مرور فعاليت‌هاي حدود 1400 تشكل كارفرمايي در سراسر كشور كه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجوز فعاليت گرفته‌اند، نشان مي‌دهد كه گرايش عمده در فعاليت‌ اين تشكل‌ها، رايزني و دفاع از منافع اعضاء است. اينكه اين همه تشكل‌ كارفرمايي در دفاع از منافع اعضاء، يا در واقع، در ايجاد فضاي مناسب خلق بنگاه‌هاي پايدار، موفق بوده‌اند، محل ترديد است. علت اصلي اين ناكامي نيز چيزي جز عملكرد ضعيف و غيرقابل قبول اكثريت اين تشكل‌ها نيست. با اين همه، تشكل‌هاي كارفرمايي، معمولاً يك كاركرد ديگر هم دارند و آن ارايه‌ي خدمات تربيتي به شركت‌هاي عضو است. آيا مي‌توان اميدوار بود تشكل‌هاي كارفرمايي موجود در اين عرصه موفق شوند؟

سندي كه برگردان آن در ادامه تقديم شده، نوشته‌ي سريان دو سيلوا كارشناس دفتر بين‌المللي كار است كه از سوي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» (دفكا) سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در سال 1997 منتشر شده است. در اين جزوه، نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي مورد بررسي قرار گرفته است و مي‌توان اميدوار بود كه مورد توجه مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي قرار بگيرد.

از اعضاء محترم شبكه اطلاع رساني كارفرمايان (شاكا)‌ كه خلاصه‌ي اين نوشته را از طريق ايميل دريافت مي‌كنند انتظار مي‌رود كه مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم با خبر سازند. اما ترجمه‌ي سند:‌

1. تربيت چيست؟

براي مقاصد اين جزوه «تربيت» به معناي:

 • انتقال اطلاعات و شناخت به كارفرمايان
 • تجهيز كارفرمايان براي ترجمه‌ي اين اطلاعات و شناخت به عمل با نگاهي به ارتقاء كارآمدي و اثربخشي تشكل، و كيفيت مديريت مردم است.

معمولاً تربيت بايد همراه با سياست‌ها و نظام‌هاي آموزشي كه براي توسعه‌ي منابع انساني حياتي هستند مورد توجه قرار بگيرد. با اين همه، نفوذي كه تشكل‌هاي كارفرمايي و نيز كارفرمايان مي‌توانند و بايد بر آموزش داشته باشند موضوع بحث نخواهد بود، گرچه به آن اشاره خواهد شد.

2. اهميت توسعه‌ي نقش تربيتي

توسعه‌ي يك نقش ملي در تربيت براي يك تشكيل كارفرمايي به چند دليل مهم است. اول، تشكل را توانمند مي‌سازد تا از طريق نفوذش بر نظام‌ها و سياست‌هاي آموزشي و تربيتي با مؤسسات تربيتي همگاني جهت خدمات بهتر به كسب و كار، در توسعه سرمايه‌ي اجتماعي كشور مشاركت كند. اين نقش همچنين تشكل را توانمند مي‌سازد تا بر كارفرمايان در ارتباط با نياز آنان به سرمايه‌گذاري بيشتر در تربيت و توسعه‌ي كارگر – كه كارفرمايان بايد به عنوان يك كليد در رقابت‌پذيري خود در آينده به آن اذعان كنند، تأثير بگذارد. دوم، خدمت مهمي براي اعضاء‌ فراهم مي‌آورد، به ويژه در روابط صنعتي در ارتباط با منابعي تربيتي كه براي كارفرمايان در كشورهاي در حال توسعه محدود است. سوم، يك منبع مهم درآمد است به شرطي كه تشكل بتواند تربيت با كيفيت مناسب ارايه دهد. چهارم، كاركنان خود را مجبور مي‌سازد تا شناخت خودشان را كه بدون آن نمي‌تواننيد به از طريق كاركنان خود تربيت به بنگاه‌ها ارايه دهند، ارتقاء بخشند. پنجم، شناخت مورد نياز براي تربيت كيفيت ساير خدمات ارايه شده از سوي تشكل‌ – سياست رايزني، مشورت و خدمات نمايندگي – را ارتقاء مي‌بخشد. ششم، به روابط انساني بهتر در سطح بنگاه‌ها كمك و بنا بر اين عملكرد بهتر بنگاه، از طريق انطباق دادن هدف‌هاي شركت با سياست‌هاي مديريت مردم كمك مي‌كند. آخر، تصوير عمومي از تشكل را بهبود مي‌دهد، و درجه‌اي از حرفه‌اي‌گرايي به تشكل اعطاء مي‌كند كه مي‌تواند منجر به عضو‌گيري و نفوذ بيشتر شود.

3. نقش تربيتي

تربيت دروني

نقش يك تشكل‌ كارفرمايي در امر تربيت بايد از نظرگاه‌هاي مختلف نگريسته شود. نخست و در درجه اول بايد از نقطه‌ نظر «دروني»، يعني تربيت و توسعه‌ي كاركنان خودش مورد توجه قرار بگيرد. اين براي كارآمدي خدمات تربيتي يك تشكل و نيز ساير خدماتي كه به اعضاء خود ارايه مي‌دهد، كه تمام آن‌ها تحت دو مورد زير قرار مي‌گيرند، اساسي است:

 • تأثيرگذاري بر فضاي قانوني و سياسي مورد نياز براي رشد و توسعه‌ي كسب و كار
 • خدمات مستقيم به اعضاء

اين مستلزم آن است كه كاركنان در عرصه‌هايي كه خدمات و مزيت‌هاي اصلي تشكلف كه مي‌تواند شامل عرصه‌هاي زير باشد، تربيت شوند:

 • روابط صنعتي
 • مديريت منابع انساني
 • بهداشت و امنيت شغلي
 • تحقيق و تحليل اطلاعات در باره:
  • تأثير گذاري بر فضاي سياستي
  • انتقال سناخت به اعضائ
  • انجام نظرسنجي در مورد دستمزد و ساير نظرسنجي‌ها

خدمات تربيتي

اين هدف تربيتي (يعني ساير خدمات خودش را كارآمدتر سازد) بيشتر مستلزم كسب شناخت مورد نياز براي كاركان است تا كاركردهاي خودشان را بهبود بخشند. اين يك پيش‌ شرط مهم براي كاركنان است كه نقش دوم يك تشكل كارفرمايي در عرصه تربيت را ايفاء مي‌كنند، كه عبارت است از ارايه‌ي تربيت به اعضاء (و گاهي غير اعضاء) در عرصه‌هايي كه آنان انتظار خدمات دارند. اما بر خلاف هدف اول از تربيت كه پيشتر به آن اشاره شد، اين هدف يا نقش دوم نه فقط مستلزم شناخت در عرصه‌هاي تربيتي، بلكه همچنين مستلزم مهارت‌هاي تربيتي، يعني روش‌ها و تكنيك‌هاي تربيتي است. اگر كاركنان اين مهارت‌ها را توسعه ندهند:

 • آنان قادر به انتقال شناخت خواهنند بود
 • اما قادر نخواهند بود مهارت براي به كارگيري اين شناخت براي وضعيت‌هاي خاص را كه در بنگاه‌ها بروز مي‌يابند انتقال دهند (بهره‌وري لزوماً به كارگيري شناخت است).

نمونه‌ها شامل مذاكره، سازوكارهاي محل كار برايبهبود روابط محل كار و سياست‌هاي مدريت منابع انساني و فعاليت‌هايي مانند موارد زير مي‌شوند:

 • استخدام، انتخاب، انتصاب
 • بهبود برآورد
 • رهبري و انگيزش
 • حفظ كاركنان
 • تعيين مزد و حقوق

هدف‌هاي اصلي اين نقش تربيتي دوم (ارايه تربيت به اعضاء) عبارتند از:

 • تجهيز اعضاء‌ به ابزارهايي براي مواجه با مشكلات و مسائل مرتبط با روابط كار
 • اقاء مهارت‌هاي مورد نياز به مديران بنگاه براي بهبود مديريت آنان بر مردم
 • اگر بنگاه‌ها واحد تربيتي داشتند، تربيت پرسنل اين واحدها.

نتيجه اينكه كاركنان تشكل‌هاي كارفرمايي خودشان در امر مديريت مردم درگير نمي‌شوند. آنان مربي كساني هستند كه در مديريت مردم درگيرند، و گهگاهي مربي هستند.

تأثيرگذاري بر سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي

نقش سوم نقشي است كه در سطح ملي ايفاء مي‌شود، و مستلزم تأثير گذاري بر طرح‌ها و سياست‌هاي تربيتي مهارت‌ها و آموزش است. اين نقش مي‌تواند به شيوه‌هاي متخلف تحت تأثير قرار بگيرد:

 • از طريق نمايندگي در بوردهاي سياستي مؤسسات ملي تربيتي.
 • شناسايي نيازهاي آموزشي و مهارتي كارفرمايان و ارايه بازخورد كارفرمايان. تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌توانند، مانند كميته‌‌ي آموزش در فدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي ژاپن، كميته‌ي آموزش و پرورش صنعتي در فدراسيون كارفرمايان كره، و كميته‌ي توسعه‌ي نيروي انساني در فدراسيون ملي كارفرمايان سنگاپور، كميته‌هاي اجرايي تربيتي تشكيل دهند. به ابتكار فدراسيون كارفرمايان نيوزلند بورد توسعه‌ي پيوند‌هاي دبيرستان -صنعت در سال 1990 براي تقويت رابطه بين دوره‌ي دوم دبيرستان با كسب و كار تأسيس شد. در سال 1992 برنامه‌هاي آزمايشي منحصر به فرد «جايگزيني معلم در صنعت» و «دروه‌ي مديريت براي دانش‌آموزان دوره‌ي دوم دبيرستان»‌راه‌اندازي شد.
 • تأثيرگذاري بر دولت، مقام‌هاي آموزشي و پرورشي، براي تصحيح سياست‌هاي نامناسب و شروع آماده سازي براي نيازهاي آموزشي و پرورشي در صورتي كه تغيير سياست‌هاي توسعه‌ي نيروي انساني لازم باشد.
 • به راه‌اندازي يا ترويج برنامه‌هاي آموزش معلم براي انتقال شناخت در خصوص نقش كسب و كار در جامعه، فضاي مورد نياز براي توسعه‌ي كسب و كار و از اين قبيل.
 • ترويج پيوند‌هاي نزديك بين كارفرمايان و مؤسسات آموزشي و پرورشي.
 • تأثير گذاري بر محتواي دوره‌هاي آموزشي مانند محتواي دوره‌هاي مديريتي تا مسائل مديريت انساني، و حتي مديريت اساسي در ايمني و بهداشت كار و مديريت زيست محيطي بيشتري را پوشش بدهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا