اقدام كارفرمايان

 • مهم است كه اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) در گفتگوهاي ملي در خصوص برنامه‌هاي اجرايي توصيه‌ نامه‌‌ي 2012 سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در مورد كف‌هاي حمايت اجتماعي (كه در اين نوشته «توصيه نامه» ناميده مي‌شود) مشاركت كنند.
 • گرچه اسن نظام‌ها كشور به كشور توفير مي‌كنند، اما الزام اصلي براي پشتيباني از طرح‌هاي حمايت اجتماعي هم از طريق پرداخت كننده‌ي اصلي صندوق‌هاي اجتماعي خاص بودن، و هم از طريق ماليات‌هاي كسب و كار تخصيص يافته به صندوق‌هاي رهني و هم براي تأمين مالي نظام‌هاي كشوري عمومي، بر عهده‌ي كارفرمايان است. به طور كلي‌تر، اشاعه نظام‌هاي تأمين اجتماعي مي‌توانند در تثبيت مهاجرت و تشويق ادغام و تنوع سهم ايفا كنند.
 • اطلاعات مندرج در اين رساله
  • به اعضاي س.ب.كاف كمك مي‌كند مواضع خود و شرايطي را كه ابتكارهاي احتمالي دولت‌ها در بستر آن‌ها مطرح مي‌شوند، مورد توجه قرار دهند.
  • ارتباط‌ها با ايده‌هاي كاربردي و بهترين نمونه‌ها را فراهم مي‌آورد.
 • توصيه نامه تأكيد مي‌كند كه سازمان‌هاي نمايندگي كارفرمايان و كارگران در تدوين ادقام‌ها بايد حضور داشته باشند و اعضاي س.ب.كاف از اين مزيت بايد جهت مشاركت در اين گفتگو‌هاي بهره‌ گيري كنند. اين سازمان‌هاي نمايندگي با منابعي كه قادرند راه‌ حل‌هاي چالش‌ها را فراهم آورند بايد در مداخله در مذاكرات اولويت داشته باشند.
 • كارفرمايان مي‌توانند در تأمين ملاحظات راهبردي و كاربردي كه احتمالاً با آن‌ها برخورد مي‌شود نقش حياتي بازي كنند آنان براي اقدامات حسابشده وفرابخشي حاصل از اين مذاكرات صداي مهمي هستند.
 • اعضاي س.ب.كاف‌بايد دولت‌ها را براي بازنگري مناسب ترتيبات موجود و هر تغيير پيشنهادي، تعقيب مناسب‌ترين رويكرد براي دستيابي به رشد اشتغال و اتقصاد در شرايط حاكم مجاب سازند. آنان بايد تعديل اولويت‌ها‌ و تغييرات را از طريق تحليل هزينه فايده و ملاحظه پيامد‌هاي ناخواسته مورد تشويق قرار دهند.
 • با تأكيد مجدد بر اينكه دسترسي به تأمين اجتماعي يك حق بشري است و با استناد مجدد بر بيانيه هاني حقوق بشر در توصيه نامه، منظور تدارك جهاني تأمين اجتماعي وراي كساني است كه نيازمند هستند. اعضاي س.ب.كاف بايد نياز به توازن و تعادل بين مسؤليت‌ها و حقوق دهندگان و گيرندگان را مورد حمايت قرار دهند. اعضاي س.ب.كاف‌ بايد تضمين كنند كه هر اقدام پيشنهادي زمان مناسبي براي اجرا و بازنگري دارد.
 • براي اعضاي س.ب.كاف تدارك اطلاعات و آموختن اين توصيه نامه و ساير اسناد تأمين اجتماعي فرصت‌هاي كسب و كار و بازرگاني محسوب مي‌شوند.
 • با استفاده ازشبكه س.ب.كاف، پايگاه س.ب.ك، وديده‌باني انجمن بين‌المللي تأمين اجتماعي، آنان مي‌توانند هر رويدادي در ساير كشورها را بيابند و دريابند كه آيا پيشنهادها با ابتكارات كشور خودشان تناسب دارد يا نه.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا