نتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان و دبيرگروه كارفرمايان در نود و هستمين كنفرانس بين‌املللي كار كه روزهاي 3 تا 19 ژوئن 2009 – چهارشنبه 13 تا جمعه 29 خرداد ماه سال 1388- در ژنو برگزار مي‌شود، به نمايندگي از سوي گروه كارفرمايان مدعو به اين نشست، پيشنهاد برگزاري« نشست جهاني براي مواجهه با بحران بازار كار» را مطرح كرده است. اين پيشنهاد كه در 6 صفحه تدوين شده، روز جمعه 23 اسفند ماه 1387(13 مارس 2009) براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه تنها سازمان كارفرمايي ايراني عضو اين سازمان است ارسال شده است. به دليل اهميت اين پيشنهاد ترجمه‌ي خلاصه‌اي از آن در ادامه تقديم مي‌شود. متن انگليسي كامل اين پيشنهاد نيز در انتهاي اين نامه در دسترس قرار مي‌گيرد.

پيشنهاد

به دليل شرايط غيرعادي ناشي از بحران جاري، و تأثير ويرانگري كه اين بحران بر بازار‌هاي كار گذاشته است و توجه فوري كه دولت‌ها به آن مبذول مي‌دارند،‌ گروه كارفرمايان پيشنهاد مي‌كند دو كميته‌ي فني با مذاكرات عمومي در مورد: اشتغال و حمايت اجتماعي در موقعيت جديد جمعيتي، و برابري جنسيتي محور كارشايسته، به تعويق بيافتند [1]. ما پيشنهاد مي‌كنيم كه اين موضوع‌ها با يك موضوع جديد: استراتژي‌هاي خروج از بحران بازار جهاني كار جايگزين شوند. در طول كنفرانس دو اجلاس موازي برگزار شود تا تمام موضوع‌هاي مرتبط با اين بحران را، از جمله و به ويژه، جنبه‌هاي جمعيت‌شناختي و جنسيتي آن مورد بررسي قرار بگيرد. هدف‌هاي مذاكرات جديد عبارتند از:

- 1. ارايه‌ي تحليل از وضعيت جاري در بازار كار
- 2. گردآوري اطلاعات در مورد اقدام‌ها و ابتكارهاي سياستي جديد براي كاهش بيكاري و حفظ بنگاه‌ها
- 3. تدوين استراتژي‌ها و رويكردهاي خروج از بحران

لازم نيست بقيه‌ي دستور كار كنفرانس بين‌المللي كار تغيير كند. بررسي موضوع‌هاي دائمي كنفرانس بين‌المللي كار(مانند رعايت استانداردها، گزارش جهاني و غيره) ‌همراه با موضوع تدوين استاندارد در مورد اچ.آي.وي/ايدز به صورت عادي ادامه مي‌يابد.

استدلال

شدت تأثير: بنگاه‌ها در حال مبارزه براي بقاء هستند و زير ضربات اجتناب‌ناپذيري كه بر توليد و اشتغال در سر تا سر بخش‌ها در تمام مناطق بر آن‌ها وادر مي‌شود در حال نابودي‌اند [2]. حقيقتاً در آب‌هاي ناشناخته‌اي غوطه‌وريم و هيچ تصور روشني از عمق اين بحران نداريم. اكنون با جدي‌ترين بحران جهاني در توليد و بازار كار مواجه‌ايم.

به عنوان يك سازمان حرف خود را به عمل تبديل كنيم: ما به مثابه اعضاء‌ سازمان با بيانيه‌ي سال 2008 آي.ال.او در مورد ارتقاء سازمان به يك بازيگر واقعاً مشتاق پاسخگويي به موقع به نيازهاي اقتصاد واقعي و به بازيگران اصلي آن،‌ موافقت كرديم. بيانيه سال 2008، آي.ال.او را ملزم مي‌سازد تا روش‌هاي اجرايي دروني خود را بازنگري و تعديل كند تا مطمئن شود كه منابع مالي و انساني سازمان براي درك نيازهاي اعضاء آمادگي دارند. خلاصه اينكه بيانيه‌ي جديد دبيرخانه‌ي سازمان را فرامي‌‌خواند تا به يك سازمان كارآمدتر تبديل شود، و در راستاي هدف‌هاي استراتژيك چهارگانه‌اش واكنش‌هاي اثربخش و سنجيده‌اي ارايه دهد. اين نخستين آزمون چنين تعهدي است.

اهليت و اعتبار: اين بحران بزرگترين مسأله‌اي است كه آي.ال.او از سال 1930 تا كنون با آن مواجه شده است. اگر قرار است آي.ال.او به دنيا نشان دهد كه در واكنش به اين بحران يك بازيگر شايسته است، لازم است كه به نياز عناصر تشكيل دهنده‌ي خود پاسخ دهد. مهم‌ترين پرسشي كه در زمينه‌ي اهليت سازمان مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين سازمان كه اقتصاد واقعي را نمايندگي مي‌كند، در نشست سالانه‌ي خود، فاجعه‌‌ي رخ داده در محيط كار را مي‌تواند ناديده بگيرد و اين نشست را با رويكرد «اوضاع مثل هميشه است» برگزار كند؟ لازم است با اين مسأله به شكل صريح و به شيوه‌اي كه وخامت وضعيت را بازتاب دهد برخورد شود و آن را به عنوان يك موضوع حاشيه‌اي تلقي نكند. لازم است با صراحت پيغام دهيم «اوضاع مثل هميشه نيست». تداوم دستور كار استاندارد كنفرانس بين‌المللي كار(آي.ال.سي) و برخورد با اين بحران در نشست عمومي و از طريق گزارش بيركل كافي نخواهد بود.

لازم است دبيرخانه‌ يك روش اضطراري را تصويب كند و به اين وضعيت اضطراري پاسخ دهد. اگر دستور كار اي.ال.سي همين كه هست باقي بماند، و اگر منابع براي دو مذاكره‌ي عمومي و پيگيري پيامدها هدايت شوند، كاري صورت نخواهد گرفت. اين به معناي آن مي‌باشد كه: «اوضاع مثل هميشه است». در صورتي كه وضعيت اضطرار مستلزم اين است كه منابع، وقت و تلاش خود را صرف برخورد با آن كنيم.

مسؤليت، همچنين بر گردن بازيگران فضاي كار، از كسب‌وكار تا اتحاديه‌ها، همراه با وزارتخانه‌هاي كار است كه در خط مقدم جبهه‌ي برخورد با اين بحران جهاني بازارهاي كار قرار بگيرند.

جهان‌شمولي. آي.ال.او بايد در اين نشست سران تمام بازيگران و نهادهاي عمده را كه به اين بحران ارتباط دارند دعوت كند. حضور آژانس‌هاي ملل متحد(يو.ان)، مؤسسات مالي و تشكل‌هاي منطقه‌اي بيشترين اهميت را دارند. آي.ال.او بايد روي حضور رهبران ملي دنياي كار در سطح جهان در اين كنفرانس سرمايه‌گذاري كند و منشور واحدي را به ساير مؤسسات ارايه دهد.

فرصت. نكته‌ي آخر اما مهم اينكه اگر آي.ال.او به عنوان آژانس بين‌المللي مسؤل برخورد با بازار كار، گام به پيش نگذارد و توانمندي خود را براي مواجهه با اين بحران و كمك به تلاش‌هاي بازيگران بازار كار به ميدان نياورد،‌ سازمان‌هاي ديگر به احتمال زياد چنين خواهند كرد و نشست سران را براي برخورد با آن تشكيل مي‌دهند.

ساختار پيشنهادي

مذاكره‌ي مورد نظر مي‌تواند يك پيش‌انديشي باشد كه بر استراتژي‌ها و واكنش‌ها نسبت به اين بحران متمركز مي‌شود. در گام نخست، يك تحليل كلي از وضعيت جاري مي‌تواند اين رويكرد را تسهيل كند.

الف. مذاكرات موضوعي

مذاكرات كنفرانس بايد در چهار عرصه‌ي موضوعي زير سازماندهي شود:

  • موضوع اول: حفاظت از اصول و حقوق بنيادين در كار
  • ♦ موضوع دوم: تجديد حيات بازارهاي كار
  • ♦ موضوع سوم:‌ شبكه‌هاي تأمين اجتماعي *♦ موضوع چهارم: گفتگو براي بهبود

 گروه ضربت

دبيرخانه بايد در دو ماه باقي مانده به كنفرانس يك گروه ضربت غيررسمي براي پشتيباني از تدارك و هماهنگي امور تشكيل دهد. اين گروه ضربت مي‌تواند از سوي رئيس شوراي حكام رياست شود، و دپارتمان‌هاي اصلي آي.ال.او، هماهنگ‌كنندگان منطقه‌‌اي و دبيرخانه‌هاي كارگران و كارفرمايان را درگير سازد.

● گزارش‌ها و تحليل‌ها

دبيرخانه، با پشتيباني از اين گروه ضربت،‌ براي هريك از موضوع‌ها گزارشي [3] بر اساس تحولات جاري تهيه و ارايه خواهد كرد. اين گزارش‌ها بر مبناي آنچه كه در جريان يك مجموعه‌ نشست‌هاي منطقه‌اي آي.ال.او در مورد بحران(كه بيشتر آن‌ها برگزار شده [4] ) فراهم آمده، و تحليل بعدي نتايج، تدوين خواهد شد. اين گزارش‌ها موارد زير را در برمي‌گيرد:

1. وضعيت جاري در بازارهاي كار- سطوح بخشي، كشوري و منطقه‌اي.

گردآوري كارهاي تحليلي جاري كه در مورد اقدام‌هاي بازار كار از سوي دبيرخانه و نيز، به ويژه‌، از سوي بانك‌هاي توسعه‌اي منطقه‌اي، صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و برنامه توسعه‌ي ملل متحد انجام شده است.

2. بحران‌ قبلي- آنچه مي‌توان آموخت:

به صور خاص، تجربه‌ي بحران آسياي شرقي در اواخر سال‌هاي 1990- قابل توجه‌ترين بحران منطقه‌اي اخير- مي‌تواند به تدوين واكنش‌ها كمك كند. كشورهاي منفرد،‌ همراه با تشكل‌هاي منطقه‌اي و سازمان‌هاي بين‌المللي، مي‌توانند تجربه‌ها، بصيرت‌ها و درس‌هاي فراواني در اختيار بگذارند.

پانل‌هاي موضوعي

با هر موضوعي از طريق يك پانل فني برخورد خواهد شد. به احتمال زياد چهار تا هشت پانل در اجلاس‌هاي موازي(دو به دو به صورت همزمان) مي‌بايست برگزار شود.

در صورت امكان،‌ پانل‌هاي فني بايد در عالي‌ترين سطح؛ با مشاركت وزيران دولت‌ها،‌ سازمان‌‌هاي چندجانبه، سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، بنگاه‌ها، گرو‌ه‌هاي بخشي، ‌مؤسسات عمومي و آژانس‌هاي خصوصي اشتغال تشكيل گردند.
مذاكرات پانل‌ها اين مسائل را بر حسب اينكه در سطوح بنگاهي،‌ كشوري و منطقه‌اي چه رخ‌ داده است،‌ بررسي خواهند كرد. به علاوه، اين مذاكرات مي‌توانند استراتژي‌هاي دوجانبه/سه‌جانبه‌اي را كه مي‌توانند مفيد باشند،‌ مورد بررسي قرار دهند.

همچنين مي‌توان بيرون از بحث‌هاي پانل اجلاس عمومي نيز برگزار كرد.

● موضوع‌هاي مشترك

ما دو موضوع زير را براي جمع‌‌بندي مذاكرات پانل‌پيشنهاد مي‌كنيم:‌

1. تأثيرات بحران بر گروه‌هاي آسيب‌پذير

- طبق تحليل‌هاي اخير آي.ال.او و بانك جهاني، زنان، كارگران مسن‌تر، مهاجران و افراد جوان به صورت ويژه‌اي در خطر هستند. چگونگي برخورد با اين گروه‌هاي خاص بايد از درون اين مذاكرات حاصل شود.

2. پايداري پاسخ‌ها

در حال حاضر تصميم‌هاي مهم و كلان، كه عواقب عمده‌ي بلند‌مدت‌تر دارند بيشتر از سوي دولت‌ها اتخاذ مي‌شوند كه اين امر با توجه به وضعيت اضطراري قابل فهم است. سياست اقتضاء مي‌كند كه با احتساب گرايش‌هاي جمعيت‌‌شناختي و تبعات آن، از به مخاطره‌ انداختن چشم‌اندازهاي رشد بلند‌مدت‌تر اجتناب شوند.

پانل‌هاي اختصاصي سطح بالا

ما پيشنهاد مي‌كنيم كه دو «پانل اختصاصي سطح ‌بالا» برگزار شود. يكي در هفته‌ي اول با تمركز بر مسائل ناشي از موضو‌ع‌هاي اول و دوم و يكي در هفته‌ي دوم كه مسائل ناشي از موضوع‌هاي سوم و چهارم را پوشش دهد. مذاكرات اين پانل‌ها رويدادهاي سياسي،‌ و سطح بالا خواهند بود و به منظور بازتاب در گفتگو‌هاي كلي طراحي خواهندشد.

نتايج مذاكرات پانل موضوعي

يك گزارش موضوعي از سوي يك مخبر براي هر منطقه تدوين مي‌شود. اين گزارش اطلاعات ارايه شده در جريان گفتگو‌هاي پانل را تطابق خواهد داد (همراه با اطلاعات انطباق داده شده‌‌ي حاصل از مذاكره). اين دو گزارش موضوعي به عنوان خلاصه‌ي اقدام‌هاي سياستي و ابتكارهاي بين‌بخشي و بين‌منطقه‌اي عمل خواهند كرد. اين گزارش‌ها ابتكارها و توصيه‌هاي سياستي را كه به دولت‌ها، كارگران وكارفرمايان در اجراي استراتژي‌ها براي ماه‌ها و سال‌هاي پيش‌رو كمك مي‌كنند، فهرست خواهند كرد.

گروه‌هاي كوچك سه‌جانبه همراه با يك مخبر در تهيه اين گزارش‌هاي موضوعي كار خواهند كرد.

ب. قطعنامه

دومين جزء اين مذاكره يك قطعنامه [5] ‌يا يك ‌نقشه‌ي راه براي استراتژي‌هاي پاسخ به بحران خواهد بود. اين قطعنامه در واقع بايد يك بيانيه‌ي عمومي از سوي سازمان، به عنوان يك كل، باشد كه موارد زير را در بربگيرد:

1. آي.ال.او چگونه مي‌تواند پاسخ بدهد:

آي.ال.او مي‌تاند با بررسي ابزارهاي فعلي براي كمك به اعضاء،‌ مبتني بر مذاكرات نشست ماه مارس شوراي حكام و نشست‌هاي منطقه‌ايِ در جريان،‌ طراحي سياست‌ها/ابزارها/محصولات مورد نياز براي استفاده،‌ با تمركز بر: شبكه‌هاي تأمين اجتماعي،‌ اطلاعات بازار كار، گفتگو، رويكرد‌هاي اشتغالزا و ايجاد بنگاه‌هاي پايدار به مثابه موتور رشد مشاغل.پاسخ خود را ارايه دهد7.

ابزار اصلي‌ راه حل آي.ال.او در پاسخ به بحران، «دستور كار جهاني اشتغال» است. ما از تمركز مجدد و روزآمدسازي اين چهارچوب سياستي در متن استراتژي‌هاي پاسخ به بحران براي اعضاء حمايت مي‌كنيم [6].

ما پيشنهاد مي‌كنيم كه دبيرخانه‌ي آي.ال.او يك «ميزكمك‌رساني» (كه از سوي تيم‌هاي فني دبيرخانه مورد حمايت قرار مي‌گيرد) مستقر سازد تا از آن طريق اعضاء و اجزاء سازمان بتوانند به اطلاعات و راهنمايي‌ها در مورد اينكه در يك عرصه‌ي سياستي مفروض در سطح منطقه‌ها و بخش‌ها چه چيزي در حال رخ دادن است، دسترسي پيدا كنند.

2. دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران چگونه مي‌توانند به اين بحران پاسخ بدهند:
نهادهاي فوق از طريق تدوين برخي از اصول و پيشنهاد رويكردهاي سياستي متنوع براي كمك به برنامه‌هاي بهبود بازار كار (آنگونه كه در مذاكرات موضوعي ترسيم شد) مي‌توانند به اين بحران پاسخ دهند.

پ. گفتگوي عمومي

سومين هفته‌ي كنفرانس تمركز اصلي بايد بر پاسخ‌هايي براي قطعنامه‌ي مورد توافق و گزارش‌هاي موضوعي صورت پذيرد.

سومين هفته بايد فرصتي براي سران دولت‌ها،‌ وزيران ارشد و ديگران فراهم آورد تا واكنش و پشتيباني خود را نسبت به قطعنامه فعاليت كنفرانس در طول دو هفته‌ي قبل نشان دهند.

قالب پيشنهادي

♦ موضوع اول: حمايت از اصول و حقوق بنيادين در كار- ◊ سوم ژوئن(چهارشنبه 13 خرداد)
◊ دو نشست

♦ موضوع دوم:‌ تجديد حيات بازارهاي كار
◊ 6-4 ژوئن‌(سه‌شنبه،‌ صبح جمعه، صبح شنبه؛ 12،‌ 15 و 16 خرداد)‌
◊ چهار نشست

♦ اجلاس عمومي: پانل سياسي اختصاصي سطح بالا

(اين پانل بر مسائل برآمده از مذاكرات موضوع‌هاي اول و دوم تمركز مي‌كند)

◊ پنج ژوئن(عصر جمعه؛ 15 خرداد)
◊ يك نشست

♦ موضوع سوم:‌ شبكه‌هاي تأمين اجتماعي
◊ 9-8 ژوتن(دوشنبه و سه‌شنبه؛ 18 و 19 خرداد)
◊ چهار نشست

♦ موضوع چهارم:‌گفتگو براي بهبود
◊ 10 ژوئن(چهارسنبه 20 خرداد)
◊ دو نشست

♦ اجلاس عمومي: پانل سياسي اختصاصي سطح بالا

(اين پانل بر مسائل برآمده از مذاكرات موضوعي سوم و چهارم تمركز مي‌كند)

◊ 11 ژوئن (صبح پنج‌شنبه 21 خرداد)
◊ يك نشست

♦ ارايه‌ي گزارش‌هاي موضوعي
◊ 11 ژوئن(عصر پنج‌شنبه 21 خرداد)
◊ يك نشست

♦ مذاكره در مورد قطعنامه
◊ 13-12 ژوئن(جمعه وشنبه؛ 22 و 23 خرداد)
◊ سه – چهار نشست

♦ تصويب قطعنامه از سوي كنفرانس
◊ 15 ژوئن(دوشنبه 25 خرداد)

 گفتگو‌هاي اجلاس عمومي:‌ هفته سوم

(واكنش‌ها از سوي نمايندگان و سران مدعو دولت‌ها نسبت به قطعنامه و گزارش‌هاي موضوعي)

◊ 19-15 ژوئن(25 – 29)

****

اين سند به عنوان يك نقطه‌ي آغاز بحث و اجماع‌سازي پيشنهاد مي‌شود. توافق نهايي، طبق اساسنامه‌ي آي.ال.او، مستلزم يك قطعنامه‌ از سوي شوراي حكام است كه بايد در نخستين روز نشست كنفرانس بين‌المللي كار به تصويب برسد. كارفرمايان بر اين باورند كه شدت اين بحران چنان است كه بازارهاي كار را در همه جا دارد نابود مي‌كند و به يك واكنش سريع نياز ادارد. آي.ال.او، به عنوان تنها سازمان جهاني سه‌جانبه با اختيار مربوطه، نيازمند آن است تا به اعضاء، شركاء و جهان خارج علامتي قوي ارسال كند مبني بر اينكه آماده است تا بر اين مجموعه چالش‌هاي هراس آور فائق آيد.

ما كارفرمايان اعتقاد داريم كه تجديد تمركز كنفرانس بين‌المللي كار بر برگزاري يك نشست جهاني سران براي تمركز بر بحران بازار كار براي فراهم آوردن پاسخ‌هايي به چالش‌هاي بازار كار در جوي از همكاري فرصتي است كه بايد آن را دريافت.

به همين خاطر است كه اين پيشنهاد را مطرح مي‌كنيم ■

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا