سومين بخش از «راهنماي تدوين و اجراي برنامه كشوري كار شايسته» كه در ادامه تقديم مي‌شود، در واقع يك مرور كلي است بر عمومي‌ترين ويژگي‌هاي اين سند‌ها.

خاطر نشان مي‌شود به اين دليل كه قرار است در شانزدهمين همايش ملي كار، كه روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 با مشاركت نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان در تهران برگزار خواهد شد، سند «برنامه ملي كار شايسته» بررسي و تصويب شود، «شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران» [شاكا] ترجمه و انتشار اين راهنما را در دستور كار خود قرار داده است.

از رابطان خبري شاكا با تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور كه از طريق ايميل اين اخبار را دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود اخبار مربوط به برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار و اسناد مربوط به اين همايش را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند. از متخصصان نيز درخواست مي‌شود با مقايسه متن ترجمه با اصل سند از راهنمايي مترجم در رفع خطاهاي احتمالي دريغ نورزند.

2. برنامه‌هاي كشوري كار شايسته: كليات

2.الف.ب.ك.ك.ش: تمركز كمك‌هاي آي.ال.او و شريك‌ها

در هر كشور عضو، آي.ال.او كار شايسته را به عنوان يك هدف ملي ترويج مي‌كند و به عناصر تشكيل دهنده مدد مي‌رساند تا به سوي آن هدف پيش‌ بروند. يك برنامه كشوري كار شايسته (ب.ب.ك.ش) يك سند اصلي براي كمك آي.ال.او طي يك دوره‌ي چهار تا شش ساله در يك كشور خاص است.

محتواي ب.ك.ك.ش بر اساس شرايط ملي، تعهد‌هاي جهاني آي.ال.او و اولويت‌هاي تعيين شده در چارچوب خط‌مشي استراتژيك، برنامه و بودجه و دستوركار/دهه‌ي منطقه‌اي كار شايسته، از يك كشور به كشور ديگر تفاوت مي‌كند. بهترين ب.ك.ك.ش در چارچوب «برنامه‌ي كشوري دستارودها»‌ي خودشان اولويت‌بندي و تمركزدهي مي‌شوند، و سه‌جانبه‌گرايي، گفتگوي اجتماعي و استانداردهاي بين‌المللي كار در تدوين و اجراي يك برنامه‌ي كمك آي.ال.او به عناصر تشكسل‌دهنده در كشورهاي عضو اساسي‌ترين عناصر هستند. اين برنامه‌ها كاملاً در راستاي استراتژي‌هاي ملي توسعه‌‌‌اند و «استراتژي‌هاي كاهش فقر» و «چارچوب‌هاي كمك توسعه‌اي سازمان ملل» را، هرجا كاربرد داشته باشند، در برمي‌گيرند.

ب.ك.ك.ش كارآمدترين و اثربخش‌ترين استفاده از منابع – هم انساني و هم مالي- را براي ايجاد نتايج بيشتر، آن طور كه از طريق تأثيرات آشكار نشان داده شده، در پيگيري اولويت‌هاي برنامه‌ي كشوري، هدايت مي‌كند. اين برنامه‌ها مشاركت‌هاي راهبردي، تقويت و تجهيز منابع را تشويق خواهند كرد.

2. ب. محتواي ب.ك.ك.ش

در حاليكه محتواي ب.ك.ك.ش از كشوري به كشور ديگر فرق مي‌كند، انتظار مي‌رود كه روند تعيين محتواي آن مراحلي را طي كند كه در اين راهنما بيان شده‌ است. جهت‌گيري ب.ك.ك.ش در دو بخشنامه‌ي آي.ال.او كه در مه سال 2004 مديركل آي.ال.ام صادركرده، بيان شده است:

 • بخش‌نامه شماره 598: چارچوبي براي اجراي دستوركار كار شايسته در اينجا
 • بخشنامه شماره 599: برنماه‌هاي كشوري كار شايسته دراينجا

بخش‌نامه شماره 599 خاطر نشان مي‌كند كه يك برنامه كشوري:

 • با تحليل مشكلات و درس‌هايي كه آن كشور فرارگرفته آغاز مي‌شود؛
 • در راستاي برنامه‌هاي ملي توسعه، چارچوب‌هاي برنامه‌ريزي كشوري مانند ارزيابي عمومي كشوري و چارچوب كمك توسعه‌اي ملل متحد، نظرات و اولويت‌هاي عناصر تشكيل دهنده در چارچوب سياست راهبردي آي.ال.او و برنامه و بودجه، تعداد معدودي الويت برنامه كشوري شناسايي مي‌شود؛
 • دستاروهاي برنامه‌ي كشوري كه بايد محقق شوند تعيين خواهد شد؛
 • يك نقشه‌ي اجرايي همراه با دستاوردها، اقدام‌ها و منابع، به مثابه يك ابزار مديريتي داخلي كه از سند همگاني ب.ك.ك.ش جداست، تدوين مي‌شود؛
 • به پيگيري و ارزيابي عملكرد مي‌پردازد تا راهبردها را براي دستيابي به نتايج برنامه كشوري بهتر تعديل كند.

2.پ. تسهيل هماهنگي سياست‌ها و تجميع منابع

ب.ك.ك.ش‌ها براي تحقق نتايج از طريق هماهنگي بهتر تلاش‌هاي آي.ال.او و عناصر تشكيل دهنده كه بر دستيابي به دستارودهاي خبو تعريف شده‌ي براي تعداد معدودي از اولويت‌هاي برنامه كشوري در يك كشور عضو از طريق استراتژي‌هاي جامعه و كارآمد تدوين مي‌شوند. براي رسيدن به اين وضعيت، ب.ك.ك.ش موارد زير را يكپارچه مي‌سازد:

 • اقدام‌ها در عرصه‌هاي مختلف قني. عناصر تشكيل دهنده در پي آن هستند كه همكاري‌هاي آي.ال.او مسائلي را مورد خطاب قرار دهد كه مستلزم خط‌مشي‌ها و اقدام‌هاي جامع در عرصه‌هاي مختلف دستاوردهاي برنامه‌هاي كشوري مي‌باشد. براي نمونه، حذف بدترين اشكال كار كودك مستلزم اقدام‌هايي براي ايجاد شغل براي والدين و تقويت بازرسي‌هاي كار است. برابري جنسيتي مي‌تواند از طريق آموزش‌ شغلي، حمايت از كارآفريني، حذف تبعيض در تداركت تأمين اجتماعي، يا تقويت قانون كار ترويج شود. استانداردهاي بين‌المللي كار، سه‌جانبه‌گرايي و گفتگو‌ي اجتماعي از پاسخ‌هاي آي.ال.او در تمام كشورهاي جدا ناشدني هستند.
 • روش‌هاي متنوع اقدام. هدف‌هاي خاص ب.ك.ك.ش اغلب تركيبي از دفاع و مشاوره‌ي فني، ظرفيت‌سازي و خدمات، نيز، مشاركت‌هاي راهبردي، پروژه‌ها و تحقيق‌هاي نمونه‌وار مي‌باشد.
 • كمك‌ها‌ي دبيرخانه‌ها و ستاد‌هاي مركزي بيروني. ب.ك.ك.ش‌ تمركز بيشتر بر دستاوردهاي برنامه‌ي كشوري و استراتژي‌هاي طراحي شده براي كمك به تحقيق خودشان را تشويق مي‌كنند. مديران مسؤل يك كشور خاص در دبيرخانه آي.ال.او مي‌توانند با نشان دادن اينكه چگونه ب.ك.ك.ش يك كشور به دستيابي به دستاوردهاي فوري و دستاوردهاي مشترك فوري در برنامه و بودجه‌ي آي.ال.او براي يك دوره دوساله و دسترسي به برنامه‌ي منطقه‌اي كار شايسته و راهبردهايي از اين قبيل نفوذ بيشتري بر برنامه‌ها و منابع داشته باشند.يك ب.ك.ك.ش مبناي روشني براي تخصيص منابع در اختيار بخش‌هاي ستادهاي مركزي مي‌گذارد.
 • حمايت از منابع ملي مختلف. اقدام‌هاي آي.ال.او به صورت فزاينده از طرف منابع متنوعي‌ تأمين مالي مي‌شود كه مي‌توانند به نحو كارآمدي در يك برنامه‌ي جامع متمركز بر اولويت‌ها و نتايج برنامه كشوري تركيب شوند. تمركز راهبردي ب.ك.ك.ش و ارتباط‌ آن با برنامه‌ي ملي توسعه مي‌تواند يك استدلال مجاب كننده براي تجهيز منابع بيشتر خارجي در سطوح جهاني و منطقه‌اي فراهم مي‌آورد. شناسايي گسل‌‌ها در منابع از نظر تخصيص منابع «حساب تكميلي بودجه عادي»، و به عنوان مبنايي براي گفتگو با اهداء كنندگان، به ويژه جايي كه فرصت‌هاي آشكار براي تسريع پيشرفت به سوي نتايج برنامه كشوري موجود باشد، مهم است.

ب.ك.ك.ش پشتيبان مدير عملكرد

 • پاسخگويي شفاف‌تر– از آنجا كه ب.ك.ك.ش نتايج قابل‌انتظار از برنامه كشوري را تدوين مي‌كند، عملكرد مديران در دستيابي به آن نتايج مي‌تواند با روشني بيشتري ارزيابي شود.
 • اطلاعات و استفاده‌ي شفاف‌تر از منابع. «ساماننه يكپارچه منبع اطلاعات» آنچه را كه دفاتر/بخش‌هاي آي.ال.او براي دستيابي به دستاوردهاي برنامه‌هاي كشوري از طريق ب.ك.ك.ش با آن‌ منابع كار مي‌كنند، دريافت كرده و هماهنگي داخلي و تحيق بهتر را تسهيل مي‌كند. ب.ك.ك.ش ممكن است به تجهيز منبع متشرك براي دبيرخانه و عناصر تشكيل‌ دهنده‌‌‌ي سازمان نيز مدد برساند.
 • پيگيري و گزارش‌دهي بهتر عملكرد. درك بهتر از عملكرد بايد منجر به شناخت بهتر از نحوه‌ي دستيابي به نتايج بهتر شود؛ اين امر مي‌تواند در يك فضاي رقابتي به جذب بيتشر منابع منجر شود.
 • اطلاعات بهتر براي هيأت مديره. ب.ك.ك.ش روشنايي بيشتري در مورد هزينه‌ها و فايده‌هاي نتايج به دست آمده برنامه كشوري در كشورها و نيز در مورد راهبردهاي مورد استفداده براي رسيدن به آن نتايج ارايه مي‌دهند. گردآوري و تحليلي ب.ك.ك.ش براي مطلع ساختن روند برنامه و بودجه و گزار‌ش دهي از اجرا به صورت فزاينده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. تحليل گسل منبعي در ب.ك.ك.ش مي‌تواند از تجهيز منابع حمايت كند.
 • مشاركت مستقيم عناصر تشكيل‌دهنده‌ي آي.ال.او. روند ب.ك.ك.ش تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و دولت‌ها را تشويق مي‌كند براي تعيين اولويت‌ها و نتايج برنامه‌ي كشوري با يكديگر همكاري كرده، در دستاوردهاي خود سهيم شده و به ارزيابي روند بپردازند. اين امر بر ضرورت حمايت دبيرخانه از ظرفيت‌سازي در عناصر تشكيل دهنده براي اجراي نقش خودشان تأكيد مي‌گذارد.

2. ت. پويايي ب.ك.ك.ش

همانطور كه در بالا خاطر نشان شد، ب.ك.ك.ش شرايطي را بازتاب مي‌دهند كه در آن تدوين شده‌اند. به عنوان نمونه، نخستين ب.ك.ك.ش براي يك كشور ممكن است از نظر دامنه محدود باشد. در حاليكه ب.ك.ك.ش اعتبار كسب مي‌كند و پيشرفت خود به سوي نتايج برنامه‌ي كشوري مورد نظر را روشن مي‌سازد و در حاليكه ظرفيت‌هاي عناصر تشكيل‌ دهنده افزايش مي‌يابد، بايد گسترش دامنه ب.ك.ك.بعدي گسترش يابد تا با ساير جنبه‌هاي كار شايسته برخورد كند و بر پيشرفته‌هاي قبلي تكيه نمايد.

يك ب.ك.ك.ش خاص نبايد توانايي دبيرخانه براي ايجاد تغيير در نقشه‌ي اجرايي خودش را به خاطر تغييراتي كه كشورهاي عضو را تحت تأثير قرار مي‌دهند، از قبيل موارد زير، بيش از حد محدود سازد:

 • ايجاد يك «چارچوب كمك توسعه‌‌اي ملل متحد»؛
 • رويدادهاي برجسته‌ي سياسي يا اجتماعي-اقتصادي كه نمي‌شد آن‌ها را پيش‌بنيي كرد؛
 • تصميم‌هاي هيأت مديره آي.ال.او يا اظهار نظر‌هاي صادره از سوي تشكيلات نظارتي استاندارهاي جهاني كار.

نقشه‌ي اجرايي براي يك ب.ك.ك.ش نيز ممكن است نيازمند بازنگري مبتني بر تجربه‌ اجرايي واقعي يا فرصت‌هاي جديد مانند تجهيز منابع اساسي باشد. به خاطر چنين انعطاف‌ پذيري‌، و به خاطر روندهاي مديريتي داخلي، نقشه اجرايي بايد سندي باشد جدا از سند همگاني ب.ك.ك.ش. (براي جزئيات نقشه‌‌ريزي اجرايي به بخش 5 ت اين راهنما مراجعه كنيد.)

اين عوامل و عوامل ديگر اهميت تمركز بر سهم همگاني ب.ك.ك.ش را در سطح عالي تعهدات بيان شده از طريق اولويت‌هاي برنامه‌ي كشور و نتايج برنامه‌ كشوري نشان مي‌دهد.

2. ث. آيا هميشه ب.ك.ك.ش لازم، ضروري و در سطح ملي هستند؟

برنامه‌هاي كشوري كار شايسته در حال تبديل شدن به سند اصلي هستند كه اولويت‌ها را براي اقدام‌هاي آي.ال.او در هر كشور عضو تعيين و مقرر مي‌كنند. با اين وجود، يك س.ك.ك.ش در يك زمان مشخص ممكن است به خاطر شرايط ملي(مثلاً، مسائل مرتبط با اصول و حقوق بنيادين در كار يا بحران‌هاي عمده)، سطح ظرفيت‌ مورد نياز عناصر تشكيل دهنده براي تدوين و اجراي ب.ك.ك.ش، يا شرايط استثتايي ديگر، مناسب نباشد.

شايد مناسب باشد كه يك ب.ك.ك.ش در برخورد با اولويت‌هايي تدوين شود كه با آن‌ها بايد به صورت بين‌المللي بر مبناي منطقه‌اي يا زيرمنطقه‌اي برخورد شود. به عنوان نمونه، نتايج مرتبط با مهاجرت بين‌المللي نيروي كار يا قاچاق بين‌المللي كارگران كودك اغلب در سطح منطقه و زيرمنطقه به شكل مناسب صورتبندي مي‌شوند. اين نتايج بين‌المللي ب.ك.ك.ش خاص يك كشور را تكميل مي‌كنند اما جاي آن‌ها را نمي‌گيرند.

اگر مناسب باشد، يك ب.ك.ك.ش مي‌تواند عناصري داشته باشد كه براي يك بخش اقتصادي واحد در چارچوب آن كشور خاص هستند. نيز مي‌تواند شامل عناصري باشد كه به طور خاص به يك بخش خاص آن كشور(مثلاً يك منطقه يا يك كشور واحد) ارتباط داشته باشد. وقتي يك منطقه‌اي ميزبان يك سايت پايلوت براي يك ابتكار خاص مي‌شود كه مي‌توند بعداً در ساير جاها عرضه شود، يك نمونه از اين موارد است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا