• افتتاح و تصويب گزارش نشست قبلي بعد از افتتاح شوراي عمومي سال 2012 و عرض خير مقدم رياست سازمان بين‌المللي كارفرمايان (سِ.بِ.كاف) به مهمانان، دبيركل اعلام مي‌كند كه هيچ اصلاحيه‌اي در خصوص خلاصه گزار شوراي عمومي سال 2001 دريافت نشده است و در نتيجه، اين گزارش به تصويب مي‌رسد.
  • فعاليت‌هاي سازمان رياست سازمان در ادامه اظهار داشت با توجه به مدرن‌سازي جاري در سازمان كه بعداً در مورد آن بيشتر توضيح خواهد داد، سازمان سال شلوغي داشته است. وي شخصاً فرصت‌هايي براي نمايندگي سِ. بِ. كاف در مراسم مختلف،‌ به ويژه در نشست منطقه‌ آسياي پاسفيك سازمان بين‌المللي كار (سِ. بِ. كِ)‌ كه در دسامبر سال 2011 برگزار شد و در آن از ميراث دبيركل قبلي سِ. بِ. كِ قدرداني كرد، يافته است.

آقاي ويلتون دبيركل سازمان، در آغاز معرفي سه سند مربوط به فعاليت‌هاي سازمان از آنتونيو پنالوزا كه تا 11 نوامبر سال 2012 به عنوان دبيركل سِِ ِ. بِ ِ. كاف كارهاي دبيرخانه را هدايت كرده قدرداني به عمل آورد.

الف) گزارش سالانه 2011

آقاي ويلتون با نقل صحبت رئيس تكرار كرد كه امسال،‌ با توجه به افزايش چالش‌هاي ناشي از تداوم مشكلات اقتصاي در سراسر جهان كه فدراسيون‌هاي عضو با آن‌ها مواجه هستند، هم شلوغ و هم پيچيده بوده است. با اين وجودس ِ. بِِ. كاف توانست، همانطور كه در گزارش سالانه بيان شده، چند موفقيت كسب كند، كه شامل فعاليت‌هايي مانند مشاركت در روند بين‌ دولتي گروه 20 (گ ِ 20) مي‌شود.

سِِ ِ. بِ ِ. كافدر طول دو سال گذشته، مشاركت خود در فعاليت‌ بخش كسب و كار گ ِ 20 عميق‌تر كرده و پيام جامعه جهاني كسب و كار را، به ويژه در نشست وزيران كار و اشتغال، در خصوص مسائل ايجاد اشتغال و كارآفريني مطرح كرده است. سِِ ِ. بِ ِ. كاف اكنون يك نيروي كشش واقعي در بحث‌ها دارد و در فهم بهتر دولت‌ها از نياز‌هاي كسب و كار از لحاظ فضاي مناسب براي اعتماد و موفقيت سهم خود را ادا كرده است. در سطح بين‌المللي، گ ِ 20 تنها عرصه قابل توجه نيست – سِِ ِ. بِ ِ. كاف همچنين در فعاليت شوراي حقوق بشر ملل متحد بعد از تصويب اصول راهنماي ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر در ژوئن 2011 فعال بوده است. كسب و كار و حقوق بشر كار تازه‌اي نبود؛ سِِ ِ. بِ ِ. كاف از سال 2000، وقتي كه براي ايجاد الزام‌هاي اجباري براي آنكه كسب و كار بار مسؤليت كشور براي حمايت را بر عهده بگريد فشارهايي وجود داشت، در اين عرصه فعال بوده است. گفتگو و بحث‌ گسترده‌اي در بازجهت‌ دهي به مذاكرات صورت پذيرفت تا كه راهنماي سه‌ركني «حمايت، رعايت، و خسارت» پروفسور جان راگي منجر شد كه اكنون به عنوان اصول راهنماي ملل متحد شناخته مي‌شود. در طول سال گذشته، سِِ ِ. بِ ِ. كاف يك راهنماي جامع براي اين اصول تدوين كرد كه در آخر سال 2012 از طريق وبينار‌ها تكميل خواهد شد. به عنوان يك نمونه از اقدام متخصصان سِِ ِ. بِ ِ. كاف در اين عرصه، سازمان براي همكاري در خصوص تعادي از ابتكارها براي پيشبرد اين اصول دعوت شده است. يك نمونه از آن دعوت اتحاديه اروپا بود براي عرضه راهنماي درون‌ بخشي.

شبكه‌هاي كسب و كار سِِ ِ. بِ ِ. كاف، يعني« شبكه روابط صنعتي بين‌المللي» و «ايمني و بهداشت كار جهاني»، رو به رشد بوده است. شبكه روابط صنعتي بين‌المللي اكنون 35 عضو فرامليتي دارد، وتعداد اعضاي بهداست و ايمني شغلي جهاني نيز به طور مستمر رشد داشته است. اين شبكه‌ها به فدراسسيون‌هاي عضو در ارايه خدمات به شركت‌هاي عضو در سطح ملي «ارزش افزوده‌اي» ارايه داده‌ند.

سال 2011 سال همكاري مستحكم با دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار بوده است، همراه با رابطه‌ي زنده و ارتباط روزانه كه مبناي محكمي براي كار مشترك در خصوص مربوط به دفتر بين‌المللي كار فراهم مي‌آورد. آقاي ويلتون با حسن استفاده از فرصت از خانم فرانس – ماسن و تيمش براي اين همكاري‌ها قدرداني به عمل آورد.

در طول سال گذشته سازمان بين‌المللي كار (س ِ . ب ِ . ك ِ) يكي از عرصه‌هاي همكاري جدي بوده و از لحاظ رشد درك سازماني كه شغل روي درخت سبز نمي‌شود، نيروي خوبي حاصل شده است. اين اذعان خيلي مفيد بود، چون روي اصلاح استانداردها و نياز به اينكه س ِ . ب ِ . ك ِ با كسب و كار بيشتر مربوط شود تأثير گذاشت.

مهم‌ تر اينكه درخواست كارفرمايان براي اصلاح هيأت مديره به ثمر نشست و به مديريت و نظارت كارآمد‌تر منجر شد.

كارفرمايان مدت‌ها سياست‌ ناديده‌ گرفتن نظرات و نيازهايشان را در خصوص استاندارهاي س ِ . ب ِ . ك ِ تحمل كرده‌اند. اكنون سِِ ِ. بِ ِ. كاف مسيري براي اصلاح فعاليت‌هاي استانداردهاي س ِ . ب ِ . ك ِ را هم در سياست‌هايش و هم در سازوكارهاي نظارتي‌اش آعاز كرده است. اين حركت از كارگران و دولت‌ها خواسته است تا در گفتگو با موفقيت مشترك توجه كنند. با اين حال، دست كم حول دستور كاري كه كارفرمايان تعريف كرده‌اند همكاري‌هايي صورت گرفته است.

در ارتباط با خدمات بهبود يافته به اعضاء، ‌سِِ ِ. بِ ِ. كاف روي ارايه اقلام قابل استفاده كه بتوانند به سادگي بيشتر بين اعضاء توزيع شود تمركز داشته است: اين امر منجر به تدوين يك مجموعه «برگ‌هاي اطلاعاتي براي كسب و كار»‌ در خصوص تعداد فزاينده‌اي از عرصه‌هاي سياستي شده است. جزوه‌هاي راهنما نيز در پي مذاكرات سال 2011 كنفرانس بين‌المللي كار در خصوص مديريت و بازرسي كار، كف حمايت اجتماعي، و تدوين كنواتنسيون كارگران خانگي توليد شده است. وب سايت سِِ ِ. بِ ِ. كاف نيز به نحو چشم‌گيري روزآمد شد و معاينه كاملي نيز در دست انجام است كه در پايان امسال تكميل مي‌شود.

فعاليت در مناطق،‌ جايي كه سِِ ِ. بِ ِ. كاف به صورت مستقيم با اعضاي خود مواجه مي‌شود، همچنان در كانون ارايه خدمات سِِ ِ. بِ ِ. كاف باقي مانده است. دبيركل سابق سفرهاي طولاني و گسترده‌ به كشورهايي داشته كه با مشكلات ويژه‌اي رو در رو بوده‌اند. در ارتباط با مناطق خاص، آقاي دانيال فوئنس دو ريوجا نايب رئيس اجرايي سِِ ِ. بِ ِ. كاف هدايت فعاليت سِِ ِ. بِ ِ. كافدر كميته مشورت فني كسب و كار در سازمان كشورهاي آمريكايي و در نشست‌هاي منتطقه سازمان بين‌المللي كار در آفريقا و آسياي پاسفيك ادامه داده است،‌ سِِ ِ. بِ ِ. كاف كمك و مساعدت حول ابتكارهاي سياستي‌اي كه اعضاء مايل به پيشبرد آن‌ها بوده‌اند اارايه داده است. در اتحاديه اروپا، به ويژه در دوره‌اي از چالش پولي، دستاوردهاي قابل توجهي محقق شده است. يك نشست اروپايي موفق،‌ با ميزباني انجمن سازندگان اسرائيل در تل آويو برگزار شده است.

چارچوب راهبردي 2012 تا 2013

يك چارچوب راهبردي جديد جايگزين چارچوب قبلي شده است كه تا 2014 را در بر مي‌گيرد تا تمركز فعاليت سِِ ِ. بِ ِ. كاف را در واكنش به طبعيت پوياي تغيير در سراسر جهان بازجهت‌بخشي كند.

اين چارچوب جديد كارآتر، و روي سه هدف كليدي كه به صورت مستقيم به نيازهاي اعضاء پاسخ مي‌دهند متمركزتر است:‌پيش‌برد بين‌المللي دستوركار سياستي كارفرمايان؛ تقويت و حمايت از اعضاء در نقش‌هايشان در سطح ملي؛ و ارايه حمايت و راهنمايي به كمپاني‌هاي وابسته به اعضا براي مواجهه با چالش‌هاي فعاليت در محيط جهاني بسيار متغيير. روش اقدام براي دستيابي به هدف‌هاي سِِ ِ. بِ ِ. كاف همچنان تمركز بر دفاع است: اقدام به مثابه صداي جهاني كسب و كار در گفتگو‌هاي سياست اجتماعي و نيروي كار، و توجه كارآمدتر به ساير آانس‌هاي ملل متحد، و سراسر نظام چندجانبه. رويكرد جديد بيشتر در خصوص همكاري با اعضاء بوده است.

كارنقشه 2012

اين موضوع، طبعاً با چارچوب راهبردي همنواست. هدف‌ها سنجش‌پيذر و مبتني بر نتيجه بودند و براي تضمين اينكه خانواده سِِ ِ. بِ ِ. كاف در سراسر دنيا حول دغدغه‌هاي كسب و كار متحد باقي مي‌مانند طراحي شدند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا