آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان روز سه‌شنبه 31 آگوست 2010 – 9 شهريور 1389 – گزارش مربوط به نتايج نظرسنجي از كنفدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان را در اختيار اعضاء قرار داد.

وي سال قبل در اين زمينه خاطر نشان ساخته بود: «در واكنش به چالش‌هاي جديد و آشكارشونده‌‌اي كه بحران جهاني جاري اقتصادي ايجاد كرده است، هيأت مديره‌ي سازمان تصميم گرفت تا اولويت‌ها، ساختار و سازمان را مورد يك تجديد نظر كلي قرار دهد تا تضمين شود كه در راستاي اولويت‌ها و انتظارهاي اعضاء قرار دارند».

به همين منظور سال گذشته پرسشنامه‌هايي در اختيار كنفدراسيون‌هاي عضو گذاشته شد و نتايج آن نظرسنجي همراه با توصيه‌هايي در اختيار هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان قرار گرفت تا در «كارنقشه‌ي» سال 2010 گنجانده شود.

به نظر مي‌رسد با رفع مشكلات مربوط به حقانيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و برگزاري انتخابات فراگير در آينده‌اي نزديك، يكي از وظايف مبرم هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي انجام يك نظرسنجي از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو براي آگاهي از نظرات آنان در مورد اولويت‌ها و توقع‌هاي آنان خواهد بود. در آن صورت شايد توجه به تجربه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي كانون عالي كارفرمايي و حتي براي تمام تشكل‌هاي عضو اين كانون عالي مفيد باشد. به همين دليل در ادامه ترجمه‌ي بخش‌هايي از اين گزارش تقديم مي‌شود:

نظرسنجي از اعضاء سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پيشگفتار

هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در نشست اول ژوئن سال 2009 خود تصميم گرفت تا با پشتيباني يك مدديار برون‌تشكيلاتي يك بازنگري سازماني انجام دهد. هيأت مديره همچنين توافق كرد كه گستره‌ي اين بازنگري بايد اولويت‌ها، ساختار و سازمان تشكيلات باشد با اين هدف كه كارآيي و اثربخشي بهبود يابد و عرصه‌هاي بالقوه‌ي صرفه‌جويي ها نيز شناسايي شود.

نكته‌ي روشن در اين بررسي ارزيابي انطباق سازمان بين‌المللي كارفرمايان با توقع‌ها و نيازهاي اعضاء بود به خاطر همين نتيجه نظرخواهي انجام مي‌شد.

نظرسنجي

در اول ژوئن سال 2009 يك نامه و يك پرسشنامه (به انگليسي، فرانسه و اسپانيايي) براي 148 عضو سازمان در 141 كشور در سراسر جهان ارسال شد. 59 عضو سازمان [از جمله كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران. مترجم] پاسخ دادند كه نماينده‌ي 39.9 درصد از كل اعضاء است.

هرچند بيشترين تعداد پاسخ‌دهندگان از منطقه‌ي اروپا هستند، بيشترين نرخ پاسخ‌ها از آسيا است با بيش از 50 درصد پاسخ‌دهنده.

همانطور كه مي‌توان از پرسشنامه‌ها دريافت، از پاسخ‌دهندگان دعوت شده بود تا نظر خودشان را در مورد ارزش و ارتباط خدمتات ارايه شده توضيح دهند، و نيز ارايه‌ و توسعه‌ي خدمات براي آينده را پيشنهاد كنند. فرصت اظهار نظر كلي در مورد سازمان بين‌الملي كارفرمايان نيز فراهم شده بود.

جمع‌بندي‌ها

ارزيابي خدمات موجود براي اعضاء را مي‌توان براساس اهميت به شرح زيد خلاصه كرد:
1. نمايندگي كارفرمايان در سازمان بين‌المللي كار
2. تحقيق،‌ حضور و واكنش به مسائل جهاني مؤثر بر كارفرمايان
3. نمايندگي در ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي
4. ظرفيت‌سازي و تربيت
5. تدارك فرصت‌هاي شبكه‌سازي

خدمات جاري‌‍ سازمان بين‌المللي كارفرمايان از سوي بيشتر اعضاء متناسب ارزيابي شده است.

پيشنهادها براي خدمات آينده به طور خاص به ارتقاء و توسعه‌ي فعاليت‌هاي موجود مربوط مي‌شوند:
1. ظرفيت‌سازي،‌ تربيت و كمك‌هاي فني
2. شبكه‌سازي و تعامل اعضاء
3. جهت دهي به پژوهش‌ها به سوي عرصه‌هاي ويژه، شامل مسائل اقتصاد جهاني كار
4.راهنمايي‌هاي بهتر و بيشتر در مورد اطلاعات سازمان بين‌المللي كار
5. حضور بيشتر رسانه‌اي با مواضع روشن‌تر به عنوان «صداي جهاني كسب‌ و كار»

اتخاذ موضع سازمان بين‌المللي كار به عنوان صداي جهاني كسب و كار و پوشش رسانه‌اي را مي‌توان به مثابه تداوم حضور بيشتر و متواتر در ساير سازمان‌هاي بين‌المللي تلقي كرد.

نظرات كلي/اضافي براي بهبود سازمان بين‌المللي كارفرمايان از سوي 71 درصد پاسخ‌ دهندگان عمدتاً حول چهار محور زير مطرح شده است:
1. ارتقاء نمايندگي كارفرمايان از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در روند سازمان بين‌الملي كار
2. افزايش حضور و تأثير سازمان بين‌المللي كارفرمايان در رسانه، و اتخاذ موضوع به عنوان صداي جهاني كسب و كار
3. گسترش شبكه‌سازي در ميان اعضاء
4. تحقيق‌ در مورد گرايش‌هاي نيروي كار و روابط مربوطه و بيانيه‌هاي اعلام مواضع

هيچ يك از فدراسيون‌ها از كاهش نرخ‌هاي حق عضويت ، كاهس بودجه يا تعيين عرصه‌هايي از فعاليت‌ كه به نحوي با آن‌ها برخورد نشود،‌ حتي به صورت محدود دفاع نكرده است.

يافته‌ها

خدمات ارزشمند به شرح زير معرفي شده‌اند:

  • فعاليت سازمان بين‌آلمللي كارفرمايان در سازمان بين‌المللي كار براي دفاع، نمايندگي و هماهنگي از سوي كارفرمايان.(54 فدراسيون / 76.3 درصد پاسخ‌ دهندگان)]همراه با نقل قول‌هايي از فدراسيون‌ها].
  • شناسايي مسائل جهاني مؤثر بر كارفرمايان و مداخله در آن‌ها و برخورد با آن‌ها. (41 فدراسيون/ 69.5 درصد) [همراه با نقل قول‌هايي از فدراسيون‌هاي عضو در همين زمينه].
  • دفاع سازمان بين‌المللي كارفرمايان از كارفرمايان و رهبري و نمايندگي آنان در ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و در پلتفرم‌هاي جهاني (32 فدراسيون/52.5 درصد از پاسخ دهندگان).
  • ظرفيت‌ سازي در سازما‌هاي كارفرمايي از طريق پشتيباني‌هاي فني،‌ تربيت و مشاوره (22 فدراسيون/ 37.3 درصد از پاسخ ‌دهندگان).
  • شبكه‌سازي و تعامل با ساير فدراسيون‌هاي عضو براي اشتراك‌ گذاري اطلاعات و سرمشق‌هاي خوب در عرصه‌هاي گوناگون شامل روابط صنعتي و اجراي استانداردهاي كار. (15 فدراسيون/ 25.4 درصد).

ساير خدمات ارزشمند عبارتند از: حمايت و دفاع از بخش خصوصي در برابر بعضي از دولت‌ها،‌ ارايه‌ي اطلاعات به زبان‌هايي غير از انگليسي و شناسايي بين‌المللي مرتبط با عضويت.

در ارتباط با خدمات «كم‌تر مربوط»،‌ حدود 40 درصد از پاسخ‌ دهندگان خاطر نشان كرده‌اند كه تمام خدمات مهم بوده‌اند. بيش از 20 درصد از ذكر خدمتي كه ارتباط كمي‌ داشته باشد خودداري كرد‌ه اند. 10 پاسخ دهنده يا 17 درصد گفته‌اند كه فعاليت‌هاي مرتبط با كشورهاي در حال توسعه به فدراسيون‌هاي آن‌ها ارتباط كم‌تري دارند، اما با اين وجود مهم هستند. 12.5 درصد گفته‌اند كه جعبه‌ابزارها كم‌تر مربوط بوده‌اند.

در پاسخ به دعوت براي اظهار نظر در مورد خدمات جديد براي آينده يا توسعه‌ي خدمات موجود، فدراسيون‌ها خاطر نشان كرده‌اند:

  • ظرفيت‌سازي، تربيت و پشتيباني فني در عرصه‌هاي خاصي مانند سياست‌ دفاعي، اجراي دي.دبليو.سي.پي‌ها، ميثاق جهاني مشاغل، ميثاق جهاني و چانه‌زني‌هاي دسته‌جمعي (47.5 درصد).
  • شبكه سازي و تعامل اعضاء براي اشتراك‌گذاري تجربه‌ها و سرمشق‌ها (37.3درصد).
  • تحقيق و اطلاعات هدفمند‌تر شامل توسعه‌ي منطقه‌اي و جهاني و گرايش‌هاي مؤثر بر كارفرمايان (23.7)
  • اطلاعات و راهنمايي‌هاي بهتر و بيشتر در مورد مسائل سازمان بين‌المللي كار شامل نتايج نشست‌هاي كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار و اسناد.
  • حضور بيشتر رسانه‌‌اي با اتخاذ موضع روشن‌تر به عنوان صداي جهاني كسب و كار (15.2 درصد)

پيرامون ارتباطات به طور كلي نياز به يك استراتژي ارتباطات روشن‌تر و استفاده بيشتر از وب‌ سايت سازمان بين‌آلمللي كار از سوي تعداد زيادي از اعضاء‌ مطرح شده و نشريه‌ي مرتب‌تر ماهانه نيز درخواست شده است.

در بخش پاياني اين سند نيز نظرات اظهار شده از سوي فدراسيون‌هاي عضو خارج از چارچوب پرسشنامه‌ها جمع‌بندي شده است.

به پيوست اين سند نام فدراسيون‌هاي عضو كه به پرسشنامه‌ پاسخ داده‌اند و نيز جدول‌هاي جمع‌بندي پاسخ پرسش‌ها كه بر اساس منطقه‌ي اروپا، آسيا، آفريقا، و آمريكا مقايسه شده‌،‌ ارايه شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا