دومين محور فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان «توسعه‌ي بنگاه‌» است. در طول سال 2011 سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اين عرصه چه كارهايي بايد انجام دهد؟‌ اين كارها چگونه بايد انجام شود؟ و نتايچ قابل انتظار از انجام اين كارها چيست؟ بخشي ازكارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 به همين موضوع پرداخته است. برگردان اين بخش از كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است سازمان بين‌المللي كارفرمايان در سال 2009، «چارچوب استراتژيك براي سال‌هاي 2009 تا 2014» تدوين كرد و براساس اولويت‌هايي كه در آن چارچوب تعريف شده بود، هر سال كارنقشه‌ي خود را نيز تدوين كرده و در اختيار اعضاء قرار مي‌دهد.

تشكل‌هاي كارفرمايي به سادگي ‌مي‌توانند با تأمل در اين اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان برنامه‌هاي استراتژيك و كارنقشه‌هاي سالانه‌ي خود را تدوين كنند و به اين ترتيب بكوشند تا از روزمرگي خارج شوند و قدمي به پيش بردارند. با هدف ترويج تفكر استراتژيك در تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني است كه برگردان اين سند تقديم علاقمندان مي‌شود.

از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور انتظار مي‌رود متن كاغذي اين اسناد را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند و آنان را از انتشار اين اسناد مطلع سازند.

2. توسعه‌ي بنگاه
موضوع كار ابزار اقدام نتايج مورد انتظار زمانبندي
دفاع از بخش خصوصي تقويت همكاري با دفتر كميسر عال حقوق بشر و ارايه‌ي موارد سوءاستفاده كميسر عالي حقوق بشر از تهديد‌ها نسبت به بنگاه‌هاي بخش خصوصي آگاه‌ تر و مسؤل تر شده باشد در دست اجرا
= ببازديد و كمك به اعضاء گفتگو با دولت‌ها، افشاء موارد.
- پيگيري موارد به صورت منفرد/منطقه‌اي و طرح شكايت در مجامع مناسب
آگاهي همگاني ارتقاء يافته نسبت به تهديد‌هاي بخش خصوصي.
- افشاء و محكوميت موارد سوءاسفتاده از حقوق كسب و كار دولت‌-ارتكابي
در دست اجرا
استانداردهاي بين‌المللي كار پيگيري اجراي استانداردها از طريق ارايه‌ي تعهدات نسبت به كميته‌ي متخصصان اجراي كنوانسيون‌ها و توصيه‌هاي سازمان بين‌المللي كار، كميته‌ي آزادي انجمنن، رويه‌هاي ويژه. خلق يك فضاي مناسب‌تر براي توسعه‌ي بخش خصوصي از طريق همگاني‌سازي دستاوردها در دست اجرا
= ارتقاء و ترويج درك استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار از طريق كارابزار استانداردهاي بين‌المللي كار براي كارفرمايان. اعضاء آگاه تر نسبت به مواضع كارفرمايي در مورد استانداردها و ارتباط آن‌ها با كسب و كار در دست اجرا
= تجهيز و تشويق اعضاء به مشاركت فعالانه در احترام استانداردهاي بين‌المللي كار در سطح ملي. اعضائي كه براي تأثيرگذاري بر شرايط ملي الحاق به كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كار مواضع بهتري اتخاذ كنند. در دست اجرا
= ادامه‌ي شناسايي همكاران جديد براي كارافزار استانداردهاي جهاني كار براي كارفرمايان، تهيه ويرايش دوم، سازمانندهي عرضه‌‌هاي آن به صورت سازماني/فردي در صورت لزوم.
همراه با دبيرخانه تشريح استانداردهاي بين‌المللي كار در پاسخ به نگراني‌هاي كسب و كار.
اعضاء بهتر تجهيز شده براي شناسايي روش‌هاي اجراي استانداردهاي بين‌المللي كار كه مطلوب كسب و كار باشد به منظور ارتقاء فضاي كسب و كار.
انتشار سازمان بين‌المللي كار/كارفرمايان در مورد كنوانسيون 169 در خصوص «مردم بومي و بنگاه»
در دست اجرا
توسعه‌ي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط حمايت از اقدام‌هاي بخش كارفرمايي در اين عرصه از طريق ترويج كارابزار آن بستگي دارد به كارنقشه‌ي بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار تمام مدت
اقتصاد اجتماعي انتشار يك جزوه‌ي اعلام مواضع سازمن بين‌المللي كارفرمايان در مورد اقتصاد اجتماعي/بنگاه‌هاي اجتماعي.
توزيع اين جزوه و تلاش براي حمايت از چشم‌انداز كارفرمايي نسبت به نقش و سلوك اقتصاد اجتماعي و بنگاه‌هاي اجتماعي.
يك بيانيه‌ي اصول قدرتمند در مورد نقش نسبي اقتصاد بازار و اشكال جديد و نوظهور بنگاه‌ها، شامل بيانيه‌ي قوي در خصوص اهميت بخش خصوصي. تا پايان سال
= پيگيري نزديك كار سازمان بين‌المللي كار در اين عرصه و اقدام به كنش/واكنش نسبت به فعاليت‌ها. بنگاه‌هاي بخش خصوصي توسط فعاليت سازمان بين‌المللي كار تضعيف نمي‌شود. منابع سازمان بين‌آلمللي كار براي توسعه‌ي بنگاه‌ هرز نمي‌رود تا سپتامبر
كارآفريني و توسعه بنگاه روزآمدسازي بيانيه‌هاي موجود سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص بنگاه و كارآفريني. بيانيه‌ي روزآمد شده در خصوص اهميت تشويق بخش خصوصي و نقش كارآفريني در خلق شغل. تا دسامبر
بنگاه‌هاي پايدار ادامه بررسي جمع‌بندي‌هاي بنگاه‌هاي پايدار سال 2007 شامل كار كوتاه تا ميان مدت سازمان بين‌المللي كار. يك جدول زماني قطعي براي دبيرخانه‌ي سازمان بين‌المللي كار براي اين بررسي. تا دسامبر
بهداشت شغلي و همگاني كمك به سازمان جهاني بهداشت براي تدوين راهنما براي مشاغل كوچك و متوسط به منظور ارتقاء بهداشت كارگران و ارايه خدمات بهداشت شغلي به نحو مطلوب (ادغام شده با راهنماي «بهداشت و امنيت شغلي»). راهنماي سازمان جهاني بهداشت به نحو گسترده‌‌اي از مجامع مختلف توزيع شده باشد مه
= پيشرد ابتكاراتي براي تدوين راهنماي عرصه‌هاي نو براي كسب و كار و بخش‌ها. انتشار راهنماي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص مديريت: خطرات بهداشتي براي سفر بين‌المللي تجاري و ريسكم‌هاي شغلي و بهداشتي ناشي از اين عمليات. مه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا