نماینده کارفرمایان ایران در واکنش به تحریم‌ها: از سازمان بین‌المللی کار می‌خواهم تا راه‌هایی برای رفع نگرانی کارفرمایان ایرانی از تحریم‌ها تدوین کند

آقای رئیس، نمایندگان محترم، خانم ها و آقایان،

ما امروز اینجا جمع شده ایم تا نه فقط یکصدومین سالگرد تأسیس آي-ال -او را جشن بگیریم بلکه همچنین براي یک جهت گیري جمعی از بنیان “کار براي آینده اي روشن تر” تدبیر کنیم. مطالعات علمی انجام گرفته حاکی از آن است که در روند آتی جهانی، 5 عامل مشخص و تعیین شده اثرگذار خواهند بود و دیگر نمی توان آینده را بسادگی بر پایه شواهد و قرائن گذشته ترسیم نمود. این عوامل اثرگذار عبارتند از:

1-. تحولات و نوآوري ها در عرصه تکنولوژي،
- 2. یکپارچگی جهانی اقتصاد،
- 3. تغییرات اقلیمی، و ضرورت اقتصاد بدون کربن،
- 4. تغییرات جمعیتی، و
- 5. تغییرات عمیق اجتماعی.

در حالی که سرعت تغییرات در حال افزایش است، ما بر پایه تاریخچه پدیده اي به نام “فناوري نوین و نوآوري”، به عنوان اثرگذارترین عامل، آینده اي روشن تر را پذیرا می شویم. نفوذ هر چه بیشتر فناوري، تقاضا براي مهارتهاي فردي انسانی، از جمله خلاقیت درکار، همچنین مهارت در رفع و حل چالش ها، و نهایتا برقراري ارتباط و همکاري، را افزایش می دهد. ولی در اینجا شکاف مهارتی، در تمام سطوح و در همه بخش ها ، یک چالش بزرگ است.

رقابت هاي بین المللی و پیشرفت در عرصه هاي فناوري هاي نوین موجب شده است تا تقاضاي صاحبان کسب و کار از نیروهاي کار تحت استخدامی خود براي مجهز بودن به مهارت هاي نوظهور جهانی افزایش یابد. بر اساس پژوهشی که اخیرا بطور مشترك توسط آي -ال -او / آي-او -یی انجام گرفته، 78 درصد مدیران اجرایی تصریح کرده اند که مدارس و مراکز آموزشی نتوانسته اند نیازهاي مهارتی جدید و نوظهور را تامین کنند.

حال که درگزارش “کمیسیون جهانی کار براي آینده”، تعبیري از کار براي آینده اي روشن تر ارائه شده، دولت ها، کارفرمایان، کارگران و کل جامعه می باید بر پایه آن، با قبول مسئولیت مشترك و جمعی، اقدامات واکنشی خود را تبیین کنیم. در این ارتباط:

کارفرمایان می باید به منظور موفقیت در کسب و کار، و ایجاد شرایط خروج از چالش ها و موانع آتی، براي ترویج و توسعه مهارت هاي جدید مورد نیاز، مدیریت مدرن اعمال کنند.

همچنین توان و پتانسیل مدیریتی خود را در راستاي ابداع و نوآوري هاي فردي مدیریتی، به خصوص در شرایط افزایش فشارهاي رقابتی وآشفتگی هاي بازاردرجهان امروزتقویت کنند.

سیاست گذاران می باید براي سرمایه گذاري در محیط هاي آموزشی، همچنین آموزش و توسعه مهارتهاي مدرن و نوظهور، فضاي مناسب، پویا و رقابتی ایجاد کنند. این امر موجب توانمندي در رقابت و ابداع و نوآوري می شود.

نهادهاي آموزشی و پرورشی می باید با کارفرمایان و بنگاه ها در راستاي تامین نیازهاي نوظهور و مدرن مهارتی همکاري نزدیک داشته باشند به گونه اي که طراحی محتواي آموزش ها با رویکرد آینده نگري، پاسخگوي نیاز و تقاضاي صاحب کاران در یک بازار رقابتی و جهانی باشد.

نیروهاي کار می باید ذهنیت و ساختار فکري خود را در مورد ترجمه فارسی سخنرانی نماینده کارفرمایی ایران پیرامون گزارش مدیرکل بخش ضمائم ماهیت کار تغییر دهند زیرا که شکل کار در آینده کمتر نیازمند یک “محیط کاري مشخص” است، بلکه بیشتر شبکه گرا است و بطور فزاینده اي تکنولوژي -بر است. این جریان مستلزم قبول مسئولیت بیشتر از سوي خود نیروهاي کار براي کسب مهارتهاي جدید وبه روزکردن دانش وتوانمندیهاي کاري براي کسب موفقیت و پیشرفت هاي حرفه اي شان می باشند.

آقاي رئیس، خانم ها و آقایان،

من در ادامه به موضوعی که براي آینده کسب و کار ایران اهمیت حیاتی دارد می پردازم. (بدون اینکه قصد بازکردن بحث سیاسی داشته باشم.) اثرات منفی “کارزار فشار حداکثري” سیاست مداران غرب (دولت ترامپ) در اقتصاد کشور احساس شده است. تحریم ها موجب سقوط درآمد ارزي کشور شد، ارزش پول ملی کاهش یافت، تورم بالا رفت و موجب تشدید بیکاري شد و همه این تبعات منجر به بدتر شدن رفاه عمومی شهروندان، همچنین کاهش امکان دستیابی مردم به نیازهاي یک زندگی در سطح استاندارد، از جمله: تغذیه مناسب، بهداشت و دارو درمان پزشکی گردید.

تحریم ها رشد تولید و صنعت در کشور را متوقف کرده و تجارت و سرمایه گذاري ملی را به دلیل عدم امنیت سیاسی به میزان قابل توجهی محدود ساخته است. یقیناً در آینده بنگاه هاي تولیدي صنعتی از اثرات نامطلوب این تحریم ها در امان نخواهند بود.

علیرغم ادعاهاي بلند آوازه سیاست مداران غرب مشخص است که این سیاست نادرست تحریم در تمامی طیف جامعه ایران احساس شده است، به شهروندان عادي آسیب رسانده، و بسیاري را در مسیر فقر قرار داده است و تبعات مخرب بسیاري را نیز براي کسب و کار در ایران فراهم آورده است.

تحریم هاي بانکی و مالی آمریکا به طور مشخص موجب کاهش بسیار سرمایه گذاري خارجی درکشور شده است، زیرا دولت ترامپ نه تنها تصمیم می گیرد که چه تحریم هایی علیه کدام کشورها اعمال شود، بلکه همچنین شرکت هاي دیگر کشورها را نیز با تهدید تحریم ملزم می سازد تا به اجراي این سیاست تن بدهند. اگر شرکت هاي فراملی این سیاست را نپذیرند، خود با تحریم هاي آمریکا تهدید می شوند که در این صورت قادر به ادامه فعالیت هاي تجاري بازرگانی در آمریکا و یا با شرکاي آمریکایی نخواهند بود.

جمع بندي این که:

با نگاهی کلی به تاریخچه و منطق استراتژیک اعمال تحریم، پی می بریم که تحریم ابزار درستی در سیاست گذاري در حوزه هاي بشر دوستانه نیست. نتیجه تحریم ها روشن است:

صعود قیمت ها براي کالاها، افزایش تورم، کاهش فعالیت هاي تولیدي صنعتی، افزایش بیکاري و بسیاري نتایج نا مطلوب دیگر. و این قابل قبول نیست که بیشترین بار و سنگینی این “سیاست فشار حداکثري” بر دوش کسانی باشد که هیچ نقشی در ایجاد شرایط منجر به تحریم نداشته اند.

در عصر یکپارچگی اقتصاد جهانی، نقش کشورها و نهادهاي بین المللی به این مسائل، با توجه ویژه به موضوع همکاري در مقابله وخروج ازتبعات منفی تحریم،دست کم گرفته شده است.

سازمان بین المللی کار به عنوان یک آژانس فنی در سیستم سازمان ملل متحد و نه شوراي امنیت سازمان ملل متحد، میباید ساز و کار موثري ایجاد کند تا اطمینان حاصل شود آن سازمان همواره در دسترس و پذیراي همه اجزاي خود بوده، همچنین موثر، مستقل و مهمتر از همه بدور از نفوذ و تاثیرات سیاسی است.

سال 2019 فرصت مناسبی است تا نه تنها مقامات آي- ال -او فعالیت ها و اثربخشی آن سازمان را گزارش کنند بلکه همچنین فرصتی است براي اجزاي سه گانه آي -ال-او تا نظرات، انتظارات و نگرانی هاي خود را نیز ابراز کنند. من به عنوان نماینده کارفرمایی ایران طرح این موضوع در این اجلاسیه، و انعکاس مشکلات صاحبان کسب و کار در ایران را ضروري دانستم و در اینجا قویا از آي -ال-او می خواهم تا با غیر سیاسی کردن موضوع، راه هاي موثري براي همکاري و رفع نگرانی جامعه کارفرمایی ایران تدوین کند.

متشکرم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا