هيأت مديره سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) در اجلاس 22 مارس 2013 (جمعه 2 فروردين 1392) خود الگوي فعلي تأمين مالي س.ب.ك را مورد توجه قرار داد. بديهي است فرصت‌هاي افزايش درآمد از طريق حق عضويت با توجه به ظرفيت بالقوه براي عضويت‌هاي جديد محدود خواهد بود. براي مواجهه با اين مشكل، هيأت مديره پيشنهاد مي‌كند مقدار حق عضويت مورد تجديد نظر قرار بگيرد و سازوكار ديگري براي كسب درآمد در اين سند توصيف شده است تا با تقاضاهاي فزاينده‌ي فعاليتش كه با تصويب اصلاح س.ب.كا و توسعه‌‌اش به مثابه صداي جهاني كسب و كار ايجاد شده برخورد كند.

طرح زير ابتكاري است كه به منظور توانمندسازي س.ب.كا‌ براي بهينه‌سازي رشد بالقوه‌ اش از طريق سازوكار تأمين مالي داوطلبانه‌اي كه فشار‌ فعلي روي حق عضويت‌هاي فدراسيون‌هاي عضو، در حال حاضر تنها منبع درآمد س.ب.كا را، كاهش مي‌دهد طراحي شده است. در همان حال، اين ابتكار براي كمپاني‌هاي عضو فدراسيون‌هاي عضو خدمات بيشتري فراهم مي‌آورد.

هيأت مديره فرصتي در اختيار كمپاني‌هاي عضو فدراسيون‌هاي عضو س.ب.ك قرار مي‌دهد تا تحت شرايط زير كمپاني‌هاي شريك س.ب.كا‌شوند:

  • مديريت و تصميم‌ سازي در چارچوب س.ب.كا، از طريق شوراي عمومي و هيأت مديره در اختيار فدراسيون‌هاي عضو س.ب.كا‌ باقي مي‌ماند؛
  • فدراسيون‌هاي عضو س.ب.كا‌ شيوه‌اي را كه از طريق آن يك كمپاني مي‌تواند شريك س.ب.كا‌ شود، تعيين مي‌كنند؛ و توانايي شريك شدن و شريك ماندنش منوط به تداوم عضويتش در آن فدراسيون در طول مشاركت خواهد بود؛
  • كمپاني‌هاي شريك س.ب.كا‌سالانه مبلغ 000/150 فرانك سوئيس پرداخت مي‌كنند؛
  • درصد درآمد از طريق سازوكاري كه از سوي شوراي عمومي تعيين مي‌شود افزايش مي‌مي‌يابد. هيأت مديره پيشنهاد مي‌كند اين رقم سالانه 25 درصد باشد.

مزاياي اين ابتكار عبارت خواهد بود از:

براي فدراسيون‌ها و كمپاني‌هاي عضو:‌

i. طرح و ارايه بهتر خدمات به كمپاني‌ها، بر مبناي بازخورد گردآوري شده در سخنگاه‌هاي س.ب.ك‌ در خصوص چالش‌ها و دغدغه‌هاي تجربه شده از سوي كمپاني‌هاي عمل‌كننده در فضاي كسب و كار جهاني.

ii. خدمات اضافي كه مكمل خدماتي است كه در سطح ملي ارايه مي‌شود، و بر فضاي سياستي جهاني متمركز هستند.

iii. فرصتي براي ارزش افزوده منحصر به فردي كه از طريق دستيابي به س.ب.كا به مثابه آلترناتيو معتبر براي ساير گروه‌‌بندي‌هاي غيرعضو و مرتبط با كسب و كار فراهم مي‌آيد. اين فرصت، از طريق كاهش احتمال اينكه كمپاني‌ها به صورت مستقيم به سازمان‌هايي مانند مجمع جهاني اقتصاد، يا شوراي جهاني كسب و كار براي توسعه پايدار، براي دستيابي به مذاكره جهاني مؤثر بر كسب و كار مراجعه كنند، يك تكيه‌گاه اضافي براي آن فدراسيون ملي فراهم مي‌آورد.

iv. يك خدمت انحصاري، چون فقط كمپاني‌هاي عضو مي‌توانند شريك س.ب.كا ‌شوند.

v. يك فضاي ايمن و مطمئن براي كمپاني‌هاي عضو براي مشترك سازي تجربه‌ها و مداخله در سياست‌هاي توسعه‌اي جهاني مفيد.

vi. تضمين هدايت شده به سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)‌و ساير سازمان‌هاي بين المللي و سخنگاه‌هاي بين‌ دولي.

vii. روش پاسخگويي به آمادگي كمپاني‌ها براي حمايت از فدراسيون ملي خودشان در مذاكره بين‌المللي از طريق س.ب.كا‌، نيز به نياز كسب و كار به داشتن يك صداي متحد كه آگاه، محترم و طنين‌انداز در سطح بين‌المللي است.

viii. تصوير، نقش و خوشنامي سازمان‌هاي نمايندگي در تمام سطوح از طريق شكل بخشي به فضاي سياست ملي و جهاني كه در آن كسب و كار فعاليت مي‌كند بهتر درك مي‌شوند.

ix. سازمان‌هاي نمايندگي در تمام سطوح به كمپاني‌هايي كه بهترين منافع خود را درك كرده‌اند خدمت مي‌كنند و انتظار دارند كه با كمك به فعاليت‌هاي آنان از نظر مالي حمايت شوند.

براي س.ب.كا‌ به مثابه يك كل:

1. بازخورد بهتر و به هنگام به اعضاء در شرايط جهاني عملياتي براي كمپاني‌ها.

2. گفتگو‌هاي سياستي با تجربه‌ها، چشم‌اندازها و دغدغه‌هاي كمپاني‌ها غني مي‌شوند؛ دستاوردهاي با در نظر گرفتن فعاليت‌ها و پيام‌هاي كمپاني‌ها، مفيد‌تر، به هنگام‌تر و صريح‌تر مي‌شوند و در سطح وسيع‌تري توزيع مي‌شوند.

3. مشروعيت بيشتر براي و طنين گسترده‌تر س.ب.كا‌ به مثابه صداي جهاني كسب و كار در تدوين سياست اجتماعي و كار.

4. تأمين مالي مناسب‌تر و پايدارتر، بدون تداوم اتكاي صرف به درآمد عضويت، به مثابه صداي جهاني كسب و كار، در خدمت به منافع عضا خواهد بود.

  • شوراي عمومي دعوت مي‌كند تا اللگوي كمپاني شريك س.ب.كا‌را تأييد كنيد، تعيين آستانه براي ايجاد درآمد اين ابتكار در سطح 25 درصد درآمد بودجه سالانه سازمان‌ را، آنگونه كه هيأتمديره توصيه كرده است، تصويب نماييد، و به هيأت مديره اختيار دهيد تا براي تشريفات عملياتي نهايي با دبيرخانه همكاري كند. به دنبال تأييد، دبيرخانه اقلام لازم براي كمك به فدراسيون‌هاي عضو جهت ارايه اين فرصت به كمپاني‌هاي عضوشان آماده خواهد ساخت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا