سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال گزارشي براي كنفدراسيون‌هاي عضو، نقش اين سازمان در نوزدهمين كنگره‌ي جهاني ايمني و بهداشت كار را كه روز‌هاي 11 تا 15 سپتامبر 2011 (20 تا 24 شهريور 1390) در استامبول تركيه برگزار خواهد شد، تشريح كرد.

خاطر نشان مي‌شود كه گنگره‌ي جهاني ايمني و بهداشت كار در سال 1955 سازماندهي شد و هر سه سال يكبار با همكاري سازمان بين‌المللي كار و انجمن بين‌المللي تأمين اجتماعي و كشور ميزبان برگزار مي‌شود. نخستين كنگره در روم و آخرين آن در سال 2008 در سئول كره‌ي جنوبي برگزار شد كه 4550 نفر از 121 كشور جهان در آن شركت كردند.

ميزبان نوزدهمين كنگره‌ي جهاني ايمني و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعي تركيه است و سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي تركيه نيز در حاشيه‌ي اين كنگره سمپوزيوم يك روزه‌اي برگزار مي‌كنند.

همانطور كه گفته شد، سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد اين كنگره و سمپوزيوم سندي منتشر كرده كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود. از مديران بهداشت و ايمني شغلي شركت‌هاي ايراني كه تمايل دارند عضو «شبكه جهاني بهداشت و ايمني شغلي» سازمان بين‌المللي كارفرمايان شوند و از مزاياي آن بهره ببرند،‌ درخواست مي‌شود با مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تماس بگيرند و يا از طريق اين ايميل با وي مكاتبه كنند.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان در بسياري از جنبه‌هاي نوزدهمين كنگره‌ي جهاني ايمني و بهداشت كار كه روز‌هاي 11 يك‌شنبه تا پنج‌شنبه تا 15 سپتامبر 2011 (20 تا 24 شهريور) در استامبول برگزار خواهد شد درگير بوده است. ما اميدواريم كه اعضاء اين سازمان و كمپاني‌هاي عضو كه براي شركت در اين برنامه در استامبول خواهند بود از اين ابتكارها پشتيباني كنند.

مراسم گشايش

طغرل كودات گوبيلي رئيس كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي تركيه كه در مراسم گشايش از سوي كافرمايان بين‌المللي خطابه‌ي تبريك را ايراد مي‌كند سازمان بين‌المللي كارفرمايان را نمايندگي خواهد كرد.

اجلاس فني سازمان بين‌المللي كار

در اجلاس فني سازمان بين‌المللي كار وئوليا او فرانس يك عضو هيأت اجرايي كه در مورد گفتگوي اجتماعي، مشاركت و نوآوري در ايمني و بهداشت شغلي سخنراني مي‌كند، سازمان بين‌المللي كارفرمايان را نمايندگي خواهد كرد.

اجلاس فني انجمن بين‌المللي تأمين اجتماعي

سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اجلاس فني انجمن بين‌المللي تأمين اجتماعي از سوي ژانت آشرسون نمايندگي خواهد شد كه در مورد نقش پيشگيري در مديريت ريسك و فرصت‌‌هاي ناشي از تحولات جمعيتي سخنراني خواهد كرد.

سمپوزيوم سازمان و كنفدراسيون

سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي تركيه از ساعت 9 تا 11 روز چهارشنبه 14 سپتامبر سمپوزيومي را با حمايت نوزدهمين كنگره بين‌المللي ايمني و بهداشت كار در مورد «مشاركت كسب‌ و كار در بهداشت و ايمني شغلي: حركتي به سوي بنگاه‌هاي پايدار» در مركز كنگره‌ي هاليچ در استامبول برگزار خواهد كرد.

برنامه‌ي سمپوزيوم:

 • 9 تا 05/9. پيشگفتار رئيس. ژانت آشرسون مشاور محيط‌زيست، بهداشت و ايمني سازمان بين‌المللي كارفرمايان
 • 05/9 تا 20/9. رويكرد كافرمايان ترك نسبت به بهداشت و ايمني شغلي. سولماز كوسكان. عضو هيأت مديره كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي تركيه
 • 20/9 تا 40/9. استقرار روابط ايمن در زمان‌هاي تحول سازماني. آندرو شارمن. مدير بهداشت و ايمني شركت اوئنز-ايلينويز اروپا
 • 40/9 تا 55/9. يك مورد كسب وكار براي استانداردهاي اس.اچ.دبيلو منصفانه. آماندا اوئن. رئيس گروه ايمني، بهداشت و بهزيستي و تنو آر.بي.اس
 • 55/9 تا 10/10. پژوهش در مورد ارتباط بين ايمني شغلي و بهره‌وري. اركان اكورال. كارخانه‌هاي آهن و فولاد ارگيلي ادمير تركيه
 • 10/10 تا 25/10. ارزش يك رويكرد استاندار در يك سازمان جهاني براي تضمين نتايج مطلوب خدمات بهداشت شغلي. دكتر دكتر زارين فان اك. مدير بهداشتي، خدمات جهاني بهداشتي جانسون اند جانسون. منطقه‌ي اروپا، خاورميانه و آفريقا
 • 25/10 تا 40/10. تعهد به اجراي كامل ايمني. داني مارتلند. مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست سيستم‌هاي بي.آي.اي
 • 40/10 تا 55/10. پرسش‌هاي شنوندگان از سخنرانان پانل.
  55/10 تا 11. جمع‌بندي پاياني رئيس. ژانت آندرسون

شبكه جهاني ايمني و بهداشت شغلي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان بي‌درنگ پس از كنگره‌ي جهاني نشست شبكه‌ي جهاني ايمني و بهداشت شغلي خود را به ميزباني كفدراسيون انجمن‌هاي تركيه و سي.اي.آي.اس استامبول در 14 و 15 سپتامبر 2011 برگزار خواهد كرد. از سازمان‌هاي كارفرمايي و متخصصان بهداشت و ايمني شغلي كمپاني‌ها به ويژه استقبال مي‌شود.

دستوركار نشست محورهاي زير را در برخواهد گرفت:

 • ابتكارها در صنايع سمان تركيه براي بهبود عملكرد بهداشت و ايمني شغلي – رقابت با بهترين.
 • پيگيري، گزارش‌دهي و تعهدها در قبال بيماري‌ها، ناخوشي‌ها، و شرايط رواني – تأمين خدمات به صرفه، برخورد با چالش‌ها و ادعاها
 • وراي انطباق با بهترين‌هاي جهاني در بهداشت و ايمني شغلي، دستيابي به برنامه‌هاي رفتار پايدار، ابتكارهاي پيشگيرانه و تعهد هيأت مديره
 • خطرات و پاداش‌هاي براي كمپاني‌هايي كه به عنان شريك با ارادات اجرايي همكاري مي‌كنند مسائل نوظهور در سياست و اجراي بهداشت و ايمني شغلي مؤثر بر كمپاني‌ها- مواد نانون، ايمني شيميايي، اولويت‌هاي اجرايي، مسؤليت اجتماعي شركت، مشاركت كارگر، چالش‌هاي برون سپاري، دستور كار حقوق بشر
 • سازمان قانو‌گذاري بهداشت و ايمني شغلي در استرليا – انگيزها و دستاوردها

همكاري با بنگاه‌هاي چندمليتي

ابتكار «شبكه‌ي جهاني ايمني و بهداشت ششغلي» سازمان بين‌المللي كارفرمايان از بنگاه‌هاي چند مليتي و فدراسيون‌هاي عضو تشكيل شده و فرصتي يگانه براي پروفشنال‌هاي ارشد ايمني و بهداشت شغلي براي مذاكره و گفتگو در مورد مسائل مرتبط با بهداشتي و ايمني شغلي جاري و آتي بر مبناي اعتماد فراهم مي‌آورد.

اعضاء از كارشناسان و تجربه‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به مثابه تنها سازماني كه منافع بهداشت و ايمني شغلي را در مذاكره با سازمان بين‌المللي كار،‌ سازمان جهاني بهداشت و ساير سازمان‌ها در سطح بين‌المللي ترويج مي‌كند بهره‌مند مي‌شوند.

مشاركت‌ در اين شبكه به روي مديران ارشد بهداشت و ايمني شغلي عضو فدراسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان و بنگاه‌هاي چندمليتي (به ازاء پرداخت سالانه‌اي براي هر كمپاني) گشوده است.

از بنگاه‌هاي ايراني كه تمايل دارند در اين شبكه عضو شوند درخواست مي‌شود با مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران گفتگو و يا از اين طريق با وي مكاتبه كنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا