وقتي عروس و داماد به درخواست قاعد براي كسب وكالت پاسخ «بله» مي‌دهند، عقدي جاري مي‌شود كه نقض آن به اين سادگي‌ها ممكن نيست و فقط با فراهم شدن شرايط «طلاق» فسخ خواهد شد. قيام و قعود يا بلند كردن دست در يك مجمع تصميم‌گيري دموكراتيك نيز به معناي جاري ساختن يك عقد گروهي است. اما آيا اعضاء گروه نسبت به «بله»‌اي كه در مجمع مي‌دهند به اندازه‌ي عروس و داماد تعهد خواهند داشت؟ يا در نشست بعدي فراموش مي‌كنند به چه پيشنهادي رأي مثبت دادند؟

سي و هفتمين قسمت كتاب «رابرت‌ز روولز آو اوردر» [1] كه ترجمه‌ي فارسي آن با عنوان موقت «نظام‌نامه‌ي انجمن»‌ تقديم علاقمندان به كارهاي گروهي دموكراتيك مي‌شود، به پيشنهاد «تجديدنظر» مي‌پردازد. برگردان بخش نخست اين قسمت كتاب در ادامه تقديم مي‌شود. تأمل در قواعد ناظر بر تجديد‌نظر مصوبات يك مجمع نشان مي‌دهد كه براي حفظ ثبات يك سازمان، شرايط تجديد‌نظر بسيار سختگيرانه‌تر از تصويب يك پيشنهاد جديد است.

خاطر نشان مي‌سازد تا كنون بخش‌هاي زيادي از اين كتاب به فارسي ترجمه شده و از طريق سايت «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان» و همين شبكه، در اختيار فارس زبان قرار گرفته است و متن كامل و كاغذي آن نيز به زودي در اختيار علاقمندان گذاشته خواهد شد. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه و برگزاري كارگاه‌هاي آموزش عرف پارلماني مي‌توانيد با اينحا مكاتبه كنيد.

§ 37 – تجديدنظر

تجديدنظر [2] – پيشنهادي با منشاء آمريكايي – اكثريت يك مجمع را قادر مي‌سازد، تحت يك زمان محدود و بدون اخطار، يك پيشنهاد را كه پيشتر رأي آورده براي بررسي بيشتر مرجوع كند. قصد تجديد‌نظر در يك رأي دادن اجازه‌ي تصحيح يك اقدام عجولانه، نامعقول،‌ يا غلط،‌ يا به حساب آوردن اطلاعات اضافي يا وضعيت تغيير كرده است كه پس از اخذ رأي ايجاد شده است.

براي حفظ سودمندي و در عين حال پيشگيري از سوءاستفاده، پيشنهاد تجديدنظر خصوصيات يگانه‌ي زير را داراست:‌
الف) فقط عضوي كه در طرف برنده رأي داده باشد مي‌تواند آن را مطرح كند. به عبارت ديگر،‌ پيشنهاد بررسي دوباره را فقط كسي مي‌تواند مطرح كند كه اگر پيشنهاد مورد نظر رأي آورده باشد، رأي او موافق‌، و اگر پيشنهاد رأي نياورده باشد، رأي او مخالف بوده باشد. (در كميته‌هاي دائمي و خاص، پيشنهاد تجديدنظر مي‌تواند از طرف هر عضوي مطرح شود كه در طرف بازنده رأي نداده باشد – از جمله فردي كه اصلاً‌ رأي نداده است). بايد خاطر نشان شود براي يك اقليت ممكن است كه در جهت برنده بايستد اگر يك پيشنهاد براي تصويب به دو-سوم آراء نياز داشته باشد. عضوي كه با برگه رأي داده اگر تمايل داشته باشد از مخفي بودن رأي خود منصرف شود مي‌تواند اين پيشنهاد را مطرح كند. نيز،‌ اگر پيشنهادي كه قرار است تجديد‌نظر شود با اجماع عمومي به تصويب رسيده باشد،‌ تمام اعضاء حاضر در زمان تصويب پيشنهاد در موضع كساني قرار دارند كه در سمت برنده رأي داده‌اند و صلاحيت دارند پيشنهاد تجديدنظر را مطرح كنند. اين الزام در طرح پيشنهاد تجديدنظر به خاطر جلوگيري از وقت‌كشي يك اقليت شكست خورده است – به ويژه وقتي كه پيشنهاد قابل مذاكره باشد (بنگريد به خصوصيت استاندارد 5، در ادامه) و اقليتي كه به اندازه‌ي كافي بزرگ است كه از تصويب كفايت مذاكره (16) جلوگيري كند .وقتي عضوي كه نمي‌تواند پيشنهاد بررسي دوباره را ارايه دهد اعتقاد داشته باشد كه براي آن دلايل معتبري وجود دارد، در صورتي كه زمان و فرصت باشد،‌بايد بكوشد تا فردي را كه در طرف برنده‌ي رأي داده قانع سازد تا چين پيشنهادي را مطرح سازد. در غير اين صورت، وقتي موضوعي در دست بررسي نباشد، مي‌تواند نوبت بگيرد و به اختصار دلايل خود را براي اميدواري نسبت به اينكه پيشنهاد بررسي مجددد مطرح شود، بيان كند، مشروط بر اينكه اين كار منجر به مذاكره نشود؛ يا، اگر موضوعي در دست بررسي بود، در صورت لزوم اجازه‌ي بيان چنين دلايلي را درخواست كند (بنگريد به درخواست هر پرسش خاص ديگر. ص. 88 – 287).
ب) طرح اين پيشنهاد مشروط به محدوديت‌هاي زماني، به اين شرح است: در اجلاس‌هاي يك روزه – مانند نشست‌هاي معمولي يك كلوپ يا كنوانسيون‌هاي يك روزه – پيشنهاد تجديدنظر مي‌تواند فقط در همان روزي مطرح شود كه رأي مورد بررسي مجدد اخذ شده باشد. در يك كنوانسيون يا در يك اجلاس بيش از يك روز، بررسي مجدد فقط در همان روزي مي‌تواند طرح شود كه رأي‌گيري اصلي صورت گرفته باشد يا روز بعدي در همان اجلاسي كه نشست كاري در آن برگزار شده است. اين محدوديت‌هاي زماني در مورد كميته‌هاي دائم يا موقت كاربرد ندارند (بنگريد ص.19 – 318).
پ) طرح اين پيشنهاد از بررسي آن رتبه‌ي بالاتري دارد؛ يعني، اين پيشنهاد مي‌تواند در زمان‌هايي ارايه شود و مورد حمايت قرار بگيرد كه طرح آن در برابر مجمع براي بررسي و مذاكره و رأي‌گيري خارج از نظام‌نامه‌ است. در چنين موردي مي‌تواند بعداً به دست گرفته شود، حتي بعد از آنكه براي طرح اوليه‌ي آن خيلي دير شده باشد. اگر پيشنهاد تجديدنظر در زماني طرح شود كه بتواند مورد بررسي قرار بگيرد، رئيس آن را به عنوان يك مسأله‌ي در دست بررسي قرائت نمي‌كند، بلكه از منشي مي‌خواهد تا طرح و حمايت آن پيشنهاد را ثبت كند. اين امر به طور موقت هر اقدام ناشي از رأيي را كه قرار است مورد تجديدنظر قرار بگيرد تعليق مي‌كند. مادام كه يك پيشنهاد تجديدنظر نسبت به رأي يك پيشنهاد اصلي چنين وضعيتي داشته باشد، يك عضو مي‌تواند در هر زمان كه بررسي آن طبق نظام‌نامه باشد آن را در معرض مجمع قرار دهد. وقتي چنين مي‌كند، گفته مي‌شود كه پيشنهاد تجديدنظر را فراخوان كرد. يك پيشنهاد تجديدنظر كه تكليف نهايي آن روشن نشده باشد، بعد از آنكه براي تازه‌سازي آن خيلي دير شده باشد،‌ نمي‌تواند جز با اتفاق آراء، بازپس‌گيري شود، يعني، فقط تحت همان محدوديت‌هاي زماني براي طرح پيشنهاد در مرحله‌ي اول مي‌تواند بازپس‌گيري شود.

خصوصيات توصيفي استاندارد

پيشنهاد تجديدنظر:
1. الف) در ارتباط با طرح پيشنهاد، از هر پيشنهادي، هرچه باشد، جلو مي‌افتد و از هيچ چيز عقب نخواهد افتاد. طرح اين پيشنهاد هنگامي كه پيشنهاد ديگري در درست بررسي باشد و همچنين پس از آنكه مجمع به پيشنهاد تعويق رأي داده باشد، اگر عضو برخاسته و پيش از آنكه رئيس تعويق نشست را اعلام كند،‌ وي را مخاطب قرار داده باشد، طبق نظام‌نامه است. اگر به نظر برسد بررسي مجدد در حالت اخير مستلزم يك اقدام فوري است، اخذ رأي در مورد تعويق نشست بايد تجديد شود. حتي وقتي حكم كفايت مذاكره در مورد يك پيشنهاد بلافاصله در دستي بررسي صادر شده باشد، تا وقتي رئيس عملاً اخذ رأي در مورد آن را شروع كند، طرح يك پيشنهاد تجديد‌نظر نسبت به رأي‌ پيشتر اخذ شده در مورد يك پيشنهاد ديگر طبق نظام‌نامه خواهد بود.
ب) در ارتباط با بررسي آن، فقط همان رتبه‌اي را دارد كه بخواهد مورد بررسي دوباره قرار بگيرد، هرچند مي‌تواند از هر پيشنهاد هم رتبه‌ي جديدي تا وقتي چنين پيشنهادي از سوي رئيس به عنوان يك پيشنهاد در دست بررسي قرائت نشده باشد،‌ جلو بيافتد. (رويه‌ي براي اعلام يك پيشنهاد تجديدنظر به جاي يك پيشنهاد اصلي كه توسط فرد ديگري تازه ارايه شده، مشابه آن است كه براي طرح پيشنهاد روي‌ميزبرداري توصيف شد؛‌ بنگريد به 34). به شرطي كه هيچ پيشنهادي در دست بررسي نباشد، تجديدنظر رأي‌اي كه تكليف يك پيشنهاد اصلي را، چه به صورت موقت يا دائم، روشن مي‌كند، مي‌تواند حتي هنگامي كه مجمع در وسط بررسي يك نظام‌نامه‌ي عمومي باشد، مطرح شود.
2. مي‌تواند در مورد رأي گرفته شده براي هر پيشنهادي كاربست داشته باشد به جز: (الف) پيشنهادي كه مي‌تواند تازه‌سازي شود (بنگريد به ص.29-328)؛ (ب) يك رأي مثبت كه مقررات آن تا حدي به اجرا درآمده باشد؛ (پ) يك رأي مثبت با ماهيت قرارداد وقتي كه طرف قرارداد نسبت به ننتيجه اخطار داده باشد؛ (ت) هر رأي‌اي كه سبب انجام كاري شده باشد كه ناكرده‌سازي آن ممكن نباشد؛ (ث) رأي به پيشنهاد تجديدنظر؛ يا (ج) وقتي به طور خاص همان نتيجه‌اي كه توصيف شد بتواند توسط پيشنهاد پارلماني ديگر كسب شود. در مورد پيشنهادهاي فرعي يا ضمني كه به يك پيشنهاد اصلي پيوست شده باشند، تجديد‌نظر فقط مي‌تواند به نحوي به كار رود كه بررسي مجدد وقتي صورت بگيرد كه پيشنهاد اصلي‌اي كه به آن پيوست شده در دست بررسي باشد- هم پيش از اخذ رأي در مورد پيشنهاد اصلي يا در همان زمان كه مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد. وقتي يك پيشنهاد فرعي يا ضمني به پيشنهاد ديگر پيوست باشد نيز همين قاعده صدق مي‌كند؛ به عنوان نمونه، تجديدنظر مي‌تواند در مورد رأي به يك اصلاحيه ثانويه فقط به شكلي به كار رود كه تجديد بررسي پيش از اصلاحيه اوليه‌ مربوطه به رأي گذاشته شود يا وقتي كه تجديد بررسي اصلاحيه‌ي اوليه آغاز مي‌شود. با به كارگيري اين اصول، نتيجه مي‌شود كه بعضي از پيشنهادها نمي‌تواند تجديدنظر شوند، در حاليكه در مورد ديگران فقط رأي با يك نتيجه‌ي مثبت مي‌توان تجديدنظر شود. (بنگريد به فهرست پيشنهادهاي هر يك از اين گروه‌‌ها در ص 48-47 بخش رنگي؛ نيز بنگريد به خصوصيت استاندارد 8 در بخش‌هاي مربوط به هر يك از اين پيشنهادها). پيشنهاد روي‌ميزگذاري مي‌تواند در مورد پيشنهاد تجديد‌نظر به كار رود. پيشنهادهاي تعويق موقت، يا كميت مذاكره، و كفايت مذاكره مي‌توانند در مورد پيشنهاد تجديد‌نظر به كار روند وقتي كه اين پيشنهاد قابل مذاكره باشد (بنگريد به خصوصيت استاندارد 5). وقتي يك پيشنهاد تجديدنظر به تعويق مي‌افتد يا روي‌ميزگذاري مي‌شود، تمام مسائل پيوست آن نيز به تعويق خواهد افتاد يا روي‌ميزگذاري خواهد شد. پيشنهادهاي تعويق دائم، اصلاح يا ارجاع نمي‌توانند در مورد پيشنهاد تجديد‌نظر به كار روند.
3. حتي پس از آنكه كس ديگري نوبت گرفته باشد، تا وقتي عملاً صحبت خود را آغاز نكرده باشد، (طرح اين پيشنهاد) طبق نظام‌نامه است. فراخوان پيشنهاد تجديد‌نظر وقتي كس ديگري نوبت داشته باشد خارج از نظام‌نامه خواهد بود.
4. هنگامي كه مطرح مي‌شود بايد مورد حمايت قرار بگيرد. برخلاف طرح اين پيشنهاد، كه بايد از سوي كسي صورت بگيرد كه در طرف برنده رأي داده باشد، هر عضوي صرف‌نظر از اينكه به پيشنهاد موضوع تجديد‌نظر چه رأي‌يي داده باشد، مي‌تواند از طرح آن حمايت كند. فراخوان پيشنهاد تجديد‌نظر نيازي به حمايت ندارد.
5. در تمام مواردي كه در آن، پيشنهاد موضوع تجديد‌نظر قابل مذاكره باشد، قابل مذاكره خواهد بود، و وقتي قابل‌مذاكره باشد، مزيت‌هاي مسأله‌اي كه موضوع تجديد‌نظر است براي مذاكره مفتوج خواهد بود. (با اين همه، در ارتباط با يك مجموعه پيشنهاد مطرح براي تجديد‌نظر، و مسأله‌ي مفتوح به روي مذاكره در يك چنين موردي، بنگريد به ص. 18-317). وقتي پيشنهاد موضوع تجديد‌نظر قابل‌مذاكره نباشد- چه به خاطر ماهيتش يا به خاطر حكم خاتمه‌نيافته‌ي كفايت مذاكره (16)- پيشنهاد تجديد‌نظر غيرقابل‌مذاكره است. به همين ترتيب، اگر كفايت مذاكره در مورد يك پيشنهاد يا يك مجموعه پيشنهاد در دست بررسي نافذ باشد، و اگر پيشنهادي كه موضوع تجديد‌نظر است به نحوي پيوست اين پيشنهاد‌(هاي) در دست بررسي باشد كه تجديد‌نظر بايد پيش از آنكه نفوذ حكم كفايت‌مذاكره خاتمه يابد صورت پذيرد، هم پيشنهاد تجديد‌نظر و هم پيشنهادي كه موضوع تجديد‌نظر است غيرقابل‌مذاكره‌ هستند – حتي اگر پيشنهاد اخير هنگام بررسي به روي مذاكره مفتوح باشد و كفايت‌مذاكره بعداً طبق نظام‌نامه شود.
6. قابل اصلاح نيست.
7. صرف‌نظر از رأي‌اي كه پيشنهاد موضوع تجديد‌نظر براي تصويب نياز خواهد داشت، فقط به اكثريت آراء نياز دارد.
8. نمي‌تواند مورد بررسي مجدد قرار بگيرد. اگر اخذرأي شود و رأي نياورد، پيشنهاد تجديد‌نظر نمي‌تواند جز با اتفاق آراء تازه‌سازي شود. طبق همان اصل، هيچ مسأله‌اي نمي‌تواند دوبار مورد تجديدنظر قرار بگيرد مگر انكه در جريان بررسي اول به طور اساسي اصلاح شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا