راه آينده

  • كارفرمايان پشتيبان كاربست استانداردهاي كار و نظام نظارتي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) باقي مي‌مانند، به شرطي كه سه‌جانبه‌گرايي اصيل عناصر تشكيل‌دهنده‌ي س.ب.ك محترم شمرده شود.
  • بيانيه‌ي پيشنهادي براي ارايه‌ي صريح در تمام سندهاي دفتر بين‌المللي كار و كارشناسان كه براي گفتگو و مذاكره‌ي كنفرانس بين‌المللي كار و هيأت مديره آماده شدند.
  • بازنگري فوري روش‌هاي كار و اختيار نظام نظارتي استانداردهاي بين‌المللي كار (از جمله تعامل آن با ديگر عرصه‌هاي س.ب.ك)، شامل كارشناسان، كميته‌ي كنفرانس و دفتر بين‌المللي كار لازم است.
  • سخنگويان كارفرمايان و كارگران پيش از آنكه كارشناسان هر ساله كار خودشان را شروع كنند با آنان ديدار داشته باشند و كارشناسان با دفتر كارفرمايان و كارگران در س.ب.ك‌ تعامل بيشتري داشته باشند تا هماهنگي و مديريت تقويت شود. كارشناسان بايد يك چارچوب مورد توافق سه‌جانبه داشته باشند كه در آن فعاليت كنند. در سال‌هاي گذشته، كارفرمايان پيشنهاد تغييراتي در شكل گزارش‌هاي كارشناسان با اين نگاه كه نگرش‌هاي سه‌جانبه بهتر منعكس شود ارايه داده‌اند. به بيان دقتيق‌تر، كارفرمايان پيشنهاد مي‌كنند كه بايد براي كارفرمايان، كارگران و دولت‌ها امكان بيان نظراتشان در مورد مسائل مرتبط به امور نظارتي استانداردها، از جمله در مورد كاربست و تفسير كنوانسيون‌هاي خاص، وجود داشته باشد.
  • بازنگري فوري دپارتمان استانداردهاي كار دفتر بين‌المللي كار. نقش مسؤلان مستلزم آن است كه در كارشان سه‌جانبه‌گرايي و بي‌طرفي را رعايت كنند. نقش آنان حمايت و تسهيل كار عناصر سازنده‌ي سه‌جانبه‌ي س.ب.ك است، كه مستلزم بي‌طرفي و توازن است. اين امر مستلزم استخدام كاركناني است كه خدمتكاران مدني از نظر سايسي بي‌طرف باشند كه از كار كارشناسان پشتيابني مي‌كنند، نه اينكه كارشناسان از كار دفتر پشتيابني نمايند. بي‌طرفي به ايجاد روابط صنعتي بين‌المللي بالغ و احترام آميز مدد خواهد رساند.
  • احترام به روبط با ساير آژانس‌هاي بين‌المللي براي تضمين اينكه نظرات س.ب.ك‌نظرات عناصر سه‌جانبه است.

جمعبندي

س.ب.ك اكنون با بحران چند وجهي تفسير «حق اعتصاب» درارتباط با كنوانسيون 87 مواجه است. براي هيچ كس پذيرفته نيست كه نسبت به وضعيت قانوني هيچ يك از متن‌هاي س.ب.ك گيج يا گمراه شود فقط به اين دليل كه لوگوي سازمان را دارد يا نسبت به وضعيت صحيح خود ساكت است. مسأله اكنون فراتر از «بررسي عمومي» است كه بر شكايت‌هاي كنوانسيون 87 كه بايد در كميته‌ي كنفرانس نظارت شوند، تأثير مي‌گذارد. غيبت «حق اعتصاب» صريح در كنوانسيون 87 به اين معناست كه كارشناسان سياستي را تعيين مي‌كنند كه خارج از اختيار آنان است. سياست‌گذاري قلمروي انحصاري دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران از طريق كنفرانس بين‌المللي كار است. كارشناسان مي‌توانند در مورد كاربست استانداردهاي كار مشورت بدهند، نه اينكه از سوي س.ب.ك تعيين كاربست كنند، و قطعاً نمي‌توانند حقوق و الزام‌هاي جديدي را در ارتباط با «حق اعتصاب» در كنوانسيون 87 تعيين نمايند

چيز جديدي نيست. تغييري نيست. اين مهم است كه دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران در مورد وضعيت حقيقي تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب» در كنوانسيون 87 هشدار بدهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا