پيشگفتار ….. 1

دو چالش مشخص براي قرن بيست و يك ….. 1

اذعان به نقش محوري كار شايسته براي توسعه پايدار ….. 2

فرصت‌هاي تازه براي ترويج كارشايسته براي همه ….. 5

ساختار و محتواي اين گزارش ….. 6

فصل 1. توسعه پايدار و كارشايسته ….. 7

1. 1. چالش‌هاي زيست محيطي – هزينه اقتصادي و اجتماعي آن‌ها ….. 7

1. 1. 1. استفاده از منابع طبيعي ….. 8

1. 1. 2. آلودگي ….. 8

1. 1. 3. امنيت آب و فرسايش خاك ….. 9

1. 1. 4. تنوع زيستي ….. 9

1. 1. 5. تغيير آب و هوا ….. 10

1. 2. چالش‌هاي اجتماعي و بي‌ثباتي سياسي: پيوند آن‌ها با محيط زيست ….. 14

1. 3. به سوي پايداري زيست محيطي و پيامدهاي آن براي كار شايسته ….. 16

1. 3. 1. اقصتاد ِ به لحاظ اقتصادي پايدار: به سوي الگوهاي پايدار توليد و مصرف ….. 16

1. 3. 2. اقتصاد ِ به لحاظ زيست محيطي پايدارتر: پيامدهايش براي كارشايسته ….. 19

1. 4. پويايي‌هاي بازار كار اقتصاد‌هاي سبز: ايجاد شغل‌هاي سبز، و محيط زيست و اثرات درآمد ….. 23

1. 4. 1. ايجاد شغل‌هاي سبز ….. 23

فصل 2. اغتنام فرصت‌: درس‌هاي تجربه‌ بين‌المللي ….. 29

2. 2. شواهد تلاش‌هاي مثبت اشتغال از سياست‌هاي سبز ….. 29

2. 1. 1. ايجاد شغل ….. 29

2. 1. 2. كيفيت شغل و ارتقاء شغل‌هاي موجود ….. 33

2. 1. 3. كمكم به فراگيري اجتماعي ….. 41

دسترسي به انرژي ….. 42

پرداخت براي خدمات زيست محيطي ….. 43

2. 2. درس‌هاي كسب شده …..45

فصل 3. شناسايي و مديريت چالش‌ها ….. 47

3. 1. تجديد ساختار اقتصادي ….. 47

3. 1. 1. ماهيت و گستره تعديل‌هاي مورد نياز ….. 47

3. 1. 2. دستيابي به بهترين نتايچ اشتغال از بنگاه‌ها و زنجيره‌هاي تأمين ….. 51

3. 1. 3. برخورد با از بين رفتن شغل ….. 55

3. 1. 4. رويكردها منسجم براي انتقال‌هاي آرام و درست ….. 58

3. 1. 5. پاسخ‌هاي سياستي هماهنگ مي‌تواند انتقال درست را تروي كند ….. 61

3. 2. انطباق تغيير آب و هوا و جهان كار ….. 61

3. 2. 1. ماهيت و دامنه تأثيرات آب و هوا ….. 61

3. 2. 2. ارزيابي اثرات اشتغال و درآمد تغيير آب و هوا ….. 63

3. 2. 3. ابتكارهاي ملي بر انطباق تغيير آب و هوا ….. 64

3. 3. اثرات نامطلوب توزيع درآمد از فقر انرژي ….. 67

3. 3. 1. مخارج انرژي و توزيع درآمد ….. 67

3. 3. 2. جبران اثر قيمت‌هاي بالاي انرژي ….. 68

فصل 4. سياست‌هاي كارآمد و دامنه‌ي نقش حمايتي س.ب.ك ….. 73

4. 1. ابتكارهاي براي ترويج پايداري زيست محيطي و كارشايسته ….. 73

4. 1. 1. ابتكارهاي ملي ….. 73

4. 1. 2. ابتكارهاي بين‌المللي ….. 76

4. 2. حمايت س.ب.ك براي توسعه پايدار ….. 79

4. 2. 1. جهت‌گيري راهبردي ….. 79

4. 2. 2. طرز اجرا ….. 80

4. 2. 3. محصولات و عرضه جات ….. 80

4. 2. 4. حمايت از اجزاء سازنده ….. 82

4. 2. 5. درس‌هاي آموخته و چالش‌ها ….. 85

4. 3. سياست‌هاي هماهنگ براي شغل‌هاي بيشتر و بهتر در اقتصاد سبز ….. 86

4. 3. 1. عرصه‌هاي كليدي سياستي ….. 86

4. 3. 2. هماهنگي سياست: هدف‌واره‌ها [1] و نمونه‌‌ها ….. 93

4. 3. 3. دستيابي به سياست هماهنگ: ارزيابي‌ها، نهادها و گفتگوي اجتماعي ….. 95

4. 4. به سوي يك چارچوب سياستي براي توسعه پايدار، شايسته و سبز ….. 97

فصل 5. گفگوي همگاني – توسعه پايدار، كارشايسته و شغل‌هاي سبز ….. 99

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا