از بند يك تا بند 14 كتاب «آزادي انجمن» در اين بخش آمده است.

1.مأموریت سازمان بین المللی کار در ارتباط با آزادی تشکل ها و حفاظت از اشخاص ، کمک به اجرای موثر اصول عمومی آزادی انجمن که از جمله پادمان های بنیادین صلح و عدالت اجتماعی محسوب می گردد می باشد . سازمان بین المللی کار در اجرای این گونه وظایف باید با پیگیری و جدیت نسبت به طرح بحث و گفتگو جهت نیل به اهداف مزبور که در اساسنامه سازمان بین المللی کار ، اعلامیه فیلادلفیا و دیگر مقاوله نامه های مربوط به آزادی انجمن تصریح شده است در سطح بین المللی اقدام نماید .

2.سازمان بین المللی کار به منظور بهبود بخشیدن به شرایط کاری و ارتقاء آزادی تشکل های صنفی در کشورهای مختلف جهان تشکیل شد . موضوعاتی که از سوی این سازمان به آنها رسیدگی می شود خارج از دخالت انحصاری دولت ها قرار دارد و اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان نیز تا زمانی که در چارچوب وظایف محوله از سوی اعضای آن جهت نیل به اهداف تعریف شده در اساسنامه آن سازمان قرارداشته باشد دخالت در امور داخلی کشورها محسوب نمی گردد.

( به نشریهDigest- 1996 بند 2 ، گزارش 329 ، پرونده شماره 2114 بند 69 ، و گزارش 331 پرونده شماره 2183/2177 بند 548 مراجعه شود .)

3.هدف رویه های پیش بینی شده مربوط به کمیته آزادی انجمن ، ارتقاء احترام به حقوق تشکل های کارگری و کارفرمایی در قانون و در عمل می باشد . ( به نشریهDigest- 1996 بند 4 ، و برای مثال گزارش 299 ، پرونده شماره 1772 بند 127 ، و گزارش 200 پرونده شماره 1799 بند 205 ؛ گزارش 305 پرونده شماره 1870 بند 140 ؛ گزارش 311 ، پرونده شماره 1837 بند 106 ، ؛ گزارش 316 پرونده شماره 1988 بند 386 ؛ گزارش 321 پرونده شماره 1888 بند 230 ؛ گزارش 325 ، پرونده شماره 2052 بند 407 ؛ گزارش 332 پرونده شماره 2225 بند 373 ؛ گزارش 335 پرونده شماره 2111 بند 1169 و گزارش 336 پرونده شماره 2321 بند 491 مراجعه شود .)

4.هدف رویه های خاص پیش بینی شده در مورد آزادی انجمن نه فقط تنبیه و یا مجازات افراد ، بلکه جلب مشارکت آنان در گفتگوهای سه جانبه سازنده جهت افزایش احترام به تشکل های کارگری و کارفرمایی در قانون و در عمل می باشد .

( به گزارش 323 پرونده شماره 1888 بند 199 مراجعه شود .)

5. امکان طرح شکایات مربوطه نزد کمیته آزادی انجمن ، صرف نظر از پذیرش و تصویب و یا عدم تصویب مقاوله نامه های مربوط به آزادی انجمن از سوی کشورهای مربوطه فراهم می باشد .

( به نشریه Digest- 1996 بند 5 ، گزارش 332 ، پرونده شماره 227 بند 600 مراجعه شود .)

6.وظیفه کمیته آزادی انجمن ، تعیین همخوانی قوانین و یا اعمال صورت گرفته با اصول آزادی انجمن و یا مفاهیم مقرره در مقاوله نامه های مربوطه می باشد .

( به نشریهDigest- 1996 بند 6 ، گزارش 310 ، پرونده شماره 1931 بند 494 ؛ گزارش 311 پرونده شماره 1942 بند 262؛ گزارش 335 ، پرونده شماره 2187 بند 116 ؛ و گزارش 337 پرونده شماره 2358 بند 836 مراجعه شود .)

7.براساس شرایط مقرره در حوزه وظایف کمیته آزادی انجمن ، این کمیته از اختیار تحقیق راجع به میزان تاثیرات نقض آزادی های مدنی بر حقوق مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی در موارد طرح ادعاهای مربوط به این امر برخوردار است .

( به نشریهDigest- 1996 بند 7 مراجعه شود .)

8.وظایف مربوط به کمیته در حیطه اعلامیه مصوب آي.ال.او مورخ 1998 درخصوص اصول و حقوق بنیادین کار که راهکارهای تقویتی و پیگری های مربوط به خود را دارا است قرار نگرفته بلکه مستقیماً از اهداف و مقاصد بنیادین مقرره در اساسنامه آي.ال.او ناشی می گردند.

( به گزارش 332 ، پرونده شماره 2227 بند 600 مراجعه شود .)

9.بررسی میزان و اعتبار مدارک قابل قبول ارائه شده راجع به ادعاهای طرح شده ، در حوزه وظایف کمیته قرار دارد.

( به گزارش 325 ، پرونده شماره 2106 بند 477 مراجعه شود .)

10.کمیته ، همواره ضمن توجه به شرایط ملی هر کشور ، از قبیل تاریخ ، روابط کاری و زمینه های اقتصادی و اجتماعی آنها ، بر لزوم کاربرد یکپارچه و مستمر اصول مربوط به آزادی انجمن در میان کشورهای جهان تأکید دارد .

( به گزارش 329 ، پرونده شماره 2183/2177 بند 630 مراجعه شود .)

11.در موارد نقض اصول آزادی تشکل ها توسط قوانین ملی و مراجع قضائی کشورها ، کمیته همواره بررسی و مطالعه قوانین ، ارائه راهکارها و مساعدت های فنی به منظور ایجاد مطابقت قوانین کشورها با اصول آزادی انجمن را ، براساس موارد مصروحه در اساسنامه آي.ال.او و سایر مقاوله نامه های مربوطه از جمله وظایف خود قلمداد می نمایند . ( به نشریهDigest- 1996 بند 8 ، گزارش 310 ، پرونده شماره 1931 بند 494 ؛ گزارش 318 پرونده شماره 1954 بند 50؛ گزارش 339 ، پرونده شماره 2114 بند 69 و پرونده شماره 2183/2177 بند 631 مراجعه شود .)

12.در عین حال که تصمیم گیری درخصوص موضوعات مربوط به اشتغال و یا نحوه اداره قلمرو هر کشور برعهده کمیته نمی باشد اما هر دولت اشغالگر بعنوان عضوی از آي.ال.او ، موظف است نسبت به رعایت اصل آزادی انجمن مصروحه در اساسنامه آي.ال.اودر قلمروهای اشغال شده که قوانین ملی آنها ماهیت کاربردی خود را از دست داده و در نتیجه تصویب قبلی مقاوله نامه های بین المللی مربوط به آزادی انجمن ، توسط قوانین ملی مذکور بخودی خود تعهدی را در قبال آي.ال.اوایجاد نمی نماید اقدام لازم را صورت دهد . در این خصوص کمیته خاطر نشان می سازد که در ارتباط با موارد این چنینی صلاحیت آن مستقل و فراتر از تصویب قبلی قوانین ملی فوق الذکر خواهد بود .

( به نشریهDigest- 1996 بند 9 مراجعه شود .)

13. کمیته ، فاقد صلاحیت رسیدگی به ادعاهای سیاسی طرح شده می باشد ؛ علی رغم این امر ، کمیته می تواند نسبت به بررسی آن دسته از تدابیر متخذه توسط دولت ها که از جنبه های سیاسی برخوردار بوده و بر اعمال حقوق مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمای تاثیر گذار بوده اند اقدام نماید .

( به نشریهDigest- 1996 بند 9 مراجعه شود .)

14. موضوع مربوط به ایفای نقش نمایندگی در کنفرانس بین المللی کار در حیطه وظایف کمیته اعتبارنامه های کنفرانس قرار می گیرد .

( به نشریه Digest- 1996 بند 659 مراجعه شود .)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا