مركزبين‌المللي آموزش تورين روزهاي 20 تا 24 فوريه 2012 (دوشنبه تا جمعه اول تا پنجم اسفند ماه 1390) يك دوره‌ي آموزشي در مورد حق آزادي انجمن و چانه‌ زني دسته جمعي در توسعه‌ي پايدار برگزار خواهد كرد. در بروشوري كه براي معرفي اين دوره‌ي آموزشي منتشر شده، در مورد هدف‌هاي ويژه‌ي اين دوره آمده است:

در پايان اين دوره، شركت‌ كنندگان قادر خواهند شد:

  • استفاده از آزادي انجمن‌ و حق چانه‌زني دسته‌جمعي را از لحاظ ترويج كارآمد توسعه‌ي پايدار تحليل كنند؛ و
  • گامي‌ها را كه مي‌توان براي استفاده از آزادي انجمن و حق چانه‌زني دسته‌جمعي با نگاه به توانمندسازي مؤسسات/تشكل‌ها براي پيشبرد كارآمدتر توسعه‌ي پايدار برداشت، تعيين كنند.

در اين بروشور، تاريخچه‌ي مفهوم «توسعه‌ي پايدار» و نقش آزادي انجمن و چانه زني دسته جمعي در دستيابي به توسعه‌ي پايدار به اجمال بررسي شده و روش‌شناسي آموزشي اين دوره و شرايط شركت در آن تشريح شده است. بر اساس اطلاعات ارايه شده در اين برورشور، مجموع هزينه‌ي شركت در اين دوره 2 هزار يورو است و نمايندگان عالي رتبه‌ي دولت‌ها، تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري كه در امور مربوط به استانداردهاي ملي و بين‌المللي كار و/يا امور مربوط به توسعه‌ي ملي مداخله دارند پذيرفته خواهند شد.

در ادامه برگردان متن كامل اين بروشور كه از سوي مركز بين‌المللي آموزش وابسته به سازمان بين‌المللي كار منتشر شده تقديم مي‌شود. از رابطان خبري و كساني كه خلاصه‌ي اين خبر را دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود متن كاغذي اين نوشته را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود قرار دهند و مسؤلان اين تشكل‌ها را از خبر برگزاري اين دوره‌ي آموزشي مهم مطلع سازند. بايد منتظر ماند و ديد بيش از 1400 تشكل كارفرمايي فعال در ايران كه از وزارت كار فعاليت مجوز دريافت كرده‌اند و ده‌ها تشكل صنفي و بازرگاني ديگر كه ماهيت كارفرمايي دارند، چند نماينده‌ را براي آموزش در اين دوره‌ معرفي خواهند كرد. با اين اميد كه اهميت اين دوره مورد توجه مسؤلان اين تشكل‌ها قرار بگيرد، متن برگردان بروشور در مورد دوره‌ي آموزشي «سازماندهي و چانه زني براي توسعه‌ي پايدار» تقديم مي‌شود:‌

توجيه

ايده‌ي «توسعه‌ي پايدار» در سال‌هاي اخير بسيار تأثيرگذار شده است. اين اصطلاح را اول بار كميسيون جهاني محيط‌زيست و توسعه‌ي ملل متحد وضع كرد. آنگونه كه در گزارش سال 1987 اين كميسيون تعريف شده،‌ آينده‌ي مشترك ما – «توسعه با تأمين نيازها‌ي امروز بدون آسيب زدن به توانايي نسل‌هاي آينده در تأمين نيازهاي خودش» – تمركز اصلي‌اش روي محيط‌زيست فيزيكي بود. امروز،‌ اين مقوله سه ركن- محيط زيست، جامعه و اقتصاد – را دربر مي‌گيرد. اين هر سه ركن در موضوع‌هاي مطرح شده در نشست جهاني سران در مورد توسعه‌ي پايدار كه در 2002 در ژوهانسبورگ برگزار شد بازتاب يافتند. دولت‌هاي حاضر در آن نشست سران متعهد شدند «تركيب اين سه جزء توسعه‌ي پايدار – توسعه‌‌ي اقتصادي، توسعه‌ي اجتماعي و حفظ محيط زيست – را به عنوان سه ركن به‌ هم وابسته و متقابلاً تقويت‌كننده، ترويج كنند. كاهش فقر، تغيير الگوهاي توليد و مصرف ناپايدار و حفظ و مديريت منابع طبيعيِ مبناي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي هدف‌هاي فراگير،‌ و پيش‌ شرط‌هاي اساس توسعه‌ي پايدار هستند» اينجا. امروز، اايده‌ و هدف توسعه‌ي پايدار به عنوان يك اصل راهنما براي اقدام در ميان دولت‌ها،‌سازمان‌هاي بين‌ دولتي، بخش‌هاي خصوصي تصويب شده است.

در سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)، برنامه‌ي «كارشايسته» در گزارش مديركل به كنفرانس بين‌المللي سال 2007با عنوان «كارشايسته براي توسعه‌ي پايدار» به وضوح با توسعه‌ي پايدار پيوند خورده است. در آنجا مديركل خاطر نشان ساخته كه يك راهبرد كاملاً اذغام شده با توسعه‌ي پايدار بايد از محل كار ريشه‌گرفته باشد؛ مديريت تغيير نيازمند همكاري نزديك بين دولت‌ها و تشكل‌هاي كارگران و كارفرمايان در انتقال فناورانه به پايداري است. مديركل، دست آخر، خاطر نشان كرده: «در محل كار است كه جنبه‌هاي اقتصادي،‌ اجتماعي و زيست‌محيطي به شكل تفكيك‌ناپذير يكي مي‌شوند».

برنامه‌ي كارشايسته مركب از چهار هدف راهبردي است: ححفاظت از استانداردها و اصول و حقوق بنيادين در كار، ايجاد اشتغال، حمايت اجتماعي و گفتگوي اجتماعي. سازمان بين‌المللي كار كشورهاي عضو را ترغيب مي‌كند سياست‌ها و هدف‌هايي تحت اين چهار قلمرو با نگاه اساسي به دستيابي به توسعه‌ي پايدار تدوين كنند. حمايت از اصول و حقوق بينادين در كار با رعايت «استانداردهاي اصلي كار» كه در بيانيه‌ي اصول و حقوق بنيادين در كار سازمان بين‌المللي كار (1998) تعريف شده، شامل آزادي انجمن و حق چانه‌زني دسته‌جمعي كارآمد، كاملاً وابسته است

در واقع، كشورهاي عضو س.ب.ك در« بيانيه‌ي 2008 در مورد «عدالت اجتماعي براي جهاني‌سازي منصفانه» اذعان كرده‌اند كه اين دو حق بنيادين «براي تحقق چهار هدف راهبردي» اهميت ويژه‌اي دارند. در پرتو آن، واقعاً جاي اسن سؤال است كه: استفاده از اين دو حق چگونه مي‌تواند به توسعه‌ي پايدار مدد برساند؟

هدف‌ها

هدف‌هاي كلي

هدف اين دوره تقويت ظرفيت مؤسسات و سازمان‌ها براي ترويج احترام به اعمال حق آزادي انجمن و حق چانه‌زني دسته جمعي با نگاه به تسيابي به توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي، و حفظ محيط‌زيست، در جهت ايده‌ي توسعه‌ي پايدار است.

هدف‌هاي ويژه

در پايان اين دوره، شركت‌ كنندگان قادر خواهند شد:

  • استفاده از آزادي انجمن‌ و حق چانه‌زني دسته‌جمعي را از لحاظ ترويج كارآمد توسعه‌ي پايدار تحليل كنند؛ و
  • گامي‌ها را كه مي‌توان براي استفاده از آزادي انجمن و حق چانه‌زني دسته‌جمعي با نگاه به توانمندسازي مؤسسات/تشكل‌ها براي پيشبرد كارآمدتر توسعه‌ي پايدار برداشت تعيين كنند.

خصوصيات شركت كنندگان

اين دوره براي نمايندگان عالي‌رتبه‌ي دولت‌ها،‌ تشكل‌هاي كارفرمايان و كارگران، از جمله آنان كه در قبال موضوع‌هاي مرتبط با استاندارهاي ملي يا بين‌المللي كار و/يا توسعه‌ي پايدار مسؤل هستند، طراحي شده است. از پژوهشگران و دانشگاهيان، نيز نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي و كارفرمايان منفرد درگير در مسائل مربوط به توسعه‌ي پايدار، از جمله سياست‌هاي زيست‌محيطي، نيز استقبال مي‌شود.

ساختار و محتواي

اين دوره شامل اجلاس‌هايي در مورد مسائل زير است:

  • معنا و كاربرد مفهوم توسعه‌ي پايدار
  • اصول و استانداردهاي بين‌المللي آزادي انجمن و چانه‌زني دسته‌جمعي
  • مطالعات موردي حاكي از اينكه آزادي انجمن و چانه‌زني دسته‌ جمعي براي دستيابي به نتايج توسعه‌ي پايدار، به ويژه در بخش‌ روستايي و مناطق پردازش صادراتي، چگونه انجام شده يا مي‌بايست انجام مي‌شد؛
  • ابتكارهاي ممكن براي ارتقاء رعايت و/يا اعمال آزادي انجمن و چانه‌زني دسته جمعي كه مي‌توانند در سطح ملي براي بهبود موفقيت احتمالي در دستيابي به توسعه‌ي پايدار صورت پذيرند.

روش‌شناسي

اين دوره يك رويكرد مشاركتي خواهد داشت كه مستلزم درگيري شركت‌كنند در تعامل سازنده خواهد بود. از طريق يك مجموعه مطالعات موردي شركت‌كنندگان در معرض ابتكارهاي خاصي صورت گرفته از سوي تشكل‌هاي كارگران و كارفرمايان دروضعيت‌هاي قرار خواهند گرفت كه سرانجام منحر به دستاوردهاي توسعه‌ي پايدار شده است. بر مبناي درك مورد توافق از مفهوم توسعه‌ي پايدار، و اصول و استانداردهاي مرتبط با آزادي انجمن و چانه‌زني دسته جمعي كه از سوي س.ب.ك بيان شده، شركت‌كنندگان نقشي را كه اين حقوق در مطالعات موردي يا در هر شرايط مطرح شده، ايفا كرده‌اند مورد بررسي قرار مي‌گيرند. بر مبناي تجربه‌هاي كسب شده از طريق تحليل مطالعات موردي، از شركت‌كنندگان خواسته خواهد شد تا موقعيت قانوني و عملي – و چاش‌هاي توسعه‌ي پايدار – را در كشور خودشان و در سازمان‌هايي كه آن‌ها را نمايندگي مي‌كنند، مورد توجه قرار دهند. با اين روش، شركت‌كندگان ابتكارهاي ممكن را كه مي‌توان براي بهبود احترام و اجراي اين حقوق اساسي و شانس اينكه در توسعه‌ي پايدار مورد استفاده قرار بگيرند انجام داد تعريف شناسايي خواهند كرد. روش تربيتي شامل سخنراني و تمرين‌‌هاي گروهي تحت راهنمايي متخصصاني از دفتر بين‌المللي كار در ژنو، متخصصان تربيتي از مركز بين‌المللي آموزش س.ب.ك تورين، و مشاوران بين‌المللي خواهد بود.

ارزيابي

در پايان دوره، يك نظرسنجي از جنبه‌هاي سازماني و آموزشي اين فعاليت بين شركت‌كنندگان توزيع خواهد شد تا به آنان اجازه دهد نظرات خودشان را در مورد دوره ارايه دهند و براي برگزار كنندگان مواد لازم براي تغييرات در آينده را فراهم آورند.

هزينه‌ي شركت

كل هزينه‌ي شركت در اين دوره 2000 يورو است كه شامل هزينه‌ي تحصيلي و هزينه‌هاي معيشتي مي‌شود.

قيمت اعلام شده هزينه‌‌هاي سفر بين خانه و محل برگزاري دوره را در بر نمي‌گيرد. هزينه‌ي پاسپورت‌ها، ويزاي ورود به ايتاليا، ماليات‌هاي فرودگاهي، سفر داخلي تا كشور اصلي شركت‌كنندگان و تأخير‌هاي ناخواسته جبران نمي‌شود.

بورسيه تحصيلي

تعداد معدودي بورسيه تحصيلي محدود براي نامزدهايي كه صلاحيت داشته باشند در دسترس مي‌باشد.

اين بورسسيه‌ها به تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري اعطاء مي‌شود كه از سوي دبيرخانه‌هاي گروه كارفرمايي و گروه كارگري هيأت مديره‌ي دفتر بين‌المللي كار انتخاب يا تأييد شده باشند.

علاقمندان به شركت در اين دوره بايد فرم نامزدي را به صورت آنلاين دراينجا پركنند و يك نامه‌ي رسمي از طرف مؤسسه‌ي پشتيبان به از طريق ايميل libertysyndicate@itcilo.org يا فاكس شماره‌ي (6936906.011.39+) به برنامه‌ي استانداردها و اصول و حقوق بنيادين در كار ارسال نمايند.

در راستاي مأموريت س.ب.ك در ترويج برابري جنسيتي در كار، متقاضيان زن تشويق مي‌شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا