هر روز كه از شامگاه آن چهارشنبه‌ي تأسفبار(10 آبان ماه 1385) مي‌گذرد، بيش از پيش آشكار مي‌شود كه همبستگي كارفرمايان ايراني و تحكيم سه‌جانبه‌گرايي، كه مي‌تواند و بايد در خدمت تأمين منافع ملي باشد، در عين‌حال منافع گروه‌هايي را نيز به خطر مي‌اندازد. از همين رو «تفرقه‌اندازي»، كه تاريخي به قدمت تاريخ اين مرز و بوم دارد، همچنان در كار است تا اين بار «كارفرمايان»‌ را كه در خط مقدم جبهه، مسؤليت ساختن ايراني آباد،‌ آزاد و مدرن را بر عهده دارند،‌ به جان يكديگر بياندازد. در چنين شرايطي شعار اصلي ما كارفرمايان به مثابه يك گروه و طبقه‌ي پيشتاز چيست؟ پاسخ روشن است: «زنده باد همبستگي تمام كارفرمايان ايران».

كارفرمايان فقط هنگامي كه بياموزند چگونه تضاد‌هاي گريزناپذير در ميان خودشان را به درستي مديريت كنند و به همبستگي دست يابند، آنگاه خواهند توانست با ديگر شركاي اجتماعي خود، يعني با كارگران و دولت نيز به تفاهم برسند و به تحكيم سه‌جانبه‌گرايي مدد برسانند. اما تأمل در حوادث اخير نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه نيازمند درك متقابل و آموختن روش‌هاي اثربخش و كارآمد مديريت تضادها هستيم.

نمايندگان تشكل‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه در مجمع عمومي روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 حضور يافتند و شاهد بروز بي‌نظمي و تشنجي بودند كه امكان مديريت مجمع را از هيأت رئيسه سلب كرد، حق داشتند كه هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي را مسؤل بروز آن حوادث بدانند، به اين دليل ساده كه از عوامل پيشين بروز آن تشنج‌ها به اندازه كافي اطلاع كسب نكرده بودند. هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي نيز كه با تمام وجود دشواري شرايط را لمس كرده بود، ترجيح مي‌داد تا بر تضادهاي موجود بين شركاي اجتماعي بيش از پيش دامن نزند. با اين همه، و به رغم توضيح‌هاي اجمالي و سر بسته‌اي كه داده مي‌شد، روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد»، مورخ دوشنبه 13 آذر ماه 1385 در صفحه‌ي «تشكل‌ها»ي خود متن تقريباً كامل «اطلاعيه‌ عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره كانون عالي كارفرمايي» را به چاپ رساند كه نشان مي‌داد، در خوشبينانه‌ترين داوري،‌ حتي در مورد بسياري از مواد اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي نيز تا چه اندازه تنوع برداشت و سوءتفاهم وجود دارد. آيا همين سوءتفاهم‌ها، و تنوع برداشت‌ها سبب شد كه همان «عده»، مجمع مؤسس تأسيس كانون عالي كارفرمايان ايران را فرابخوانند و اعضاء هيأت مديره‌ را نيز انتخاب كنند؟

هر چند منتخبان شما در دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي خود را از خطا بري نمي‌دانند و برخي از انتقادهاي مطرح شده از سوي آن «عده» وارد است، اما ايجاد كانون عالي كارفرمايي، دست كم پيش از آنكه دادگاه صالح در مورد اتهام‌هاي اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي حكم نهايي را صادر كند، انصافاً دور از انتظار بود و نشان مي‌داد توضيح برخي از مفاد اساسنامه و مقررات و ايما و اشاره به پشت صحنه‌ي برخي از حوادث براي آن «عده‌»، تا چه اندازه ضروري است.

هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي، طي بيانيه مورخ 18 آذر ماه 1385، پاسخ «اطلاعيه عده‌اي» را نوشت و به روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد» ارايه داد تا طبق قانون آن را به چاپ برساند. اما تجربه‌ها نشان مي‌دهد كه، متأسفانه،‌ رفتار غيرحرفه‌اي فقط به «عده‌اي» منحصر نمي‌شود. از همين رو، متن آن اطلاعيه در اين خبرنامه نيز چاپ شده است.

هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي اطمينان دارد كه حكم دادگاه صالح، تداوم فعاليت كانوني است كه جز به منافع ملي نخواهد انديشيد و اميدوار است آن «عده» نيز به كانون خودشان بازگردند.هر روز كه از شامگاه آن چهارشنبه‌ي تأسفبار(10 آبان ماه 1385) مي‌گذرد، بيش از پيش آشكار مي‌شود كه همبستگي كارفرمايان ايراني و تحكيم سه‌جانبه‌گرايي، كه مي‌تواند و بايد در خدمت تأمين منافع ملي باشد، در عين‌حال منافع گروه‌هايي را نيز به خطر مي‌اندازد. از همين رو «تفرقه‌اندازي»، كه تاريخي به قدمت تاريخ اين مرز و بوم دارد، همچنان در كار است تا اين بار «كارفرمايان»‌ را كه در خط مقدم جبهه، مسؤليت ساختن ايراني آباد،‌ آزاد و مدرن را بر عهده دارند،‌ به جان يكديگر بياندازد. در چنين شرايطي شعار اصلي ما كارفرمايان به مثابه يك گروه و طبقه‌ي پيشتاز چيست؟ پاسخ روشن است: «زنده باد همبستگي تمام كارفرمايان ايران».

كارفرمايان فقط هنگامي كه بياموزند چگونه تضاد‌هاي گريزناپذير در ميان خودشان را به درستي مديريت كنند و به همبستگي دست يابند، آنگاه خواهند توانست با ديگر شركاي اجتماعي خود، يعني با كارگران و دولت نيز به تفاهم برسند و به تحكيم سه‌جانبه‌گرايي مدد برسانند. اما تأمل در حوادث اخير نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه نيازمند درك متقابل و آموختن روش‌هاي اثربخش و كارآمد مديريت تضادها هستيم.

نمايندگان تشكل‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه در مجمع عمومي روز چهارشنبه 10 آبان ماه 1385 حضور يافتند و شاهد بروز بي‌نظمي و تشنجي بودند كه امكان مديريت مجمع را از هيأت رئيسه سلب كرد، حق داشتند كه هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي را مسؤل بروز آن حوادث بدانند، به اين دليل ساده كه از عوامل پيشين بروز آن تشنج‌ها به اندازه كافي اطلاع كسب نكرده بودند. هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي نيز كه با تمام وجود دشواري شرايط را لمس كرده بود، ترجيح مي‌داد تا بر  تضادهاي موجود بين شركاي اجتماعي بيش از پيش دامن نزند. با اين همه، و به رغم توضيح‌هاي اجمالي و سر بسته‌اي كه داده مي‌شد، روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد»، مورخ دوشنبه 13 آذر ماه 1385 در صفحه‌ي «تشكل‌ها»ي خود متن تقريباً كامل «اطلاعيه‌ عده‌اي از تشكل‌هاي كارفرمايي در باره كانون عالي كارفرمايي» را به چاپ رساند كه نشان مي‌داد، در خوشبينانه‌ترين داوري،‌ حتي در مورد بسياري از مواد اساسنامه‌ي كانون عالي كارفرمايي نيز تا چه اندازه تنوع برداشت و سوءتفاهم وجود دارد. آيا همين سوءتفاهم‌ها، و تنوع برداشت‌ها سبب شد كه همان «عده»، مجمع مؤسس تأسيس كانون عالي كارفرمايان ايران را فرابخوانند و اعضاء هيأت مديره‌ را نيز انتخاب كنند؟

هر چند منتخبان شما در دومين هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي خود را از خطا بري نمي‌دانند و برخي از انتقادهاي مطرح شده از سوي آن «عده» وارد است، اما ايجاد كانون عالي كارفرمايي، دست كم پيش از آنكه دادگاه صالح در مورد اتهام‌هاي اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي حكم نهايي را صادر كند، انصافاً دور از انتظار بود و نشان مي‌داد توضيح برخي از مفاد اساسنامه و مقررات و ايما و اشاره به پشت صحنه‌ي برخي از حوادث براي آن «عده‌»، تا چه اندازه ضروري است.

هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي، طي بيانيه مورخ 18 آذر ماه 1385، پاسخ «اطلاعيه عده‌اي» را نوشت و به روزنامه‌ي «دنياي اقتصاد» ارايه داد تا طبق قانون آن را به چاپ برساند. اما تجربه‌ها نشان مي‌دهد كه، متأسفانه،‌ رفتار غيرحرفه‌اي فقط به «عده‌اي» منحصر نمي‌شود. از همين رو، متن آن اطلاعيه در اين خبرنامه نيز چاپ شده است.

هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي اطمينان دارد كه حكم دادگاه صالح، تداوم فعاليت كانوني است كه جز به منافع ملي نخواهد انديشيد و اميدوار است آن «عده» نيز به كانون خودشان بازگردند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا