برنامه‌ي پيشنهادي سخنراني‌هاي نخستين كنفرانس بين‌المللي ماندگاري، ظرفيت‌سازي و توانمندسازي شركت‌هاو سازمان‌هاي پروژه محور – با رويكرد صنعت احداث – اعلام شد. در روز برگزاري اين كنفرنس 41 سخنراني از سوي دانشمندان و صاحب‌ نظران ايراني و خارجي در مورد موضوع‌هاي متنوع مربوط به كنفرانس ارايه خواهد شد.

خاطر نشان مي‌شود برگزار‌كننده‌ي اين كنفرانس «مؤسسه‌ي تحقيق و توسعه‌ي صنعت احداث» است كه با مشاركت چهار تشكل مهندسي: 1) انجمن شركت‌هاي ساختماني، 2) انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفتً، گاز و پتروشيمي، 3) انجمن صنفي شركت‌هاي پيمانكار تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران، و 4) انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران در سال 1380 تأسيس شد و در سال 1385 به ثتب رسيد و سه سال بعد جامعه‌ي مهندسان مشاور ايران نيز به اين مجموعه پيوست.

اين كنفرانس روز‌هاي شبنه و يك‌شنبه 24 و 25 مهر 1389 در سالن همايش‌هاي رازي تهران [جنوب بزرگراه همت در كنار برج ميلاد] برگزار مي‌شود

مراسم افتتاح در روز اول، شنبه 24 مهر 89
زمان عنوان سخنراني سمت سخنران نام سخنران
9/10 – 9/20 خيرمقدم و گزارش دبير دبيركنفرانس مهندس علي اصغرگلسرخي
9/20 – 9/35 گزارش علمي كنفرانس دبيرعلمي كنفرانس دكتر حسن شريفي بيدگلي
9/35 – 9/45 نقش دولت، تشكل‌ها و شركت‌ها در توسعه ظرفيت‌ها و ماندگاري آن‌هاو ارتباط ماندگاري و ظرفيت سازي رئيس هيأت مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي مهندس محمدرضا انصاري
9/45- 10 استفاده از ال.سي ريالي در طر‌ح‌هاي عمراني رئيس هيأت مديره شركت استراتوس و بانك اقتصاد نوين مهندس سيد محمدرضا صدر هاشمي نژاد
10 – 10/30 نقش نظام مالي، بانكي در ارتقاء توانمندسازي شركت‌ها و سازمان‌هاي پروژه محور قائم مقام بانك مركز دكتر حميد پورمحمدي
10/30 – 10/50 رئيس اتاق بازرگاني ايران دكتر نهاونديان
10/20 – 10/35 بررسي مشكلات ماندگاري و توانمندسازي شركت‌هاي مهندسين مشاور در ايران رئيس شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاوران ايران مهندس منوچهر فخر صمدي
10/50 – 11/05 اقتصاد دولتي، مانعي عظيم در برابر ماندگاري شركت‌هاي پروژه محور رئيس هيأت مديره انجمن صنفي شركت‌هاي پيمانكار تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران مهندس پرويز تيواي
11/20 – 11/35 تعامل با دولت و ساير اركان شاغل در حوزه سازندگي، بهترين راهكار براي رفع موانع موجود ريئس هيأت مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني مهندس منوچهر ملكياني فرد
11/35 – 12/05 استفاده از رهنمودهاي مهندس رحيم مشائي رئيس دفتر رياست جمهوري رئيس دفتر رياست جمهوري اسنفديار رحيم مشائي
نشست اول. روز اول: شنبه 24 مهر 89
13/30 – 13/45 گفتگوهاي اجتماعي و كار شايسته شالوده توسعه دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مهندس محمد عطارديان
13/45 – 14 وزير كار و امور اجتماعي دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامي
14 – 14/15 نايب رئيس منطقه 8 فدراسيون‌هاي مهندسان مشاوركشورهاي اسلامي مهندس سيامك دولتشاهي
14/15 – 14/30 نظام فني اجرايي كشور و رويكردهاي آن در ماندگار، ظرفيت‌سازي و توانمند‌سازي عوامل دينفع نظام فني اجرايي كشور تائب رئيس فدراسيون مهندسان مشاور كشورهاي اسلامي مهندس سيامك دولتشاهي
14/30 – 14/45 تأمين مالي صادرات خدمات فني و مهندسي مديرعامل بانك توسعه صادرات دكتر كورش پرويزيان
نشست دوم. روز اول:شنبه 24 مهر 89
15/55- 16/10 ماندگاري در مهندسان مشاور از طريق تصحيح رابطه مالكيت با مديريت عضو هيأت مديره انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران مهندس عزت‌الله خواجه‌نوري
16/10 – 16/25 مديريت تغيير در شركت‌هاي پيمانكاري سنتي به منظور ماندگاري با رويكرد به سمت پيمانكار عمومي رئيس بخش فني مهندسي شركت تهران جنوب مهندس محمد رضا طبيب‌زاده
16/25 – 16/40 لزوم همگرايي در بخش خصوصي به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي كليدي توسعه رئيس هيأت مديره شركت سي.تي.يو و عضو هيأت مديره بانك كارآفرين مهندس امير دادخواه
16/40 – 16/55 چارچوب نظارتي براي بازارهاي نوظهور احداث در سي.آي.سي مدير شركت آ.اس.پي.آي ابراهيم محمدزاده از آذربايجان
16/55 – 17/10 توسعه باروش غيرسرمايه‌گذاري از طريق نهادسازي به وسيله‌ي همگرايي تشكل‌ها با استفاده از مديريت سرمايه‌گذاري فكري؛ تحربه‌اي در صنعت احداث ايران دبيرعلمي كنفرانس دكتر حسن شريفي بيدگلي
17/10 – 17/25 بررسي ظرفيت، جايگاه و شرايط كنوني كسب و كارهاي طراحي مهندسي كشور مديرعامل شركت طراح و اجرا مهندس غلامرضا رحيمي
نشست سوم. روز دوم يك ‌شنبه 24 مهر 89
8/30 – 8/45 توانمندسازي شركت‌هاي پروژه محور از طريق ماشيني كردن ساخت مديرعامل شركت پرليت مهندس عليرضا ناصر معدلي
8/45 – 9 علل عدم پايايي بنگاه‌ها عضوهيأت مديره شركت تابليه مهندس علي‌اكبر كاشي قندي
9 – 9/15 نقش انسان حرفه‌اي در ماندگاري و توانمند‌سازي شركت‌هاي پروژه محور مديرعامل شركت سيويل دز مهندس عبدالعظيم گلچين
9/155 – 9/30 رئيس هيأت مديره صانير دكتر سعيد خرقاني
9/30 – 9/45 پرهيز از قواعد دوگانه در نتظيم روابط حرفه‌اي پژوهشگر طرح‌هاي عمراني و معاملات عمومي از مركز پژوهش‌هاي مجلس مهندس شهرام حلاج
نشست چهارم. روز دوم يك‌شنبه 25 مهر 89
10/30 – 10/45 سازندگي و توليد و نقش آن در ماندگاري و توسعه كشور رئيس هيأت مديره شركت جهان پارس مهندس نادر عطايي
10/45 – 11 تحريم‌ها و پايداري مديرعامل شركت انرژي پويا مهندس سيد عبدالجواد علوي
11 – 11/15 رايطه عشق و انگيزه كاركنان و ماندگاري و توانمندسازي شركت‌ها مديرعامل شركت آريا پيشروقرن مهندس علي‌اكبر هاشمي
11/15 – 11/30 الزامات توسعه پيمانكاري كشور مديركل سابق امور مديريت پروژه‌هاي وزارت نف اسماعيل ثريايي
11/30 – 11/45 الزامات توسعه پيمانكاري كشور معاون وزير اقتصاد و دارايي دكتر علي شيري
نشست پنچ. روز دوم يك شنبه 25 مهر89
13/30 – 13/45 تبيين مشكلات و نظارت مورد نياز در حرفه‌ي پيمانكاري با هدف تشريح دلائل ارائه‌ي پيشنهاد طرح تشكيل سازمان نظام پيمانكاري نماينده كانون سراسري انجمن‌‌هاي شركت‌هاي ساختماني، تأسيساتي و تجهيزات ايران مهندس محسن سليمي
13/30 – 13/45 ماندگاري از طريق همكامي با تغييرات تكنولوژي دنيا در شركت‌‌ها و سازمان‌هاي پروژه محور رياست هيأت مديره نفت و گاز و پتروشيمي مهندس محمد حسين ترابي
14 – 14/45 اخلاق حرفه‌اي در كسب و كار، با رويكرد شركت‌هاي پروژه محور نماينده گروه صنعتي در اتاق بازرگاني در حوزه اخلاق كسب و كار دكتر شعباني فرد
14/45 – 14/30 تحليل اهميت پارادايم بارارگرايي سيستميك در صنعت احداث و تأثيرات آن بر سينرژي، نوآوري و توسعه حرفه‌اي در راه رسيدن به توسعه پايدار و عدم تمركز موفق برنامه‌ريز، مشاور استراتژي و طراح دورهاي ام.بي.آي دكتر كيا گلسرخي
14/30 – 14/45 انواع‌ سازمان‌هاي تحقيق و توسعه صنعتي و نقش آن‌ها در توسعه پايدار به مدل مؤسسه تحقيق و توسعه‌صنعت احداث مديرعامل مؤسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث مهندس جعفر محدث
مراسم اختتاميه. يك‌شنبه 25 مهر 89
15/45 – 16 نوسازي در مهندسي مشاور در كشورهاي اسلامي معاون اف.سي.آي.سي عماد عيدين نوري از تونس
16/45 – 17 جمع‌بندي دبير علمي دبير علمي دكتر حسين شريفي گلسرخي
17 – 17/45 جمع‌بندي دبير و صدور قطعنامه دبيركنفرانس مهندس علي‌اصغر گلسرخي
 • شركت در اين كنفرانس به مدعوان اختصاص دارد.
 • براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن‌هاي شماره‌ي
  88701137
  88724264
  88724279
  تماس بگيريد.
  سايت: www.sce-conference.com
  ايميل: info@sce.conference.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا