كميته‌ي «حقوق كودك و كسب‌ و كار»‌ سازمان ملل متحد، در ژوئيه‌ي سال 2012 نخستين پيش‌نويس «نظر كلي» در خصوص كنوانسيون حقوق كودك و كسب و كار را در 20 صفحه و در 69 بند منتشر كرده است. اين پيش‌نويس از جمله،‌ الزام‌هاي كسب و كار را در چارچوب «كنوانسيون حقوق كودك» تشريح كرده است. براي خواندن متن انگليسي اين پيش‌نويس اينجا را كليك كنيد.

در واكنش به اين پيش‌نويس، سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز،‌ طي بيانيه‌اي نظرات خود را در باره‌ي مفاد اين پيش‌نويس در اختيار‌ فدراسيون‌هاي كافرمايي عضو قرار داده و از آن‌ها خواسته است تا نظرات خودشان را در خصوص اين بيانيه به سازمان بين‌المللي كارفرمايان منعكس كنند تا متن نهايي سند، در اختيار كميته‌ي حقوق كودك و كسب و كار ملل متحد گذاشته شود. برگردان فارسي متن بيانيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ادامه تقديم علاقمندان مي‌شود:‌

سازمان بين‌الملل كارفرمايان (س.ب.كاف) [1] صداي جهاني كسب‌ كار، 151 فدراسيون ملي كارفرمايان در 144 كشور را نمايندگي مي‌كند. س.ب.كاف در مذاكرات كسب و كار و حقوق بشر، نيز، كسب و كار و حقوق كودكان، در سطوح مختلف بسياري از مؤسسات مشاركت سازنده دارد. با عنايت به اين سابقه، س.ب كاف‌مايل است ملاحظات زير را در خصوص پيش‌نويس نخست «نظر كلي» ابراز دارد:

ملاحظات كلي

آنگونه كه در واكنش س.ب.كاف‌در مورد خطوط كلي اعلام شده‌ي «نظركلي» بيان شد، س.ب.كاف به طور كامل از تلاش كميته‌ي سازمان ملل محتد در خصوص حقوق كودك (كميته) براي ارايه‌ي راهنما به كشورها جهت اجراي كنوانسيون حقوق كودك حمايت مي‌كند. از آنجا كه كودكان به طور ويژه آسيب‌پذير هستند، دولت‌ها بايد نسبت به حقوق آنان توجه ويژه‌ مبذول نمايد.

كميته در تمركز بر الرام كشورها در چارچوب اين كنوانسيون در ارتباط با بخش كسب و كار رويكرد درستي اتخاذ مي‌كند. اين امر مي‌تواند به طيفي از ابتكارها و اقدام‌هاي متفاوت كه بر ترويج حقوق كودكان و حذف كار كودك تمركز مي‌كنند ارزش افزوده‌ي واقعي اعطا كند.

س.ب.كاف از اينكه پيش‌نويس «نظر كلي» دامنه‌ي بسيار گسترده‌تري از خطوط كلي اعلام‌شده‌ي قبلي اتخاذ كرده و عمدتاً بر كشورهاي ميزبان بنگاه‌هاي چند مليتي تمركز ندارد استقبال مي‌كند. اين پيش‌‌نويس در بند 22 به درستي تأكيد مي‌كند كه «كشور ميزبان براي رعايت، حمايت و اجراي كامل حقوق كودك در سرزمين خود مسؤليت اصلي را بر عهده دارد». در اين ارتباط س.ب.كاف توصيه‌هاي بند 10 در خصوص اقتصاد غيررسمي؛ بند 44 در خصوص تقويت آژانس‌هاي نظارتي، ترويچ قانون و مقررات و نيز تربيت قضات و ساير مقامات قضايي؛ و در بند 42 در خصوص اقدام‌هاي قانون‌گذاري، مديريتي، اجتماعي و آموزشي را به ويژه مهم تلقي مي‌كند. با توجه به اهميت بخش غيررسمي، «نظر كلي» بايد در خصوص نحوه‌ي حمايت از حقوق كودك در اين بخش از اقتصاد بيشتر توضيح دهد و راهنمايي كند.

براي كشورهايي كه قادر نيستند الزام‌هاي متعهد شده با كنوانسيون حقوق كودك (ك.ح.ك) را اجرا كنند، اين پيش‌نويس به درستي در بند 21 بر «الزام جامعه‌ي جهاني به كمك به اين كشورها»‌ تأكيد مي‌كند. به علاوه، در بند 24 توصيه‌ مي‌كند تا «كمك مالي و فني به كشورهاي مبتلا به تعارضات داده شود تا تضمين گردد كه مؤسسات آن‌ها براي جلوگيري و برخورد با نقض حقوق كودك تجهيز مي‌شوند». توضيح در مورد نحوه‌ا‌ي كه اين امر مي‌تواند به شكل كارآمدتري محقق شود مهم است.

پيش‌نويس در بند 3 طيفي از مواد كنوانسيون حقوق كودك را كه به طور ويژه مربوط هستند فهرست مي‌كند. با اين وجود، چون اين فهرست بعداً در متن دنبال نمي‌شود و هيچ راهنمايي خاصي در مورد عنوان‌هاي ارايه شده مطرح نمي‌شود، ارزش اين فهرست زير سؤال مي‌رود.

پيش‌نويس با تأكيد بر نياز به حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از طريق راهنمايي اضافي و اختصاصي در بند 62، و نيز حمايت از كسب‌و كاري كه در سدد عمل كردن در مناطق متعارض از طريق اطلاعات فعلي، و صحيح و جامعه از شرايط محلي حقوق كودك در بند 63، رويكرد درستي اتخاذ مي‌كند. در واقع، در مذاكرات پيرامون سعي وافي كه در سطوح ملل متحد، سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه، و اتحاديه اروپا ادامه دارد، فقدان حمايت از كمپاني‌ها يك موضوع مستمر است. كشورها بايد اطلاعات مربوط و سهل الوصول را براي كمپاني‌ها فراهم آورند تا بتوانند به صورت با معنا در اين زمينه تلاش كنند.

كسب و كار بخشي از مشكل نيست، بخشي از راه حل است. در پيش نويس بايد اين نكته بيشتر مورد تأكيد قرار بگيرد كه سياست‌ها، برنامه‌ها و ابتكارها بايد مشتركاً با كسب‌ و كار تدوين و اجرا شود. در ارتباط با پيشنهاد تدوين چارچوب ملي كسب‌ و كار و حقوق كودك در بند 62، مشاركت جدي كسب‌و كار اهميت عظيمي دارد و بايد مورد تأكيد قرار بگيرد.

نظرات ويژه

پيش‌نويس در بند 43 پيشنهاد مي‌كند «موادي در مورد حقوق كودك در موافقتنامه‌هاي كسب و كار، قراردادهاي سرمايه‌گذاري و ساير موافقتنامه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي با شركت‌هاي فرامليتي و دولت‌هاي خارجي» گنجانده شود. مذاكره در خصوص مواد اجتماعي در قراردادهاي تجاري نبايد اينجا تكرار شود. با اين حال، راجع به اينكه تمركز خاص روي حقوق كودكان در ارتباط با تجارت، منطقي است،‌ يا اينكه، با توجه به اينكه بخش مهمي از حقوق كودك در هر صورت بخشي از حقوق بشر است، واگذاشتن اين موضوع به مذكراه‌ي عمومي‌تر در مورد تجارت و حقوق بشر منطقي‌تر خواهد، پرسش‌هايي قابل طرح است.

همين بحث در مورد ارتباط دادن حقوق كودكان با اعتبارات صادراتي نيز كاربرد دارد: صرف‌نظر از اين واقعيت كه چنين ارتباطي اعتبارات صادراتي را دچار تشريفات اداري مي‌كند كه منجر به وخامت اوضاع صادراتي خواهد شد، و بنا بر اين كار را بدتر مي‌كند، بار ديگر اين پرسش‌ها راجع به اينكه اين مذاكره مي‌بايست به بحث كلي در مورد ارتباط اعتبارات صادراتي با حقوق بشر موكول شود قابل طرح است. اگر هر دغدغه‌ي جامعه به اعتبارات صادراتي مرتبط شود – ديگر اعتبار صادراتي تضمين نخواهد شد.

پيش‌نويس در بند 66 به «ايجاد كانون توجه براي اجراي كنوانسيون حقوق كودك در كسب و كار» توصيه مي‌كند. باز هم اينكه تقطه‌ي كانوني خاص براي حقوق كودك و كسب و كار واقعاً معقول است يا نه، قابل ترديد است. خطر اين است كه دستگاه‌هاي اجرايي ملي ميان نقاط كانوني و زيرساختارهاي متعدد براي هر موضوع كنار گود باقي بمانند. در واقع، «نظر كلي»‌ مي‌بايست تمركز روي نقاط كانوني موجود و سخنگاه‌هاي پر-ذينفعي را توصيه مي‌كرد.

براساس بند 50 اين پيش‌نويس، «كشورها بايد ساروكارهايي براي تأييد و اجرا مستقر سازند» در صورتي كه گزارش دهي در خصوص «تلاش‌ها براي برخورد با تأثرات حقوق كودك» براي كسب و كار اجباري است. منظور اين ماده روشن نيست. تقاضا براي گزارش‌دهي اجباري يك موضوع به شدت مورد مشاجره است، تأييد طرف ثالث و غير نيز به همين ترتيب. پيش‌نويس اينجا فقط در يك جمله، بدون هيچ نوع توضيحي و تعديلي، ماده‌اي را مطرح مي‌كند كه در مورد آن حتي كم‌ترين توافقي موجود نيست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا