انتظار مي‌رود تعداد افراد 60 ساله و مسن‌‌تر تا سال 2050 سه برابر شود.

در حال حاضر يك نفر در 10 نفر 60 ساله يا بيشتر است؛ تا سال 2050 يك نفر در هر 5 نفر 60 ساله يا بيشتر خواهد بود.

جهان بهبودهاي عمده‌اي را در عمر طولاني تجربه كرده است – كه يكي از مثبت‌ترين، حياتي‌ترين و مناسب‌ترين پديده‌هاي جمعيت شناسي را در اين عرصه عرضه مي‌كند.

اين گرايش‌هاي جمعيت‌شناختي يك سياست الزامي براي مواجهه با چالش‌ها و فرصت‌هاي مرتبط با سالمندي را ايجاد مي‌كند: دسترسي به مراقبت از سلامتي بلند مدت و به صرفه، حضور درآمدزا در بازار كار، شرايط كار شايسته، مستمري‌هاي مناسب سالمندان، و پايدراي نظام‌هاي تأمين اجتماعي و درآمد ايمن. چالش‌هاي افول و پيري جمعيت بازارزيابي‌هاي جمع از بسياري از سياست‌ها و برنامه‌هاي مستقر، از جمله سياست‌هاي مربوط به مهاجرت بين‌المللي را الزامي خواهد ساخت.

سالمندي چالشي حقيقتاً جهاني را مطرح مي‌كند كه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در آن با نياز به دست و پنجه نرم كردن با تعدادي از پيامدها‌ي آن مواجهه هستند. يك تفاوت عمده بين كشورهاي كم‌تر يا بيشتر ثروتمند اين است كه دومي منابع يشتري براي مبارزه با اين پيامدها، شامل پايداري نظام‌هاي تأمين اجتماعي و سياست‌هاي اشتغال براي كارگران مسن‌تر انباشت كرده است.

كشورهاي در حال توسعه با پيامدهاي چندجانبه سالمندي مواجه هستند در حاليكه از نظر درآمد سرانه هنوز بسيار فقير هستند و براي حل تعدادي از ديگر چالش‌هاي توسعه‌اي هنوز تحت فشار هستند. عمده‌ي جمعيت مسن‌تر جهان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند يا خواهند كرد- اكثراً بدون مقرري‌هاي سالمندي.

از اين قرار، تأمين درآمد مطمئن براي سالمند چالش اصلي در شرايط تحول جمعيت‌شناختني در كشورهاي در حال توسعه است.

در كشورهاي با نظام‌هاي تأمين اجتماعي توسعه يافته تضمين حضور نيروي كار مناسب زنان و مردان سالمند براي تطبيق نظام هاي تأمين اجتماعي با تحول جمعيت شناختني اساسي است. علاوه بر سياست‌هايي براي ارتقاي اشتغال كامل اقدام‌هاي مكمل مي‌تواند شامل سرمايه‌گذاري در فناوري‌ها و اقدامات بهداشت و ايمني كار باشد كه اشتغال مولد كارگران مسن‌تر و كارگران با اختلال‌هاي سلامتي و ناتواني‌ها را ممكن مي‌سازد، و نرخ مشاركت نيروي كار كارگران مسن‌تر را با حذف تبعيض و تأمين انگيزه براي كارگران و كارفرمايان براي مواجهه با تجديد سازمان بنگاه از طريق قراردادهاي كار مبتكرانه بالا مي‌برد.

هدف و مقاصد

هدف دوره تربيتي 5 روزه «جوامع سالمند، اشتغال و حمايت اجتماعي» ارايه درك جامع از پيامدهاي سالمندي بر نظام‌هاي حمايت اجتماعي و بازار كار به شركت كنندگان است و آنان را قادر خواهد ساخت تا پاسخ‌هاي مناسبي به اين پيامدها بدهدند.

اين دوره شركت كننده را قادر مي‌سازد تا

 • دادها در خصوص گراش‌هاي سالمندي را تحليل و تفسير كند
 • چالش‌هاي نظام‌هاي حمايت اجتماعي و بازار كار را در يك بافت ملي و منطقه‌اي مفروض شناسايي كند
 • مداخله‌هاي سياستي مناسب را طراحي كند
 • به نيازهاي گروه‌هاي آسيب‌پذير خاص پاسخ بدهد
 • يك چشم‌انداز بين‌المللي در خصوص ابتكارهاي جهاني در مورد سالمندي تدوين نمايد.

شركت كنندگان

اين دوره براي برنامه‌ريزان سياست، مديران و مشاوران تشكيلات دولتي (وزتخانه‌هاي كار، تأمين اجتماعي، بهداشت، امور اجتماعي، بهزيستي، و برنامه‌ريزي يا مالي) و مؤسسات تأمين اجتماعي؛ نمايندگان سازمان‌هاي كارگران؛ نمايندگان سازامن‌هاي كارفرمايان، فعالان آژانس‌هاي سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي غيردولتي طراحي شده است.

سازمان بين‌المللي كار (سِ . بِ . كِ) به مثابه يك سازمان اختصاصي براي حقوق بنيادين بشر و عدالت اجتماعي، در امور بين‌المللي نقش پيشتازي براي ارتقاء و تحقق برابري جنسيتي ايفا مي‌كند. در راستاي اين تمركز سِ . بِ . كِ از متقاضيان زن به ويژه استقبال خواهد شد.

موضوع‌هاي كليدي

 • گرايش‌ها: برآوردهاي جمعيت شناختي، آهنگ و شكل سالمندي، شكاف‌ها در پوشش تأمين اجتماعي، گرايش‌هاي اشتغال، گرايش‌هاي منطقه‌اي، جريان‌هاي مهاجرت.
 • اشتغال: سياست‌هاي اشتغال، آموزش مادام‌العمر، مهارت‌هاي مورد انتظار، شركت نيروي كار، شرايط كار شايسته، مديريت سن
 • سلامتي: هزينه‌ها، مراقبت مادام العمر
 • تأمين اجتماعي و درآمد: مستمري پايدار، اصلاح مستمري، حمايت اجتماعي و جلوگيري از فقر
 • مسائل فرابخشي: جنبه‌هاي جنسيتي، مهاجرت نيروي كار، بازماندگان، افراد مبتلا به اچ.آي.وي/ايدز، جنبه‌هاي بين‌ نسلي، توانمندسازي

روش‌شناسي

• مرحله يك: آموزش مجازي پيش دوره از طريق اينترنت – 12 تا 30 نوامبر 2012

در طول مرحله‌ي اوليه وصل خط، تمام اطلاعات سازماني و كاربردي در خصوص اين فعاليت با شركت‌كندگان از طريق اين پلتفورم به اشتراك گذاشته مي‌شود. يك نظرسنجي پيش از دوره اجرا مي‌شود تا نيازها و ترجيح‌هاي آموزشي خاص كه در مرحله چهره به چهره ادغام مي‌شوند، مورد ارزيابي قرار بگيرد. از طريق مدول‌ها و تخصيص، موضوع‌هاي كانوني براي فعاليت آموزشي عرضه مي‌شود.

• مرحله دوم: كارگاه چهره به چهره – دوره‌ي دو هفته‌اي از 3 تا 7 دسامبر 2012

 • از شركت‌كنندگان انتظار مي‌رود در چهار اجلاس 5/1 ساعت در روز شركت كنند.
 • در طول دوره يك جهت‌گيري عملي، يك رويكرد به شدت مشاركتي همراه با توجه ويژه به عرضه نمونه‌هاي خوبي كه تجربه‌هاي قبلاً كسب شده محلي و بين‌المللي را ارايه دهد عرضه خواهد شد. روش‌هاي تربيتي با سخنراني‌ها، بحث‌ها، تحقيق‌هاي موردي، كارگروه‌هاي بحث‌هاي آزاد و تمرين‌هاي فردي توأم خواهد شد. جنبه‌ جنسيتي در سراسر كل برنامه مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
 • تمام سخنراني‌ها و نيز ساير اطلاعات و اقلام مربوطه روي پلتفورم وصل‌خط بارگذاري مي‌شود تا شركت كنندگان بتوانند آنچه را كه آموخته‌اند با مؤسسات خود به اشتراك بگذارند.

•مرحله سوم: پس از آموزش روي پلفتورم آمورشي اينترنتي – به دنبال دوره چهره به چهره.

 • در طول مرحله‌ي پيگيري شركت كنندگان كارنقشه‌ها را بارگذاري مي‌كنند و اقدام‌هاي پيگيري خود را به بحث مي‌گذارند. منابع، تخصص‌ها و معرفت جديد در مورد عنوان فعاليت‌ها به طور مرتب به اين پلتفورم پيوند مي‌شود.

هيأت علمي

فعالاني با تجربه‌هاي دائمي در ارزيابي اثرات تحول جمعيت شناختي و طراح سياست‌هاي مداخلات و نيز مدافعان حقوق افراد مسن‌تر از آژانس‌هاي ملل متحد، مؤسسات تأمين اجتماعي، سازمان‌هاي غيردولتي شناخته شده، مؤسسات تحقيق رسمي و مشاوران ارشد.

هزينه مشاركت

هزينه شركت در اين دوره 2 هزار يورو است (شهريه دوره هزار و 400 يورد و 600 يورو براي هزينه‌هاي زندگي)، غير از هزينه‌هاي سفر. اين مبلغ از پيش قابل پرداخت است.

اين هزينه، شهريه؛ استفاده از تسهيلات و خدمات تداركاتي؛ كتاب‌ها و اقلام آموزشي؛ بازديدهاي علمي؛ اقامت و خوراك كامل در محوطه‌ي مركز، مراقبت‌هاي پزشكي اضظراري و بيمه را پوشش مي‌دهد.

مؤسساتي كه بيش از دو شركت‌كننده را ثبت نام كنند بابت شركت‌كنندگان اضافي مبلغ 25 درصد شهريه تخفيف مي‌گيرند.

متقاضايان

متقاضايان بايد از ثبت‌نام وصل خط از طريق اين لينك

(http://socialprotection.itcilo.org/…)

براي دوره استفاده كنند. تقاضا‌ بايد از طريق يك نامه از سوي مؤسسه حامي مبني بر اين كه هزينه‌ي شركت‌كنننده چگونه تأمين خواهد شد، مورد حمايت قرار بگيرد

تقاضاها نبايد بعد از 26 اكتبر 2012 ارسال شود.

اگر ويزاي شنگن براي ايتاليا لازم است، لطفاً اعلام كنيد. زمان مورد نياز به طور متوسط دست كم 5 هفته است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا