رياست گروه 20 در سال 2012 بر عهده‌ي مكزيك خواهد بود. به همين خاطر، دولت مكزيك سندي را منتشر كرده است كه برنامه‌ي اين كشور براي دوره‌ي يكساله‌ي رياستش بر گروه 20 را تشريح كرده است. برگردان اين سند، كه از سوي آقاي اسكات باركلامب مشاور ارشد سازمان بين‌الملل كارفرمايان در اختيار فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو، از جمله در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصا)، قرار گرفته در ادامه تقديم مي‌شود. هرچند ايران عضو گروه 20 نيست، اما تأمل در اين سند براي كارفرمايان اهميت دارد، به ويژه كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان با گروه 20 ارتباط تنگاتنگ برقرار كرده و مباحث اين گروه به طور مستمر در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار خواهد گرفت.

گفتني است كه تحت رياست فرانسه بر گروه 20 در سال 2011، وزيران كار و اشتغال عضو گروه 20 توافق كردند كه يك كميته‌ي ويژه (گروه ضربت)‌ براي اشتغال و با اولويت اشتغال جوانان ايجاد كنند. در دسامبر سال 2011، سازمان بين‌المللي كارفرمايان و كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب و كار سازمان همكاري اقتصادي و توسعه خطاب به اين گروه ضربت بيانيه‌اي با عنوان «اولويت‌هاي كسب و كار براي اشتغال جوانن»‌ منتشر كرد كه تقريباً تمام نكات مطرح شده در آن در بيانيه‌ي وزيران اشتغال گروه 20 منعكس شده بود.

بديهي است تمام نكات و مباحث مطرح شده در كارگروه‌ها و اسناد گروه 20، حاوي نكاتي آموزنده براي سياست‌گذاران و تصميم‌سازان كشور و نيز مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي است و به همين خاطر، برگردان اين اسناد به مرور در همين شبكه منتشر خواهد شد.

پيشگفتار

اين سند چشم‌انداز راهبردي دستور كار گروه 20 (گ20) براي 2012 را ارايه مي‌دهد و اولويت‌هاي رياست مكزيك را ترسيم مي‌كند. اين سند به عنوان راهنما براي آمادگي سمينارها، برنامه‌ها و اسناد در طول امسال عمل مي‌كند، و جهت‌گيري نسبت به هدف‌هاي نشست سران گ 20 در لاس‌كاباس در ژوئن را عرضه مي‌كند. مكزيك خواهد كوشيد تا، به عنوان يك هدف فراگير، در طول امسال، زمينه‌ي بارور براي مذاكرات باز و مفيد را در جهت دستيابي به توافق‌ها و تعهدات خاص فراهم سازد.

مكزيك پنج اولويت تعيين كرده است: ‌i) ثبات اقتصادي و اصلاحات ساختاري و بنيادهايي براي رشد و اشتغال؛ ii) تقويت نظام مالي و تحكيم فراگيري مالي براي ترويج رشد اقتصادي؛ iii) ارتقاي معماري مالي بين‌المللي در يك جهان تعاملي؛ iv) افزايش امنيت غذايي و برخورد با بي‌ثباتي قيمت كالا، و v) ترويج توسعه‌ي پايدار، رشد سبز و مبارز عليه تغيير آب و هوا. اين اولويت‌ها هم كمك جريان‌هاي كاري در رياست‌هاي قبلي بر گ 20 و هم چالش‌هاي مرتبط با هماهنگي سياسي ناشي از چشم انداز اقتصادي براي سال 2012 را بازتاب مي‌دهند.

به علاوه، اين سند شامل مرور كلي سرفصل‌هاي ديگري است كه در طول رياست مكزيك مورد تحليل قرار خواهند گرفت و نيز گفتگو‌هاي كمكي كه در اين مدت صورت خواهند پذيرفت.سرانجام انيكه، اين سند شامل تقويم سيمنارها و برنامه‌هاي اصلي است كه در طول سال 2012 در جريان رياست مكزيك بر گ 20 برگزار خواهد شد.

2. اولويت‌هاي رياست مكزيك بر گ.20

چندين اقتصاد در سراسر جهان بيان سير قهقرايي فعاليت اقتصادي و اعتماد توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان را تجربه مي‌كنند. پيش‌شرط بهود رشد اقتصادي بازسازي اعتماد به بخش خصوصي است كه براي آن، ثبات اقتصادي حياتي است. در همان حال، اصلاحات اقتصادي كه به رشد و توسعه‌ي بيشتر به شيوه‌ي پايدار منجر شود نيز بايد به اين افزوده شود. مذاكرات، تدارك اسناد و برنامه‌هاي مرتبط با اين اولويت‌ها در «مسير مالي» و تحت «چارچوب كارگروه رشد قوي، پايدار و متوازن» صورت مي‌پذيرد. افزوده بر اين، وزيران كار تحت «مسير شرپا» [1]. به مذاكره در خصوص بهترين روش‌هاي ترويج ايجاد شغل با كيفيت عالي ادامه مي‌دهند.

آسيب‌پذيري‌ها در نظام‌‌هاي مالي در بحران مالي جهاني و در دوره‌هاي اخير بي‌ثباتي‌ مالي نقش كليدي را بازي مي‌كنند. بنا بر اين، استقرار يك چارچوب نظارتي و مقرراتي مناسب براي جلوگيري از تكرار مشكلتي كه در سال‌هاي اخير شاهد بوديم اساسي است. علاوه بر كاهش اين ‌آسيب‌پذيري‌ها، رشد مستلزم بهبود تدريجي در دسترسي به اعتباراست كه براي آن نياز داريم تا نظام‌هاي مالي قوي داشته باشيم، كه، به بخش‌هاي فقيرتر جمعيت خدمات ارايه دهند. موضوع‌هاي مرتبط با هدف تقويت نظام مالي و تحكيم فراگيري مالي براي ترويج رشد اقتصادي از طريق «مسير مالي» توسط «هيأت ثبات مالي و «شراكت جهان براي فراگيري مالي» بررسي مي‌شوند. دستور كار فراگيري مالي سه اولويت را پوشش خواهد داد: راهبردهاي ملي براي فراگيري مالي، آموزش مالي و حمايت از مصرف‌كننده.

در حال حاضر، اقتصاد جهاني با درجه‌ي بالايي از درهم‌تنيدگي شناخته مي‌شود، همانطور كه دوره‌هاي اخير شيوع كه تجربه شد نشان ‌داد. در حاليكه پيشرفت چشمگيري صورت گرفته، تداوم تقويت معماري مالي بين‌المللي، با هكاري بر سر موضوع‌هايي كه در «كارگروه مسير مالي» بيان شده، ضروري است. اين مداكرات اين موارد را در بر مي‌گيرند: منابع مالي جهاني كافي مورد نياز براي حل و جلوگيري از بحران، جايگزين‌ها و سازوكارهاي متمايز براي افزايش اين منابع در صورت لزوم، چارچوب نظارتي صندوق بين‌المللي پول (ص.ب.پ) و بلوك‌سازي‌ مورد نياز براي تقويت آن، و حكمراني در ص.ب.پ، در ارتباط با كليدي‌ترين جنبه‌ي حكمراني و سهميه‌ها آنگونه كه در اصلاحات سال 2010 پيش‌بيني شد و به طور كامل به اجرا درنيامد.

چند كشور تحت تأثير بي‌ثباتي‌هاي اخير در بازار بين‌المللي كالا قرار گرفتند. كار مرتبط با برخورد با اين بي‌ثباتي‌ها عمدتاً در «مسير مالي» و توسط زير گروه بازارهاي كالا و انرژي از كارگروه بازارهاي كالا و انرژي انجام خواهد شد. ان گروه وظيفه خواهد داشت شناخت تحليلي در مورد رابطه‌ي بين بي‌ثباتي قيمت كالا و رشد، و نيز توصيه‌هايي باي كاستن از عوارض ناخواسته‌ي اين بي‌ثباتي‌ها ارايه دهد.

هرچند بي‌ثباتي قيمت‌هاي كالاها در بعضي دوره‌ها كاهش يافته، قيمت‌هاي مواد غذايي به خاطر عدم رشدعرضه بالا مانده و به نا امني غذايي دامن زده است. اولويت فزاينده‌ي امنيت غذايي و افزايش بهره‌وري كشاورزي به طور خاص در «مسير شرپا» و با حضور وزيران كشاورزي مورد مذاكره قرار خواهد گرفت.

مكزيك متقاعد شده كه اولويت‌هاي پيش‌گفته ايد با تعهد سياسي تجديد‌شده براي توسعه‌ي پايدار و رشد سبز همراه شود. در اين ارتباط، سرفصل هاي مرتبط با هدف ترويچ توسعه پايدار، رشد سبز و مبارزه عليه تغيير آب و هوا عمدتاً توسط زير گروه انرژي و رشد در كارگروه انرژي و كالاها تحت «مسير مالي»،‌ و در «مسيرشرپا» توسط كاگروه توسعه صورت خواهد پذيرفت.

در سال 2012، گ20 همچنين در مورد ساير سرفصل‌ها از جمله مديريت ريسك قاجعه، و پيگيري تعهد‌ها در مورد موضوع‌هايي مانند فساد، تروريزم و تجارت چند جانبه كار خواهد كرد.

آخر، مكزيك در جريان رياست خود يك گفتگوي امدادي گسترده را نيز به راه خواهد انداخت كه شامل اقدام‌هاي زير خواهد بود:

  • تعامل با كشورهاي غيرعضو، نظام ملل متحد و سازمان‌هاي بين‌المللي.
  • نشست سران كسب و كار (بي 20) براي بخش خصوصي.
  • مذاكرات فكر 20 براي اتاق‌هاي فكر.
  • برنامه‌ي جوان 20 با تمركز بر دانشجويان و پرفشنال‌هاي جوان.
  • يك مجموعه گفتگو‌هاي ساختارمند با ان‌جي‌او‌ها و جامعه مدني.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا