سومين بخش كتابچه راهنماي«تدوين و اجراي برنامه‌ي كشوري كارشايسته» به بررسي شرايط عمومي كشورها از نقطه‌نظر وضعيت آن‌ها در قبال هدف‌هاي ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار مي‌پردازد. در اين بخش اصول پنجگانه‌ا‌ي كه به رويكرد سازمان بين‌المللي كار نسبت به اقدام‌هاي مختلف هويت و جهت مي‌بخش تشريح شده است. توحه به اين اصول براي تمام كنشگراني كه به خاطر ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان تلاش مي‌كنند بسيار ضروري است.

خاطر نشان مي‌شود قرار است پيش‌‌نويس «برنامه‌ي ملي كار شايسته» كه از سوي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي تهيه شده در شانزدهمين همايش ملي كار كه روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 و به صورت سه‌جانبه در تهران برگزار خواهد شد بررسي و تصويب شود. از همين رو، از تمام تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور كه نمايندگان خود را جهت شركت در اين همايش معرفي خواهند كرد انتظار مي‌رود آن سند و ساير اسناد مرتبط با تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته را كه در همين شبكه منتشر شده، با دقت مطالعه كنند تا با درك روشن در مورد اين سند مهم ملي تصميم بگيرند.

در ادامه ترجمه‌ي فارسي قسمت سوم كتابچه‌ي راهنماي تدوين برنامه‌ي كشوري كارشايسته كه ويرايش دوم آن از سوي سازمان بين‌المللي كار در سال 2008 منتشر شده تقديم مي‌شود:

3.شرايط برنامه‌هاي كشوري كارشايسته

3. الف. ب.ك.ك.ش، دستور‌كار كارشايسته و رويكرد آي.ال.او

انتظار مي‌رود هر برنامه‌ي كشوري كار شايسته «دستوركار كار شايسته» را، آنطور كه از طريق تصميم‌هاي كنفرانس بين‌المللي كار و هيأت مديره، نيز چارچوب سياست راهبردي بيان شده، بازتاب دهد.

برنامه و بودجه 9-2008 پنج اصل كلي براي اقدام را مشخص مي‌سازد كه رويكرد آي.ال.او براي مواجهه با تمام مسائل اجتماعي، كاري و اشتغال مرتبط با مسؤليت اين سازمان را تعريف مي‌كنند. اين اصول كلي عبارتند از:

  • تمام اقدام‌هاي آي.ال.او از جهاني‌شدن منصفانه حمايت مي‌كند؛
  • تمام اقدام‌هاي آي.ال.او به كاهش فقر مدد مي‌رساند؛
  • تمام اقدام‌هاي آي.ال.او برابري جنسيتي را بهبود مي‌دهد؛
  • تمام اقدام‌هاي آي.ال.او استانداردهاي بين‌المللي كار را ترويج و رعايت مي‌كند؛
  • تمام اقدام‌هاي آي.ال.او عناصر تشكيل‌دهنده را در گفتگوي اجتماعي، و هر جا مناسب باشد، در گفتگوي سه‌جانبه مشاركت مي‌دهد.

در هماهنگي با آن اصول، سه‌جانبه‌گرايي و گفتگوي اجتماعي ابزارهايي براي تقويت كمك به عناصر‌تشكيل‌دهنده‌ي آي.ال.او و مشاركت دادن‌ آن‌ها در ترويج كار شايسته است. ب.ك.ك.ش قرار است جنسيتي‌-پذير fender-responsive باشند و در بافت كشور تحليلي از نيازها و دغدغه‌ها‌ي اغلب متفاوت زنان و مردان را بنگنحاند، و چنين تحليلي در نتايج برنامه‌ي كشوري، شاخص‌ها و استراتژي‌ها منعكس شود تا نشان دهد كه با اين نيازها و دغدغه‌ها چگونه برخورد خواهد شد.

افزوده بر اين، هر كشور عضو تعهداتي دارد كه برآمده از كنوانسيون‌هاي مصوب بين‌المللي كار، بيانيه‌ي 1998 اصول و حقوق بينادين در كار، نيز ناشي از گسل‌ها در اجرا‌ي چنين الزام‌ها و ناشي از ملاحظات ابراز شده از سوي تشكل‌هاي نظارتي هستند. اين‌ها انتظاراتي است كه قرار است در ب.ك.ك.ش هر كشور گنجانده شوند.

3. ب. ب.ك.ك.ش و سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي توسعه‌اي

بسياري از كشورها برنامه‌هاي ملي توسعه‌اي يا مجموعه‌اي از سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي تدوين كرده‌اند كه به مسائل مرتبط با مسؤليت‌هاي آي.ال.او مانند اشتغال جوانان، آموزش شغلي و ترويج برابري جنسيتي ارتباط مي‌يابند. بسياري از اين برنامه‌ها اكنون به هدف‌هاي مورد توافق بين‌المللي مانند هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره و استراتژي‌هاي كاهش فقر ارجاع مي‌كنند. اولويت‌هاي اين برنامه‌ها و سياست‌ها مي‌توانند مبنايي براي تمركز همكاري‌هاي فني دوحانبه و چندجانبه فراهم مي‌آورند.

عناصر تشكيل‌دهنده و دبيرخانه لازم است در تعريف اولويت‌ها و نتايج كشوري اين‌ها را به حساب آورند. هميشه شناسايي اين امر امكان پذير است كه مزيت رقابتي آي.ال.او كجا مي‌تواند بيشترين حمايت را براي دستيابي به اين هدف‌هاي ملي فراهم آورد.

3. پ. ب.ك.ك.ش و ابتكار اصلاحي ملل متحد

«چارچوب‌هاي كمك توسعه‌اي ملل متحد»، به عنوان بخشي از اصلاحات در ملل متحد، در حال تبديل شدن به اصلي‌ترين وسيله‌ي ارايه‌ي كمك بهتر در هماهنگ ‌سازي فعاليت آژانس‌هاي ملل متحد در كشورهاي خاص هستند. جايي كه «چارچوب‌ كمك توسعه‌اي ملل متحد» هنوز تدوين نشده‌اند، وسايل ديگري مانند «گزارش‌هاي هدف‌هاي هزاره» و «استراتژي‌هاي كاهش فقر» به طور كلي اولويت‌هاي شناخته‌شده‌ي جهاني براي اقدام را نشان مي‌دهند.

جايي كه «چارچوب‌ كمك توسعه‌اي ملل متحد» يا اسناد همانند تدوين شده باشد، انتظار مي تدوين ب.ك.ك.ش اين وسايل را به حساب آورد. بايد براي دريافت اين كه هدف‌هاي كار شايسته چگونه مي‌توانند انتخاب شوند تا تعهدات «چارچوب‌ كمك توسعه‌اي ملل متحد» تقويت، اجرا و وسيع شوند كوشش كرد. اقلام بينابيني و استراتژي‌هاي غللب – به عنوان نمونه در مورد برابري جنسيتي- در اين اسناد بايد در ب.ك.ك.ش ذكر شوند.

جايي كه «چارچوب‌ كمك توسعه‌اي ملل متحد» وجود نداشته باشد، نقشي كه آي.ال.او اغلب در مسائل مرتبط با اصول و حقوق بنيادين در كار، استانداردهاي كار، اشتغال، مهارت، تأمين اجتماعي و گفتگو‌ي اجتماعي ايفاء مي‌كند اين سازمان را به يك آژانس پيشتاز از نظر كمك به تعريف هدف‌ها و به نتيجه رساندن آن‌ها از طريق اقدام‌هايي در قلمرو صلاحيت آي.ال.او مبديل مي‌سازد. چشم‌اندازهاي آي.ال.او نسبت به چهاني‌شدن منصفانه، كاهش فقر و برابري جنسيتي بايد در جهت‌گيري‌هاي آينده‌ي «چارچوب‌هاي كمك توسعه‌اي ملل متحد» تأثير بگذارند [1]، [2]

اقدام‌هاي آي.ال.او براي ظرفيت‌ سازي در تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مي‌تواند اين تشكل‌ها را در موضع قرار دهد تا نقش فعال‌تري در ميان سازمان‌هاي جامعه مدني در روند‌هاي مرتبط با «چارچوب‌هاي كمك توسعه‌اي ملل متحد» و تلاش‌هاي توسعه‌اي مشابه ايفاء كنند

كار آي.ال.او نبايد به صورت كامل در راستاي اولويت‌هاي تعيين شده در «چارچوب كمك توسعه‌اي ملل متحد» يا برنامه‌هاي مشابه باشد. به طور خاص، ماهيت يگانه‌ي سه‌جانبه‌ي آي.ال.او و مسؤليت‌هايش از لحاظ مواجهه با حقوق بنيادين در كار اغلب بايد در ب.ك.ك.ش ترسيم شود حتي اگر در «چارچوب‌ كمك توسعه‌اي ملل متحد» يا در برنامه‌هاي مشابه براي يك كشور عضو منعكس نشده باشد.

ارتباط بين ب.ك.ك.ش و ديگر چارچوب‌هاي برنامه‌اي آي.ال.او و ملل متحد در پيوست پ توصيف شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا