همانطور كه پيشتر گفته شد، سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ارتباط با يك صدمين كنفرانس بين‌المللي كار كه از اول ژوئن 2011(چهارشنبه 11 خرداد 90) در ژنو برگزار خواهد شد، اسناد متعددي را در اختيار فدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو خود قرار داده است تا از اين طريق تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كه قرار است نمايندگان كارفرمايان كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار را براي اعزام به اين كنفرانس انتخاب و معرفي كنند، در قبال مسائل مورد مذاكره در كنفرانس مواضع هماهنگي كه به نفع توسعه‌ي اقتصادي و رشد بخش خصوصي باشد اتخاذ كنند. اين اسناد در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز قرار مي‌گيرد و «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] نيز با توجه به امكانات خود برگردان برخي از آن‌ها را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران در سراسر كشور قرار مي‌دهد.

بديهي است تشكل‌هاي كارفرمايي در ايران، متأثر از جو عمومي حاكم بر فضاي كسب و كار، براي پيگيري بحث‌هايي كه در مجامع كارفرمايي جهان در جريان است هيچ آمادگي نداشه باشند. اما اوضاع هميشه يكسان نمي‌ماند و شايد روزي فرابرسد كه تشكل‌هاي كسب و كار در كشور بتوانند ظرفيت‌هاي عظيم خود براي توسعه‌ي اقصادي را به منصه‌ي ظهور برسانند. نكاتي كه برگردان فارسي آن‌ها در ادامه تقديم مي‌شود، شايد براي چنان روز و روزگاري مفيد فايده باشند.

خاطر نشان مي‌كند نوشته‌ي زير بخشي از جزوه‌اي است كه با عنوان «راهانماي كارفرمايان» از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار فدراسيون‌هاي كارفرمايي قرار گرفته تا با موضوع‌هاي مورد بحث در يك صدمين كنفرانس بين المللي كار آشنا شوند. با هم برگردان چند بند از اين جزوه را مي‌خوانيم:

پيشگفتار

46. اين بخش از راهنماي كارفرمايان مي‌كوشد تا تحليلي مختصر از موضوع‌هايي كه در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار مورد مذاكره قرار مي‌گيرند ارايه دهد. در عين حال تلاش مي‌شود تا نكات اصلي و سياست عمومي كه كارفرمايان مي‌بايست در قبال اين موضوع‌ها اتخاذ كنند توضيح داده شود. همانگونه كه در بند 48 توضيح داده مي‌شود، جزئيات بيشتري در مورد تعدادي از موضوع‌هاي فني دستوركار در اختيار فدراسيون‌هاي عضو قرار خواهد گرفت.

47. پيش از پرداختن به اين مسائل،‌ چند كلمه‌ي ديگر در مورد ترتيبات رويه‌اي براي مذاكره در خصوص موضوع‌هاي دستوركار و مسائل ديگري كه كميته‌هاي كنفرانس به آن‌ها مي‌پردازند: براي درك بهتر اين رويه‌ها، مسائلي كه احتمالاً از سوي كنفرانس مورد مذاكره قرار مي‌گيرند – فقط به صورت گزافي و براي ساده‌ سازي روندها – در سه‌ مقوله‌ي زير دسته‌ بندي مي‌شوند:

(الف) موضوع‌هاي دائمي در دستوركار هر كنفرانس. اين‌ها شامل اين موضوع‌‌ها هسند I (الف) (گزارش‌هاي رئيس هيأت مديره و مديركل) و (ب) (گزارش جهاني تحت عنوان پيگيري بيانيه‌ي سازمان بين‌ المللي كار در مورد اصول و حقوق بنيادين در كار)، II (مسائل برنامه و بودجه‌اي و ساير مسائل)، و موضوع III (اطلاعاتي و گزارش‌هاي مربوط به كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها).

(ب) موضوع‌هاي فني. اين موضوع‌ها از اين اجلاس به اجلاس بعدي توفير مي‌كنند. امسال شامل موضوع‌هاي IV وV مي‌شوند.

هدف بيشتر موضوع‌هاي فني تصويب يك سند بين‌المللي است: يك كنوانسيون، يك توصيه‌نامه، يك پروتكل، يك بيانيه‌ يا دو يا چند سند از اين قبيل. اين اسناد معمولاً دوبار و طي دو سال مورد مذاكره‌ي دو شوري قرار مي‌گيرند. در جريان سال اول، كنفرانس جمعبندي‌هاي اوليه را براي بررسي بيشتر اعضاء سازمان بين‌المللي كار ترسيم مي‌كند. تصميم‌هاي قطعي در مورد شكل نهايي سند از سوي كنفرانس و در پايان سال دوم مذاكرات اتخاذ مي‌شوند.

  • امسال موضوع IV – كار شايسته براي كارگران خانگي مذاكره‌ي دوم براي كنوانسيون و توصيه‌نامه است و به معناي دقيق كلمه، شكل نهايي هر يك از اسناد امسال تهايي خواهد شد.
  • موضوع V – مذاكره‌ي عمومي در مورد مديريت كار و بازرسي كار.
  • موضوع VI – مذاكره‌ي مكرر در خصوص هدف استراتژيك از حمايت اجتماعي (تأمين اجتماعي) تحت پيگيري بيانيه ي 2008 سازمان بين‌المللي كار در مورد عدالت اجتماعي براي جهاني‌سازي منصفانه.

(پ). موضوع‌هاي ديگري نيز هستند كه كنفرانس به آن‌ها مي‌پردازد، هرچند كه در دستوركار نيامده‌اند. اين موضوع‌ها اهميت كم يا زيادي دارند كه كميته‌هاي كنفرانس براي آن‌ها تشكيل مي‌شوند. اعتبارنامه‌ها، مقررات جاري و سازماندهي روز به روز كنفرانس از اين قبيل موضوع‌ها هستند.

48. در ادامه موضوع‌هايي كه كنفرانس سال 2011 به آن‌ها مي‌پردازد، قلم به قلم تحليل مي‌شوند. غرض پيش‌ يادآوري رؤس مطالب است كه براي فدراسيون‌هاي عضو مفيد فايده باشند. خلاصه‌ي دقيق‌تري در مورد گزارش مديركل و گزارش جهاني جداگانه در اختيار فدراسيون‌هاي عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان گذاشته مي‌شود. دبيرخانه‌ي سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان همچنين در صورت نياز جزئيات اضافي در مورد ساير موضوع‌هاي فني دستوركار ارايه خواهد داد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا