ژنو. نمايندگان حاضر در كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) روي يك چارچوب عمل براي ترويج و تقويت گفتگوي اجتماعي توافق كردند.

اين چارچوب از سوي كميته‌ي مذاكره مكرر در خصوص گفتگوي اجتماعي – يكي از چهار كميته‌اي كه در جريان ك.ب.ك تشكيل شد – و مركب از نمايندگان دولت، كارگر و كارفرماست، به تصويب رسيد. اين چارچوب اجزاء سازنده‌ي س.ب.ك‌ را براي تقويت مؤسسات و روند‌هاي گفگوي اجتماعي فرا مي‌خواند و از دفتر مي‌خواهد تا فعالانه از گفتگوي اجتماعي و هماهنگي سياستي جامع با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي حمايت و آن را ترويج كند.

اين كميته ضمن اظهار اينكه تجسم اين اصل دموكراتيك است كه افراد متأثر از تصميم‌ها بايد در روند اخذ تصميم صدايي داشته‌ باشند، بر اهميت گفتگوي اجتماعي در دستيابي به پيشرفت اجتماعي و اقتصادي بازتأكيد كرد.

پير-پل ماتئر [1] رئيس اين كميته نقش مهمي را كه دولت‌ها مي‌توانند با شركاي اجتماعي خود، به ويژه در دوران‌هاي بحران، ايفاء كنند تشريح كرد: «وزيران كار قوي مي‌توانند با شركاي اجتماعي براي برخورد با موضوع‌هايي كه تأثيرات مهمي بر كارگران و كارفرمايان دارند همكاري كنند. گفتگوي اجتماعي كارآمد و مناسب با روابط صنعتي به ظرفيت دولت براي اقدام به مثابه يك سياست‌گذار، مجري و شريك در مذاكرات سه‌جانبه بستگي دارد».

اين كميته اظهار داشت، بحران اقتصادي و مالي در بعضي از كشور‌ها سبب مداخله شركاي اجتماعي در برخورد با موضوع‌هاي حياتي شده است. با اين وجود، در كشورهاي ديگر، اصلاحات سياستي ساختارهاي چانه‌زني دسته‌جمعي، حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگي، قوانين حفاظت اشتغال را، بدون بهبود ايجاد شغل، تضعيف كرده است.

سارا فاكس، سخنگوي كارگران نيز اظهار داشت: اين، در كنار تأثير جهاني شدن، گفتگوي اجتماعي و تقويت چانه‌زني دسته‌جمعي را حياتي‌تر ساخته است

«افرايش پيچيدگي در زنجيرهاي جهاني تأمين، چالش هايي جديدي براي كارگان ايجاد كرده است زيرا بسياري از تصميم‌هاي مؤثر بر آنان اكنون در وراي مرزهاي ملي اتخاذ مي‌شوند. سه‌جانبه‌گرايي در سطح ملي ديكر كافي نيست. ما نياز داريم كه فضاهاي جديدي براي گفتگو‌هاي اجتماعي ورا‌مرزي ايجاد و تقويت كنم تا بتوانيم از حقوق و منافع كارگران حفاظت كنيم».

كارزار

تعدادي از كنوانسيون‌هاي مرتبط با گفتگو‌هاي اجتماعي در يك كارزار جديد، به مثابه بخشي از اين كارنقشه ترويج خواهند شد. اين كنوانسيون‌ها شامل كنوانسيون مشاوره سه‌جانبه، شماره 144 سال 1976، و كنوانشيون چانه ‌زني دسته جمعي شماره 154 سال 1981 مي‌شود.

ساير اقدام‌ها از جمله شامل كمك به بهبود مديريت كار، براي بهبود حكمراني و اثربخشي اجراي قانون كار و بازرسي‌هاي كار؛ كمك س.ب.ك به نظام‌ها و سازوكارهاي جلوگيري و حل اختلاف‌؛ و برگزاري نشستي از كارشناسان در خصوص گفتگوي اجتماعي فرامرزي مي‌شود.

جارگن رانست [2] سخنگوي كارفرمايان نيز در اين زمينه اظهار داشت: «گفتگوي اجتماعي به تمام طرف‌ها در تمام سطوح سود مي‌رساند. همكاري در محل كار بين كارفرمايان و كارگران، به عنوان نمونه، تسهيم اطلاعات، مشاوره و حتي اخذ تصميم مشترك را تسهيل مي‌كند و به ثبات روابط صنعتي و استخدامي و محيط‌كار مولد مدد مي‌رساند».

س.ب.ك‌به اجزاء سازنده كمك خواهد كرد تا گفتگوي اجتماعي و مذاكره دسته‌جمعي را ترويج و تسهيل كرده و در آن مشاركت كنند، نيز در مداخله در سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان جهاني تجارت براي ترويج برنامه كار شاسسته و اصول و استانداردهاي س.ب.ك پيش‌دستانه‌تر خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا