جناب آقاي محمد رضا ربيعي مديركل محترم سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي با ارسال نامه‌اي به ادارات كل كار و امور اجتماعي استان‌هاي كشور، ضمن اشاره به انحلال كانون عالي كارفرمايان ايران [كانون موازي] تركيب مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را كه ساعت 17 روز چهارشنبه پنجم آبان ماه 1389 در سالن همايش‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار خواهد شد، اعلام كرد و از آنان خواست تا به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي داراي اعتبار استان اعلام كنند در صورت تمايل با قيد فوريت نسبت به عضويت در اين كانون عالي كارفرمايي اقدام كرده و در مجمع عمومي آتي آن جهت انتخاب هيأت مديره شركت كنند.

ضمن تقديم متن كامل اين نامه، از تمام اعضاء تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور كه اين ايميل به صورت خودكار براي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود مراتب را به مسؤلان تشكل متبوع خوداطلاع دهند تا با توجه به فرصت كوتاه باقي مانده نسبت به انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن‌ها و كانون‌هاي كارفرمايي به دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اقدام كنند.

براي كسب اطلاعات بيشتر به مهندس محمدعطاريان دبيركل كانون عالي كارفرمايي ايميل بزنيد يا با دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي تماس بگيريد.

شماره‌هاي تماس: 88940512 و 88940211

احتراماً با عنايت به انحلال كانون عالي كارفرمايان ايران و مذاكرات انجام شده با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مبني بر تعويق زمان برگزاري انتخابات و موكول نمودن آن به نيمه دوم مهر ماه سال جاري – به منظور اعطاي فرصت بيشتر به تشكل‌هاي كارفرمايي كشور جهت عضويت در كانون مذكور – [1] خواهشمند است دستور فرماييد به كليه تشكل‌هاي كارفرمايي داراي اعتبار آن استان اعلام تا در صورت تمايل،‌ با قيد فوريت،‌ مطابق جدول زير به عضويت كانون مذكور درآمده و در مجمع عمومي آتي آن جهت انجام انتخابات فراگير حضور يابند. ضمناً آگهي تشكيل مجمع عمومي متعاقباً ارسال خواهد شد.

تركيب اعضاي مجمع عمومي كانون عالي كه تشكل‌هاي كارفرمايي برمبناي آن نمايندگان خود را معرفي مي‌نمايند به شرح زير مي‌باشد:
1.نمايندگان انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي عضو كانون‌هاي سراسري حرفه يا صنعت خاص، از هر استان يك نماينده با انتخاب انجمن‌هاي صنفي عضو در استان و با معرفي كانون سراسري مربوط يا به طور مستقيم.
2. نمايندگان كانون‌هاي كارفرمايي حرفه يا صنعت خاص استان‌ها، از هر كانون يا صنعت خاص در هر استان يك نماينده به انتخاب كانون‌هاي مذكور.
3.نمايندگان انجمن‌هاي صنفي عضو كانون‌هاي كارفرمايي استان‌ها به تعداد حرف يا صنايع عضو كانون استان با معرفي كانون استان.
4. انجمن‌ها‌ي صنفي كارفرمايي سراسري از هر حرفه يا صنعت خاص يك نماينده.
5.انحمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان فاقد كانون‌هاي مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 فوق از هر حرفه يا صنعت خاص در هر استان يك نماينده.

تبصره 1. هركدام از انجمن‌هاي كارفرمايي استاني (در صورت وجود فقط يك انجمن در يك حرفه يا صنت) يا انجمن‌هاي صنفي استاني موجود در سطح يك حرفه يا صنعت خاص كه عضويت بيش از يك كانون از كانون‌هاي مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 فوق را داشته باشند مي‌توانند به انتخاب خود فقط از طريق يكي از كانون‌هاي مذكور نماينده خود را معرفي نمايند.

تبصره 2 نمايندگان معرفي شده از طرف كانون‌ها يا به طور مستقيم از طرف انجمن‌هاي صنفي در صورتي داراي حق رآي در مجمع عمومي هستند كه وروديه و حق عضويت خود را پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را به كانون عالي با تأييد دبيرخانه كانون عالي داده باشند.

مجمد رضا ربيعي
مديركل سازمان‌‌هاي كارگري و كارفرمايي
شماره نامه: 57061
تاريخ نامه: 16/6/1389

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا