کار در اقلیم متغییر: ابتکار سبز

گزارش امسال مدیرکل سازمان بین‌المللی کار (س‌ب‌ک)،‌ به دنبال دو رکن دستورکار جهانی،‌ یعنی: معاهده پاریس در مورد تغییر اقلیم و دستورکار توسعه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، هر دو مصوبه سال ۲۰۱۵، به تغییرات اقلیمی در زمینه «ابتکار قرن سبز» (مصوبه کنفرانس بین‌المللی کار سال ۲۰۱۳) می‌پردازد.

این گزارش بر مبنای پیشینه‌ی تلاش برای فائق آمدن بر آنچه که دو راهی جعلی تلقی می‌شود، تدوین شده است: اینکه پایداری محیط فقط به هزینه رشد، توسعه، شغل و رفاه باید کسب شود. با عنایت به اینکه کار یکی از عوامل تغییر اقلیم است و در نتیجه باید برای جبران آن انگیزه‌ای باشدو درست باید در کانون راهبردهای ممانعت از تغییرات اقلیمی، تعدیل و تطابق با آن قرار بگیرد، این گزارش نقش س‌ب‌ک را توصیف می‌کند و آن را برای رهبری این جریان فرا می‌خواند.

گزارش مدیرکل:

اطلاعاتی در خصوص اختیار س‌بک در ارتباط با کار شایسته و تغییر اقلیم ارایه می‌دهد:

یک. امکان پیش‌بینی چهار اثر کمی اشتغال وجود دارد: اول، سیاست‌هایی برای ترویج محصولات، خدمات و زیرساختارهای سبز که از طریق نوآوری‌های فناورانه مشغال کاملاً جدیدی ایجاد می‌کنند. دوم، مشغال موجود در بخش‌های کربن‌بالا، با بخش‌های جدید کربن‌پا؛ئین جایگزین می‌شود. سوم، بعضی مشاغل از بین می‌روند. چهارم، بسیاری از مشغل موجود لازم است با الزامات حدید منطبق شوند.

دو. به هر حال، کار جدید لزوماً هر جا و هر وقت که کار دیگر از بین برود در دسترس قرار نمی‌گیرد. افزوده بر این، هر نوع پیش‌گویی که بر فرض پویایی‌های کامل بازار کار باشد احتمالاً زیادی خوشبینانه خواهد بود.

سه. به علاوه، جنبه کیفی اشتغال مستلزم درک این است که «شغل‌های سبز» خود به خود با شغل‌های شایسته منطبق نمی‌شوند. برنامه کارشایسته با چهار عنصر راهبردی آن (اشتغال، تأمین اجتماعی، گفتگوی اجتماعی و سه‌‌جانبه‌گرایی، و اصول و حقوق بنیادین در کار) برای تضمین یک رویه انتقال درست همچنان مفید خواهد بود.

چهار. در واقع، مبارزه با تغییر اقلیم بخش تفکیک‌ناپذیر مبارزه برای عدالت اجتماعی جهانی است، زیرا فقیرترین و آسیب‌پذیرترین مردم و کارگران، از جمله کسانی که کم درناطق روستایی و غیررسمی فعالیت می‌کنند از گروه‌هایی هستند که بیشتر تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار دارند.

پنج. از همین رو، حکومت‌ها، با همکاری شرکای اجتماعی خود، باید به صورت اثربخش عمل کنند و تحولات را برای دستیابی به گذارها از طریق صورتبندی و اجرای سیاست‌هایی که به افراد و کمپانی‌ها کمک کند تا از فرصت‌های شغل جدید استفاده کرده و در عین حال پیامدهای منفی این جاکن‌شدگی را به حداقل برسانند، پیش‌بینی کنند (تحدید ساختار بخشی).

فرصت‌ها و تهدید‌های یک گذار درست را بررسی می‌کند:

شش. معاهده پاریس نیاز به پرداختن به تآأثیر حرکت به سوی آینده‌ی کربن‌پايسن بر دنیای کار را اذعان می‌کند: «به حساب آوردن ضروریات گذار درست از محیط‌کار و ایجاد کار شایسته و مشاغل کیفی در انطباق با اولویت‌های توسعه‌ای تععیین شده در سطح ملی».

هفت. گزارش مدیرکل به این نکته مهم اذعان دارد که دستاوردهای اشتغال معنادار، با ۵ دهم تا ۲ درصد دستاورد خالص، و به بیان دیگر، ۱۵ تا ۶۰ میلیون شغل بیشتر تا ۲۰۳۰ امکان‌پذیر است. کشاورزی، حنگل‌داری، انرژی، بازیافت، احداث و ترابری از بخش‌هایی هستند که در ایجاد شغل جدید نقش اصلی ایفا خواهند کرد که برای دنیای کار فرصت‌های مهمی فراهم می‌آورد.

در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که مدل ارتباطات اقتصادی جهانی خود س‌ب‌ک، در یک وضعیت عادی و بر مبنای یک مدل وابسته، با کاهش سطوح بهره‌وری به ۲ و ۴ دهم تا ۲۰۳۰ و ۷ و ۲ دهم تا ۲۰۵۰مواجه شود.

هشت. داده‌های بانک جهانی نیز حاکی از آن است که بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار ایالات متحده برای اجرای «کمک‌های تعیین شده ملی» مورد نیاز است تا – مشروط به حمایت بین‌المللی – کشورهای در حال توسعه به معاهده پاریس دستیابند.

در خصوص پاسخ و اقدام س‌ب‌ک راهنمایی‌هایی ارایه می‌دهد، تا اقدام‌‌های بیشتر دبیرخانه را که برای حمایت از روند درست گذار و راهبردهای ملی مربوطه باید صورت بگیرد، مشخص کند:

نه. یک گام بلند به پیش تعدیل «راهنماهایی برای گذار درست به سوی اقتصاد و جوامع پایدار برای همه» از سوی هیأت حاکمه در نوامبر ۲۰۱۵ بود. این راهنما‌ها به مداخله سیاستی در ۹ عرصه کلیدی کمک‌هایی ارایه می‌دهد.

ده. «گذار درست به پایداری زیست‌ محیطی»، چهارمین محرک سیاست فرابخشی در برنامه و بودجه ۱۹-۲۰۱۸ س‌ب‌ک، یک سیاست جدید است.

یازده. در سطح کشوری، هدف «تشخیص‌های اقلیمی/اشتغالی» س‌ب‌ک تجهیز کشورهای عضو به یک مبنای تحلیلی مناسب برای تدوین گزینه‌های سیاستی مناسب برای کارنقشه‌های تغییر اقلیمی آن‌ها خواهد بود.

دوازده. کارهایی برای معرفی شاخص‌های مناسب در «برنامه توانمندسازی محیط برای بنگاه‌های پایدار» س‌ب‌ک به نحوی که عوامل تغییر اقلیمی و زیست محیطی را به حساب آورد در دست انجام است.

سیزده. س‌ب‌ک همچنین یک ابزار برای کمک به کشور‌ها برای پیش‌بینی مهارت‌های شغل سبز تدوین کرده است و پروژه‌هایی برای تدوین استانداردهای رقابتی برای مشاغل سبز را به اجرا درآورده است. بر اساس گزارش مدیرکل، عنصر دیگری که می‌تواند یک گذار درست را تسهیل کند تقویت «بهترین برنامه س‌ب‌ک برای ساخت کف‌های تأمین اجتماعی» است.

چهارده. س‌ب‌ک یادداشت تفاهمی با دبیرخانه تغییر اقلیم ملل‌ متحد امصا کرده است تا اقدام برای گذار درست را تقویت کند. س‌ب‌ک همچنین به گروه‌بندی‌هایی بین‌دولتی مثل گروه ۲۰ کمک‌هایی برای پرداختن به موضوع‌های مرتبط ارایه می‌دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا