تفاهم ﻧﺎﻣﻪ

ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان

و ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ) ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

“ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان” و “ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ) ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن – از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ – ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ‌ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻃﺮف، ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

ﻣﺎده 1

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﺗﺤﮑﯿﻢ و ارﺗﻘﺎي ﻫﻤﮑﺎري‌ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ذﯾﺮﺑﻂ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 2

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯿﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑﻶ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﯿﺎري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 3

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻨﻈﻢ در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﺠﺎرت، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 4

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﻫﯿﺎت ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪارﻫﺎي ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر را ﺗﺮﻏﯿﺐ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 5

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري مﺸﺘﺮك ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻘﺎﺑﻶ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 6

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ارﺗﻘﺎي ﻫﻤﮑﺎري اﻗﺘﺼﺎدي و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه‌ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﻫﺎ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﯿﺎري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده 7

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺟﻬﺖ رﻓﻊ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﻣﯿﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده 8

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ، در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده 9

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت در رﻓﻊ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﯿﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﮐﻢ داوري دو ﻧﻬﺎد “ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان” و “ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن (ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ) ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﯾﺠﺎن” ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده 10

ﻃﺮﻓﯿﻦ درﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورﻧﺪ.

ﻣﺎده 11

ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد “ﺷﻮراي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان- آذرﺑﺎﯾﺠﺎن” ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺎده 12

اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ از روز اﻣﻀﺎي آن ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﮑﺘﻮب ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ، از دوازده ﻣﺎه ﭘﯿﺶ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاي ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 13

اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺎﮐﻮ-آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در روز 27 دﺳﺎﻣﺒﺮ 2013، در دو ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا