در حاليكه فقط پنج جمعه‌ي ديگر انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري در ايران برگزار خواهد شد، تشكل‌هاي كارفرمايي در سراسر كشور در تب‌ و تاب به سر مي‌برند تا سهم خود را در انتخاب رئيس جممهوري ادا كندد كه اميدوارند به صداي كارشناسي تشكل‌هاي كارفرمايي كشور بيشتر توجه كند تا از فروپاشي كامل كسب‌وكار پيشگيري شود و گروه‌هاي كم‌تري از مردم محروم در كام نداري و بيكاري سقوط كنند.

بديهي است كه هيچ شخصيت حقوقي، از جمله‌ بنگاه‌ها و تشكل‌هاي كارفرمايي، حق حمايت از يك كانديداي مشخص را ندارد. به اين دليل ساده كه حق رأي يك امر فردي است و هيچ گروهي نمي‌تواند از اعضاء‌ خود بخواهد كه به اين يا آن فرد خاص رأي بدهند. اما تمام كارفرمايان مي‌توانند و بايد با تمام وجود از كانديدايي حمايت كنند كه مي‌دانند به صداي كارشناسسي كسب‌وكار توجه خواهد كرد.

اما صداي ملي كسب‌وكار چه مي‌گويد، و كدام نامزد رياست جمهوري نسبت به اين خواست‌هاي ملي متعهد خواهد شد و كارفرمايان چگونه مي‌توانند از تمام امكانات بالقوه و بالفعل خود،‌ و در چارچوب اخلاق و قانون، از آن كانديداي مورد نظربه كارآمدترين و اثربخش‌ترين شكل ممكن حمايت كنند و پيروزي كسب‌وكار را فرداي 22 خرداد 88 جشن بگيرند؟‌

در پاسخ به همين پرسش‌هاست كه «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا)‌ در طول اين 5 هفته‌ي باقي مانده خواهد كوشيد كه از يك سو به تدوين «كارنقشه‌ي ملي كسب‌وكار» از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي ايران مدد برساند و از سوي ديگر از تمام امكاتات قانوني براي حمايت از نامزد منتخب كسب و كار استفاده كند. به همين خاطر، از مسؤلان تمام تشكل‌ها و به ويژه از تمام رابطان خبري «شاك»ا مصرانه درخواست مي‌كند اسنادي را كه از اين پس در همين زمينه منتشر خواهند شد در اختيار تمام اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تشكل‌ه‌ي كارفرمايي در سراسر كشور قرار دهند و نسبت به پركردن پرسش‌نامه‌ها و بازپس فرستان آن‌ها به طور جدي مشاركت كنند.

خاطر نشان مي‌شود به زودي بيانيه‌ي «كارنقشه‌ي ملي كسب‌وكار در دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري» از طريق «شاكا» منتشر خواهد شد و در آن برنامه‌ي عملياتي كارفرمايي كشور در انتخابات پيش‌روي ارايه مي‌شود. تا آن زمان، و در ادامه، فهرست مطالب سومين كتاب از بسته‌ي آموزشي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان با نام «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» تقديم خواهد شد.

عنوان فرعي اين كتاب «رسا سازي صداي كسب و كار» است و به موضع «دفاع» در تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌پردازد. تمام كارفرماياني كه مايلند در مبارزه‌ي اننتخاباتي پيش‌رو، ميدان را به مخالفان ارتقاء كسب‌وكار واگذار نكنند واجب استت تا به فهرست عنوان‌هاي اين كتاب نگاهي بياندازند و اگر توانايي قرائت متن انگليسي آن را دارند از اين كار دريغ نورزند و اگر قادر به ترجمه‌ي بخش‌هايي از اين كتاب و انتشار آن از طريق اين سايت هستند، همين امروز اقدام كنند.

براي دستيابي به متن كتاب، ‌نشانه‌ي مربوط را در انتهاي همين مقاله كليك كنيد. و اما عنوان مطالب اين كتاب:‌

بخش يكم: روش استفاده از اين راهنما

- محتواي اين راهنما
- گام اول: شناسايي موضوع‌هاي دفاعي [1]
- گام دوم: گزينش اولويت‌هاي دفاعي
- گام سوم: تدوين كارنقشه‌ي ملي كسب‌وكار [2]
- گام چهام: شناسايي و تحليل نيروهاي مدافع و مخالف
- گام پنجم:‌ تدوين اسناد اصلي رايزني [3]
- گام ششم: تدوين جرئيات راهكار مبارزاتي براي هر موضوع [4]
- گام هفتم: تدوين يك برنامه‌ي مبارزاتي براي هر يك از موضوع‌هاي كارنقشه‌ي كسب‌وكار
- گام هشتم: ارزيابي موفقيت و انتقال آن به اعضاء خود

بخش دوم:‌ تشكل‌هاي كارفرمايي و دفاع

- دفاع چيست؟
- چرا دفاع از كسب‌وكار اهميت دارد؟
- دفاع و تشكل‌هاي كرفرمايي
- نياز به رويكرد استراتژيك

بخش سوم: تدوين يك كارنقشه ملي كسب ‌وكار

- شناسايي موضوع‌هاي مورد توجه اعضاء

 • تمرين عملي: تحليل عوامل سياسي،‌ اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيك دفاع [5]
 • تمرين عملي: تحليل قوت/ضعف-فرصت/تهديد دفاع [6]
  - تبليغ نقطه‌نظرات اعضاء
 • بهترين نمونه: طراحي نطرسنجي از اعضاء
  - تبديل كارنقشه‌ي كسب‌وكار به استدلال
 • بهترين نمونه
  - پيش‌بيني استدلال‌ها و راهحل‌هاي مخالف
  - خلاصه‌ سند‌هاي مهم
 • بهترين نمونه‌ها: پوشه‌ي خلاصه‌هاي لايه‌بندي شده (لايه اول تا لايه پنجم)
  - بازنويسي اولويت‌هاي دفاع
 • چك‌ليست كارنقشه‌ي كسب‌وكار

بخش چهارم: شناسايي هدف‌ها و ارزيابي راهكارها

- دفاع «خودي»

 • تمرين‌هاي عملي: نشست‌هاي «خودي» موفق
 • بهترين نمونه‌ها: مشورت سياستمدار به رايزنان
  - «جزئي از فرايند» شدن
  - دفاع «غيرخودي»
 • بهترين نمونه‌ها: بايدها و نبايدها
  - رسانه موجي [7] (در برابر رسانه چاپي.م)
  - بهترين نمونه‌ها: تضمين پوشش رسانه‌ي موجي
  - شبكه‌هاي كف جامعه و بسيج اعضاء
  - گزينش پيام‌ آوران [8]
  - ائتلاف‌سازي
  - چك‌ليست هدف‌هاي دفاع و راهكارها

بخش پنجم: تيهيه اقالم دفاعي هدفمند

 • ابزارهاي دفاع:
  - تدوين كارنقشه‌ي ملي كسب وكار
  - تهيه‌ي خلاصه‌هاي لايه‌بندي شده
  - ملاقات با سياستمدان و مقامات عمومي
  - بايد و نبايد رسانه
  - تضمين پوشش رسانه‌ي موجي
  - بسيج اعضاء
  - ائتلاف‌سازي و مديريت آن
  - بيانيه‌ مطبوعاتي
 • بهترين نمونه‌ها: روش نوشتن بيانيه‌ي مطبوعاتي اثربخش
  - خلاصه‌ي موضوع
  - اعلاميه [9]
 • بهترين نمونه: روش تهيه‌ي اعلاميه‌هاي عالي
  نمونه‌ي يك اعلامه: محدودسازي ساعت كاري دستياران پزشك
  بسته‌ي مطبوعاتي، شامل:

  • خلاصه‌اي از تشكل كارفرمايي
  • بيانيه‌ي مأموريت تشكل
  • اطلاعات مربوط به عضويت
  • فهرستي از خدمات تشكل و معناي آن‌ها براي كسب‌وكار
  • فهرستي از مسؤلان، مديران و رئيسان كميته‌ها و سوابق آنان
  • اعلاميه‌اي در مورد كارنقشه‌ي ملي كسب‌وكار
  • عكس‌ها و تصاوير مربوط
  • مجموعه‌‌اي از گزارش‌ها و تحقيقات موردي در مورد تشكل
  • فهرست نام اعضائي‌ كه مايلند در مورد تشكل گفتگو كنند
  • اولويت‌ها و هدف‌هاي دفاعي تشكل
  • فهرستي از اعلاميه‌هاي اخير
  • بيانيه‌هاي خبري اخير
  • فهرستي از برنامه‌هاي آتي
  • شماره‌ي تماس با شما
   چك‌ليست اقلام دفاع هدفمند

بخش ششم: ارزيابي موفقيت و انتقال آن به اعضاء

بازنگري «كارنقشه‌ ملي كسب‌وكار»
بازنگري خلاصه‌هاي لايه‌بندي شده
بازندگري راهكارهاي دفاع
انتقال به اعضاء

 • چك ليست ارزيابي موفقيت

بخش هفتم: جمع‌‌ بست: نقشه‌ي دفاع موفق

رسا سازي صداي كسب‌ وكار: نقشه‌اي براي رويكرد موفق به دفاع

بخش هشتم: چك‌ليست كامل دفاع

چك‌ليست كارنقشه‌ي كسب‌ و كار
چك‌ليست هدف‌ها و راهكارهاي دفاع
چك‌ليست اقلام دفاع
چك‌ليست ارزيابي موفقيت

بخش نهم: پيشكسوتان كسب و كار چه مي‌گويند

چهار «I» (آي): موضوع‌ها [10] ، منافع [11] ، مؤسسات [12] ، اطلاعات [13]
جهت‌گيري‌هاي جغرافيايي
تدوين استراتژي‌هاي غيربازاري [14]
تحليل تكتيكي: اجراي استراتژي

بخش دهم:‌منابع و لينك‌هاي بيشتر در مورد دفاع و تشكل‌هاي كارفرمايي

- فهرست مقالات و كتاب‌ها
- فهرست سايت‌ها و لينك‌ها:‌
- دفتر اقدام‌هاي كارفرمايي در سازمان بين‌المللي كار
- سازمان بين‌لمللي كارفرمايان
- سازمان بين‌المللي بنگاه‌هاي خصوصي
- رايزني استراليا
- جامعه‌ي انساني ايالات متحد
- مركز دموكراسي
- شبكه بين‌المللي رقابت
- كنفدراسيون كسب‌و كار و بنگاه‌هاي ايرلند
- تحقيق براي ارتباطات و امور عمومي
- انجمن دانشجويان پزشكي آمريكا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا