بيانيه‌ي اعلام مواضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص «كف حمايت اجتماعي» در هشت قسمت تدوين شده است. برگردان قسمت اول اين نوشته پيشتر در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر شده است. در ادامه برگدان قسمت دوم اين سند تقديم علاقمندان مي‌شود.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور با شاكا انتظار مي‌رود متن كاغذي اين سند را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند.

گفتني است متن كامل اين سند بعد از ترجمه براي تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران پست خواهد شد.

2. تعريف جزء نخست: مجموعه‌ي حقوق اجتماعي و انتقالات اساسي

جزء نخست در هدف توسعه‌ي تأمين اجتماعي براي همه ريشه دارد. در سال 2001، كنفرانس بين‌المللي كار با اجماع آراء تصميم‌هايي را به تصويب رساند كه براي اين توسعه لازم بودند. سازمان بين‌المللي كار بعداً اين را به «كارزار جهاني براي تأمين اجتماعي و پوشش براي همه» ترجمه كرد كه مورد حمايت كامل گروه كارفرمايان سازمان بين‌المللي كار قرار گرفت.

گسترش تأمين اجتماعي مي‌تواند افقي و عمودي باشد. اولي معطوف به ارتقاء سطح امتيازات است، در حاليكه دومي در پي افزايش تعداد افراد تحت پوشش است و مبنايي براي جزء اول كف حمايت اجتماعي تشكيل مي‌دهد.

اين مفهوم در سازمان بين‌المللي كار براي گسترش حمايت اجتماعي به صورت افقي به ويژه از طريق زير، توسعه يافته است:

  • ارتقاء دسترسي به مراقبت از سلامتي براي همه
  • تضمين درآمد مطمئن براي افراد سالمند و ناتوان
  • تأمين درآمد مطمئن براي كودان
  • تأمين كمك براي بيكاران و فقرا

همانطور كه در تصوير ترسيم شده، مفهوم كف بر يك مجموعه تضمين‌هاي تأمين اجتماعي اساسي و معمولي قرار دارد كه برنامه‌هاي الزامي تأمين‌ اجتماعي فعلي را به عنوان نخستين پله در پلكان تأمين اجتماعي آنطور تكميل مي‌كند.

 

هيأت ميره‌ي سازمان بين‌المللي كار، كف حمايت اجتماعي را به عنوان نتيجه‌ي «كارزار بين‌المللي» مورد حمايت قرار داده است. ميثاق بين‌المللي مشاغل كه در ژوئن سال 2009 در كنفرانس بين‌المللي كار به تصويب رسيد نيز در پي هدف خويش است: «كشورها بايد،‌ به نحو مناسب، به نكات زير توجه كنند: (ii) ايجاد حمايت اجتماعي مناسب براي همه، ترسيم يك كف حمايت اجتماعي شامل:‌ دسترسي به مراقبت از سلامتي، تضمين درآمد براي سالمندان و ناتوانان، تضمين سود و درآمد كودك همراه با برنامه‌هاي تضمين اشتغال همگاني براي بيكاران و كارگران فقير».

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا