پسزمينه

كمپاني‌هاي جهاني با فشار از سوي بازيگران اجتماعي متنوع و از سوي خود بازارها بر عملكرد خودشان مواجه هستند. واكنش‌ آن‌ها آشكارا توفير دارد. تعداد اندكي از كمپاني‌ها بررسي مديريت عمليات جهاني خود با مشاركت اتحاديه‌هاي كارگري ملي، اروپايي و جهاني و نمايندگان كارگران از طريق تصويب «قراردادهاي كمپاني فرامليتي» (ق.ك.ف) را انتخاب كرده‌اند. امروز، حدود 200 تا از اين موافقتنامه‌ها ، با حدود 100 كمپاني مربوطه در سراسر دنيا وجود دارد. ساير كمپاني‌ها تصمم گرفتند از ابتكار «ميثاق جهاني ملل محتد» پيروي كنند يا به صورت يكجانبه مسؤليت اصول كليدي آن در خصوص حقوق اجتماعي بنيادين را در كدهاي رفتاري خود يا در ابزار‌هاي سياستي «مسؤليت مشترك بنگاه» برعهده بگيرند.

در سطح بين‌المللي، بيشتر ق.ك.ف به صورت مستقيم به اصول استانداردهاي بين‌المللي كار (ا.ب.ك) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) ارجاع مي‌دهند. اصول كار «ميثاق جهاني» نيز از بيانيه‌ي س.ب.ك در خصوص «اصول و حقوق بنيادين در كار» و بسياري از كدهاي رفتاري كه به بعضي از س.ب.ك ارجاع مي‌شوند، استنتاج شده‌اند. بنا براين، كمپاني‌هايي كه به اين ابتكارها متوسل مي‌شوند به صورت داوطلبانه به اسناد قانوني استناد مي‌كنند كه كنوانسيون‌ها يا توصيه‌نمه‌هاي خطاب به كشورها هستند. در نتيجه، مهم است كه كمپاني‌ها از محتواي كنوانسيون‌ها آگاه باشند و الزام‌هاي ناشي از گنجاندن آن‌ها در هر متن را درك كنند. به ويژه به اين خاطر كه سازما‌هاي جامعه مدني و اتحاديه‌هاي كارگري به شكل فزاينده رفتارهاي كمپاني‌ها را مورد توجه قرار مي‌دهند و آن‌ها را تحت فشار مي‌گذارند تا به خصوص در ارتباط با روابط كار طبق تعهداتشان عمل كنند.

براي كمپاني‌ها طفره رفتن از اين موضوع‌ها ديگر ممكن نيست. به همين خاطر درك محتواي درست هنجارهاي مورد استناد، توانايي ارزيابي ريسك‌ها و فرصت‌هاي ناشي از الگوي عمليات خويش و پيشگيري از نتايج معكوس آن بر تصوير عمومي و امور مالي لازم است.

هدف‌ها

دو كارگاه با هدف ارايه‌ي اطلاعات به‌ هنگام در خصوص تحولات جهاني كار سازماندهي مي‌شود؛ اتقاء درك نسبت به اصول تشريح شده در استانداردهاي بين‌المللي كار، تفسير احتمالي و پيامدهاي آن‌ها براي كمپاني‌هايي كه به صورت داوطلبانه به آن استناد مي‌كنند و ارايه‌ي بصيرت عملياتي به شرك كنندگان نسبته به كارزارهاي چهاني كه كمپاني‌هاي چند مليتي را هدف گرفته‌اند (كاركرد، بازيگران).

اين كارگاه‌ها بخشي از يك پروژه‌ي وسيع‌تر را شكل مي‌دهند كه هدفش ايجاد ظرفيت و شناخت مديريتي نسبت به «موافقتنامه‌هاي موقت كمپاني» است. براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص پروژه‌ي كلي تأمين مالي شده.

مخاطبان هدف

مخاطبان اين كارگاه‌هاي آموزشي كساني هستند كه در روند مدريت و اجراي اصول كار در كمپاني‌هاي، و در كل زنجيره‌هاي تأمين درگير هستند. اين مخاطبان شامل كاركناني از نيروي انساني/روباط داخلي و بخش‌هاي حقوقي و نيز سازمان‌هاي نمايندگي كارفرمايان مي‌شوند. پروفشنال‌هاي فعال در انضباط داخلي كمپاني‌ها، مسؤليت اجتماعي بنگاه، تداركات، مديريت زنجيره تأمن، پايداري، دپارتمان‌هاي مديريت ريسك نيز ممكن است به شركت در اين كارگاه‌‌ها علاقمند باشند. بيشترين تأكيد بر سهيم‌ سازي تجربه‌ها در ميان شركت كنندگان است.

شريك‌ها و كارشناسان

در راستاي تمركز عملي كارگاه‌ها، منابع انساني مقامات ارشد فعال در سازمن‌هاي كارفرمايي، و كارشناسان بين‌المللي و فعالان درآمد داخلي كمپاني‌ها هستند. كارگاه‌ها از سوي «برنامه فعاليت‌هاي كارفرمايي» مركز بين‌المللي آموزش سازمان بن‌المللي كار در مشاركت با سازمان بين‌المللي كارفرمايان، بيزينس‌يوروپ ، بي‌.دي.اي و دي.آي طراحي و اجرا مي‌شود.

كليات كارگاه‌ها

كارگاه استاداردهاي اصلي بين‌المللي كار

تورين 16 آوريل 2012

كمپاني‌هايي كه قراردادهاي كمپاني‌ فرامليتي را امضاء كرده‌اند براي توسعه‌ي بيشتر يك روند گفتگو با نمايندگان كارگرن انجا داده‌اند. با اين وجود، بيشتر قراردادهاي انتقالي كمپاني هچنين بسياري از كد‌هاي رفتاري يا بيانيه‌هاي «مسؤليت اجتماع بنگاه»‌ هستند كه به استانداردهاي بين‌المللي كار استناد مي‌كنند.

اين استانداردها واقعاً چه مي‌گويد؟‌ چگونه مي‌توان آن‌ها را تفسير كرد؟ پيامدهاي قانوني استناد به آن‌ها چيست؟ اين كارگاره يك نگاه عملياتي به اين مهم‌ترين پرسش‌ها مي‌اندازد.

هدف اين كارگاه يك روزه اين است كه:

  • شما را نسبت به آخرين تحولات در سازمان بين‌المللي كار، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، ميثاق جهاني ملل متحد، ابتكار پروفسور جان راگي، سازمان بين‌المللي استانداردها و از اين قبيل، از چشم اندازكسب‌وكار، به هنگام سازي نمايد.
  • چالش‌هايي را كه كمپاني‌ها به خاطراستناد به استانداردهاي اصلي كار در قراردادهاي انتقالي خود با آن‌ها مواجه هستند مورد بحث قرار دهد.
  • ارتقاء دانش در خصوص اصول اصلي كار سازمان بين‌لمللي كار، به نحوي كه تدوين، اجرا و تفسير مي‌شوند.
  • بررسي نظام‌مند موضوع‌هايي كه در ارتباط با موضوع‌هاي استانداردهاي اصلي كار، كمپاني‌ها در كسب‌وكار روزمره‌ي خود با آن‌ها مواجه هستند.
  • قادر شويد مواد استنادي در دسترس را، از جمله ابزارها و منابع مربوطه سازمان بين‌المللي كار مورد استفاده قرار دهيد.

كارگاه كارزارهاي بين‌المللي

تورين، 17 آويل 2012

بسياري از كمپاني‌ها تحت تحت فشار هستند تا «قراردادهاي كمپاني فرامليتي» را امضاء، و تدوين كره و/يا آن‌ها را بسط دهند. اين كارگاه تجربه‌هاي كمپاني‌ها در برخورد با چنين فشارهايي را سهيمسازي مي‌كند.

شناخت كاربردي نسبت به استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري، ان.جي.او‌-ها و رسانه اجتماعي در كارزارهاي جهاني عليه كمياني‌هاي چندمليتي ارايه خواهد شد.

هدف اين كارگاه يك روزه عمل‌گرا اين است كه:

  • شناخت دست‌اولي از اركردها،‌ هدف‌ها و تاكتيك‌هاي اتحاديه‌هاي جهاني و فعالان اجتماعي (ان.جي.او-ها، رسانه اجتماعي) ارايه دهد.
  • از پرونده‌هاي كمپاني‌هاي مشخص در خصوص چالش‌هاي فراروي تعدادي از كمپاني‌هاي جهاني كه امروزهدف كارزارهاي جهاني قرار گرفته‌اند و نحوه‌ي برخورد آن‌ها با اين چالش‌ها درس بگيرد.
  • در مورد ارزيابي ريسك‌هاي جاري مرتب با عمليات كمپاني‌ شما در سطح جهاني بياموزد.
  • اطلاعاتي در مورد نهادها/شبكه‌هايي كه كمپاني‌ها مي‌توانند براي مشورت به آن‌ها مراجعه كنند ارايه دهد.

ثبت نام و اطلاعات كاربردي

كارگاه‌ها در تورين، ايتاليا، در مركز بين‌المللي آموزش سازمان بين‌المللي كار برگزار خواهد شد. با عنايت به تأمين مالي اتحاديه اروپا، مشاركت در اين كارگاه‌ها رايگان است.

به علاوه، براي هر كارگاه، حداكثر 25 نفر از شركت كنندگان مي‌توانند از پوشش سفر فلوشيپ، اقامت و هزينه‌هاي معيشت بهره‌مند شوند. فلوشيپ‌ها بر مبناي نوبت تقديم خواهد شد.

براي رزور كردن جا، لطفاً به صورت وصل‌خط فرم زير را پركنيد. ما جاي شما را از طريق ايميل تأييد خواهيم كرد:

  • مي‌خواهم در هر دو كارگاه شركت كنم: لطفاً يكي از دو فرم ثبت نام (در بالا)‌ را پركنيد و در نخستين چارگوش خالي «چگونه در مورد اين فعاليت آگاه شديد» خاطر نشان سازيد كه ميليد در هر دو كارگاه شركت كنيد. ما بعداً از طريق ايميل براي تأييد با شما تماس خواهيم گرفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا