شرايط

در آخرين نشست، كه در فوريه 2009 در ليسبون برگزار شد، ما در ميانه‌ي يك بحران اقتصادي جدي همراه با افزايش بيكاري، عدم‌ قطعيت و تأثيرات منفي بر تعداد زيادي از كارگران و بنگاه‌ها قرار داشتيم. اين به تصويب «ميثاق جهاني شغل‌ها» در ژوئن 2009 انجاميد كه سپس از سوي گ 20 به مثابه بخشي از چارچوب سياستي آنان براي مواجه با بحران مورد حمايت قرار گرفت.

چهار سال بعد، واقعيت‌هاي ملي همچنان متفاوت هستند. بعضي از كشورها در منطقه آسيا و اروپا همراه با ثبات يا بازارهاي نيروي كار بهبود يابنده در حال خروج از بحران هستند. با اين همه در بخش‌هاي مهمي از منطقه ما اين بحران عميق شد، و بيكاري، به ويژه بيكاري جوانان به سطوح هشداردهنده‌اي افزايش يافته، ناامني شغلي زياد شده، نابرابري‌‌ها بشتر شه، تأمين اجتماعي ضعيف شده، فضاي عدم قطعيت براي بنگاه‌ها و سرمايه‌‌گذاري وخيم‌ تر شده است در حاليكه بسياري از دولت‌ةا اصلاحات دردناكي را به اجرا در‌مي‌آورند و با بدهي‌ها و مشكلات پولي مي‌جنگند.

لازم‌ است راه‌هاي مثبتي در اين كشورها براي فائقل آمدن بر پيامده‌هاي منفي اقتصادي،‌ اجتماعي و سياسي ايجاد و اعتماد را احياء كرد. گفتگوي اجتماعي و چانه زني دسته جمعي به مثابه ابزارهاي كارآمد براي تسكين اثر بحران خدمت مي‌كند، اما در بسياري كشورها آن‌ها تضعيف شده‌اند. استحكام مالي، اصلاح ساختاري و رقابت‌پذيري، از يك سو، و بسته‌هاي تشويقي، سرمايه‌گذاري در اقتصاد واقعي، شغل‌هاي با كيفيت، افزايش اعتبار براي بنگاه‌ها،‌ از سوي ديگر، نبايد پارادايم‌هاي رقيب باشند. به نفع همه ماست كه براي ترويج شغل‌ها، رشد و عدالت اجتماعي رويكردهاي پايدار را بسط دهيم. ما اقدامات مندرج در ميثاق جهاني شغل‌ها در سال 2009 را مفيد تلقي مي‌كنيم و بايد به نحو كارآمدي به اجرا درآيد.

اعتماد مي‌‌تواند احياء شود.

انتظارات سياستي

سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)، با توجه به ساختار سه‌جانبه‌اش، جايي مطلوب براي كمك به اعضاء است تا با بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي برخورد كنند و براي طراحي سياست‌هاي اصلاحي مناسب و برابر مدد برسانند.

س.ب.ك‌بايد:

- سياست‌هايي را كه كار شايسته و ايجاد شغل را تقويت مي‌‌كنند از طرق زير ترويج نمايد:

  • سياست‌هاي اقتصاد كلان اشتغال‌ساز و سرمايه‌گذاري در اقتصادي واقعي؛
  • يك محيط توانمند ساز براي بنگاه‌ها؛
  • راهبردهاي مناسب براي ارتقاء رقابت پذيري و توسعه پايدار؛ در حاليكه اصول و حقوق بنيادين در كار رعايت مي‌شود

ترويج راهبرديهايي كه شغل با كيفيت را بهبود بخشد و گپ مزد جنسيتي را كور كند؛
در راستاي قطعنامه‌ي 2007 كنفرانس بين‌المللي كار در خصوص بنگاه‌هاي پايدار، سياست‌هايي را ترويج كند كه اعتماد كسبي، بنگاه‌هاي پايدار، به ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ايجاد و حفظ كند؛
سياست‌هايي را ترويج كند كه از طريق برنامه‌هاي بازاركار فعال و كارآمد به ويژه از طريق هدف قرار دادن نيازهاي جوانان و كارگران مسن‌تر و ترويج مشاركت زنان به كارجويان مدد برسانند؛
با ناهماهنگي بين ماهرت‌هاي كارگران و نيازهاي بازار كار برخورد كنند؛
اجراي فراخوان كنفرانس بين‌المللي 2012 براي اقدام در خصوص بحران بيكاري جوانان را ترويج كنند؛
راهبردهاي ارتقاي سرمايه‌گزاري در تحقيق و توسعه، از جمله فناوري‌هاي ابتكاري و اقتصاد سبرز را ترويج كنند؛
نظام‌هاي حمايت اجتماعي پايدار و مناسب را مورد تشويق قرار دهدد؛
مشاركت اجتماعي مسؤلانه و قوي را براي داشتن گفتگوي اجتماعي در تمام سطوحي كه ثبات و پيشرفت اتماعي و توزيع برابر مدد مي‌رسانند، مبتني بر سياست‌هاي دستمزي بهره‌وري گرا، ترويج نمايند؛
از تحقق كامل بيانيه عدالت اجتماعي س.ب.ك در سال 2008 با توجه خاص به اصول و حقوق بنيادين در كار حمايت كنند.

ابزارهاي اقدام س.ب.ك

وضعيت جاري مستلزم واكنشي خاص از سوي س.ب.ك‌ است. روند اصلاح در س.ب.ك بايد توانمندي‌هايش را براي اقدام ارتقاء بخشد.

ما از دبيرخانه مي‌‌خواهيم:

مشاوره‌هاي فني، تحيل و حقيق با كيفيت عالي و مبتني بر شوهد ارايه دهد؛
به اعضاي در خصوص چالش‌هاي شناسايي شده در ارتباط با كشورهاي منطقه كمك ارايه كند؛
به اجراي استاندارهاي بنيادين كار و ساير استانداردهاي بين‌المللي كار مدد برساند؛ تبادل تجربه را، از جمله از طريق پلفورم‌هايي براي اشتراك‌ذاري سرمشق‌ها و از طريق سازماندهي به سمنارهايي براي يادگيري متقابل متمركز بر مسائل مشخص تسهيل كند؛
براي دولت‌ها و شركاي اجتماعي ظرفيت سازي كند تا مسؤليت‌هايشان را برعهده بگيرند تا كمك‌هايشان را از طريق گفتگوي اجتماعي قوي، چانه زني دسته جمعي و مشاركت اجتماعي كارآمد براي بهبودي‌ها و اصلاحات تقويت نمايند؛
هم‌افزايي‌ها و سياست هماهنگ با سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي و منطقه‌اي ، به ويژه صندوق بين‌المللي پول، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه،‌بانك جهاني اتحاديه اروپا، كمسيسون اقتصادي اروپا، در خصوص اقتصاد كلان، بازار كار و اشتغال و مسآول حمايت اجتماعي، و از طريق سخنگاه‌ها‌يي مانند نشست‌هاي مشترك وزيران كار و امور مالي گروه 20 كه به ميزباني فدراسيون روسيه در ژوئيه 2013 برگزار مي‌شود، ترويج كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا