دومين قسمت از دومين بخش كتاب آزادي انجمن»‌ با عنوان «حق زندگي، برخورداري از امنيت و صيانت جسمي و اخلاقي»‌ از بند‌هاي 42 تا 50 را در برگرفته است.

براي مطالعه‌ي ساير قسمت‌هاي اين بخش، عنوان آن‌ها را در كادر پائين ستون سمت چپ اين صفحه كليك كنيد.

(به بند های 80 و 1125 مراجعه شود)

42 _ حق زندگی پیش شرط بنیادین جهت اعمال حقوق مندرج در مقاوله نامه شمارۀ 87 محسوب می گردد.

(به نشریۀ Digest –1996 بند 45 مراجعه شود .)

43 _ آزادی اجتماعات تنها به تحقق و تضمین حقوق بنیادین به ویژه حقوق مربوط به زندگی ابناءِ بشر و امنیت شخصی منوط می باشد .

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 46 ؛ و برای مثال گزارش 300 ، پروندۀ شمارۀ 1649، بند 453؛ گزارش 305 ، پروندۀ شمارۀ 1876 ، بند 322 ؛ گزارش 307 ، پروندۀ شمارۀ 1876 ، بند 312 ، گزارش 308 ، پروندۀ شمارۀ 1892 بند 401، گزارش 316 ،پروندۀ شمارۀ 1970 بند 548 ، گزارش 324 ، پروندۀ شمارۀ 1787 ، بند 273 ؛ گزارش 329 ، پروندۀ شمارۀ 2201 ، بند 508 ، گزارش 332 ، پروندۀ شمارۀ 2201 بند 546 ، گزارش 333 ، پروندۀ شمارۀ 1787 بند 450 ، و گزارش 334 پروندۀ شمارۀ 2254 بند 1088 مراجعه شود .)

44 _ تحقق حقوق سازمان های کارگری و کارفرمایی تنها در فضایی عاری از خشونت ، فشار و تهدید از هر نوع قابل تصور علیه رهبران و اعضاءِ این سازمان ها امکان پذیر بوده و این وظیفۀ دولتهاست تا نهایت تلاش خود را جهت حراست از این اصل به عمل آورند.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 47 ؛ و برای مثال گزارش 299 ، پروندۀ شمارۀ 1512، بند 407؛ گزارش 304 ، پروندۀ شمارۀ 1862 ، بند 81 ؛ گزارش 308 ، پروندۀ شمارۀ 1888 ، بند 342 ، گزارش 321 ، پروندۀ شمارۀ 2158 بند 83 ، گزارش 334 ، پروندۀ شمارۀ 2254 بند 1088 ، گزارش 336 ، پروندۀ شمارۀ 2321 ، بند 496 گزارش 33، پروندۀ شمارۀ 1787 بند 535 ، گزارش 338 ، پروندۀ شمارۀ 2298 ، بند 886 مراجعه شود.)

45 _ ظهور نهضت اتحادیه های کارگری مستقل و کاملاً آزاد در فضایی آغشته به خشونت و ناامنی امکان پذیر نمی باشد .

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 48 ؛ گزارش 302 ، پروندۀ شمارۀ 1849، بند 202؛ گزارش 304 ، پروندۀ شمارۀ 1850 ، بند 207 ؛ گزارش 326 ، پروندۀ شمارۀ 2027 ، بند 176 و گزارش 337 پروندۀ شمارۀ 2318 بند 340 مراجعه شود .)

46 _ حاکم شدن فضای خشونت از قبیل فضای حاکم نشأت گرفته از قتل و یا ناپدید شدن رهبران تشكل هاي كارگري و كارفرمائي و یا حمله به مکان ها و یا دارایی های متعلق به کارگران و کارفرمایان ، مانعی جدی بر سر راه اعمال حقوق تشكل هاي كارگري و كارفرمائي محسوب می گردد ؛ حاکم شدن چنین وضعیتی به اتخاذ تدابیری جدی از سوی مقامات دولت مربوطه نیازمند می باشد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 49 ؛ و گزارش 330 ، پروندۀ شمارۀ 1888، بند 657 مراجعه شود .)

47 _ واقعیات مربوط به دادن نسبت های ناروا به افراد ، نقش و مسئولیت دولت را در مقابل تعهدات خود به منظور پیشگیری از موارد نقض حقوق بشر بیش از پیش پر رنگ تر می سازد. نهایت این که دولت ها موظفند تمامی تلاش خود را نسبت به اجراءِ تعهدات خویش در خصوص احترام به آزادی ها و حقوق افراد مبذول دارند . تعهداتی که تضمین حق حیات و زندگی اعضاي تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي را نیز شامل می شود.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بندهای 19 و 50 ؛ و گزارش 308 ، پروندۀ شمارۀ 1934، بند 135مراجعه شود .)

48 _ قتل ، ناپدید شدن و یا ایراد جرح جدّی به رهبران تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي و اعضاي آنها لزوم انجام تحقیقات مستقل قضایی را در کوتاه ترین فرصت و به بهترین نحو ممکن جهت آشکار نمودن واقعیات و شرایطی که بروز چنین حوادثی را باعث می گردند آشکار می سازد . در این خصوص بر اساس وظایف مشخص شده مجازات مجرمین و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه قابل تحقق خواهد بود .

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 51 ؛ و برای مثال گزارش 306 ، پروندۀ شمارۀ 1884، بند699 ؛ گزارش 310 ، پروندۀ شمارۀ 1773 ، بند 462 ؛ گزارش 325 ، پروندۀ شمارۀ 1888 ، بند 393 ، گزارش 327 ، پروندۀ شمارۀ 2156 بند 202، گزارش 328 ، پروندۀ شمارۀ 1787 بند 114 ، گزارش 331 ، پروندۀ شمارۀ 2158 ، بند 38 گزارش 333 ، پروندۀ شمارۀ 2268 بند 748 ، گزارش 337 ، پروندۀ شمارۀ 2318 ، بند 336 ، پروندۀ شمارۀ 2268 بند 1091 ، گزارش 338 ، پروندۀ شمارۀ 2158 ، بند 185 مراجعه شود .)

49 _ در خصوص مواردی که پراکنده ساختن اعضاءِ شرکت کننده در اجتماعات عمومی توسط نیروی پلیس ، قتل و یا صدمات جدی وارده را به همراه داشته باشد ، کمیته اهمیت ویژه ای را نسبت به انجام فوری تحقیقات مربوطه با توسل به بررسی های مستقل بر اساس رویّۀ قضایی جاری و متعاقب آن تعیین صحت توجیهات به عمل آمده در خصوص اقدامات انجام شده از سوی پلیس و نهایتاً تعیین مسئولیت های افراد دخیل قائل می باشد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بندهای 52 و148 ؛ گزارش 302 ، پروندۀ شمارۀ 1840، بند353 ؛ گزارش 304 ، پروندۀ شمارۀ 1850 ، بند 207 ؛ گزارش 306 ، پروندۀ شمارۀ 1884 ، بند 696 ، گزارش 331 ، پروندۀ شمارۀ 2217 بند 200 ؛ و گزارش 337 ، پروندۀ شمارۀ 2323 بند 1030 مراجعه شود .)

50 _ در صورت عدم رعايت حرمت هاي اخلاقي و حملات فیزیکی ( جسمی ) به افراد ، کمیته ، اجراي تحقیقات قضایی مستقل را در کوتاه ترین فرصت ممکن پیش بینی نموده است . هدف از انجام این اقدام تعیین و مشخص ساختن واقعیات و مسئولیت های مربوطه و نهایتاً مجازات افراد مسئول و پیشگیری از وقوع اقدامات مشابه در آینده می باشد .

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 53 ؛ و برای مثال گزارش 299 ، پروندۀ شمارۀ 1512، بند406 ؛ گزارش 304 ، پروندۀ شمارۀ 1719 ، بند 409 ؛ گزارش 305 ، پروندۀ شمارۀ 1876 ، بند 324 ، گزارش 306 ، پروندۀ شمارۀ 1862 بند 116، گزارش 320 ، پروندۀ شمارۀ 2048 بند 717 ، گزارش 325 ، پروندۀ شمارۀ 2068 ، بند 314 گزارش 326 ، پروندۀ شمارۀ 2116 بند 358 ؛ و گزارش 337 ، پروندۀ شمارۀ 2318 ، بند 340 مراجعه شود .)

51 _ در صورتی که تحقیقات قضایی در خصوص قتل و یا ناپدید شدن اعضاي تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي با موفقیت کمتری همراه باشد ، کمیته نسبت به اتخاذ تدابیر اجتناب ناپذیر جهت شناسایی و محاکمۀ مجرمین اقدام خواهد نمود . در این خصوص ، کمیته تأکید می نماید که عدم موفقیت تحقیقات قضائي در عمل ، مفهوم بخشودگی مجرمین را به همراه دارد که خود به ارتقاءِ فضای خشونت و ناامنی منجر گردیده که با اثرات بی نهایت تخریب آمیز بر اعمال حقوق تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي همراه خواهد بود .

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 54 ؛ و گزارش 322 ،به شماره پروندۀ 1787، بند30 مراجعه شود .)

52 _ فقدان اتّخاذ تدابیر قضایی بر علیه مجرمان در عمل مي تواند به بخشودگی آنها منجر شود که خود موجبات ارتقاءِ فضای خشونت و نا امنی که بی نهایت جهت اعمال حقوق تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي تخریب آمیز است را باعث می گردد .

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 55 ؛ و برای مثال گزارش 304 ، پروندۀ شمارۀ 1787، بند172 ؛ گزارش 306 ، پروندۀ شمارۀ 1843 ، بند 616 ؛ گزارش 316 ، پروندۀ شمارۀ 1970 ، بند 548 ، گزارش 320 ، پروندۀ شمارۀ 2027 بند 873، گزارش 321 ، پروندۀ شمارۀ 1813 بند 62 ، گزارش 325 ، پروندۀ شمارۀ 2010 ، بند 28 گزارش 330 ، پروندۀ شمارۀ 1888 بند 657 ؛ گزارش 331 ، پروندۀ شمارۀ 1937 / 2027، بند 106، و گزارش 337 ، پروندۀ شمارۀ 2318 بند 336 مراجعه شود .)

53 _ کمیته در مواردی که تحقیقات قضایی مربوط به مرگ اعضائِ تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي بیش از حد به طول انجامد بر لزوم تسریع در روندهای مربوطه تا رسیدن به نتیجۀ قطعی تأکید می نماید.

( به گزارش 306 پروندۀ شمارۀ 1843 بند 615 مراجعه شود .)

54 _ کمیته ، بر حق برخورداری بازداشت شدگان عضو تشكل هاي كارگري و كارفرمائي ، همانند سایر افراد از تضمین های مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر طبق آنها کلیۀ افراد محروم از آزادی ، از حقوق انسانی برخوردار بوده و شأن ذاتی انسانی آنها قابل لحاظ می باشد تأکید نموده است.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 60 ؛ و گزارش 310 ، پروندۀ شمارۀ 1930، بند361 مراجعه شود .)

55 _ در خصوص ادعاهای مربوط به اعمال رفتارهای نامناسب جسمی و شکنجۀ اعضای تشكل هاي كارگري و كارفرمائي ، کمیته از کلیۀ دولت ها درخواست می نماید نسبت به صدور دستورات مقتضی جهت توقف مؤثر اعمال رفتارهای اینچنینی اقدام نمایند تا احتمال اعمال اینگونه رفتارها علیه بازداشت شدگان از میان برداشته شود.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 59 ؛ گزارش 300 ، پروندۀ شمارۀ 1843، بند616 ؛ گزارش 318 ، پروندۀ شمارۀ 2005 ، بند182 ؛ گزارش 321 ، پروندۀ شمارۀ 2031 ، بند 171 ، گزارش 336 ، پروندۀ شمارۀ 2331 بند 495، وگزارش 337 پرونۀ شمارۀ 2249 بند شمارۀ 1495 مراجعه شود .)

56 _ در خصوص ادّعاهای مربوط به اعمال شکنجه و یا رفتارهای نامناسب با بازداشت شدگان ، دولت ها موظف می باشند به منظور اتخاذ تدابیر مناسب ، از جمله جبران صدمات وارده و مجازات افراد مسئول نسبت به بررسی شکایات وارده ، اقدامات مورد نياز را انجام دهند . هدف از اعمال این نوع اقدامات ، توقف چنین رفتارهاي نامناسبی با بازداشت شدگان مي باشد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 57 ؛ گزارش 306 ، پروندۀ شمارۀ 1843، بند616 ؛ گزارش 309 ، پروندۀ شمارۀ 1843 ، بند384 ؛ گزارش 310 ، پروندۀ شمارۀ 1930 ، بند 353 ، گزارش 321 ، پروندۀ شمارۀ 2031 بند 171، و پروندۀ شمارۀ 1965 بند شمارۀ 383 ؛ گزارش 328 پروندۀ شمارۀ 1788 بند 114 ، گزارش 331 ، پروندۀ شمارۀ 1965 بند 383 ، گزارش 328 پروندۀ شمارۀ 1787 بند 114 ، گزارش 331 ، پروندۀ شمارۀ 2169 بند 640 و گزارش 333 پروندۀ شمارۀ 2268 بند 755 مراجعه شود .)

57 _ در خصوص ادّعاهای مربوط به اعمال رفتارهای نامناسب و یا اتخاذ هر گونه اقدامات تنبیهی علیه کارگران شرکت کننده در اعتصابات ، کمیته بر اهمیت حق برخورداری اعضاءِ اتحادیه های کارگری ، همانند سایر افراد ، از تضمین های فراهم شده توسط قانون بر اساس اصول مقرر در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید می نماید.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 58 مراجعه شود.)

58 _ فضای آغشته به خشونت ، فشار و تهدید از هر نوع ، برعلیه رهبران تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي و اعضاءِ خانوادۀ آنها تأثیری منفی بر اعمال آزاد و برخورداری کامل از حقوق و آزادی های مقرر در مقاوله نامه های 87 و 98 بر جای می گذارد . بنابراین ، کلیۀ دولت ها مؤکداً موظفند نسبت به ارتقاء و حفظ فضای اجتماعی مناسب که در آن حاکمیت قانون ، تنها راه قابل تصوِر جهت تضمین احترام به حفاظت از زندگی افراد خواهد بود اقدام نمایند.

59 _ انجام حملات علیه اعضاءِ تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي و مکان ها و دارایی های مربوط به آنها نقض جدی حقوق تشكل هاي كارگري و كارفرمائي محسوب می گردد . اقدامات مجرمانه ای از این دست ایجاد فضای رعب و وحشت که در تناقض شدید با فعالیت های تشكل هاي كارگري و كارفرمائي می باشد را فراهم می آورد.

( به گزارش 306 پروندۀ شمکارۀ 1862 بند 112 مراجعه شود.)

60 _ محیطی مملو از ارعاب و وحشت که حاصل تهدیدات صورت گرفته علیه جان اعضاءِ تشكل هاي كارگري و كارفرمائي می باشد ، اقداماتي اجتناب ناپذیر را بر اعمال حقوق مربوط به فعالیت تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي موجب مي گردد ، فعالیت هایی که تنها به واسطۀ احترام به حقوق اساسی بشر و در محیطی عاری از خشونت ، فشار و تهدید از هر نوع ، قابل اجرا می باشند.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بندهای63 ؛ گزارش 337 ، پروندۀ شمارۀ 2318، بند33 مراجعه شود.)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا