‌تر توسعه‌ يافته را در سال‌هاي اخير اثبات مي‌كند. كنار كشورهاي توسعه‌يافته، تعدادي از اقتصاد‌هاي با رشد سريع، يعني برزيل، روسيه، هند، و چين [كه به كشورهاي «بريك» – حروف اول نام اين كشور‌ها – معروفند] تأثير چشم‌گيري بر روابط تجاري بين‌المللي كسب كرده‌اند.

بحران اخير اقتصاد جهاني خيزش كشورهاي بريك را تشديد كرده است. طبق نظر جيم اونيل، كسي كه اصطلاح «بريك» را وضع كرد، خيزش اين كشورها و ديگر كشورهاي غيرغربي از يك جهاني شدن دموكراتيك‌ تر و يك رويكرد نوين در مديريت جهاني سخن مي‌گويد. در نتيجه، اين همگويي براي بررسي موضوع‌هايي مديريت اقتصادي جهان از گروه 8 به گروه جامع‌تر 20 منتقل شده است. گروه 20 به خاطر اعضاء متوازن‌ترش كه كشورهاي مهم صنعتي و بازارهاي رو به رشد از تمام مناطق جهان را گرد هم آورده، ستايش شده است. اين كشورها با هم دود 90 درصد از توليد خالص ملي جهان، 80 درصد از تجارت جهاني، و دو سوم از جمعيت جهان را نمايندگي مي‌كنند. اين ارقام به گروه 20 مشروعيت قابل توجهي مي‌بخشد، اما يك سوم باقي مانده جمعيت چه مي‌شود؟ آيا گروه 20 مي‌تواند تمام مناطق جهان را نمايندگي كند؟ آيا يك گروه 192 امكان پذير است؟ آيا اين تغيير در قدرت در سياست‌هاي جهاني روند تصميم‌ سازي در س. ت. ج را تأثير گذاشته است؟

افزايش تعداد بازيگران غيركشوري [2] (ب‌ غ‌ ك.ها) نقش آن‌ها را در شكل دهي به فضاي اقتصادي و سياسي، از جمله س‌ ت ج (دبليو.تي.او) نيز تثبيت كرده است. سازمان‌هاي جامعه مدني (س ج م.ها)، گروه‌هاي كسب‌ و كار، اتحاديه‌هاي كارگري، و ديگر ذينفعان در جستجوي اثربخشي بر تصميم‌گيرهاي س.ت.ج بر اساس منافع خودشان هستند. بازيگران غيركشوري به ويژه در جهان در حال توسعه، به شركا و هم‌سخنان مهم دولت‌ها بدل شده‌اند. اين بازيگران غيركشوري كدام كانال‌ها را براي تأثيرگذاري بر تصميم‌گيري‌هاي سازمان تجارت جهاني ترجيح مي‌دهند؟ آيا تأثير بازيگران غيركشوري بر تصميم‌هاي اين سازمان موفقيت‌آميز است؟ اثرات بحران اقتصادي بر رويكردهاي مردم نسبت به سازمان تجارت جهاني چه بوده است؟ محور اول گفتگو‌هاي همگويي همگاني سال 2010 سازمان تجارت جهاني به اين موضوع‌ها مي‌پردازد.

زيرموضوع دوم: عوامل اقتصادي، سياسي و فني كه به تجارت جهاني شكل مي‌دهند و نقش نظام چندجانبه تجاري مبتني بر قواعد در كمك به بهبود اقتصاد جهاني.

اقتصاد جهاني در تلاش است تا از عميق‌ترين بحران دهه‌ي 30 به بعد بهبودي يابد. اين بحران منجر به ركود بي‌سابقه‌اي در جريان‌هاي تجاري شده كه در برابر روند ادغام اقتصادي و گسترش چشم‌گير تجربه‌ي تجاري از جنگ جهاني دوم به اين سو مقاومت مي‌كند. اين گسترش بعضاً ناشي از روند جهاني شدن بود كه مبتني بر افزايش اندر-استقلالي [3] بين ملت‌هابود كه با تركيبي از پيشرفت‌هاي فناورانه، اصلاحات اقتصادي، و تحول ژئوپولتيك تحريك مي‌شد.

فضاي ژئوپولتيك جديد و بحران مالي عواملي هستند كه به شيوه‌اي متفاوت بر تجارت جهاني تأثير گذاشته‌اند. توسعه‌ي فناوري‌هاي جديد نيز با تغيير روش كسب ‌و كار و روش تعامل مردم در شكل دهي به تجارت جهاني كمك كرده‌است. توسعه‌ي سريع فناوري هم چالش‌هاي جديد و هم فرصت‌هاي جديد براي آژانس‌هاي اقتصادي جهاني ايجاد كرده است. عوامل اصلي اقتصادي، سياسي و فناورانه‌اي كه به تجارت جهاني شكل مي‌بخشند چيست؟ ظرفيت روند فناورانه و نوآورانه براي بهبود وضعيت تجاري در كشورهاي فقيرتر چيست؟ نظام چندجانبه‌ي مبتني بر قواعد سازمان تجارت جهاني چه سهمي در بهبود اقتصاد جهاني دارد؟ اين‌ها مسائلي هستند كه محور دوم گفتگو‌ها در همگويي همگاني سازمان تجارت جهاني در سال 2010 را تشكيل مي‌دهند.

زيرموضوع سوم: هماهنگي بين س.ت.ج و ديگر عرصه‌هاي مديريت جهاني.

حفظ حقوق بشر،‌ استانداردهاي كار، حفظ محيط زيست، برابري جنسيتي، سلامتي همگاني، تحول اقليمي، كمبود در غذا، انرژي و منابع طبيعي، و استانداردهاي جديد حريم خصوصي فقط بعضي از عرصه‌هايي هستند كه اغلب از سازمان تجارت جهاني خواسته مي‌شود تا در امور روزمره‌اش به آن‌ها توجه كندو در بعضي موارد در مذاكراتش بگنجاند. سازوكار حل اختلاف، در حالي كه از يك سو به خاطر اثربخشي‌اش مورد ستايس قرار مي‌گيرد، از سوي ديگر به خاط اينكه هنگام برخورد با اين موضوع‌ها و ساير مسائل مرتبط با منابع مردم، با قوت مواجه نمي‌شود مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. سازمان تجارت جهاني تا چه ميزان بايد كار خودش را با كار ديگر سازمان‌هاي بين‌دولتي هماهنگ سازد؟ آيا نياز بيشتري به شفافيت و پاسخگويي در سطح جهان وجود دارد؟ سازمان تجارت جهاني چگونه مي‌تواند، بدون آنكه خودش را خيلي ضعيف كند يا پشتيباني از تجارت آزاد را از بين ببرد، با موضوع‌هايي مانند استانداردهاي اجتماعي يا تغييرات آب و هوايي، برخورد كند كه در آينده با اقتصاد جهاني مقابله خواهند كرد؟ اين مسائل هدف بررسي دومين زيرموضوع همگويي همگاني سال 2010 سازمان جهاني تجارت را تشكيل مي‌دهند.

زيرموضوع چهارم: نگاه به آينده: كدام دستوركار سازمان جهاني تجارت براي دوران پس از بحران مفيد است؟

بحران جهاني اقتصاد منجر به كاهش چشم‌گير در جريان‌هاي تجاري شد. گرچه از اقدام‌هاي حمايت ‌گرايانه از سوي دولت‌هاي ملي به ميزان زيادي جلوگيري شد، و عملا در فصل چهارم سال 2009 كاهش يافت، حمايت‌گرايي يك تهديد بالقوه براي اقتصاد جهاني و بهبود پايدار باقي مي‌ماند.با كاهش بحران اعضاء سازمان تجارت جهاني (س ت ج) نيازمند خاتمه بخشيدن به اين اقدام‌ها و تلاش براي بازگشايي بيشتر بازار‌ خواهند بود. يكي از نتايج دور دوحه كمك به دسترسي جامع به بازار و تقويت نظام تجاري چندجانبه‌ي مبتني برقواعد است. به علاوه، اين بحران تأملات در مورد دستوركار پسا بحران س ت ج، شامل مذاكرات در مورد موضوع‌هايي كه بخشي از گفتگو‌هاي جاري نيستند، مانند سياست تجارت و سرمايه‌گذار و تجارت و رقابت در ميان ديگران را تشويق كرده است. دولت‌ها چه گام‌هايي مي‌توانند براي احياء جريان‌هاي تجاري بردارند؟ مذاكرات دور دوحه در تقويت نظام تجاري چند جانبه چه نقشي دارد؟ اگر اراده‌ي سياسي لازم براي جمع‌بندي اين مذاكرات در سال 2010 نيز غائب باقي بماند خطر پيامد‌هاي آن افزايش خواهد يافت؟ دستور كار پسا بحران سازمان جهاني تجارت چه شكلي بايد باشد؟ آينده‌ي مذاكرات تجاري چند جانبه‌ يا بخشي خواهد بود؟ چهارمين زيرموضوع همگويي همگاني سازمان تجارت جهاني در سال 2010 به اين مسائل ارتباط دارد.

ثبت نام وصل‌خط

همانطور كه پيشتر گفته شد تمام علاقمندان مي‌توانند در اين همگويي همگاني سازمان تجارت جهاني شركت كنند. براي اين كار كافي است با كليك كردناينجا فرم ثبت نام وصل‌خط [4] را پركنيد.

برگزاري اجلاس

به علاوه، نمايندگان سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني كه علاقمند باشند در همگويي همگاني سال 2010 سازمان تجارت جهاني، نشست ويژه برگزار كنند مي‌توانند با كليك كردناينجا به اطلاعات مورد نياز دست يابند. نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي، اتحاديه‌هاي كارگري، بخش خصوصي، روزنامه‌نگاران، مجلسيان، دولت، دانشگاهيان و ساير كساني كه علاقمند هستند در اين همگويي همگاني، نشست‌ ويژه برگزار كنند بايد تا روز جمعه 30 حولاي سال 2010 (8 مرداد 1389) چكيده‌ي نشست خودشان را ارسال كنند. به علاوه،‌ جمع‌بندي نشست خودشان را نيز بايد حد اكثر دو هفته پس از اين همگويي براي چاپ در اسناد اين همگويي ارايه دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا