عملكرد «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»، به عنوان صداي كارفرمايان ايراني، نه فقط بر عملكرد تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين كانون عالي تأثير مي‌گذارد، بلكه به اعتبار جايگاه و رسالتي كه برعهده دارد مي‌تواند بر سرنوشت كارفرمايان ايراني و به تبع آن برسرنوشت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران نيز تأثير تعيين كننده داشته باشد. پرسش كليدي اين است كه عملكرد كانون عالي به چه عواملي بستگي دارد؟

بديهي است كه قدرت، نقوذ و اعتبار كانون عالي چيزي جز قدرت، نفوذ و اعتبار تشكل‌‌هاي كارفرمايي عضو اين كانون عالي نخواهد بود. در نتيجه، عملكرد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عملكرد تشكل‌هاي عضو بستگي خواهد داشت. با ين همه، تك تك تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي، به حق، انتظار دارند هيأت مديره‌ي منتخب آنان در كانون عالي بتواند قدرت، نقوذ و اعتبار تشكل‌هاي عضو را يك كاسه ساخته و اين قدرت عظيم بالقوه را در راستاي دفاع از منافع كارفرمايان ايراني، كه چيزي جز ارتقاء‌ توليد و رفاه و آسايش ملي نيست، به فعل درآورده و مديريت كند. كانون عالي براي تحقق اين رسالت خود چه بايد بكند؟

هر كس مي‌تواند به زعم خود فهرست بلند بالايي از فعاليت‌هاي بالقوه‌ي كانون عالي را فهرست كند. اتفاقاً فهرست بلند بالايي از «وظايف و اختيارات» هيأت مديره‌ي كانون عالي در اساسنامه‌ي اين سازمان ملي كارفرمايي ايران قيد شده است. با اين همه، تمام كارفرمايان مي‌دانند كه فهرست كردن اين وظايف در اساسنامه يك چيز است،‌ اما خلق ساختارهايي كه بتوانند اين فهرست بلند بالاي وظايف را در ميدان عمل به اجرا در‌آورند، چيزي ديگر. در نتيجه، پرسش همچنان مطرح اين است كه هيأت مديره‌ي هر سازماني چگونه مي‌تواند و بايد «اختيارات»‌ خود را براي انجام «وظايف» خود از قوه به فعل درآورد؟ همين جاست كه ضرورت تدوين برنامه‌ي استراتژيك مطرح مي‌شود.

در مورد مفهوم «استراتژي» ادبيات گسترده‌اي، حتي به زبان فارسي توليد شده است، با اين همه، تمام كارفرماياني كه تجربه‌اي در اين زمينه دارند مي‌دانند كه عنصر كليدي در تدوين هر برنامه‌ي استراتژيك، روند و چگونگي تدوين برنامه‌ي استراتژيك است. آمارها حاكي از آن است كه در سطح جهان حدود 70 درصد از برنامه‌هاي استراتژيك تدوين شده در ميدان اجرا با شكست مواجه مي‌شوند. اين رقم در ايران حدود 97 درصد است. چرا؟

در پاسخ به اين پرسش مي‌توان به عوامل گوناگوني اشاره كرد، با اين همه، يكي از عمده‌ترين عوامل به اجرا در نيامدن بسياري از برنامه‌هاي استراتژيك اين است كه معمولاً مديران و كاركنان سازمان‌ها، چه بسا به دليل مشغله‌هاي فراواني كه دارند، در فرايند تدوين برنامه‌ي استراتژيك سازمان متبوع خود، به طور مستقيم مشاركت نمي‌كنند و گروهي متخصص از بيرون سازمان برنامه‌ي استراتژيك را تدوين كرده و در اختيار مديريت ارشد مي‌گذارد. با توجه به همين واقعيت است كه روند تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اهميت مي‌يابد و اين تجربه مي‌تواند مورد توجه اعضاء هيأت مديره‌ي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي ايران نيز قرار بگيرد. مهم‌ترين ويژگي روند تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران چه بوده است؟

آنچه كه در پي ارايه مي‌شود گزارش روند تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي است. در پايان اين گزارش است كه دستارودهاي اين شيوه‌ي تدوين برنامه‌ي استراتژيك و تأثير آن بر ارتقاء عملكرد هيأت مديره كانون عالي آشكار خواهد شد.

گفتني است كه اين گزارش حاصل گفتگو با سيد حسن افتخاريان مديرعامل شركت مهندسي حامي سيستم است كه در تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي مشاركت داشته است. دكتر مصطفي جعفري عضو هيأت مديره شركت حامي سيستم نيز، در همايش«نقش تشكل‌هاي غيردولتي كارفرمايان در توسعه‌ي پايدار» كه روز چهار شنبه 26 اسفند ماه سال 1383 در سالن كنفرانس مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي برگزارشد، گزارشي از برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي ارايه داد. برگزاري اين همايش از سوي كانون عالي، خود يكي از فعاليت‌هاي هيأت مديره در راستاي اجراي برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بود.

در همين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» ترجمه‌ي سند «چارچوب استراتژيك‌» سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز، كه مقر آن در ژنو است، ارايه شده است. اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي ايران خواهند توانست با تلفيق اين دو تجربه‌، يكي در سطح ملي و ديگري در سطح بين‌المللي، نسبت به تدوين برنامه‌ي استراتژيك تشكل‌هاي خود اقدام كنند. چرا كه امروز تمام كارفرمايان ايراني اهميت و ضرورت تدوين برنامه‌هاي استراتژيك در سطح استانداردهاي قابل قبول را با تمام وجود درك مي‌كنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا