راهنمایی کارفرمایی در خصوص گزارش مدیرکل س.ب.ک پیرامون اجرای برنامه 2012 تا 2013

هدف از گزارش اجرای برنامه س.ب.ک در سال 2012 تا 2013 توانمند ساختن اعضا برای بررسی کار دبیرخانه است.

دستاورهای کلی در طول دو سال مثبت است، و روشن است که سازمان به هدفهای تعیین شده برای 2015 در خصوص تعدادی از شاخص ها دستیافته است.

با این حال، هنوز چند عرصه وجود دارد که به حمایت سازمان نیاز دارد:

  • شاخص 2.3 – برای آنکه تربیت بیشتری در اختیار افراد کم توان قرار گیرد،
  • شاخص 3.1 – برای ارتقا فضای توانمندساز بنگاههای پایدار،
  • شاخص 3.3- برای تصویب فعالیت مسژلانه در سطح بنگاه،
  • شاخص 3.4- برای ادغام اصول بیانیه ام.ان.ای سازمان بین المللی کار.

اینها اولویتهای کلیدی گروه کارفرمایان است که باید از دبیرخانه خاست تا تلاشهایش را برای این هدفهای مهم مضاعف سازد.

در ارتباط با شاخص 3.1- «تعداد کشورهایی که برای ارتقا فضای توانمندساز بنگاههای پایدار دست به اصلاحات می زنند»، گپ بین تعداد اثرات حاصل شده و هدف اس.پی.اف برای سال 2015 فقدان منابع مالی تخصیصی برای این شاخص خاص را نشان میدهد. آنچه که به عنوان تعهد جدی س.ب.ک برای کار آینده آغاز شد اکنون شتاب خود را از دست می دهد. دبیرخانه باید توجه فوری بیشتری به منابع و مراقبت فنی مبذول کند.

س.ب.ک باید روی چهار درس اصلی فراگرفته شده از گزارش اجرای برنامه س.ب.ک در سال 2012 تا 2013 تمرکز کند:

  • تمرکز بیشتر روی سرمایه گذاری واقعی صورت گرفته از سوی دبیرخانه. این فقط به معنای تدوین اولویت در پروژه توسعه نیست، بلکه همچنین به این معناست که تمام دپارتمانها به یک راهبرد روش برای شناسایی گرایشها و توسعههایی که سازمان باید به آنها مدد برساند و ابتکارهای دبیرخانه باید در آنها سهیم باشد، و یا سهیم نباشد، نیاز دارند.
  • تقویت ظرفیت اعضا باید یکی از هدفهای اصلی دبیرخانه باقی بماند.
  • همکاری با شریکان به یک راهبرد روشن نیاز دارد. سازمانها و مؤسساتی که سازمان باید همکاری خود را با آنها تقویت کند کدامها هستند؟ گامهای بعدی برای تحقق این همکارهای چیست؟
  • ارزیابی اینکه زمان بردن نتایج نه فقط روی اجرای مداخله اثر می گذارد، بلکه همچنین تبعادتی برای تدوین چارچوب نتایج در چارچوب سیاستی راهبردی دارد. چگونه این اثرات بلند مدت مداخله های س.ب.ک بهتر ارزیابی می شود؟
  • س.ب.ک نیاز دارد تا برای معرفت واقعیت بنیاد خود جهت استفاده اعضا ظرفیت سازی کند و برای اطلاع رسانی نسبت به فعالیتش تحقیق کند. تضمین اینکه آن تحقیق، ابزارهای و ظرفیت سازی واقعاً به نیازهای عضو جواب می دهد به همین اندازه اهمیت دارد.

سخنگویان کارفرمایان همچنین تمایل دارند تا در خصوص نتایج گزارش شده بر مبنای منطقه و از این نظر که آنان اقدام س.ب.ک را چگونه مشاهده می کنند، از جمله کجا نیاز بیشتری دارد اظهار نظر نمایند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا