تشكل‌هاي كسب و كار در توسعه مناسب اجتماعي و اقتصادي سهم حياتي دارند كه بايد ادا كنند.

آن‌ها، با تنوع عضويت ناشي از كمپاني‌هايي از بخش‌ها، مناطق و در اندازه‌هاي مختلفف، در تعامل با دولت‌ها نقش مهمي بر عهده دارند كه بايد ايفاء نمايند، از جمله به عنوان:

 • منابع اطلاعاتي در خصوص موانع عمده‌ي مؤثر بر توسعه بخش خصوص و نياز به ايجاد فضاي مناسب كسب و كار براي تقويت توسعه اقتصادي و ايجاد شغل.
 • شريك‌هايي در مذاكراه و هم طراحي طيف گسترده‌اي از سياست‌ها براي توسعه بخش خصوص، شامل اصلاح زيرساختار مالياتي، تجارت، امور اجتماعي و بازار كار.

آن‌ها كه به مثابه نمايندگان كارفرمايان عمل مي‌كنند، در تعامل با اتحاديه‌هاي كارگري نقش مهي ايفاء مي‌كنند، از جمله:

 • به مثابه شركاي سه‌جانبه، همراه با اتحاديه‌هاي كارگري، در تشكل‌هاي مشاوره‌اي اجتماعي و اقتصادي .
 • به عنوان يك شريك مذاكراتي در چارچوب چانه‌زني دسته‌ جمعي/گفتگوي اجتماعي در سطح ملي، بخش و كمپاني.

در بيشتر موارد، آن‌ها همچنين نقش مهمي به عنوان ارايه دهندگان خدمات توسعه‌ي كسب و كار دارند: به جاي حق عضويت‌ها، توقع فزاينده اعضا، خدماتي كيفي مانند اطلاعات، مشورت و تربيت در عرصه‌هاي قانون كار، مديريت منابع انساني، دسترسي مالي، تبليغ تجاري و از اين قبيل.

به عنوان تشكل‌هاي عضويتي، آن‌ها در مديريت منابع داخلي، متوازن‌ سازي منافع اعضا، مديريت عضويت و حفظ يك منبع درآمدي مناسب با موضوع‌هاي پيچيده‌اي مواجه مي‌شوند.

خلاصه، عضوي از كاركنان پروفشنال يك تشكل‌ عضويتي كسب و كار بودن به معناي استادي در يك مجموعه از صلاحيت‌ها براي مواجه شدن با وضعيت‌هاي پيچيده و ايفاي يك نقش پيچيده است. دانشكده‌ها،‌دانشگاه‌ها و ساير تشكيلات تربيتي به ندرت يك معرفت يكپارچه، صلاحيت‌ا و مهارت‌هاي مورد نياز براي اين كاركردها را ارايه مي‌دهند.

با اين وجود، اين امر از طريق آموزشي كه در زير توصيف شده ارايه مي‌شود:

هدف‌هاي آموزش

تقويت تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار براي عملكرد كارآ تر از طريب توسعه مهارت‌هاي اشخاص كليدي و ظرفيت تشكل كسب و كار در عرصه‌هاي زير:

 • رايزني، دفاع و گفتگوي اجتماعي كارآمد براي فضاي بهتر كسب و كار؛
 • ارايه پايدار خدمات؛
 • مديريت اثربخش انجمن در عرصه‌ي عصويت و درآمدسازي؛
 • مديريت خوب؛
 • برنامه ريزي استراتژيك براي تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار كارآمدتر.

در پايان دوره آموزشي، شركت‌ كنندگان قادر خواهند بود:

 • شرايطي را كه تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار در آن‌ها فعاليت دارند و چالش‌هايي را كه با آن‌ها مواجه مي‌شوند بهتر بفهمند؛
 • راهكارها و نقشه‌هايي براي توسعه‌ي آينده تدوين كنند؛
 • راهبردها و فوت‌ و فن‌هاي رايزني و دفاع را ارزيابي كرده و بهبود بخشند؛
 • بصريت‌ها و فوت‌ و فن‌هاي مذاكره و گفتگوي اجتماعي را توسعه دهند؛
 • راهبردهاي بيشتري براي ارايه خدمات به اعضا تدوين كنند؛

ساختار و روش

بخش اول: آموزش از راه دور (10 دسامبر 2012 تا 223 فوريه 2013)

اين قسمت شامل جمعاً 20 ساعت آموزش از راه دور است. شركت كنندگان، به صورت فردي اما همراه با فرصت تعامل با گروه و با مربي‌ها، مادول‌ها و اقلام آموزشي در خصوص مفاهيم مربوط به رايزني و دفاع، ارايه خدمات و مديريت عمومي تشكل‌هاي عصويتي كسب و كار را دريافت خواهند كرد.

بخش دوم: آموزش در محوطه مركز آموزش (4 تا 8 مارس 2013)

بخش حضوري دوره، كه در مركز بين‌المللي آموزش سازمان بين‌المللي كار در تورين برگزار مي‌شود، يك آموزش چهر به چهره 5 روزه خواهد بود. اين آموزش شامل تركيبي از عرضه‌ي عناص كليدي موردها و تبادل تجربه‌هاست. نشست‌هاي تعاملي براي بررسي و اشتراك تجربه‌ها، مقايسه فعاليت‌ها و اسختراج جمعبندي‌هاي كاربردي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بخش سوم: گردش علمي (انتخابي) (11 تا 12 مارس 2013)

اين بخش بر اساس درخواست (دست كم 10 نفر از متقاضيان) سازماندهي خواهد شد. اين بخش شامل يك گردش علمي 2 روره از تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار معروف اروپا است.

تصديق نامه

شركت كنند با دادن يك امتحان كتبي در آخر دوره‌ي حضوري، قادر خواهند بود يك تصديق ديپلم مبني بر كسب دانش و صلاحيت بگيرند.

محتواها

موضوع‌هاي زير تم‌هاي اصلي اين دوره خواهند بود:

نقش تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار در بهبود فضاي كسب و كار: ظرفيت سازي براي رايزني و دفاع كارآمد

 • فضاي كسب و كار: تحليل وضعيت فعلي؛
 • روند دفاع و رايزني؛
 • تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار به مثابه صداي اعضاي خود؛
 • موضوع‌هاي اصلي براي رايزني و دفاع در سطح ملي و زيرمنطقه‌اي؛
 • تحليل قوت/ضعف و فرصت/تهديد براي رايزني؛
 • تعيين هدف‌ها و اولويت‌ها؛
 • تحقيق براي دفاع و رايزني خود تدارك ديده شده؛
 • ارتباطات به مثابه اساسي ترين مهارت در روند رايزني؛
 • پيگيري نتايچ دفاع و رايزني؛
 • تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار به مثابه يك بازيگر در مذاكره و گفتگوي اجتماعي.

تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار و پايداري، ارايه خدمات با كيفيت براي اعضا:

 • چرا تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار بايد به اعضاي خود خدمات ارايه دهند؛
 • نوع خدماتي كه اين تشكل‌هاي مي‌توانند عرضه كنند؛
 • مراحل اساسي ارايه خدمات:‌ تحليل بازار، نقش‌هاي متفاوت در ارايه خدمات؛
 • نحوه ارايه خدمات با كيفيت: قيمت گذاري، تبليغ و سياست‌هاي كيفيت توليد.

مديريت انجمن: مشاركت دادن اعضا، مديريت خوب، تثبيت درآمد و نظام مديريت مناسب دبيرخانه

 • مديريت خوب تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار: نظام‌ها و ابزارهاي مختلف در دسترس، ترفندها و نكته‌ها؛
 • سياست‌هاي عضويت: مديريت عضويت مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات، سياست‌هاي مربوط به عضو‌گيري و حفظ عضو؛
 • ايجاد درآمد و مديريت؛
 • تجهيز منابع و اصول مديريت پروژه؛
 • مديريت دبيرخانه.

هيأت علمي

اقلام آموزشي از سوي برنامه فعاليت‌هاي كارفرمايي مركز بين‌المللي آموزش سازمان بين‌المللي كار تدوين شده است. اين برنامه اكنون بيش از 10 سال در اين زمينه تجربه دارد و حدود 50 برنامه آموزشي را هر ساله در قسمت‌هاي مختلف جهان براي ظرفيت سازي و تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي و سازمان‌هاي عضويتي كسب و كار سازماندهي مي‌كند.

هيأت علمي مركب از شبكه‌اي جهاني از مربيان و كارشناسان ظرفيت سازي سازمان بين‌المللي كار با تجربه‌هاي طولاني در مديريت و كاركرد سازمان‌هاي عضويتي كسب و كار مي‌باشد.

مخاطبان هدف

اين برنامه كاركنان حرفه‌اي تشكل‌هاي عضويتي كسب و كار در سراسر جهان را مخاطب قرار مي‌دهد. به طور اختصاصي‌تر، اين برنامه با نيازهاي كاركنان حرفه‌اي‌ هماهنگ است كه مسوليت‌هاي جديدي در تشكل‌هاي خود بر عهده گرفته‌اند و تمايل دارند معرفت و صلاحيت خودشان را در عرصه‌هاي كليدي فعاليت‌ تشكل‌هاي كسب و كار روزآمد كرده و گسترش دهند.

تعداد شركت كنندگان به 25 نفر محدود شده است.

كل برنامه به زبان انگليسي اجرا خواهد شد.

هزينه‌ها،‌ فرم‌هاي تقاضا و تماس

اين دوره رايگان نيست.

كل هزينه آن 2000 يورو است (براي اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان 1600 يورو).

 • اين هزينه شامل: 1400 يورو براي شهريه (700 يورو تخفيف براي اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان)، كه تدوين برنامه و مديريت، تداركت دبيرخانه‌اي و اجرايي، استفاده از كلاس‌ها و تجهيزات آموزشي، امكانات دفتري، دسترسي به پلفترم آموزشي اينترنتي، اقلام آموزشي، و كتاب‌ها را پوشش مي‌دهد. نيز شامل: بيمه فوريت‌هاي پزشكي و فعاليت‌هاي فرهنگي اجتماعي مي‌شود.
 • هزينه‌‌هاي معيشت 600 يورو ، كه كل هزينه‌هاي اقامت و خوراك شركت كنندگاني را كه در پرديس مركز تورين بمانند پوشش مي‌دهد.

بازديد‌هاي علمي انتخابي از سازمان‌هاي كسب و كار در اروپا طبق برنامه تعيين هزينه مي‌شود.

مهلت براي تقاضا‌ها 25 اكتبر 2012 (جمعه سوم آبان 1392) خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا