انتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال نامه‌اي به تمام تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو آن سازمان، و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، تحولات اخير در جنبش جهاني كارگران را به اجمال اما جامع تحليل كرده است. ترجمه‌ي اين نامه براي آگاهي تمام تشكل‌‌هاي كارفرمايي ايران در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند كه در اين تحليل فشرده و مختصر، به بسياري از تشكل‌هاي كارگري كه در سطح جهاني شناخته شده هستند اشاره شده است. اما بديهي است كه در اين زمينه‌ هم شناخت ما ايرانيان از روند‌هاي جهاني بسيار محدود و ناقص و كم مقدار است. شايد به همين خاطر اشارات دبيركل نامفهوم باقي بماند. با اين همه علاقمنان مي‌توانند با مراجعه به سايت‌هايي كه در متن معرفي شده به دانش خود در زمينه‌ي جنبش جهاني كارگري بيافزايند.

خانم عزيز، آقاي گرامي،

اين نامه پس از مذاكرات در اجلاس نوامبر 2010 هيأت مديره‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد تحولات اخير در كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه كارگري [1] و اتحاديه‌ جهاني فدراسيون‌ها [2] تهيه شده است. هدف ما آگاه ساختن فدراسيون‌هاي عضو نسبت به تبعات بالقوه‌ي چنين تحولاتي بر شركت‌هاي وابسته با در نظر به تدوين استراتژي در سطح ملي است. دبيرخانه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به پيگيري اين تحولات ادامه خواهد داد و در مواقع ضروري نسبت به ارايه‌ي گزارش‌هاي دوره‌اي اقدام خواهد كرد.

كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌ كارگري

در ژوئن سال 2010 و در پي خاتمه يافتن سمت آقاي گري ريدر،‌ خانم شاران بارو [3] به عنوان دبيركل كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه كارگري (آي.تي.يو.سي) انتخاب شد. در حاليكه تمركز آقاي ريدر عمدتاً بر همبستگي ادغامي بود كه در سال 2006 آي.تي.يو.سي را ايجاد كرد، خانم بارو با تمركز بر ارتقاء اقدامات سياستي كليدي آي.تي.يو.سي در بسياري از عرصه‌هاي سطح بالا و جهاني كه آي.تي.يو.سي به آن‌ها دست يافته،‌ مانند هم‌ انديشي جهاني اقتصادي (داووس)، جي 20، صندق بين المللي پول، سازمان جهاني تجارت و البته سازمان بين‌المللي كار جلوتر خواهد رفت.

برنامه‌هاي كليدي خانم بارو احتمالاً ارتقاء سازمان اتحاديه و آزادي انجمن، تغيرات آب و هوايي، حاكميت و جهاني‌ شدن، كار شايسته و عدات بازار كار است.

آي.تي.يو.سي 176 ميليون انسان در 151 كشور را با 301 مركز ملي وابسته نمايندگي مي‌كند. آنان يك ستاد مركزي در بروكسل،‌ و نيز 8 دفتر اضافي و حمايت 4 سازمان منطقه‌اي را دارا هستند. انتظار مي‌رود كه به سازمان‌هاي منطقه‌اي خودمختاري بيشتر اعطاء شود،‌ تا به آن‌ها اجازه ‌دهد كه مسائل منطقه‌اي خاصي را ، نه فقط براي اتحاديه‌‌هاي كارگري مناطق بلكه نهايتاً‌ براي كارفرمايان،‌ مطرح كنند. لازم است توچه بيشتري به اقدامات آي.تي.يو.سي و افزايش ظرفيت‌هاي آنان در هماهنگ سازي مسائل در سراسر مناطق و در هر منطقه، معطوف شود. اين تحولات مي‌تواند به واكنش سريعتر و اثربخش‌تر اتحاديه‌هاي كارگري،‌ با توجه به يك مقياس منطقه‌اي كه قبلاً انجام مي‌شد،‌ و در بهترين شرايط،‌ محدود در سطح ملي، منجر شود. ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي براي مسائل فزاينده موجود است، و سريعاً،‌ و در سطح جهاني مي‌توانيم توقع ديدن هماهنگي و شدت حضور آي.تي.يو.سي در گفتگو‌هي جهاني و در نتيجه، افزايش امكان جذب پيام‌هاي اتحاديه از سوي سياست‌ سازان باشيم. (براي كسب اطلاعات بيشتر لطفاً‌اينجا را ببينيد).

اتحاديه‌ي جهاني فدراسيون‌ها

اتحاديه‌ي جهاني فدراسيون‌ها در سال 2006 ادغام ، و جايگزين دبيرخانه‌هاي اتحاديه‌ي بين‌المللي كارگري شدند. 11 فدراسيون‌ جهاني متحد از اتحاديه‌هاي بخشي در سطح ملي تركيب شده‌اند. از آغاز شكل‌گيري، اتحاديه‌ي جهاني فدراسيون‌ها تمركز ذهني واحدي روي مسائل مرتبط به بنگاه‌هاي چند مليتي، به ويژه موافقتنامه‌هاي چارچوب بين‌المللي (يا جهاني)، كارزار شركتي، ديالگوگ‌هاي اجتماعي داشته است. «شوراي اتحاديه‌ي جهاني» تحت رهبري يك دبيرخانه‌ي هماهنگ كننده‌ي مستقر در دبيرخانه‌ي مركزي اين اتحاديه،، براي تسهيل مبادله‌ي اطلاعات بين اتحاديه‌ي جهاني فدراسيون‌ها بودجه‌ي عملياتي خودش را، هرچند كوچك، دارد. فشارهاي مالي به ويژه از بحران اقتصادي سال 2009 رو به افزايش است،‌ و ممكن است چنين مسائلي در پس و پشت ادغام سه فدراسيون (آي.ام.اف، آي.سي.اي.ام، آي.تي.جي.ال.دبليو.اف) در يك فدراسيون صنعتي از سال 2012 وجود داشته باشد.

البته، تمام فدراسيون‌هاي جهاني اتحاديه يك شيوه عمل نمي‌كنند، به عنوان مثال، اتحاديه شبكه بين‌الملل (يو.ان.آي)،‌ كه عمدتاً اقدامات بخش خدمات را پوشش مي‌دهد،‌ در پيگيري آي.اف.اي.‌ها فعال بوده است، ديگران اين موضوع را با همين اشتياق دنبال نكرده‌اند. به هر حال احتمال دارد كه اتحاديه جهاني فدراسيون‌ها مدل‌هاي گفتگو‌هاي اجتماعي و چانه‌زني‌هاي دسته‌جمعي را با بنگاه‌هاي چند مليتي دنبال كند كه هدف‌هاي پي مي‌گيرد تا نظم بخشي به عمليات جهاني، تسريع عضويت در اتحاديه‌هاي كارگري، و بهبود شرايط كار از طريق چانه‌زني‌ دسته‌جمعي برسد. اين سياست اخيراً در كارزار جديد «يك كمپاني، يك استاندارد» ديده شده است كه به دنبال به كارگيري استاندارد اتحاديه اروپا در سراسر عمليات بنگاه‌هاي چندمليتي اروپايي،‌ صرف‌نظر از قوانين و رويه‌هاي ملي است.

هماهنگي و همكاري بيشتر بين فدراسيون‌هاي جهاني متحد در سطح كمپاني‌ قابل انتظار است. موافقتنامه‌هاي چارچوب بين‌المللي چند اتحاديه‌آي در حال سربرآوردن هستند،‌ و اخيرا، يك موافقتنامه با يك بنگاه چند مليتي از سوي دبيرخانه اتحاديه‌ي جهاني از سوي فدراسيون اتحاديه جهاني مورد مذاكره قرار گرفت.

با اين حال، بايد به خاطر داشت كه اتحاديه جهاني فدراسيون‌ها از اين واقعيت سرخورده مي‌شوند كه كارفرمايان به عنوان يك قاعده خودشان را از طريق سازمان‌هاي كارفرمايي بخشي در سطح جهاني سازماندهي نمي‌كنند كه بتواند يك شريك براي توسعه‌ي بيشتر گفتگوهاي اجتاعي فراهم آورد.

نيز بايد خاطر نشان شود كه كارزاهاي اتحاديه‌هاي جهاني در حمايت از وابستگان ملي، با اختلاف‌هاي ملي ظاهراً بي‌خطر فزاينده به يك همبستگي جهاني برانگيزاننده كه تقريباً بي درنگ در سراسر جهان عمل مي‌كند، افزايش يافته است. چنين ابتكاراتي، كه مي‌توانند سهامداران،‌ سرمايه‌گذارن،‌ مديران ارشد اجرايي،‌ و مشتريان را هدف قرار دهند،‌مي‌توانند به سرعت پويايي يك اختلاف ملي را را تغيير دهند. (براي اطلاعات بيشتر در مورد اتحاديه‌‌هاي جهاني و اقدامات آن‌ها لطفاً اينجا را بنگريد)

اميدواريم اين به روز آوري [4] مقبول واقع شود. اگر نظر يا خبري داريدف لطفاً از تماس با ما دريغ نورزيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا