عنوان گزارش عملكرد نخستين سال خدمت چهارمين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) به مجمع عمومي سال 1390 كه روز پنجشنبه 19 آبان ماه در هتل سنتي مهر در شهر يزد برگزار شد، به خوبي مهم‌ترين وظيفه‌ي هيأت مديره‌ را به نمايش مي‌‌گذراد: تلاش براي بازسازي جايگاه كعاصكا.

در اين گزارش كه در بيست و هشتمين شماره‌ي نشريه‌ي «پيام كارفرمايان‌» منتشر شده، روند انتخاب نمايندگان كارفرمايان براي حضوردوباره در مجامع ملي و بين‌المللي سه‌جانبه، بعد از حدود 5 سال وقفه به خاطر انحلال غيرقانوني كعاصكا تشريح شده است. در عين حال، جايگاه و اهميت اين مجامع و دستاورد حضور نمايندگان كارفرمايان در آن‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.

كارفرمايان با تأمل در اين گزارش درخواهند يافت كه حضور فعال و كارشناسانه‌ي نمايندگان واقعي آنان در اين مجامع تا چه اندازه مي‌تواند بر ترويج و توسعه‌ي رويكرد «بنگاه‌‌ پايدار» در كشور مؤثر واقع شود.

گفتني است جناب آقاي مهندس محمد عطارديان ديركل محترم كعاصكا در جريان ارايه‌ي اين گزارش توضيح‌هاي شفاهي مهمي نيز ارايه داد كه بر غناي مطالب اين گزارش افزود. متن اين گزارش در ادامه تقديم مي‌شود. براي متن چاپخور آن صورتك موجود در انتهاي متن را كليك فرماييد:

تلاش براي بازسازي جايگاه كعاصكا

هرچند اين وظيفه‌ي اصلي هر سازمان ملي كارفرمايي است كه به خودي خود چنان اعتباري كسب كند تا تمام تصميم‌سازان و سياست‌گذاران، پيش از اخذ هر تصميم مهم، براي كسب مشورت به آن سازمان مراجعه كنند. بله،‌ اما تا همين يك دهه پيش بود كه به دليل موانع قانوني، حتي تأسيس سازمان ملي كارفرمايي در ايران نيز با دشواري‌هاي دست و پاگير اداري مواجه بود و نمايندگان كارفرمايان كه به تصريح قوانين، مي‌بايست در بعضي از مهم‌ترين مجامع و محافل ملي حضور مي‌يافتند، از سوي دولت انتخاب مي‌شدند. تازه پس از تأسيس «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» (كعاصكا) بود كه نمايندگان كارفرمايان، حضور در بعضي از مراكز مهم تصميم‌گيري دولتي را تجربه كردند و نشان دادند، صرف حضور آنان، به دليل تجربه‌هاي دست اولي كه از موانع توسعه‌ي بنگاه‌ها در كشور دارند، تا چه اندازه براي تصميم‌سازان دولت مهم و اساسي است.

يك نمونه‌ي شناخته شده از دستاوردهاي اين حضور، مخالفت نمايندگان كارفرمايان در «شوراي عالي كار» با تعيين دو حداقل دستمزد براي كارگران دائم و موقت بود، كه البته، با نيت خير غيراقتصادي كردن استخدام كارگران موقت پيشنهاد شده بود. اما كارفرمايان به خوبي درك مي‌كردند كه چنين تصميمي چه پيامدهاي ناخوشايندي براي بنگاه‌ها در پي خواهد داشت.

البته، مخالفت جدي با آن تصميم غلط به قيمت انحلال غيرقانوني كعاصكا تمام شد و پنج سال از عمر اين سازمان نوپا صرف تحكيم اصل «آزادي انجمن» شد كه در نوع خود يك دستاورد تاريخي بود.

خوشبختانه، همزمان با صدور احكام قطعي دستگاه قضايي در دفاع از حقانيت كعاصكا، انتخاب وزير جديد وزارت كار و امور اجتماعي(سابق) در دولت دهم به آن چالش‌ها خاتمه داد و مهم‌ترين وظيفه‌ي چهارمين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كعاصكا در نخستين سال خدمتش، معرفي نمايندگان كارفرمايان به مجامع و محافل ملي سه‌جانبه بود و گزارشي كه در ادامه تقديم مي‌شود،‌ ضمن مرور تجربه‌هاي حضور نمايندگان كعاصكا در اين محافل، عملكرد اين دوره‌ي هيأت مديره را نيز روايت مي‌كند. با اين اميد كه مورد قبول اعضاء محترم قرار بگيرد.

- هيأت مديره‌ي كعاصكا
- آبان ماه 1390

1. نخستين مجمع بعد از گذر از چالش

مجمع عمومي روز 5 آبان ماه 1389 در شرايطي برگزار شد كه چالش برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در دولت نهم،‌ با انتخاب وزير جديد كار و امور اجتماعي در دولت دهم به پايان رسيده بود،‌ و چهارمين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ مي‌بايست نسبت به بازسازي جايگاه قبلي كعاصكا اقدام مي‌كرد.

1. 1 مرور اجمالي چالش

1. 1. 1. مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي با صدور نامه‌اي به كعاصكا در روز پنجشنبه 11 آبان ماه 1385،‌ تمديد شش ماهه‌‌ي هيأت مديره‌ از سوي مجمع عمومي روز 10 آبان ماه 1385 را نپذيرفت و عدم «انتخاب» هيأت مديره‌‌ي جديد در زمان تعيين شده را سبب انحلال خود به خودي كعاصكا اعلام كرد.

1. 1. 2. كعاصكا به ديوان عدالت اداري شكايت برد و بعد از 4 سال پيگيري، سرانجام شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري،‌ در تاريخ 14 ارديبهشت 1389 به صورت قطعي،‌ به نفع كانون عالي كارفرمايي رأي داد.

1. 1. 3. به موازات اين روند قضايي، اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي نيز ازكعاصكا در مراجع قضايي شكايت كرد، اما شعبه 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران نيز رأي نهايي خود را در تاريخ 28 بهمن ماه 1388 به نفع كعاصكا صادر كرد.

1. 2. انتخاب وزير جديد كار و امور اجتماعي

1. 2. 1. تقريباً همزمان با اين احكام تاريخي به نفع اصل «آزادي انجمن» و قانوني بودن عملكرد كعاصكا، وزير كار و امور اجتماعي در دولت دهم انتخاب شد و با انتخاب وي،‌ سياست‌هاي جاري در اين وزارتخانه به نحو قابل توجهي تغيير كرد.

1. 3. برگزاري نشست‌‌ وفاق

يكي از نخستين اقدام‌هاي وزير كار و امور اجتماعي دولت دهم، حتي پيش از انتشار علني احكام دادگاه و ديوان عدالت اداري، برگزاري نشست‌هاي مشورتي با نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي مختلف بود. در پي اين نشست‌ها،‌ روز 25 فروردين ماه 1389 «نشست وفاق» با حضور نمايندگان دو تشكل كارفرمايي برگزار شد و در مورد نحوه‌ي معرفي هيأت نمايندگي كارفرمايان براي اعزام به كنفرانس بين‌المللي كار توافقي به دست آمد.

1. 4. انحلال كانون عالي كارفرمايي غيرقانوني و اعاده‌ي جايگاه حقوقي كانون عالي قانوني

از آنجا كه به تصريح قانون كار،‌ فقط يك «كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي» مجاز است،‌ با صدور احكام دادگاه و ديوان عدالت اداري مبني بر حقانيت كعاصكا،‌ كانون عالي غيرقانوني بايد رسماً منحل مي‌شد. به همين خاطر، مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي طي نامه‌اي در تاريخ 7 شهريور 1389 خطاب به مسؤلان كانون عالي كارفرمايي غيرقانوني از آنان خواست‌: «با عنايت به مفاد آراي پيوست مبني بر اعلام انحلال آن كانون و لزوم انجام تشريفات قانوني انحلال‌مطابق اساسنامه مربوطه اقدام لازم معمول و نتيجه را به اين اداره كل اعلام فرمايند». به اين ترتيب، پرونده‌ي انشعابيون بسته شد و كعاصكا به مدار اقتدار قانوني خود برگشت.


2. نخستين چالش در دوره‌ي جديد

نخستين مجمع عمومي كعاصكا در دوران جديد روز 5 آبان ماه 1389 برگزار شد و اعضاء هيأت مديره‌ي جديد خود را برگزيد. با اين همه،‌ نزديك به 5 ماه بعد يعني در تاريخ 23 اسفند 1389 بود كه مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي با ارسال نامه‌اي رسميت هيأت مديره را اعلام كرد. پيش از اين تاريخ اخباري مبني ابطال انتخابات كعاصكا در رسانه‌ها منتشر شده بود و براي خنثي سازي تأثير اين اخبار بود كه نامه‌ي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر اينكه اعتراض‌ برخي از معترضان نسبت به نحوه‌ي برگزاري مجمع در دست رسيدگي است، در مطبوعات منتشر شد. مرور مسائلي كه در جريان برگزاري نخستين مجمع در دوران جديد مطرح شد نشان مي‌دهد كه با پشت سر گذاشتن چالشي كه بقاي كانون عالي را تهديد مي‌كرد، چالشي از نوعي ديگر سر برآورده است.

2. 1. بروز اختلاف نظر در مورد تركيب نمايندگان در مجمع عمومي

با توجه به تنوع تشكل‌‌هاي كارفرمايي به لحاظ بخشي و جغرافيايي، تعيين سازوكاري براي معرفي و اعزام نمايندگان انجمن‌ها و كانون‌هاي عضو به مجمع عمومي كعاصكا هميشه با دشواري‌هايي مواجهه بوده است. براي كاستن از همين دشواري‌ها بود كه در تاريخ 4 مرداد 1389 و در جلسه‌اي با حضور نمايندگان كعاصكا و مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تركيب نمايندگان در مجمع عمومي توافقي در 5 بند حاصل شد.

بر اساس بند يك اين توافقنامه‌، نمايندگان انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي عضو كانون‌هاي سراسري حرفه يا صنعت خاص،‌ از هر استان يك نماينده بايد به مجمع اعزام مي‌كردند. اما برخي از اعضاء كعاصكا طبق اين توافقنامه عمل نكردند و همين مسأله مجمع عمومي 5 آبان 89 را تا مرز تعطيلي و پراكندگي جلو برد.

در برابر اقدام‌هاي ناقض مقررات و توافقنامه دو رويكرد در آن مجمع شكل گرفت. يك رويكرد معتقد بود كه از برگزاري انتخابات صرف نظر شود. رويكرد ديگر معتقد بود با توجه به اينكه مجمع عمومي 5 آبان 89 نخستين مجمعي است كه بعد از يك دوره‌ي 5 ساله‌ي كشمكش برگزار شده،‌ بهتر است به هر ترتيب ادامه يابد و معترضان به صورت قانوني اعتراض‌هاي خود را در مراجع قانوني مطرح كنند.

در نهايت، رويكرد دوم اكثريت آراء را كسب كرد و انتخابات به رغم حضور ناموجه تعدادي از نمايندگان برخي از تشكل‌هاي عضو، برگزار شد و معترضان نيز اعتراضات خود را در مراجع قانوني مطرح كردند و سرانجام نتايج انتخابات مجمع عمومي 5 آبان 89 با مصلحت‌انديشي‌‌هاي فراوان به رسميت شناخته شد.

2. 2. درس‌هاي مجمع عمومي 5 آبان 89

تجربه‌ي مجمع عمومي 5 آبان 89 نشان داد كه هيأت مديره‌ي كعاصكا بايد به نحو متوازن تمام بخش‌هاي صنعت و حرفه‌ را در خود بازتاب دهد و اگر اين توازن با ظرافت رعايت نشود، كشتي كانون عالي، حتي اگر غرق نشود،‌ كج و مژ خواهد شد. شايد يكي از راهكارهاي تضمين اين توزان،‌ پيش‌بيني سازوكارهايي در اساسنامه‌ي كعاصكا باشد تا امكان ائتلاف بين گروه‌هاي مختلف تشكل‌هاي كارفرمايي را فراهم سازد.


3. بازسازي جايگاه كعاصكا

يكي از نقاط قوت كعاصكا الزام قانوني حضور نمايندگان آن در برخي از محافل و مجامع مهم ملي و بين‌المللي است. تا پيش از تأسيس كعاصكا اين نمايندگان از سوي وزاري مختلف انتخاب و به اين محافل معرفي مي‌شدند. مرور اسناد موجود نشان مي‌هد كه در مدت كوتاهي كه نمايندگان واقعي كارفرمايان در اين محافل حضور يافتند، تا چه انداز به ارتقاء شفافيت در عملكرد سازمان‌هاي دولتي مدد رساندند.

متأسفانه،‌ انحلال غيرقانون كعاصكا به صورت موقت اين روند را با بن بست مواجه ساخت اما با بر طرف شدن موانع حضور نمايندگان كعاصكا در مجامع و محافل ملي و سه‌جانبه، بازسازي جايگاه واقعي كعاصكا و بازپس‌گيري سنگرهاي از دست رفته، يكي از مبرم‌ترين وظايف هيأت مديره‌ي دوره‌ي چهارم و معرفي نمايندگان كعاصكا براي حضور در اين مجامع بود كه در طول 8 ماه اول سال 90 با موفقيت انجام شد:


4. شوراي عالي كار

«شوراي عالي‌كار» قديمي‌ترين و مهم‌ترين نهاد سه‌جانبه‌ي كشور است كه قانون كار مصوب سال 1337 آن را تعريف كرد و قانون كار در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز كه در سال 1369 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد، آن را تأييد كرده است. قانون كار و برخي قوانين ديگر وظايف متعددي بر عهده‌ي اين شورا گذاشه‌اند، اما تعيين حداقل دستمزد يكي از چالش‌برانگيز‌ترين وظايف اين شوراست.

4. 1. جايگاه اين شورا در قانون كار

4. 1. 1. طبق تبصره 2 ماده 27 قانون كار،‌ تعيين موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه‌ها به موجب مقرراتي است كه شوراي عالي كار به تصويب مي‌رساند.

4. 1. 2. طبق تبصره 2 ماده 35 قانون كار، ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي،‌ كارمزد ساعتي و كارمزد مشاغل قابل شمول اين ماده، با پيشنهاد شوراي عالي كار تعيين مي‌شود.

4. 1. 3. طبق ماده‌ي 41 قانون كار‌،‌ تعيين حداقل مزد كارگران بر عهده‌ي اين شورا است.

4. 1. 4. تبصره ماده 52 قانون كار مي‌گويد كارهاي سخت و زيان آور به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه شوراي عالي كار و شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار تهيه مي‌كنند و به تصويب وزيران كار و بهداشت مي‌رسند.

4. 1. 5. طبق ماده‌ 75 قانون كار تعيين كارهاي سخت و خطرناك كه انجام آن توسط زنان ممنوع است با پيشنهاد شوراي عالي كار تعيين مي‌شود.

4. 1. 6. طبق ماده‌ي 112 قانون كار،‌ تعيين شرايط پذيرش كارآموزان در كارگاه‌ها و حقوق و تكاليف دوره‌ي كارآموزي بر عهد‌ه‌ي شوراي عالي كار است.

4. 1. 7. طبق تبصره 5 ماده‌ي 131 قانون كار «آئين‌نامه‌ي چگونگي تشكيل،‌ حدود وظايف و اختيارات و نحوه‌ي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه» توسط شوراي عالي كار تهيه شده و به تصويب هيأت وزيرا رسيده است.

4. 1. 8. طبق تبصره يك ماده 136 قانون كار،‌ شوراي عالي كار بايد آئين‌نامه‌ي اجرايي نحوه‌ي معرفي نمايندگان كارفرمايان و كارگران به محافل سه‌جانبه داخلي و خارجي را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

4. 1. 9. طبق تبصره ماده 137 قانون كار،‌ «آئين‌نامه‌هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه‌ي تشكيلات مركزي كارفرمايان و همچنين كارگران، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شوراي عالي كار،‌ وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد».

4. 1. 10. طبق ماده 164 قانون كار،‌ مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آن‌ها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد.

4. 1. 11. طبق ماده 189 قانون كار،‌ به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيأت وزيران،‌ برخي از فعاليت‌هاي بخش كشاورزي مي‌توانند از شمول قسمتي از اين قانون معاف شوند.

4.. 1. 12. طبق ماده 190 قانون كار،‌ تعيين آئين‌نامه‌ي مربوط به مدت كار،‌ تعطيلات،‌ و مرخصي‌ها،‌ مزد يا حقوق كارگراني كه طرز كارشان سبب مي‌شود تا تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنان به وسيله‌ي مشتريان تأمين شود،‌ توسط شوراي عالي كار تهيه مي‌شود.

4. 1. 13. طبق ماده‌ي 191 قانون كار،‌ تهيه‌ي آئين‌نامه‌ي مربوط به مستثناء كردن كارگاه‌هاي كم‌تر از ده نفر از بعضي از مقررات قانون كار نيز بر عهده‌ي شوراي عالي كار است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

4. 1. 14. طبق ماده‌ي 193 قانون كار،‌ تهيه‌ي آئين‌نامه‌ي مربوط به ارايه‌ي آموزش‌هاي لازم به سرپرستان واحد‌ها در زمينه‌ي مسائل ناظر به روابط انساني‌، روابط كار و ايمني و بهداشت كار بر عهده‌ي شوراي عالي كار است.

4. 1. 15. در تاريخ 31 خرداد 1351 مجلس سنا ماده‌ي واحده‌ي «قانون اشتغال به حرفه‌ كاريابي بدون داشتن پروانه كار»‌ را تصويب كرد. بر اساس اين ماده‌ي واحده، «اشخاصي مي‌توانند به حرفه‌ي كاريابي اشتغال ورزند كه طبق آئين‌نامه‌‌اي كه به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد، از وزارت كار و امور اجتماعي براي كار معين و مدت معين تحصيل پروانه كنند».

4. 1. 16. بر اساس تبصره‌ي ماده‌ي واحده‌ي قانوني مصوب 7 اسفند ماه 1352، شوراي عالي كار مسؤل تدوين آئين‌نامه‌ي نحوه‌ي تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره‌ي فني طبقه بندي مشاغل كارگري بوده است.

4. 1. 17. طبق تبصره يك ماده‌ي 2 قانون بيمه‌ي بيكاري مصوب سال 1369 «بيمه‌شدگاني كه به علت تغيير ساختار اقتصادي واحد مربوط به تشخيص وزارت ذي‌ربط و تأييد شوراي عالي كار بيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول اين مقررات اين قانون خواهند بود».

4. 2. مرور عملكرد شوراي عالي كار در دوره‌‌ي فعاليت كانون عالي

پيش از تشكيل كعاصكا در سال 1378،‌ طبق تبصره‌ي 2 ماده 136 قانون كار،‌ وزير كار و امور اجتماعي نمايندگان كارفرمايان در محافل سه جانبه‌ي داخلي و خارجي را تعيين مي‌كرد. ظاهراً فشارهاي سازمان‌ بين‌المللي كار يكي از عواملي بود كه سبب شد تا تشكيل كعاصكا تسريع شود. بعد از تشكيل كعاصكا، نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار از سوي اين كانون عالي انتخاب شده‌اند.

4. 3. بروز اختلاف در مورد تعيين دو حداقل سطح دستمزد

پيشنهاد تعيين دو حداقل دستمزد متفاوت براي كارگران دائم و موقت براي سال 1385، با هدف غيراقتصادي كردن استخدام كارگران موقت، با واكنش منفي كارفرمايان مواجه شد. به همين خاطر كعاصكا نيز با اين پيشنهاد، كه در ابتداء به تصويب شوراي عالي كار رسيده بود مخالفت كرد. به نظر مي‌رسد يكي از عوامل برخوردهاي غيرمتعارف مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي با كعاصكا، كه سرانجام به اعلام انحلال غيرقانوني كعاصكا نيز منجر شد، از همين مخالفت با تصميم وزير كار و امور اجتماعي وقت در مورد تعيين دو حداقل دستمزد ناشي شده باشد.

4. 4. انتخاب هيأت نمايندگان اين دوره

با اعاده‌ي جايگاه قانوني كعاصكا،‌ انتخاب نمايندگان كارفرمايان براي عضويت در شوراي عالي كار يكي از مبرم‌ترين وظايف اين دوره‌ي هيأت مديره كعاصكا بوده است. در سومين جلسه هيأت مديره كعاصكا كه روز 15 فروردين 1390 برگزار شد آقايان احمدي زاده، محتاج‌اله، درواري و ميرزائيان به عنوان نمايندگان كافرمايان در شوراي عالي كار انتخاب شدند. در پنجمين جلسه هيأت مديره نيز كه در 19 ارديهبشت ماه 1390 برگزار شد،‌ تصميم گرفته شد كه يك نفر از سوي اصناف، و يك نفر نيز از خانه كشاورز براي نمايندگي كارفرمايان در شوراي عالي كار انتخاب شوند.

4. 5. گزارش دستاوردها و عملكرد نمايندگان كانون عالي در شوراي عالي كار

در ماه‌هاي اخير مهم‌ترين دستور كار شوراي عالي كار بحث در مورد اصلاح قانون كار بوده است. نمايندگان كعاصكا با حضور در شوراي عالي كار، نظرات خود را در اين زمينه منعكس كرده‌اند و حمايت خود از نظرات قبلي كعاصكا در مورد اصلاح قانون كار را ادامه داد‌ه‌اند.

4. 6. برنامه‌هاي آينده

كعاصكا با تقويت دبيرخانه‌‌ي خود و جذب نيروهاي متخصص خواهد توانست برنامه‌ها و تحليل‌هاي كارشناسي لازم را تهيه كرده و از طريق نمايندگان خود در شوراي عالي كار مطرح و از طريق تشكل‌هاي عضو در سراسر كشو نسبت به پيگيري آن‌ها اقدام كند.


5. ستاد بن

ستاد بن يكي از زيركميته‌هاي شوراي عالي كار است كه به امور مربوط به بن كارگران مي‌پردازد. بن كارگران بخشي از دستمزد آنان است كه از سوي كارفرمايان بايد به اتحاد‌يه امكان واريز شود. اين مبلغ هرچند ناچيز است اما هنگامي كه در رقم 6 ميليون ضرب شود بزرگ خواهد شد. به عنوان نمونه، اگر هر ماه مبلغ 2 هزار تومان بابت بن به كارگران پرداخت شود، با توجه به وجود حدود 6 ميليون كارگر بيمه شده، مبلغ سالانه بابت بن كارگران به 144 ميليارد تومان مي‌رسد.

در پي تشكيل كعاصكا و حضور نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي كار،‌ نظارت سه جانبه بر امر توزيع بن كارگران يكي از خواسته‌هاي كعاصكا بوده است.

5. 1. مرور تاريخچه ستاد بن و حضور نمايندگان كارفرما در اين ستاد

جدي‌ترين چالش نمايندگان كعاصكا در مورد نحوه‌ي نظارت بر امور بن به سال 1384 مربوط مي‌شود. در اين تاريخ،‌ كعاصكا طي نامه‌‌اي به وزير وقت كار و امور اجتماعي از وي خواست تا حساب جديدي با نظارت سه جانبه افتتاح شود و كارفرمايان مبالغ بن خود را به آن حساب واريز كنند.

متأسفانه پيگيري اين درخواست‌ها با انحلال غيرقانوني كعاصكا به صورت موقت متوقف شد و انتظار مي‌رود كه با احياء دوباره‌ي جايگاه قانوني كعاصكا اين ماجرا نيز پيگيري شود.

5. 2. انتخاب نماينده‌ي جديد براي بررسي پرونده‌ي ستاد بن

در هشتمين جلسه هيأت مديره كعاصكا در 20 تير ماه 1390 آقاي سيد حمزه‌ي درواري به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان براي بررسي پرونده‌ي ستاد بن انتخاب شد.

5. 3. برنامه‌هاي آينده

هدف كعاصكا از نظارت سه‌جانبه‌ بر ستاد بن حصول اطمينان از اين امر بودد كه مبالغ پرداختي كارفرمايان بابت بن به كارگران به كارآمدترين و اثربخش‌ترين شكل ممكن به دست كارگران برسد.اكنون كه پرداخت جنسي در قالب بن منتفي شده، هدف از فعاليت در اين زمينه‌ شفاف سازي وضعيت گذشته‌ي ستاد بن است و گزارش نتايج اين پژوهش تقديم اعضاء خواهد شد.


6. شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار

فصل چهام قانون كار با 21 ماده و 22 تبصره به «حفاظت فني و بهداشت كار»‌ اختصاص داده شده است. در نخستين ماده‌ي اين فصل از قانون كار تصريح شده كه «براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل‌هايي كه از طرف شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌شود، براي كليه كارگاه‌ها‌، كارفرمايان و كارگران الزامي است». شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار مسؤل تهيه‌ي موازين و آئين‌‌نامه‌هاي حفاظت فني است.

اين شورا 12 نفر عضو دارد كه طبق آئين‌نامه‌هاي داخلي آن، با حضور دست كم 7 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميم‌هاي شورا با حضور 4 نفر از اعضاء حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت. دو نفر از اعضاء اين شورا نمايندگان مديران صنايع هستند كه از سوي كعاصكا معرفي مي‌شوند. رياست اين شورا با وزير كار و امور اجتماعي (سابق)‌ است. در اين شورا،‌ معاون وزير صنايع و معادن (سابق)، معاون وزيرجهاد كشاورزي، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، دو نفر از استادان با تجربه‌ي دانشگاه‌ در رشته‌هاي فني،‌ دو نفر از نمايندگان كارگران و مديركل بازرسي كار، كه مسؤليت دبيري شورا را نيز بر عهده دارد، حضور مي‌يابند.

6. 2. دستاورهاي حضور نمايندگان كانون عالي در اين شورا

با تشكيل كعاصكا نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار نيز از سوي كعاصكا انتخاب و معرفي شدند. جلب توجه تشكل‌هاي كارفرمايي نسبت به اهميت اين شورا و آشنايي هر چه بيشتر كارفرمايان با روش تدوين و تصويب آئين‌نامه‌هاي مربوطه بخشي از دستاوردهاي حضور نمايندگان كارفرمايان در اين شورا بوده است.

6. 3. انتخاب نمايندگان اين دوره

در پنجمين نشست چهارمين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كعاصكا در تاريخ 19 ارديبهشت 1390 آقايان ميرحسيني، اخوان هزاوه، احمد صيادي، و نجاتي به عنوان نمايندگان كعاصكا در شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار معرفي شدند.

6. 4. برنامه‌هاي آينده

شركت مرتب و منظم در نشست‌هاي اين شورا،‌ مشاركت فعال در برنامه‌هاي آن و ارايه‌ي گزارش‌هاي منظم نمايندگان به اعضاء، برنامه‌ي كوتاه مدت كعاصكا در اين زمينه است.

با انسجام و تحكيم دبيرخانه و به كارگيري نيرو‌هاي تخصصي مي‌توان به مرور مبرم‌ترين مسائل حفاظت فتي،‌ بهداشت و بازرسي كار را شناسايي كرد و به ترتيب اولويت نسبت به اصلاح‌آئين‌نامه‌هاي موجود يا تدوين و تصويب آئين‌نامه‌هاي مورد نياز دست به اقدام زد.


7. شوراي عالي اشتغال

از آنجا كه اساس فعاليت‌ بنگاه‌هاي بخش خصوصي رقابت براي توليد كالاها و خدمات با قيمت ارزان‌تر و كيفيت بهتر است، و نوآوري و بهره‌گيري مستمر از فناوري‌هاي نوين كه جايگزين نيروي كار شود، مهم‌ترين سازوكار اين رقابت را تشكيل مي‌دهد،‌ افزايش بيكاري يكي از تبعات ناخواسته‌ي فعاليت‌ بنگاه‌هاي بخش خصوصي است. به همين خاطر،‌ تدوين سياست‌ها و راهبردهايي براي حفظ مشاغل موجود و خلق مشاغل مولد به يكي از وظايف بسيار مهم حكومت‌ها بدل شده است. در واكنش به همين واقعيت‌هاست كه در كشور «شوراي عالي اشتغال» تأسيس شد و طبق قانون اين شورا، دو نفر از نمايندگان كارفرمايان نيز با انتخاب كعاصكا بايد در نشست‌هاي اين شورا حضور يابند.

7. 1. مرور تاريخچه‌ي شوراي عالي اشتغال و جايگاه قانوني آن

اول شهريور ماه 1376 «قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال» در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. نخستين نشست اين شورا نيز در تاريخ 21 فروردين ماه 1387 برگزار شد. آخرين نشست اين شورا (چهل و پنجمين نشست در دولت‌هاي نهم و دهم)‌ روز يك‌شنبه 23 مرداد 1390 در ساختمان وزارت كار و امور اجتماعي (سابق) برگزار شد. طبق قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال،‌ «دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان» نيز در اين شورا كه رياست آن با رئيس جمهور است، حضور مي‌يابند.

ماده‌ي 3 قانون شوراي عالي اشتغال براي اين شورا 5 وظيفه تعيين كرده است. از جمله:‌
- • ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف در زمينه‌ي عرضه‌ و تقاضاي بازار كار و نظارت بر عملكرد اين دستگاه‌ها در زمينه‌ي اشتغال
- • تعيين سهميه‌ي فرصت‌هاي شغلي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه
- • اتخاذ تدابير لازم براي برقراري نظم بيشتر در بازار كار، و . . . با توجه به ارتباط فكري كعاصكا با سازمان بين‌المللي كارفرمايان و انتقال تجربه‌هاي تشكل‌هاي كارفرمايي ساير كشورها در اين زمينه،‌ كعاصكا ايده‌ها و راهكارهاي بسيار مناسبي براي ايجاد اشتغال در اختيار دارد كه مي‌تواند با اعضاء‌ شوراي عالي اشتغال در ميان بگذاريد.

7. 2. حضور نمايندگان كانون عالي در اين شورا در دوره‌ي قبل

با تأسيس شوراي عالي اشتغال مهندس محمد عطارديان و مهندس محمدرضا انصاري از سوي كعاصكا در اين شورا حضور يافتند و طرح‌هاي ويژه‌‌اي نيز براي شغل‌آفريني به اين شورا ارايه داند. با انحلال غيرقانوني كعاصكا،‌ حضور نمايندگان اين كانون عالي در شوراي عالي اشتغال نيز ادامه نيافت تا اينكه در سال 1390 كعاصكا به جايگاه‌ قانوني خود برگشت.

7. 3. انتخاب نمايندگان اين دوره‌ي كانون براي حضور در شوراي عالي اشتغال

در سومين نشست هيأت مديره‌ي كعاصكا در تاريخ 15 فروردين 1390 آقايان مهندس عطارديان و مجيد آهنگريان به عنوان نمايندگان كارفرمايان براي حضور در شوراي عالي اشتغال انتخاب شدند.

7. 4. گزارش دستاوردهاي نخستين حضور

نمايندگان كعاصكا در چهل و پنجمين نشست شوراي عالي اشتغال (در دولت نهم و دهم) حضور يافتند. در اين نشست كه با حضور استانداران كشور برگزار شد، مهندس محمد عطارديان سه مشكل كارفرمايان را كه بي‌توجهي به آن‌ها سبب از بين رفتن شغل‌هاي موجود مي‌شود مطرح كرد. يكي از اين مشكلات اين است كه تقسيط بدهي‌ پيمانكاران شامل مشاوران و پيمانكاران ساختماني نمي‌شود. مشكل دوم اين است كه طلبكاران دولت،‌ بابت طلب‌هاي پرداخت نشده‌ي خود از دولت بايد به سازمان‌ مالياتي كشور عوارض هم پرداخت كنند و از آنجا كه به خاطر همين طلب‌هاي عظيم، قادر به پرداخت عوارض نمي‌شوند، بايد بابت ديركرد در پرداخت عوارض جريمه هم بپردازند. سومين مشكل نيز وجود موانع اداري دست و پاگير در استقبال از سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي ساختماني است.

طرح اين مشكلات از سوي نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي اشتغال با استقبال رئيس جمهور مواجه شد و دستور رسيدگي سريع به اين مشكلات را صادر كرد.

7. 5. برنامه‌‌هاي آينده‌ي كانون براي حضور فعال در اين شورا

همانطور كه گفته شد، كعاصكا به دليل ارتباط با سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان مي‌تواندراهبردها و تجربه‌هاي پيشنهادي اين دو سازمان مهم و تخصصي در مورد اشتغال را مورد توجه قرار داده و در چارچوب آن رهنمود‌ها و راهبردهاي كلي، و با توجه به شرايط خاص ايران امروز، پيشنهادهاي مشخصي به شوراي عالي اشتغال ارايه دهد و نسبت به ترويج رويكرد‌هاي كارفرمايي نسبت به خلق شغل تلاش كند.


8. شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي

بودجه‌ي سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت حق بيمه‌ي كارگران تأمين مي‌شود. بخش بسيار مهمي از اين حق بيمه را كارفرمايان پرداخت مي‌كنند. زيان‌هاي هنگفت ناشي از ناكارآمدي سازمان تأمين اجتماعي در تأمين نيازهاي واقعي كارگران، نه فقط كارگران را تحت فشار قرار مي‌دهد بلكه به كسب و كار و در نتيجه به كارفرمايان نيز آسيب وارد مي‌كند. به همين خاطر، تلاش براي تقويت رويكرد سه‌جانبه‌ در مديريت اين سازمان يكي از وظايف اصلي كعاصكا است.

8. 1. مرور تاريخچه اين شورا و جايگاه آن در قوانين

بر اساس بند «ب» ماده‌ي 7 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، سه نفر از نمايندگان كارفرمايان در «شوراي عالي تأمين اجتماعي» حضور دارند: يك نفر كارفرماي واحدهاي توليدي و صنعتي و دو نفر كارفرماي واحدهاي صنفي و بازرگاني. اساسنامه‌ي اين سازمان تصريح كرده است كه كنفدراسيون كارفرمايي بايد اين نمايندگان را انتخاب و معرفي كند و مادام كه اين كنفدراسيون تشكيل نشده‌ باشد، وزير صنايع و معادن و وزير بازرگاني آنان را انتخاب مي‌كنند. با تأسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، نمايندگان كارفرمايان عضو شوراي عالي تأمين اجتماعي نيز از سوي كعاصكا انتخاب و معرفي شده‌اند.

در اين شورا، همچنين سه نفر از نمايندگان بيمه‌‌شدگان نيز حضور مي‌يابند. به اين ترتيب، شوراي عالي تأمين اجتماعي نيز يك نهاد سه‌جانبه محسوب مي‌شود، هر چند تعداد وزرا و ديگر نمايندگان دولت، بر اساس بند «الف» ماده‌ي 7، از سه نفر بيشتر هستند، و تصميم‌هاي شورا با اكثريت آراء‌ اتخاذ مي‌شود.

عالي‌ترين ركن سازمان تأمين اجتماعي «شوراي عالي تأمين اجتماعي» است. ماده‌ي 9 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي وظايف و اختيارات اين شورا را تعريف كرده است. برخي از آن‌ها:
- • تصويب‌ آئين‌نامه‌هاي اجرايي كه طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي يا ساير قوانين به آن محول شده است.
- • اتخاذ تصميم درباره‌ي خط‌مشي و سياست كلي تأمين اجتماعي به پيشنهاد هيأت مديره سازمان.
- • تصويب تشكيلات كلي سازمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان.
- • رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه و تصويب آن.
- • تصويب پيشنهاد هيأت مديره در خصوص سرمايه‌گذاري و به كار انداختن وجوه ذخاير سازمان.
- • تصويب خريد و فروش اموال غيرمنقول سازمان.
- • بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص ساير مواردي كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره سازمان در شورا مطرح مي‌گردد. با توجه به اهميت سازمان تأمين اجتماعي مي‌توان اهميت نمايندگان كارفرمايان در اين نهاد سه جانبه را دريافت.

8. 2. حضور نمايندگان كعاصكا در اين شورا

تا پيش از اعلام انحلال غيرقانوني كعاصكا، نمايندگان اين كانون عالي كارفرمايي در شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي حضور مي‌يافتند و گزارش عمكرد آنان نيز در اسناد كعاصكا منعكس است. به عنوان نمونه، در شهريور ماه 1382 كعاصكا با ارسال نامه‌هايي به انجمن‌هاي عضو كانون عالي از آن‌ها خواسته است تا نظرات و پيشنهادهاي خود را در مورد قانون تأمين اجتماعي به كانون عالي منعكس كنند.

روز 29 تير ماه 1382، و به دعوت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نشست مشترك اعضاء هيأت مديره‌ي كانون عالي و هيأت مديره‌ و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در محل انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار مي‌شود. يكي از پيشنهادهاي دكتر محمد شريف‌زادگان مديرعامل وقت اين سازمان معرفي نماينده‌اي از سوي كانون عالي به منظور تدوين چارت همكاري كانون عالي با سازمان تأمين اجتماعي بوده است. در آن نشست مسائل و مشكلات متعدد ديگر نيز مطرح مي‌شود.

درست يك ماه بعد، يعني در تاريخ 29 مرداد ماه 1382، مهندس محمد عطارديان رئيس‌ هيأت مديره‌ي كانون عالي در نامه‌اي به دكتر محمد شريف‌زادگان مي‌نويسد:

«همانطور كه در جلسه مشترك 29 تير ماه 1382 مطرح گرديد، در زمينه‌ي اصلاح برخي از مواد قانون تأمين اجتماعي، اين كانون عالي از كليه انجمن‌هاي صنفي عضو خواسته است پيشنهادهاي خود را در اين زمينه تدوين و براي بررسي به اين كانون عالي ارسال نمايند. اين كانون عالي نيز پس از گردآوري نظرات و تدوين جامع آن‌ها نتيجه را به استحضار خواهد رساند. خواهشمند است دستور فرماييد كه كميته‌ي مشتركي با حضور كارشناسان و نمايندگان محترم آن سازمان و اين كانون عالي تشكيل گردد تا متفقاً به اين اقدام مهم سامان مناسبي داده شود».

نمايندگان كعاصكا در نامه‌‌اي به دكتر محمد ستاري‌فر رئيس اسبق هيأت مديره و مديرعامل اسبق سازمان تأمين اجتماعي خاطر نشان ساختند:

«همانطور كه بارها در جلسات به استحضار جنابعالي رسيده، شوراي عالي تأمين اجتماعي به عنوان والاترين ركن نظارتي و اداري آن سازمان در برخورد با مسائل درون سازمان و مؤسسات وابسته همواره با مشكل روبه‌رو بوده است. اما جنابعالي اهتمام به بهبود اين روش‌ها كرده‌ايد اما كافي نيست».

در ادامه‌ي اين نامه بر اين نكته تأكيد شده بود از آنجا كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان عضو شوراي عالي بايد به موكلان خود پاسخگو باشند، از مجموعه‌ي سازمان تأمين اجتماعي نيز انتظارات گسترده‌تري دارند. اين انتظارات چه هستند

نمايندگان كارفرمايان در شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي در بخش پاياني نامه‌ي خود به مديرعامل اسبق سازمان تأمين اجتماعي، انتظارات آن روز خود را در 8 بند به اطلاع وي رسانده‌اند. برخي از آن‌ها:

البته، در طول سال‌هاي اخير،‌ اساسنامه‌ي اين سازمان تغيير كرده و تركيب شوراي عالي تأمين اجتماعي نيز مانند سابق نيست. با شكل‌گيري وزارت تعاون، كار و رفاه احتماعي از ادغام سه وزارتخانه‌ي قبلي، نمايندگان اين دوره‌ي كعاصكا در شوراي عالي تأمين اجتماعي با شرايط جديدي مواجهه خواهند بود.

8. 3. انتخاب نمايندگان كعاصكا براي حضور در اين شورا

در سومين نشست كعاصكا در تاريخ 15 فروردين 1390 آقايان نجاتي، آهني‌ها و نجفي سهي براي عضويت در شواي عالي تأمين اجتماعي انتخاب شدند.


9. هيأت نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي

ماده‌ي 16 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي، مصوب 10 شهريور ماه 1358 هيأت وزيران، اعضاء «هيأت نظارت» اين سازمان را تعيين كرده است: يك نفر نماينده‌ي دولت به انتخاب وزير امور اقتصادي و داريي، يك نفر نماينده‌ي كارفرمايان به انتخاب كنفدراسيون كارفرمايي، و يك نفر نماينده‌ي بيمه‌شدگان به انتخاب كنفدراسيون كارگري. به اين ترتيب، «هيأت نظارت» سازمان تأمين اجتماعي نيز يك نهاد سه‌جانبه‌ محسوب مي‌شود. در همين ماده خاطر نشان شده تا زماني كه كنفدراسيون كارفرمايي تشكيل نشده‌ باشد، وزير صنايع و معادن از ميان كارفرمايان يك نفر را براي عضويت در «هيأت نظارت» انتخاب مي‌كند. با تأسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي از سوي اين كانون عالي معرفي شده است.

ماده‌ي 20 اساسنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي هيأت مديره‌ي اين سازمان را مكلف كرده است تا اول دي ماه هر سال بودجه‌ي كل سازمان را براي سال بعد تنظيم كند و به «شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي» پيشنهاد دهد. شورا نيز بايد تا پانزدهم اسفند ماه بودجه‌ي سال بعد را تصويب و به هيأت مديره ابلاغ كند.

تبصره‌ي يك همين ماده خاطر نشان ساخته است كه ترازنامه سالانه‌ي مالي و صورت دارايي‌ها و بدهي سازمان بايد حداكثر تا 15 شهريور ماه سال بعد توسط مديرعامل جهت رسيدگي به هيأت مديره و هيأت نظارت ارسال گردد. هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ وصول نظرات هيأت نظارت در مورد ترازنامه و گزارش صورت مذكور ترازنامه را به انضمام يك نسخه از نظرات هيأت نظارت به شورا تقديم كند.

تبصره‌ي 2 ماده‌ي 20 اساسنامه نيز هيأت نظارت را مكلف ساخته است كه حداكثر ظرف 60 روز از تاريخ دريافت ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارايي و بدهي سازمان، نظرات خود را به هيأت مديره‌ي سازمان ارايه دهد. رسيدگي دقيق به اين بودجه با امكانات هيأت سه نفره‌ي نظارت، هيچ تناسبي نداشت. از همين رو، نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت پيشنهادهاي مشخصي براي رفع اين مشكل ارايه داده است. اما پيش از بررسي آن پيشنهادها ضروري است به عنوان نمونه يكي از گزارش‌هاي هيأت نظارت در مورد صورت‌هاي مالي سازمان تأمين اجتماعي، به اختصار مورد بازنگري قرار بگيرد.

9. 1. دستاروهاي حضور نمايندگان كانون عالي در اين هيأت

گزارش دستاوردهاي قابل توجه حضور نمايندگان كعاصكا در هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي در اسناد و گزارش‌هاي هيأت مديره به مجامع عمومي قبلي كعاصكا منعكس شده و در دسترس است. در ادامه و به عنوان نمونه‌ خلاصه‌ي يكي از نامه‌هاي آقاي محمود دادخواه نماينده‌ي وقت كعاصكا در هيأت نظارت به مدير عامل وقت سازمان تأمين اجتماعي از گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي سال 1385 تقديم مي‌شود.

محمود دادخواه در نامه‌ي خود به مديرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعي به چند نكته اشاره كرده و از جمله مي‌گويد از آنجا كه تا كنون ديگر اعضاء هيأت نظارت نظرات خودشان را در مورد صورت‌هاي مالي مربوط به سال 1377 سازمان تأمين اجتماعي ارايه نداده‌اند، وي نظرات خود را طي گزارشي در 12 صفحه ارايه مي‌دهد.

گزارش 12 صفحه‌اي نماينده‌ي كارفرمايان به عنوان يك سند تاريخي در مورد عملكرد مالي سازمان تأمين اجتماعي قابل بررسي است. براي آگاهي تشكل‌هاي كارفرمايي از نقش نماينده‌ي آنان در هيأت نظارت سازمان تأمين اجتماعي، فقط يك بخش كوتاه از نامه‌ي محمود دادخواه در ادامه نقل مي‌شود.

وي در بند الف نامه‌ي خود خاطر نشان مي‌سازد كه صورت‌هاي مالي مربوط به سال 1377 كمافي‌السابق و الزاماً بر اساس ماده‌ي 24 آئين‌نامه‌ي مالي سازمان، مصوب 1347 اداره شده است. وي در تبصره‌ي مربوط به اين بند نوشته‌است، گزارش‌هاي خود دچار مشكلات خواهد شد. با عنايت به مراتب فوق، نماينده‌ي كارفرمايان خواهان آن است كه مديريت محترم عامل تصويب آئين‌نامه‌ي مالي جديد، تقديم شده به هيأت دولت را هر چه سريع‌تر پيگيري و از تصويب بگذراند.

نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت در نامه‌ي 12 صفحه‌اي خود به مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، به همين ترتيب به نقادي عملكرد اين سازمان پرداخته است.

9. 2. انتخاب نماينده‌ي جديد كعاصكا براي حضور در اين هيأت

در پنجمين نشست هيأت مديره‌ي كعاصكا در 19 ارديبهشت 1390 آقاي محمود نجفي سهي به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان در هيأت نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي انتخاب شد.

9. 3. برنامه‌هاي آينده

مرور نظرات و دستاوردهاي نمايندگان قبلي كعاصكا در هيأت نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي، ارزيابي خواسته‌هاي آنان و در صورت ضرورت پيگيري همان خواسته‌ها، و انعكاس مسائل كارفرمايان به هيأت نظارت مهم‌ترين برنامه‌هاي كوتاه مدت كعاصكا در اين زمينه خواهد بود.


10. شوراي مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي

نخستين بند از قطعنامه‌ي 26 ماده‌اي دوازدهمين همايش ملي كار (با احتساب ده كنفرانس ملي كار در پيش از انقلاب) كه ارديبهشت 1380 در تهران برگزار شد تصريح كرده است:

«همايش با اعتقاد راسخ به اصل سه‌جانبه‌گرايي، خواستار آن است كه گفتگوي سه‌جانبه‌ي دولت، كارگر و كارفرما به عنوان نهاد مشورتي تمام سياست‌ها،‌ تصميم‌ها و راهكارهاي عملي مربوط به بازار كار، به عنوان ضرورت در دبيرخانه همايش ملي كار همچنان ادامه يابد».

درست هشت ماه بعد، يعني در دي ماه 1380، «كارگاه مربوط به سازماندهي شوراي سه‌جانبه‌ي ملي در جمهوري اسلامي ايران»‌ در تهران برگزار شد.

دو ماه پس از برگزاري سيزدهمين همايش ملي كار (سومين همايش بعد از انقلاب) در خرداد 1381، و در پي مذاكرات طولاني و متعدد با گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي و با نظارت و مشاوره‌ي فني «وان درلان» از سازمان بين‌المللي كار، روز 25 تير 1381 موافقتنامه‌ي تشكيل «شوراي مشاوره سه‌جانبه‌ ملي» در تهران به امضاء نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت رسيد. براساس اين موافقتنامه،‌ اين شورا 15 عضو متشكل از 5 عضو از گروه‌هاي سه‌گانه خواهد داشت.

اساسنامه‌ي «شوراي كار مشاوره سه‌جانبه‌ي ملي»‌ در 4 شهريور ماه 1382 به امضاء نمايندگان كارگران و كارفرمايان رسيد و به اين ترتيب،‌ ساختار نويني براي نهادينه‌سازي سه‌جانبه‌گرايي و گفتگوي اجتماعي شكل گرفت كه متأسفانه با برآمدن دولت نهم از شكوفايي باز ماند.

«شوراي مشاوره‌ي سه‌جانبه‌ي ملي» در عمر كوتاه خود دستاوردهاي زيادي داشت. به عنوان نمونه مي‌توان يادآوري كرد كه ماده‌ي 101 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه كه دولت را مكلف كرده بود تا پايان سال اول اجراي برنامه‌ي چهارم توسعه، برنامه‌ي ملي «كارشايسته» را بر اساس راهبرد سه‌جانبه‌گرايي تدوين كند، يكي از نتايج تاريخ فعاليت‌هاي اين شور بود، هرچند كل قانون برنامه‌ي چهارم چنان كه بايد، مورد توجه دولت‌هاي بعدي قرار نگرفت.

بي‌ترديد يكي از وظايف كعاصكا در آينده‌ي نزديك پيگيري احياء «شوراي كار مشاوره سه‌جانبه‌ي ملي» در سطح ملي و در سطح استاني است.


11. همايش ملي كار

پيروزي انقلاب اسلامي در ايران پرونده‌ي تشكيل «كنفرانس‌ ملي كار»‌ را به مدت 20 سال مختومه كرد تا اينكه سرانجام در مهر ماه سال 1378 نخستين همايش ملي كار پس از انقلاب (يازدهمين همايش ملي كار) در تهران برگزار شد. اما اين دوره نيز كوتاه بود و با برگزاري پنجمين همايش ملي كار در سال 1383،‌ پرونده‌ي همايش ملي كار بار ديگر مختومه شد، تا زماني كه وزير كار دولت دهم سكان هدايت وزارت كار و امور اجتماعي را به دست گرفت و به تدريج سياست‌هاي سه‌جانبه‌گرايي احياء شد.

ساختار «همايش ملي كار»‌ شباهت بسيار زيادي به ساختار «كنفرانس بين‌المللي كار» دارد كه هر سال در ژنو و با حضور نمايندگان كارگران،‌ كارفرمايان و دولت‌هاي عضو سازمان بين‌المللي كار برگزار مي‌شود. همايش ملي كار 100 عضو اصلي دارد كه 50 نفر آن از گروه دولت، 25 نفر از سوي كارگران و 25 نفر نيز از سوي كارفرمايان معرفي مي‌شوند. مسؤليت معرفي نمايند‌گان كارفرمايان به همايش ملي كار بر عهده‌ي كعاصكا است.

11. 1. شانزدهمين همايش ملي كار

در سومين نشست «كميسيون تخصصي همايش ملي كارشايسته» كه صبح روز دوشنبه 11 بهمن ماه 1389 با حضور نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در مؤسسه كار و تأمين اجتماعي (وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي) برگزار شد، آخرين تصميم‌هاي مربوط به برگزاري شانزدهمين همايش ملي كار به تصويب رسيد. مهندس محمد عطارديان دبيركل و خانم شهره‌ تصديقي مشاور امور بين‌الملل و خانم كتايون سپهري و آقاي سيد حسن افتخاريان از مشاوران دبيركل در اين نشست حضور داشتند.

صبح روز دوشنبه 18 بهمن ماه 1389 نشست خبري سه‌جانبه‌اي با حضور نمايندگان دولت و تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري در مؤسسه كار و امور اجتماعي برگزار شد. مهندس محمد عطارديان دبيركل كعاصكا در اين نشست حضور يافت و اظهار اميدواري كرد كه روند تدوين و اجراي برنامه‌ي ملي كار شايسته در قانون پنجم توسعه مانند برنامه‌ي چهارم متوقف نشود.

يك هفته بعد،‌ يعني صبح روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 شانزدهمين همايش ملي كار با عنوان «همايش ملي كارشايسته» برگزار شد و منشور همايش ملي كارشايسته را به تصويب رساند.

در اين همايش اعضاء هيأت مديره‌ي كعاصكا و كارفرماياني از ساير تشكل‌هاي كارفرمايي عضو شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور حضور يافتند.

11. 2. هفدهمين همايش ملي كار

برگزاري همايش ملي كار به تدارك نسبتاً گسترده‌اي نياز دارد. در نتيجه، با توجه به گذشت 8 ماه از سال،‌ بايد ديد آيا شركاي اجتماعي كعاصكا آمادگي برگزاري هفدهمين همايش ملي كار را در سال 90 خواهند يافت يا نه؟ و اگر برگزاري اين همايش در ماه‌هاي باقي مانده‌ي سال 90 مقدور نشد، كعاصكا خواهد كوشيد تا اين همايش به نحو شايسته‌اي در سال آينده برگزار شود.


12. سازمان بين‌المللي كار

سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در سال 1919 به عنوان بخشي از معاهده‌ي ورساي، كه به جنگ جهاني اول پايان داد، با اين هدف ايجاد شد كه نشان داده شود صلح جهاني پايدار فقط هنگامي حاكم مي‌شود كه براساس عدالت اجتماعي استوار شده باشد. س.ب.ك تنها سازمان بين‌المللي است كه ساختار سه‌جانبه دارد و هدف اصلي خودش را «ايجاد كار شايسته براي همه» تعريف كرده است. با توجه به اهميت ايجاد شغل در توسعه‌ي پايدار، اهميت اين سازمان در سال‌هاي اخير به نحو فزاينده‌اي افزايش يافته است.

12. 1. اهميت جايگاه اين سازمان براي كانون عالي كارفرمايي ايران

كعاصكا به عنوان تنها تشكل ملي كارفرمايي كه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجوز فعاليت گرفته، تنها سازمان ملي كارفرمايي است كه به عنوان تشكل داراي بيشترين نمايندگي بايد نمايده‌ي كارفرمايان و مشاوران او را براي اعزام به كنفرانس‌هاي سالانه‌ي س.ب.ك انتخاب كند. همين ارتباط مستمر با س.ب.ك و حضور در كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار كه خرداد ماه هر سال در ژنو برگزار مي‌شود،‌ كعاصكا را به كانوني براي انتقال رويكردهاي جهاني نسبت به كار و روابط كار بدل ساخته است.

12. 2. مرور اجمالي حضور قبلي نمايندگان كعاصكا

تا پيش از تشكيل كعاصكا وزير كار و امور اجتماعي نمايندگان كارگران و كارفرمايان را براي اعزام به كنفرانس بين‌المللي كار انتخاب مي‌كرد. ظاهراً يكي از عوامل تسريع در روند تشكيل كعاصكا فشارهاي همين سازمان بين‌المللي براي اعزام نمايندگان واقعي كارفرمايان به كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار بوده است.

از زمان تشكيل كعاصكا در سال 1378 اين كانون عالي به صورت مرتب نمايندگان خود را به نشست‌هاي سازمان بين‌المللي كار اعزام كرده است.

حتي در سال‌هايي كه كعاصكا به صورت غيرقانوني منحل اعلام شده بود، مهندس محمد عطارديان به دعوت سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اجلاس‌هاي كنفرانس بين‌المللي كار حضور مي‌يافت. و اتفاقاً در همان دوران بود كه از سوي كارفرمايان منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه به عنوان عضو جانشين هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كار انتخاب شد و در حال حاضر دومين دوره است كه به عنوان نخستين ايراني عضو هيأت مديره‌ي اين سازمان خدمت مي‌كند.

12. 3. گزارش حضور نمايندگان كانون عالي در اجلاس سال 90 كنفرانس بين‌المللي كار

طبق اساسنامه‌ي س.ب.ك هر يك از گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي كشورهاي عضو مي‌توانند يك نماينده و يك جانشين همراه با تعدادي مشاور به اجلاس‌هاي كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار اعزام كنند. تعداد مشاوران با تعداد كميته‌هاي تخصصي كه در آن اجلاس برگزار خواهد شد هماهنگ مي‌شود.

متأسفانه، دكتر ناصر رئيسي فرد در آخرين روزها با مشكلات شخصي مواجه شد و نتوانست هيأت نمايندگان كارفرمايان را همراهي كند . يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار به مدت سه هفته در خرداد ماه سال 1390 در ژنو برگزار شد و هيأت نمايندگي كارفرمايان در اين نشست حضور فعالي داشت.

12. 4. دستاوردهاي ويژه‌ي حضور اين دوره‌ي نمايندگان كارفرمايان

12. 4. 1. مهندس محمد عطارديان به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان ايران طي سخنان خود در مجمع عمومي كنفرانس بين‌المللي كار از جمله به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در كشور اشاره كرد و ضمن تجليل از نيات خير اين قانون خاطر نشان ساخت كه اجراي موفقيت آميز اين قانون در گرو مشاركت دادن مردم در قالب شوراهاي محلات در روند تصميم‌گيري و نحوه‌ي توزيع يارانه‌هاي نقدي است.

12. 4. 2. در حاشيه‌ي اين اجلاس،‌ هيأت نمايندگي كارفرمايان ايران طي دو ملاقات با دبيركل سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان از وي خواستند كه تمام امكانات بين‌المللي سازمان متبوع خود را براي انتقال تجربه‌هاي ظرفيت سازي در تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني به كار بگيرد. در همان نشست‌ها بود كه تفاهم‌نامه‌اي بين كعاصكا و آن سازمان منعقد شد، و در چارچوب همان تفاهم نامه است كه روز‌هاي 22 تا 24 آبان 1390 كارشناس امور كارفرمايي دفتر سازمان بين‌المللي كار در دهلي جهت برگزاري كارگاه‌ آموزشي براي اعضاء كعاصكا به ايران خواهد آمد.

12. 5. معرفي گزارش‌هاي مشاوران

مشاوراني كه امسال براي شركت در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار انتخاب شدند،‌ علاوه بر تسلط به زبان انگليسي،‌ از متخصصاني بودند كه با موضوع‌ كميته‌هاي تخصصي امسال كنفرانس بين‌المللي كار كاملاً آشنايي داشتند. به علاوه، از اعضاء هيأت مديره‌هاي تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا هستند و همچنين به عنوان كارشناس با كعاصكا همكاري مستمر دارند. تمام اين ويژگي‌ها سبب شد كه ثمره‌ي حضور اين مشاوران براي تشكل‌هاي كارفرمايي ايران از سال‌هاي قبل به مراتب بيشتر و پايدارتر باشد.

اين مشاوران از روند مشاركت خود در كميته‌‌هاي تخصصي يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار گزارش‌هاي جامعي تهيه كردند كه هم در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا) هميشه در دسترس است و هم متن كاغذي آن‌ها تكثير شده و در اختيار حاضران در اين مجمع قرار گرفته است. عنوان اين گزارش‌ها به اين شرح است:
- الف – گزاراش يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار،‌ به كوشش خانم شهره تصديقي
- ب – گزارش كميته‌ فني كارشايسته براي كارگران خانگي به كوشش دكتر سيد حسن افتخاريان
- پ – گزارش كميته‌ي فني حمايت اجتماعي به كوشش خانم مهندس كتايون سپهري
- ت – گزارش كميته‌ي فني مديريت كار و بازرسي كار به كوشش آقاي دكتر محمدحسن احمدپور

12. 6. اعزام كارشناسان به نشست‌هاي تخصصي

يكي از فعاليت‌هاي عادي كعاصكا شناسايي و معرفي افراد با صلاحيت و علاقمند براي شركت در نشست‌هاي تخصصي سازمان بين‌المللي كار است. در طول سال 90 دو نشست از سوي س.ب.ك در ژنو و تركيه برگزار شد و نمايندگان زير از سوي كعاصكا به اين نشست‌ها معرفي شدند:

الف – دكتر اصغر احمدوند از انجمن صنفي سازندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان براي حضور در يك كنفرانس بين‌المللي در زمينه‌ي تجديد ساختار در صنايع شيميايي و دارويي. گزارش جامع اين حضور به زودي از طريق شاكا در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

ب – آقاي احمد صيادي براي شركت در نوزدهمين كنگره‌ي جهاني ايمني و بهداشت كار كه روز‌هاي 11 تا 15 سپتامبر 2011 (20 تا 24 شهريور 1390) در استامبول تركيه برگزار شد. گزارش مشروح اين كنگره نيز تهيه شده كه به زودي در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد.

12. 7. اسناد سازمان بين‌المللي كار

يكي ديگر از فعاليت‌هاي عادي كعاصكا ترجمه و انتشار بخشنامه‌ها، بيانيه‌ها و ساير اسناد س. ب. ك است كه آشنايي كارفرمايان ايراني با آن‌ها ضروري است. اين اسناد از طريق شاكا براي هميشه در اختيار تمام فارس زبانان قرار دارد و علاقمندان مي‌توانند از اين اسناد پرينت گرفته و در اختيار اعضاء تشكل‌هاي متبوع خود بگذارند. در فاصله‌ي آبان 1389 تا آبان 1390 اسناد زير از س.ب.ك ترجمه و در سايت «پيام كارفرمايان» (شاكا) منتشر شده است:‌

1. نيازسنجي اينترنتي مركز آموزشي تورين از تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان، ترجمه‌ي بيانيه‌ي آرنو دو كاستر مدير برنامه‌ي اقدام‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار، 14 آذر 1389

2. ترجمه‌ي فرم نيازسنجي آموزشي مركز آموزش بين‌المللي از تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان، 17 آذر 1389

3. ارتباط اقناعي: شنيده سازي صداي كسب و كار، معرفي و ترجمه‌ي بخش‌هايي از كتاب پنجم از مجموعه‌ي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» از انتشارات مركز بين‌المللي آموزش وابسته به سازمان بين‌المللي كار، 19 دي 1389

4. مخالفت سازمان بين‌المللي كار با اقدام ايزو در تدوين استاندارد براي «مديريت منابع انساني»، بيانيه‌ي سازمان بين‌المللي كار در مورد تدوين استاندارد براي مديريت منابع انساني، 14 بهمن 1389

5. راهنماي تدوين و اجراي برنامه كشوري كار شايسته، ترجمه‌ي و انتشار الكترونيكي و كاغذي راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ كشوري كارشايسته از انتشارات سازمان بين‌المللي كار، 14 بهمن 1389 (اين جزوه به در قالب «پيام كارفرمايان»‌ شماره‌ي 27 در بهمن ماه 1389 منتشر شد)

6. بيشترين سازي فرصت تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه‌‌ي كشوري كار شايسته، معرفي راهنماي 38 صفحه‌اي به زبان انگليسي كه در جولاي سال 2010 از سوي مركز بين‌المللي آموزش وابسته به سازمان بين‌المللي كار منتشر شده، و ترجمه‌ي بخش‌هايي از اين كتاب مهم، 2 بهمن 1389

7. گزارش‌هاي ارايه شده به كنفرانس بين‌المللي كار، معرفي شش گزارش ارايه شده به يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار، 25 اسفند 1389

8. معرفي جزوه‌ي «پرداختن به چالش‌هاي اشتغال جوانان» – راهنماي مقدماتي براي تشكل‌هاي كارفرمايي»؛ از انتشارات «دفتر اقدام‌هاي كارفرمايي» براي تقويت ظرفيت‌هاي تشكل‌هاي كارفرمايي، 4 فروردين 1390

9. ترجمه‌ي كتابچه‌ي : «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌ پايدار»، از انتشارات «دفتر اقدامات كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار در سال 2010، 5 ارديبهشت 1390 (اين جزوه براي انتشار كاغذي آماده شده است)

10. مديركل در قامت يك مصلح جهاني: عصر جديد عدالت اجتماعي، ترجمه‌ي بخش‌هايي از گزارش مديركل سازمان بين‌المللي كار به يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار، 10 خرداد 1390 11. دوره‌ي آموزشي 5 روزه‌ي «هدايت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به سوي اشتغال و كارشايسته»، ترجمه‌ي بروشور مركز بين‌المللي آموزش سازمان بين‌المللي كار در مورد اين دوره‌ي آموزشي، 3 شهريور 1390

12. نظرسنجي مركز بين‌المللي آموزش در مورد تشكل‌‌هاي كارفرمايي و زنان كارآفرين، ترجمه‌ي متن پرسشنامه مركز بين‌المللي آموزش در مورد موضوع فوق، 23 شهريور 1390


13. سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در حال حاضر، 144 كنفدراسيون ملي كارفرمايي از كشورهاي مختلف عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) هستند. اين سازمان عملاً هماهنگي و رهبري گروه كارفرمايان در اجلاس‌هاي كنفرانس بين‌المللي كار را بر عهده دارد. به علاوه،‌ همكاري نزديك با گروه 20، اتاق بين‌‌المللي بازرگاني، كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب‌وكار وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه،‌ همكاري با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي به اين سازمان اهميتي واقعاً‌ بين‌المللي بخشيده است.

13. 1. اهميت عضويت كعاصكا در اين سازمان

با اطمينان مي‌توان گفت كه عضويت كعاصكا در سازمان بين‌المللي كارفرمايان مهم‌ترين نقطه‌ي قوت اين كانون عالي است. چرا كه ساير تشكل‌هاي ملي كارفرمايي تلاش زيادي كردند تا بتوانند عضو اين سازمان شوند. اما كعاصكا به دليل ساختار كاملاً مستقل، غيردولتي و كارفرمايي خود، و نيز حمايت صريح و آشكارش از بخش خصوصي، توانست صلاحيت عضويت در اين سازمان بين‌المللي را احراز كند.

اين سازمان مي‌تواند در دفاع از خواسته‌هاي مشروع كارفرمايان ايراني صداي 144 كنفدراسيون كارفرمايي عضو خود را به صورت هماهنگ در محافل بين‌المللي رسا و بلند كند. به علاوه، ارتباط با اين سازمان بين‌المللي سبب مي‌شود تا تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني با رويكرد جهاني نسبت به مسائل كارفرمايي آشنا شوند، جهاني فكر كنند و ملي دست به عمل بزنند.

13. 2. دفاع از حقوق كعاصكا در سازمان بين‌الملي كار

حمايت‌هاي بي‌دريغ اين سازمان در جريان انحلال غيرقانوني كعاصكا، به رغم آنكه هيچ درخواست رسمي‌اي از سوي كعاصكا مطرح نشده بود، حلقه‌ي فشارهاي بين‌المللي را عليه مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي به سختي تنگ ساخت و حتي سبب شد يك فرصت طلايي براي رياست وزير وقت بر كنفرانس بين‌المللي كار‌،‌ به خاطر لجاجت‌هاي شخصي از كف ايران برود.

گفتني است مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي، انتقادهاي مطرح شده از سوي كارفرمايان انشعابي را ترجمه و در اختيار سازمان بين‌المللي كار قرار دادند و به اين ترتيب، به يك كشمكش درون‌خانوادگي و ملي ابعاد بين‌المللي بخشيدند. سازمان بين‌المللي كار نيز اين سند را در اختيار سازمان بين‌المللي كارفرمايان قرار داد و دبيركل اين سازمان نيز دبيركل كعاصكا را براي ارايه‌ي پاسخ به انتقاد‌هاي مطرح شده به ژنو دعوت كرد. تازه پس از توضيح‌هاي دبيركل كعاصكا بود كه آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان، بدون درخواست كعاصكا و صرفاً به عنوان انجام وظيفه در دفاع از حقوق يكي از كنفدراسيون‌هاي عضو، نسبت به رفتارهاي غيرقانوني مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي به سازمان‌ بين‌المللي كار شكايت كرد و از طريق ابزارهاي نظارتي اين سازمان مسؤلان وقت وزارت كار را براي رعايت حقوق قانوني كعاصكا تحت فشار قرار داد. خوشبختانه با انتخاب وزير جديد كار و امور اجتماعي سياست‌هاي حاكم بر اين وزارت‌خانه تغيير كرد و كعاصكا نيز از هيچ كوششي براي ترميم وجهه‌ي بين‌المللي دولت جمهوري اسلامي در محافل سه‌جانبه دريغ نورزيد.

13. 3. حضور نمايندگان كعاصكا در نشست‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در سال 90

هر ساله همزمان با برگزاري اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار در ژنو، نشست شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان و نشست‌ سازمان‌هاي منطقه‌اي كارفرمايان نيز در ژنو برگزار مي‌شود. در خرداد 1390 هيأت نمايندگي كعاصكا در نشست شوراي عمومي و در نشست سازمان منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي كارفرمايان شركت كرد. گزارش تصويري اين نشست در شاكا ارايه شده و گزارش مكتوب اين نشست‌ها نيز در اختيار اعضاء محترم حاضر در مجمع گذاشته شده است.

13. 4. ترجمه و انتشار اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان

ارتباط س.ب.كاف با كعاصكا يك ارتباط مستمر و به اصطلاح اينترنتي، يك ارتباط «برخط» يا آنلاين است. تقريباً هر روز ايميل‌هايي از اين سازمان به تمام كنفدراسيون‌هاي عضو و از جمله به كعاصكا ارسال مي‌شود و همراه آن‌ها خبرها، تحليل‌ها، بيانيه‌ها و برنامه‌هاي اين سازمان بين‌المللي در اختيار تشكل‌هاي عضو قرار مي‌گيرد. بخش قابل توجهي از اين اسناد كه آگاهي نسبت به مفاد آن‌ها براي كارفرمايان ايراني ضروري است، به فارسي ترجمه شده و در شاكا منتشر مي‌شود.

گفتني است كه همزمان با انتشار اين مطالب در شاكا، خلاصه‌ي آن‌ها به صورت خودكار و در دو نوبت به صندوق پست الكترونيكي اعضاء شاكا نير، كه در زمان نگارش اين گزارش (ساعت 22 روز دوشنبه 16 آبان ماه 1390، به 32936 ايميل رسيده) ارسال مي‌شود.

خاطر نشان مي‌سازد براي ارسال اين حجم عظيم ايميل از امكانات رايگان سرويس «گروه‌هاي گوگل»‌ استفاده شده است و نشاني ايميل اعضاء تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا كه قابل دسترس بوده، به فهرست اين گروه افزوده شده است. بنا بر اين، انتظار مي‌رود بسياري از مديران بنگاه‌هاي عضو تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا با اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان آشنا باشند. با اين همه،‌ فهرست مطالبي كه از اين سازمان، فقط در فاصله‌ي آبان 1389 تا آبان 1390 ترجمه و در شاكا منتشر شده در ادامه ذكر مي‌شود(تاريخ‌هاي ارايه شده، زمان نشر الكترونيكي اين اسناد را در شاكا نشان مي‌دهند):

1. اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر، بيانيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب‌ وكار و صنعت وابسته به سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه به نماينده‌ي ويژه دبيركل سامان ملل متحد در كسب و كار و حقوق بشر، 15 آبان ماه 1389

2. اولويت‌هاي كسب و كار در بهبود اشتغال، بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه به مناسبت نشست رهبران گروه 20، 22 آبان 1389

3. مواضع كارفرمايي در برابر «گزارش جهاني دستمزد»، مواضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد «گزارش جهاني دستمزد» از انتشارات سازمان بين‌المللي كار، 2 دي ماه 1389

4. تحليل تحولات جنبش جهاني كارگري از موضع كارفرمايي، تحليل سازمان بين‌المللي كارفرمايان از عمده‌ترين گرايش‌هاي موجود در جنبش جهاني كارگري، 18 دي 1389

5. «كارنقشه‌»‌ سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011، ترجمه‌ي كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011، 14 بهمن 1389

6. بازنشر «كارشايسته: روش عملياتي كردن آن»، راهنماي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد روش عملياتي كردن كار شايسته، 21 بهمن 1389 (متن كاغذي اين سند در قالب «پيام كارفرمايان»‌ شماره 26 در شانزدهمين همايش بين‌المللي كار توزيع شد).

7. مواضع كارفرمايي در مورد مديريت و بازرسي كار، معرفي كتابچه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد مديريت كار و بازرسي كار، 6 اسفند 1389

8. مفهوم «كف حمايت اجتماعي»: خطابه‌اي براي كارفرمايان، ترجمه‌ي جزوه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد «مفهوم كف حمايت اجتماعي»‌ از نگاه كارفرمايان، 2 اسفند 1389 (اين جزوه براي نشر كاغذي آماده است).

9. حقوق بشر و كسب و كار:‌ توصيه‌هايي براي پيگيري مأموريت، ترجمه‌ي نامه‌ آنتوئنيو پنالوزا و متن توصيه‌هاي جان راگي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل متحد در امور «حقوق بشر و كسب و كار» براي استقرار سازوكاري جهت پيگيري مأموريت مربوطه، 14 اسفند 1389

10. نسخه‌ي نهايي اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر، ترجمه‌‌ي نامه‌ي آنتونيو پنالوزا به همراه نسخه‌ي نهايي اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر از انتشارات سازمان ملل متحد، 9 فروردين 1390

11. بنگاه‌‌آفريني پايدار و توسعه براي افزايش شغل‌ آفريني و مشاركت بازار كار حياتي هستند، بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كار و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت به مناسبت نشست مقامات ارشد اشتغال در كشورهاي گروه 20، 27 فروردين 1390

12. حقوق بشر و كسب و كار: پيشگفتار بر اصول راهنما، ترجمه‌ي سند «حقوق بشر و كسب و كار»‌ از انتشارات كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، 24 فروردين 1390

13. موضع كارفرمايان در برابر «سازوكار پيگيري حقوق بشر و كسب و كار»، ترجمه‌ي بيانيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد «سازوكار پيگيري حقوق بشر و كسب‌وكار»، 4 ارديبهشت 1390

14. مخالفت با انتخاب گزارشگر ويژه‌ براي حقوق بشر و كسب و كار، ترجمه‌ي بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت وابسته به سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه، 8 خرداد 1390

15. بيشترين‌سازي منافع هماهنگي بين‌المللي براي سياست اقتصادي و اجتماعي، ترجمه‌ي بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه» براي ارايه‌ به كنفرانس وزيران كار گروه 20 در روز 23 مه 2011 در پاريس، 6 خرداد 1390 16. مسؤليت‌هاي بين‌المللي سازمان بين‌المللي كارفرمايان، ترجمه‌ي سخنراني پروفسور وايزمن نكولو رياست محترم سابق سازمان بين‌المللي كارفرمايان در ژنو، 20 خرداد 1390

17. در يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت؟، ترجمه‌ي گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار، 9 تير 1390 (اين جزوه براي انتشار كاغذي آماده است).

18. تشويق تشكل‌هاي كارفرمايي به اظهار نظر در مورد گزارش‌هاي دولت به سازمان بين‌المللي كار، ترجمه‌ي بخشنامه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد همين موضوع، 25 تير 1390

19. دعوت از 30 نماينده‌ي كارفرما و كارگر براي شركت در نشست سه جانبه‌ي ترويج گفتگوي اجتماعي در صنايع شيميايي و دارويي، ترجمه‌ي بخشنامه‌ي جناب ژان دو ژاردن مشاور سازمان بين‌المللي كارفرمايان به سازمان‌هاي كارفرمايي عضو، 25 تير 1390

20. دعوت از نامزدها براي «كارگروه ملل متحد» در مورد كسب‌ و كار و حقوق بشر، بخشنامه‌ي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در همين مورد، 23 تير 1390

21. گزارش دبيركل در مورد آخرين تصميم‌هاي شوراي حقوق بشر ملل متحد، ترجمه‌ي بخشنامه‌ي آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد آخرين تصميم‌هاي شوراي حقوق بشر سازمان ملل در مورد «حقوق بشر و كسب‌و كار»، 18 تير 1390

22. بيانيه‌ي سياستگذاري اشتغال: تهيه شده براي نشست مسؤلان ارشد اشتغال گروه 20-7 آوريل 2011، ترجمه‌ي بيانيه‌ي مشترك سازمان ‌بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ مشورتي كسب و كار و صنعت سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، 17 مرداد 1390 23. فدراسيون‌هاي كارفرمايي برخورد دولت‌ها با كنوانسيون‌ها را گزارش كنند، ترجمه‌ي بيانيه‌ي دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در همين زمينه، 8 مرداد 1390

24. راهنماي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد مديريت كار و بازرسي كار، معرفي كتابچه‌ي راهنماي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد موضوع مذكور، 8 مرداد 1390

25. نقش كارفرمايان در نوزدهمين كنگره‌ي جهاني ايمني و بهداشت شغلي، ترجمه‌ي گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد نقش اين سازمان در نوزدهمين كنگره‌ي جهاني ايمني و بهداشت كار را كه روز‌هاي 11 تا 15 سپتامبر 2011 (20 تا 24 شهريور 1390) در استامبول تركيه برگزار شد، 10 شهريور 1390

26. پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي، ترجمه‌ي پرسشنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار در مورد توصيه‌نامه در مورد تأمين اجتماعي كه قرار است در يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار مطرح شود همراه با پاسخ‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان، 3 مهر 1390 27. كليات مسائل مربوط به كف حمايت اجتماعي، ترجمه‌ي سندي از سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد كف حمايت اجتماعي، 31 شهريور 1390

28. چشم انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار، معرفي سند «چشم‌انداز كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار» كه اخيراً‌ بازنگري شده است، 16 مهر 1390

29. نظر سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد حق اعتصاب، ترجمه‌ي سند سازمان بين‌المللي كارفرمايان مبني بر اينكه كنوانسيون‌هاي شماره‌هاي 87 و 98 حق اعتصاب كارگران را به رسميت نمي‌شناسد، 11 مهر 1390 (اين بيانيه‌ي مهم نيز براي نشر كاغذي آماده مي‌شود).

30. مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار، ترجمه‌ي بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب و كار سازمان همكاري‌ اقتصادي و توسعه خطاب به وزيران كار و اشتغال كشورهاي گروه 20، 12 مهر 1390 31. جمع‌بندي نشست وزيران كار و اشتغال گروه 20 در پاريس، ترجمه‌ي سندي از وزيران كار و اشتغال گروه 20 كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار تشكل‌هاي عضو قرار داده،‌ 10 مهر 1390


14. اتحاديه‌ي كنفدراسيون‌ها

به نظر مي‌رسد با افزايش نااميدي ترك‌ها از پذيرش كشورشان در اتحاديه‌ اروپا و همزمان با رشد نيروهاي دموكرات مسلمان و به قدرت رسيدن حزب توسعه و عدالت در آن كشور، ايفاء نقش «رهبري» براي خاورميانه جايگزين سياست سنتي ايفاء نقش «رهروي» براي اروپا شده است. واقعيت ديگر اين است كه كارفرمايان ترك در كشورهاي خاورميانه و آسياي ميانه گوي سبقت را از كارفرمايان ايراني مي‌برند. عوامل آن پيروزي و اين شكست بر كارفرمايان ايراني پوشيده نيست. اما چه مي‌توان كرد؟‌

كعاصكا به رغم برخوردهاي نادرست و غيرقانوني مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي هرگز پيگيري منافع ملي در عرصه‌ي بين‌المللي و منطقه‌اي‌ را فراموش نكرد. عضويت كعاصكا در اتحاديه‌ي كنفدراسيون‌هاي بنگاه‌هاي بخش خصوصي كشورهاي بين درياي مازندران و خزر (اتحاديه كنفدراسيون‌ها) نيز در راستاي همين سياست صورت گرفته است: كارفرمايان ايراني بايد با انزاوي تحميلي به خود مبارزه كنند و تا آنجا كه به كعاصكا مربوط مي‌شود، عضويت در سازمان‌هاي كارفرمايي منطقه‌اي، از جمله عضويت در اتحاديه كنفدراسيون‌ها يكي از روش‌هاي پس زدن انزاواي تحميلي است.

14. 1. مرور تاريخچه اتحاديه‌ي كنفدراسيون‌ها و اهميت عضويت كعاصكا در آن

اتحاديه‌ي كنفدراسيون‌ها در سال 1385 تأسيس شد و كعاصكا از ايران نيز يكي از اعضاء هيأت مؤسس اين اتحاديه و عضو هيأت بازرسي آن بوده است. در حال حاضر 22 كنفدراسيون از كشورهاي آلباني، ارمنستان، اتريش، آذربايجان، مقدونيه، گرجستان، آلمان، يونان، عراق، قزاقستان، روماني، صربستان، تركيه، اكراين، و ايران عضو اين اتحاديه هستند. از بعضي از اين كشورها، بيش از يك كنفدراسيون عضو اتحاديه شده‌اند، اما تمام كنفدراسيون‌هاي يك كشور با هم فقط يك رأي دارند. اين اتحاديه در مدت بسيار كوتاهي كه از عمرش مي‌گذرد،‌ برنامه‌هاي متعددي در كشورهاي مختلف به اجرا گذاشته است و ارتباط الكترونيكي‌اش با كعاصكا آنلاين است و هر هفته اخبار و مطالب زيادي از اين اتحاديه براي كعاصكا ارسال مي‌شود كه بخش مهم آن‌ها از طريق شاكا در اختيار كارفرمايان ايراني قرار مي‌گيرد.

14. 2. حضور نماينده‌ي كعاصكا در همايش بين‌المللي بهداشت و ايمني شغلي

نوزدهمين كنگره‌ي جهاني ايمني و بهداشت كار با همكاري سازمان بين‌المللي كار، و سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي و وزارت كار تركيه روز‌هاي 20 تا 24 شهريور در استامبول برگزار شد. آقاي احمد صيادي از سوي كعاصكا در اين كنگره حضور يافت و گزارش وي در اين زمينه به زودي در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.


15. تقويت شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور

بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل نوع فعاليت، اندازه،‌ و موقعيت جغرافيايي متفاوتي كه دارند در تشكل‌هاي متفاوتي گردهم آمده‌اند و از سازمان‌هاي نظارتي گوناگوني مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند. اما مالكان اين بنگاه‌ها، همه، تحت مقوله‌ي «كارفرما» يا «خويش‌فرما» قرار مي‌گيرند و در نتيجه منافع مشتركي دارند كه فقط با هماهنگي در ميان آن‌ها و تقويت صداي كارفرمايان است كه مي‌توان اميدوار بود منافع آن‌ها، كه جز رشد بنگاه‌هاي اقتصادي و در نتيجه رشد ثروت و رفاه همگاني چيز ديگري نيست، مورد توجه قرار بگيرد.

با توجه به همين واقعيت است كه چهارمين دوره‌ي هيأت مديره كعاصكا با اصرار از دبيركل خواسته است كه نسبت به تقويت هماهنگي در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي سياست‌هاي قبلي كعاصكا را دنبال كند.

15. 1. مرور اجمالي روند شكل‌گيري اين شورا و نقش كعاصكا

بر اساس دعوت كعاصكا، روز 20 تير ماه 1380 نشست مشترك نمايندگان كعاصكا و نمايندگان انجمن مديران صنايع، كنفدراسيون صنعت ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، خانه صنعت و معدن، مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني در محل انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار شد. هدف اين جلسه «ايجاد وفاق كامل و وحدت رويه بين تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كشور» بوده است. در اين جلسه چند تصميم كليدي اتخاذ شده است. برخي از آن‌ها:
• هر نوع اختلاف نظر احتمالي بين تشكل‌هاي كارفرمايي با همدلي و مذاكره‌ي داخلي حل و فصل شود به نحوي كه انعكاس خارجي مطالبي كه از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي اعلام مي‌شود، حاكي از وحدت و همدلي و اتحاد آن‌ها باشد.
• تصميم‌هايي كه به طور جمعي اتخاذ مي‌شوند، بر اساس سه اصل زير باشند:
1. اين تصميم‌ها با قانون اساسي جمهوري اسلامي مغاير نباشند.
2. با مصوبات بين‌المللي سازمان ملل متحد و زير مجموعه‌هاي اين سازمان، به ويژه سازمان بين‌المللي كار مغايرت نداشته باشند.
3. اين تصميم‌ها در جهت تقويت شكوفايي اقتصاد ملي و توسعه‌ي پايدار كشور اتخاذ شوند.

نشست‌هاي اين ساختار جديد كه بعدها به عنوان «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» (ش.ه.ك.ك) ناميده شد، با همين تركيب ادامه يافت تا با بروز انشعابي زود رس مواجهه شد و همان تشكل‌هاي انشعابي، بعدها با حمايت مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به ايجاد يك كانون كافرمايي موازي اقدام كردند كه با احكام دادگاه مجبور به انحلال آن شدند.

15. 2. مرور عوامل بروز انشعاب

سازمان‌هاي كارفرمايي عضو شوراي هماهنگي ساختارهاي متفاوتي داشتند. نمايندگان برخي از آن‌ها مانند اتاق بازرگاني،‌ صنايع و معادن ايران‌ و كعاصكا طبق قانون در محافل و سازمان‌هاي گوناگوني حضور مي‌يافتند. اما برخي ديگر از سازمان‌هاي عضو شوراي هماهنگي، به ويژه، كنفدراسيون صنعت ايران و انجمن مديران صنايع از اين مزيت محروم بودند.

كعاصكا در پي آن بود كه با تشكيل ش.ه.ك.ك، نمايندگان اعزامي از سوي كعاصكا بتوانند نظرات ساير تشكل‌هاي كارفرمايي عضو شوراي هماهنگي را نيز در مجامع و محافل سه‌جانبه منعكس كنند. در بسياري از موارد‌، از جمله براي شركت در همايش‌هاي ملي كار و اجلاس‌هاي كنفرانس‌‌هاي بين‌الملي كار،‌ كعاصكا حتي نمايندگي از سازمان‌هاي عضو شوراي هماهنگي را معرفي مي‌كرد. با اين همه،‌ نمايندگان كنفدراسيون صنعت ايران و انجمن مديران صنايع ايران اصرار داشتند كه نمايندگان اعزامي به سازمان‌ها و نهادها از سوي «شوراي هماهنگي» انتخاب و اعزام شوند كه البته،‌ اين خواسته، غيرمنطقي و از نظر حقوقي نيز اجراي آن غير ممكن بود. به همين دليل اصرار آنان بر اين خواسته‌ي غيرمنطقي به نتيجه‌اي نرسيد و نمايندگان اين دو تشكل از حضور در شوراي هماهنگي خودداري كرده و بعدها پرچم ايجاد كانون موازي را بردوش گرفتند.

15. 3. دستاوردهاي‌ شوراي هماهنگي

اگر هدف‌ بزرگ كعاصكا توانمندسازي جامعه براي ايجاد بنگاه‌هاي پايدار باشد، تحقق اين هدف مستلزم همكاري تمام تشكل‌هاي كارفرمايي است و تشكيل شوراي هماهنگي نيز در چارچوب همين رويكرد معنا مي‌يابد. با اين همه،‌ در پي اعلام انحلال غيرقانوني كعاصكا، «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» با انتشار بيانيه‌اي قاطعانه از كعاصكا حمايت كرد. اعضاء اين شورا در نشست روز 28 آذر 1385 خود بيانيه‌اي را در 4 بند منتشر كردند و با صراحت از تمام كارفرمايان ايران خواستند كه «ضمن نقادي عملكرد هيأت مديره‌‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، از اين كانون عالي، قاطعانه حمايت كنند». بدون شك انتشار اين بيانيه تأثير بسيار مثبتي بر مراجع تصميم‌گيري در مورد كعاصكا گذاشت و به اين ترتيب اين اصل بديهي ثابت شد كه يك صدايي كارفرمايان در دفاع از منافع مشترك تا چه اندازه مؤثر است.

15. 4. نشست مشترك هيأت مديره‌ي كعاصكا با رياست اتاق ايران

روز يكشنبه 11 مهر ماه 1390 آقايان حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره و مجيد آهنگريان نايب رئيس و مهندس محمد عطارديان دبيركل كعاصكا با آقاي دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ملاقات كردند. در اين ملاقات مهندس عطارديان گزارش مشروحي از جايگاه كعاصكا ارايه داد و با توصيف تاريخچه‌ي «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» از دكتر نهاونديان خواست تا همانند گذشته، نماينده‌ي تام‌الاختيار اتاق را براي حضور در اين شورا معرفي كند. دكتر نهاونديان از اين پيشنهاد استقبال كرد و. به اين ترتيب مي‌توان گفت با استقبال اتاق ايران از اعزام نماينده‌ي تام‌الاختيار به شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور، اين شورا وارد مرحله‌ي جديدي از حيات خود خواهد شد.


16. كارنقشه‌ي سال 91

به رغم آنكه برخوردهاي غيرقانوني برخي از مسؤلان وقت وزارت كار و امور اجتماعي هزينه‌هاي سنگيني بر كعاصكا تحميل كرد و موانعي دست و پاگيري فرا راه توسعه و رشد سريع اين تشكل كارفرمايي نوپا به وجود آورد، با اين همه، كعاصكا ضمن دفاع از حق حيات مستقل و آزاد خود، در تمام اين سال‌ها، كم و بيش،‌ در همان مسيري حركت كرده است كه در بيانيه‌ي مأموريت كعاصكا صورتبندي شده است:

انسجام بخشيدن به وحدت كارفرمايان در تشكل‌هاي كارفرمايي و برقراري ارتباط بين تشكل‌هاي مختلف و هم جهت كردن آنان با حفظ استقلال هريك و هم افزايي بين آن‌ها، تعامل با ساير شركاي اجتماعي، مشاركت فعال در سازمان‌ها‌ي داخلي و بين‌المللي و مشاركت در تصميم‌سازي،‌ برنامه‌ريزي و تدوين قوانين و مقررات،‌ دفاع از حقوق كارفرمايان، اثربخشي در توسعه كشور و ايجاد فرهنگ كارگروهي.

بديهي است تمام اين مأموريت‌ها بايد در خدمت يك هدف بزرگ باشد:‌ ارتقاء توانمندي‌هاي جامعه براي ايجاد بنگاه‌هاي پايدار كه سرچشمه‌ي اصلي خلق ثروت و رفاه براي مردم هستند.

با نگاهي به آينده مي‌توان فهرست بلند بالايي از اقدام‌هاي ضروري هيأت مديره را به عنوان برنامه‌هاي آينده‌ي كعاصكا ارايه داد. اما با عنايت به بيانيه‌ي مأموريت كعاصكا و نيز برنامه‌ي استراتژيكي كه در سال 1382 تدوين شد و به تصويب رسيد، هيأت مديره‌ي كعاصكا وظيفه‌ي خود مي‌داند كارنقشه‌ي سال 1391 را در چارچوب همان سند بالاسري خود تدوين كرده و به اجرا بگذارد. بنا بر اين، برنامه‌ي آينده‌ي چهارمين دوره‌ي هيأت مديره‌ي كعاصكا تدوين كارنقشه‌ي 91 در چارچوب برنامه‌ي استراتژيك كعاصكا خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا